CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


High In The Sky Kaipan Trophy - Report z 3. závodu

04. 04. 2006 | Chaos


Napsal: Kid

Rallycrossový závod v oficiální ?eské LFS lize to byla úplná novinka. Avšak rallycrossová tra? situovaná v Blackwoodu zase taková novinka není, protože hodn? jezdc? p?ihlášených do HITS-KT pro zábavu jezdí také rallycrossový šampionát a tam se nedávno tato tra? jela. Dosavadní po?adí bylo p?ed závodem velice vyrovnané a jezdce na 3. až do 8. pozice d?lilo 10 bod?. Dále bylo ur?it? zajímavé sledovat, jak se s nástrahami rallycrossové trat? poperou jezdci, kte?í vít?zí na asfaltových okruzích. Rallycrossová tra? v Blackwoodu nepat?í k t?m nejobtížn?jším, m??í n?co málo pod dva kilometry a ?as kola se pohybuje kolem minuty šesti vte?in. Tra? je rozd?lena zhruba 50 – 50 v pom?ru asfaltu ku hlín?. Asfaltové úseky tvo?í rovinky, na kterých závodníci mají n?kolik vte?in na to zkontrolovat teplotu pneumatik, stav v nádrži a podobné v?ci. Naopak na nezpevn?né ?ásti musí neustále korigovat sm?r jízdy a k tomu ješt? závodit s ostatními. Velice náro?né na pneumatiky jsou p?ejezdy z hlíny na asfalt, protože automobil jede ješt? chvíli ve smyku a gumy dostávají p?kn? zabrat. Tentokráte už nebudu popisovat celou tra?, doufám, že vám sta?í mapka. Do první divize se také dostali t?i jezdci, pro které to byl v?bec první start v první divizi HITS-KT. Ješt? p?idám jednu zajímavost; na této trati se zatím jako na jediné z dosud odjetých v HITS-KT nepovedlo p?ekonat sv?tový rekord v hotlap režimu. Krátký úvod máme za sebou a jdeme se s touto tratí poprali jezdci.

Divize 1
Kvalifikace
Jelikož se jedná o jednu z nejkratších tratí celého HITS-KT, mají jezdci k dispozici celkem dost kol na to, aby zajeli své maximum, horší to budou mít v p?íštím závod? na Kyotu. Na druhou stranu se mezi jezdci nevytvo?í takové rozestupy a když se na tra? najednou vydá 20 jezdc? není moc místa navíc. Ob?as také docházelo k neúmyslnému brzd?ní soupe??, kterému se na takhle krátkých okruzích nejde vyhnout. Od za?átku kvalifikace se na ?elní místech objevovala stará známá jména, která dávala tušit, že ani nezpevn?ný povrch a jízda smykem jim ned?lají žádný problém. Díky p?íznivému v?tru se zajížd?la velice rychlá kola a n?kolik jezdc? si v kvalifikaci zajelo svá osobní maxima. Souboj s chronometrem dopadl op?t nejlépe pro Machá?ka, který tak vyhrál t?etí kvalifikaci v ?ad?. Za ním se se?adili dva jezdci VCz Free:k teamu – Svoboda a Karásek. Hranice superpole ležela u ?asu 1:06.090. Rozdíl mezi 9. ?ezní?kem a 12. Kