CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


High In The Sky Kaipan Trophy - Report z 2. závodu

12. 03. 2006 | Chaos


Napsal: Jimik

?trnáct dní uteklo jak voda a ?eští LFS jezdci si dali dostavení?ko v anglickém South City, aby prov??ili své schopnosti na této velice záludné trati. SC se již stalo takovým evergreenem ve všech ligách, a tak nemohlo chyb?t ani v HITS-KT. Pro HITS-KT byla vybrána modifikace Town Course, ale o žádnou poklidnou projíž?ku m?stem se nejednalo. South city je n?kterými jezdci milované, druhými nenávid?né, protože jakákoliv chyba se krut? trestá a tra? nenabízí tém?? žádný prostor pro improvizaci. Kladnou stránkou tohoto okruhu je bezesporu adrenalin, který jezdci poci?ují, když se ?ítí 180-ti kilometrovou rychlostí proti zdi a 150 metr? p?ed ní prudce dupnou na brzdy. Dalším p?íkladem by mohla být situace, kdy dostanete lehký smyk a musíte sv?j v?z prudce strhnout proti zdi. Myslím, že práv? proto je South City u n?kterých jezdc? oblíbené a u druhých nenávid?né. South City se na jeden den op?t prom?ní v závodní okruh, ohrani?ený tvrdými svodidly, za kterými se schovává n?kolik tisícovek divák?, aby shlédli tento nový a atraktivní šampionát. N?kte?í š?astlivci dokonce nemusí ani platit za lístek, protože jim sta?í vykouknout z okna a celé d?ní mají jako na dlani. Te? se již vrhneme na popis záludných míst, na které by si jezdci ur?it? m?li dát pozor. Tra? je hodn? hrbolatá, což v kombinaci s vozem LX4 d?lá velké problémy jak nová?k?m, tak zkušeným závodník?m. Tra? má velmi divoký profil, kdy jediná dlouhá rovinka je ta cílová. Jezdci po?ád zdolávají n?jaké stoupání nebo brzdí sv?j v?z ve strmém klesání. Cílová rovinka je pom?rn? dlouhá, ale nedá se zde o?ekávat mnoho p?edjížd?cích manévr?, protože následuje velice záludná T1. Druhá zatá?ka bude kritická z d?vodu zúžení trat? a dobrž?ování z vysoké rychlosti. Následuje velice technická pasáž, kde rychlost jen z?ídka p?esahuje 100km/h. Po této pasáži na jezdce ?eká pom?rn? dlouhá rovinka zakon?ená zatá?kou o polom?ru tém?? 180 stup??, do které jezdci dobrž?ují z kopce, takže jezdci musejí vynaložit maximální úsilí, aby sv?j v?z ubrzdili. Následuje op?t rovinka a sjezd z kopce na cílovou rovinku. Ve sprintu jezdci absolvují tra? 5krát a v hlavním závod? to bude op?t hodinový maratón. Horkým favoritem tohoto závodu byl op?t Machá?ek. Tentokráte se však nekonal takový boj o sv?tový rekord jako p?ed závodem na Jamajce. Na první divizi sta?il ?as lepší než 1:30:330.

Divize 1
Kvalifikace
Celou kvalifikaci foukal velmi nep?íjemný a silný vítr. Foukal do zad na cílové rovince, což d?lalo velké problémy v první levoto?ivé zatá?ce. A ješt? jedna zajímavost. Všichni jezdci až na Michala Peprného z Escargot racing teamu startovali bez st?echy, jediný Peprný nasadil st?echu, což p?idá pár desítek kilogram?. V pr?b?hu kvalifikace se na prvním míst? vyst?ídalo n?kolik jezdc? nap?. R.Loucký nebo Širo?ka, ale všechny svým ?asem odrovnal Machá?ek. Formu z minulého potvrdil také Svodoba, který t?sn? p?ed koncem kvalifikace zajel t?etí nejlepší ?as. Moc se neda?ilo Kotlabovi, který zajel sv?j nejlepší ?as také chvíli p?ed koncem kvalifikace. V kvalifikaci ale jde hlavn? o to se dostat do superpole, takže lze p?edpokládat že nasazení rychlejších jezdc? nebylo 100%. Patnáct minut rychle uteklo a po?adí bylo následující : Machá?ek, Širo?ka, Svoboda, Kotlaba, Polma, R.Loucký, Karásek, Salát, ?ezní?ek a Zborovjan.

SuperPole
V superpoli jsme byli sv?dky až nezvyklého množství nehod, o které se postarali jezdci Viaduct Czech teamu – Svoboda a Karásek. Nejprve Karásek nezvládl sv?j v?z na cílové rovince a Svoboda trefil svodidla po T1. Superpole se stalo ko?istí Kotlaby, který jel rychle a na jistot. Druhý skon?il Machá?ek, který m?li sice druhý mezi?as lepší než Kotlaba, ale drobná chybka v poslední zatá?ce ho stála první místo. Druhou ?adu tvo?í dvojice R.Loucký a Širo?ka.

Sprint - Statistiky
Start všech závod?, kde je takhle velký po?et jezdc?, je velmi nebezpe?ný, protože se snadno zvrtne ve velkou havárii. Tentokráte se však jezdci mírnili a do první nebezpe?né zatá?ky p?ijížd?li v?tšinou krokem. Po n?kolika zatá?kách z?stalo po?adí na dvou prvních místech stejné, ale na t?etí p?í?ku se hned v úvodních zatá?kách dostal Širo?ka. Chvíli zkoušel atakovat Machá?kovu pozici, ten však zvolil lepší stopu a útok odrazil. Bojovalo se však i ve st?edu pole. Velice p?kn? se dop?edu prosazoval Karásek, který v n?kolika úvodních zatá?kách získal n?kolik pozic k dobru. Po technické pasáži prvního okruhu se do kontaktu dostali Polma se Zborovjanem. Tento kontakt dostal prvn? jmenovaného do hodin a musím podotknout, že Polma ?ekal až projedou všichni ostatní a teprve poté se za?al otá?et. V první zatá?ce druhého kola se lehce dotkl vnit?ní zdi R. Loucký a okamžit? byla jeho nepozornost potrestána propadem o dv? pozice a lehce poškozeným vozem. Dokázal však udržet kontakt se Salátem a ?ezní?kem. K této trojice se ješt? dotáhl Karásek a o zábavu divák? bylo postaráno. Divák?m se naskytl v této lize dosud nevídaný obrázek – jezdci od 4. do 10. místa byli se?azeni v jednom vlá?k? v p?lsekundových rozestupech. Všichni ?ekali na chyby jezdc? p?ed nimi. Opravdu krásnou ofenzivní jízdu p?edvád?l na 9. míst? jedoucí Svoboda, který neustále dotíral na Zborovjana. Bylo evidentní, že Zborovjan ztrácí v T2 a práv? tuto slabinu využil Svoboda a p?kným podjetím se dostal na 8. pozici. V tomto souboji však oba lehce kolidovali a dalším propadem to odnesl Zborovjan. Oba jezdci do toho souboje šli stejn?, a tak bych nevinil nikoho z nich. Z již t?etího vít?zství v ?ad? se mohl radovat Machá?ek, n?kolik vte?in za ním pro?al cílovou pásku Kotlaba a na t?etím míst? se udržel Širo?ka.

Dlouhý závod - Statistiky
P?ed startem dlouhého závodu bylo na každém jezdci rozhodnutí jakou zvolí taktiku. P?edpokládaná spot?eba se pohybovala lehce nad 100%, což by se dalo lehce spo?ivou jízdou snadno ujet. Další varianta je zastávka v boxech a jistota dojetí do cíle. Tato varianta má však nevýhodu v podob? zhruba p?l minutové ztráty p?i tankování paliva a oprav vozu. Jak uvidíte jezdci volili r?zné taktiky a také se jim r?zn? vyplatili. Po sprintu se startovní rošt otá?el, takže poslední jezdec startoval z první pozice atd. Této situace dokonale využil Polma, který sprint dokon?il t?etí od konce, a tak startoval z druhé ?ady. Polma se po n?kolika zatá?kách dostal na první místo a jelikož za ním jeli samí pomalejší soupe?i, tak navyšoval sv?j náskok na zbytek pole. Po prvním kole celé startovní pole vedl Polma, n?kolik metr? za ním jel dlouhý vlá?ek jezdc?. Od 6. do 10. pozice se sjeli jezdci Viaduct Czech teamu, kte?í se do sebe poušt?li tým netým. Ve ?tvrtém kole byli diváci sv?dky první vážn?jší havárie. Již v nájezdu na cílovou rovinku se sjelo dohromady p?t jezdc?, což do T2 nev?štilo nic dobrého. V T2 zk?ížil Luterán dráhu P.Louckému a oba vozy se obrátily nap?í? tratí práv? ve chvíli, kdy se kolem prohán?li Machá?ek, Kotlaba a R.Loucký. Machá?ek s Kotlabou se vyhnuli ob?ma voz?m, ale do brzdícího R.Louckého najelo n?kolik dalších jezdc?. Do toho všeho ješt? stále p?ijížd?li další jezdci a Luterán se v jednu chvíli dokonce octl na st?eše. V pátém okruhu se dop?edu za?ala tla?it známá jména – Svoboda, Karásek, Machá?ek a Kotlaba. V sedmém kole se divák?m jist? musel líbit souboj mezi Svobodou, Kotlabou a L.Exnerem o 4.-6. místo. N?kolik zatá?ek jeli všichni bok po boku, ale první dva jmenování se nakonec p?ed L.Exnera p?evalili jak velká voda. Dvanáct minut po startu se Machá?ek propracoval na druhé místo a za?al stíhat vedoucího Polmu, na kterého ztrácel 12 vte?in. V devátém kole se na dvojici Svoboda, Kotlaba op?t dotáhl L.Exner, který využil chyby obou jezdc?, a tak se op?t vrátil do hry o 4. pozici. Exner se nedokázal udržet tempa závodník? p?ed ním a svou jízdu ob?as proložil chybou, a tak se pomalu propadal do st?edu pole. Tém?? dvacet minut se na t?etí pozici držel Janásek, na což se z?ejm? nemohl dívat Kotlaba a p?es mén? zkušeného jezdce se dostal ve 13. kole na 3. pozici. O jedno kolo pozd?ji se p?es Janáska dostal i Svodoba, když mu Janásek doslova odklouzal z cesty. K tomu všemu byl ješt? ve 23. minut? Janásek odpojen ze serveru. Po p?lhodin? jízdy se na Polmu na n?kolik metr? dotáhl Machá?ek. Polma se vzdal své první pozice prakticky bez boje v 21. kole. V polovin? závodu zajeli n?kte?í jezdci do box? na dotankování paliva a mezi nimi nechyb?li nap?íklad Machá?ek s Polmou. Vedení v závod? tedy spadlo do klína Kotlabovi, toho však ješt? ?ekala zastávka v boxech. Dob?e se nevedlo Širo?kovi, který se po ?ty?iceti minutách kr?il na 12. pozici, ale nutno dodat, že již m?l za sebou zastávku v boxech. Polma jel opravdu vyda?ený závod, po 45.minutách se dostal na 4.místo a to p?ed ním byli ješt? dva jezdci, kte?í neprovedli zastávku v boxech. Jak se blížil konec závodu, tak ubývaly souboje a jezdci už v?tšinou pouze ?ekali na konec závodu. Machá?ek jezdil ke konci závodu neskute?n? rychlá kola, což nakonec nad?lalo vrásky jezdc?m, kte?í jeli bez zastávky v boxech. V ?ase 59 minut a 58 vte?in najel Machá?ek do posledního kola a jezdc?m bez zastávky v boxech zatrnulo. Znamenalo to totiž, že stihne ud?lat o jedno kolo navíc, než všichni p?edpokládali. V posledním kole bylo zajímavé sledovat, jak n?kte?í jezdci šet?í jak m?žou, n?kte?í jeli dokonce na neutral. Nakonec se pouze dv?ma závodník?m poda?ilo dojet bez zastávky v boxech a byl to Salát se Svobodou. Po jedné hodin? a jedné minut? se ze 4. vít?zství v ?ad? radoval Machá?ek. Kotlabovi který až do posledního kola jezdil na druhé pozici ale došel za druhým mezi?asem benzín. Našt?stí je poslední ?ást trati zkopce, takže Kotlaba dojel do cíle setrva?ností. Na cílové rovince jeho pomalu se kutálející v?z p?edjel Polma, takže nakonec dojel Kotlaba jako t?etí.

Následujé krátký rozhovor s dosavadním suverénním lídrem HITS-KT Ji?ím Machá?kem.
?ím myslíš že to je, že máš takovou p?evahu nad ostatními?
106 908 Km na tachometru?

Co ?íkáš na výb?r tratí pro HITS-KT a zajímají m? hlavn? ty dv? netradi?ní – autocross a rallycross?
Rally v LFS jsem nikdy nem?l, nemám a ani nebudu mít rád. AutoX by mohl být zajímavý, ale systém penalizování za shozené p?ekážky je dost tvrdý, proto mám z této disciplíny trochu obavy. Zbytek je ok.
     
Jaká je tvoje nejoblíben?jší kombinace auto/tra??
T?žko ?íct, v LFS je spousta super kombinací, nap?. as4/fzr, fe4/fzr, nebo i klasika bl1/xrt. Kombinace fe3/lx4, co se jela jako první, byla taky fajn.

A ješt? poslední otáze?ka, která bude zajímat nejen m?. Všiml sis v pond?lním závod?, že do konce závodu chybí necelé dv? sekundy a schváln? si ud?lal kolo navíc, nebo sis prost? jel svojí jízdu a nekoukal na ?as?
Co bys d?lal ty, kdyby jsi m?l WR splity a dost paliva v nádrži?

Divize 2
Kvalifikace
Jezdci se na tra? vydali se správnou závodnickou vervou a ?asy na sebe nenechaly dlouho ?ekat. Po dvou minutách zajel Wagnecht ?as 1:31,96 ,o necelé 2 desetinky pomalejší byl o pár okamžik? pozd?ji Piskay. Wagnecht sv?j ?as o jedno kolo pozd?ji zlepšil o dalších 7 desetin,ale ani to mu nesta?ilo,protože hned nato se p?ed n?j dostal Papuga. Souboj o nejlepší postavení pokra?oval a Wagnecht se o 2 minuty pozd?ji ?asem 1:30,54 vrátil na první místo. Na poslední chvíli se však p?ed n?j dostal Hönyi a tak p?ed superpole bylo po?adí Hönyi, Wagnecht, Piskay, Papuga, Michl ,Horák, Kover, Cagaš, Netolický, Brumla. Vzhledem k tomu že závodu se zú?astnilo pouze 10 jezdc?,tak se do superpole dostali všichni.

Superpole
Superpole se jel za silného protiv?tru na cílové rovince, takže se jezdily na divizi 2 pr?m?rné ?asy. Na start sprintu si jezdci nakonec vyjeli toto po?adí: Hönyi, Papuga, Cagaš, Wagnecht, Netolický, Michl, Horák, Piskay, Kover a Brumla, který na za?átku svého ostrého kola havaroval za podjezdem mostu.

Sprint
Start do sprintu se nejlépe vyda?il Papugovi, nejh??e z pole position startujícímu Hönyimu, neobešel se však bez kolize. Netolický se p?ed podjezdem mostu cht?l natla?it k vnit?ku zatá?ky, nevšiml si ale Piskaye, který m?l skv?lý start a najel mu p?ímo do stopy, do nehody se zapletli ješt? ze zadních pozic startující Kover a Brumla. Nejvíce št?stí v této kolizi m?l hlavní aktér Netolický, dokázal vyrovnat smyk a pokra?oval dále, Brumla vyvázl s poma?kanými plechy, Kover a Piskay si p?i kolizi poškodili zav?šení kol a se ztrátou se rozjeli dál.
Za prvním mezi?asem se po drobné Papugov? chyb? dostal do vedení Wagnecht. Vzáp?tí nedobrzdil Cagaš do vlásenky p?ed druhým mezi?asem a zpomalil tím jezdce za sebou. Na konci prvního kola zradilo spojení Wagnechta,takže se celé po?adí posunulo. Koverovo poškození po nehod? po startu bylo z?ejm? vážné a tak se rozhodl zajet do box? na opravu.
Mezitím na za?átku druhého kola nedobrzdil do T1 Brumla a natla?il na svodidla Cagaše, který jel vn?jškem, p?ed oba se dostal Horák a Netolický. Na ?ele mezitím s drobnými rozestupy kroužila trojice Papuga, Hönyi a Michl. Ve ?tvrtém kole dostal za vlásenkou hodiny Cagaš a než se stihl oto?it, prohnal se kolem n?j Piskay. V posledním kole dostal Piskay za šikanou drobný smyk, ?ehož se Cagaš rozhodl využít, svou snahu ale p?ehnal a dostal se do smyku.
V cíli sprintu nakonec bylo po?adí: Papuga, Hönyi, Michl, Horák, Netolický, Brumla, Piskay, Cagaš a poslední s velkou ztrátou dojel Kover, který si alespo? p?ipsal nejrychlejší kolo.

Dlouhý závod
Do hodinového závodu se podle pravidel startovalo v obráceném po?adí ze sprintu, ?ehož nejlépe využil Kover a po prvním kole si udržel vedení, za ním byli s dvouvte?inovým odstupem Cagaš a Brumla, o další 3 sekundy zpátky byla skupinka zbývajících jezdc? v po?adí Horák, Piskay, šestý byl z poslední pozice startující Papuga, dále Netolický, Hönyi a Michl. P?ed poslední zatá?kou druhého kola m?l velké problémy Michl, kdy málem trefil svodidla na jedné z k?ižovatek, poda?ilo se mu nárazu zabránit, ovšem nasm?roval sv?j v?z rovnou do boxové uli?ky,znovu se mu poda?ilo v?z sto?it na dráhu,ale levým zadním kolem zavadil o obrubník, který mu zp?sobil t?žké poškození tlumi?e se kterým musel v dalším kole zajet do box?. Na za?átku t?etího kola dostal smyk p?ed první zatá?kou Piskay a propadl se tím na osmou pozici. Už ve ?tvrtém kole zajel do box? Horák jedoucí s plnou nádrží. Mechanici mu dotankovali minimum benzínu, takže mohl rychle pokra?ovat dál. Tato strategie se pozd?ji ukázala jako rozhodující.
V nájezdu do pátého kola dostal za poslední zatá?kou smyk vedoucí Kover, propadl se a za podjezdem m?l ješt? kolizi s Hönyim. Kover n?kolik kol na to zamí?il do box?, kde s t?žkým poškozením dlouho zdržel a s velkou ztrátou pokra?oval poslední. Do vedení se tak dostal Cagaš,ovšem jen na chvíli, protože probrzdil vlásenku a dostal se p?ed n?j Brumla.
V šestém kole dvakrát pon?kud tvrd? zaúto?il na t?etího Papugu Netolický. P?i druhém pokusu ale sám ztratil a za?al na n?j dotírat Piskay, který ale záhy chyboval na výjezdu z T1, poškodil tlumi? na p?edním kole a navíc se p?ed n?j dostal Hönyi. Ten jezdil velmi stabilní ?asy a v osmém kole p?edjel Netolického,kterému se hned za?al vzdalovat.
V devátém kole dostal Piskay lag a když se znovu objevil, byl zabo?ený ve svodidlech s t?žce poškozeným autem. Na cílové rovince chyboval Netolický a poškodil si p?ední nápravu. Piskay se rozhodl s poškozením pokra?ovat, Netolický zajel do boxu. Než se tam však dostal, stihl ho p?edjet Horák. P?i výjezdu z boxu Netolický p?ejel žlutou ?áru, za což po závod? dostal napomenutí od sportovních komisa??. Mezitím Hönyi dojel Papugu, nádherným p?edjetím zevn?jšku se p?ed n?j dostal na t?etí pozici a hned mu za?al odjížd?t. Po dvaceti minutách se tedy ustálilo následující po?adí: první Brumla ,za ním s dvousekundovým odstupem Cagaš, dalších 5 sekund ztrácel Hönyi, za ním Papuga, na 5. pozici se propracoval Horák, dále Michl, Piskay, Netolický a s velkou ztrátou poslední Kover.
V 16. kole se stabiln? jezdící Hönyi dostal t?sn? za Cagaše. Ten ve vlásence ud?lal drobnou chybu a Hönyi ho mírn? postr?il. Cagaš dostal hodiny a dostal se p?ed n?j jak Hönyi, tak Papuga. V 17. kole se nevešel do rychlé zatá?ky p?ed vlásenkou Piskay, prudce narazil do svodidel a p?edvedl divák?m Valent?v Ledový dech v podání LX4. Se zdemolovaným vozem mohl d?kovat Bohu,že se doslova doplazil do box?,kde byl p?i vjezdu moc rychlý a vysloužil si trest pr?jezdu boxovou uli?kou, který provedl hned v dalším kole. V boxech si s mechaniky stihl dát kafe a po opravdu dlouhé oprav? pokra?oval na poslední pozici. Zatímco ?ekal v boxech na opravu, dostal se p?ed n?j i Kover. P?i nájezdu do box? byl op?t p?íliš rychlý a dostal další trest, ten však již nevykonal, krátce po výjezdu z box? sv?j boj vzdal a odstoupil.
Ve 22. kole poprvé chyboval Brumla a propadl se na 3. pozici za Hönyiho a Papugu. P?i smyku poškodil v?z o svodidla a zajel do boxu, kam ve stejný moment zamí?il na plánovanou zastávku také Hönyi. Tamtéž zamí?ili o kolo pozd?ji také Papuga a Cagaš. Jelikož všichni b?hem první poloviny závodu vytrvale o?ukávali svodidla, tak se v boxech zdrželo i n?co déle a tak se díky skv?lé strategii dostal do vedení do té doby nenápadn?, ale spolehliv? jezdící Horák. Po zastávkách v boxech tedy vzniklo po?adí: Horák, Michl, Hönyi, Papuga, Cagaš, Brumla, Netolický, Kover.
Ve 40. minut? dojel Brumla Cagaše a pokusil se ve vlásence o útok, došlo k drobnému kontaktu, ale oba nakonec z?stali na svých pozicích. Brumla poté ud?lal n?kolik chyb a nabral ztrátu, poškodil geometrii pravých kol a p?edjel ho Netolický. Brumlova mizérie, kdy se propadl z prvního místa na sedmé, vyvrcholila dlouhou zastávkou v boxech ,kde byl p?íliš rychlý a dostal trest pr?jezdu boxovou uli?kou. Po necelé t?i?tvrt? hodin? zradilo p?ipojení Michla, takže se všichni za ním posunuli o místo dop?edu, i když bylo vid?t, že z toho nadšení nejsou. Od jistých bod? ho d?lily necelé 2 minuty.
6 minut p?ed koncem dostal na výjezdu na cílovou rovinku hodiny Kover a projížd?jící Cagaš se mu už nestihl vyhnout, oba však vyvázli bez vážn?jšího poškození. T?i minuty p?ed koncem se poslední Kover dotáhl na Brumlu, chvíli jezdili v rozestupu jedné vte?iny ale nakonec k p?edjetí nedošlo. V poslední zatá?ce celého závodu ale Brumla ud?lal chybu, která ho nakonec odsunula na poslední místo. V p?edposledním kole ješt? zajel mocn? finišující Hönyi nejrychlejší kolo celého závodu.

Po závod? se nám sv??il Michl z týmu Lemra s detaily své nehody z konci druhého kola:
„Kochám se jak jedu poslední,dívám se b?hvíkam a najednou vidím,že jedu p?ímo na pravý svodidla. Tak kormidluju, pravým svodidl?m jsem se vyhnul, ale nalevo jsem levým zadním kolem chytil obrubník na vjezdu do pitu a urval jsem tlumi?. Nejsem já lemra? :)“
Nejlepší jezdec byl ur?it? Horák, který díky skv?le zvolené strategii vyhrál, naopak nejv?tší smola? byl Brumla, který se b?hem p?l hodiny po pit stopu propadl z první p?í?ky na poslední.

Závod se mimo?ádn? vyda?il, p?edevším díky ukázn?nosti všech a všichni už netrp?liv? vzhlíží k datu 20. b?ezna, kdy na jezdce ?eká rallycrossová tra? na Blackwoodu, což bude první ze dvou netradi?ních závod? v rámci HITS-KT

Sponzo?i:
KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.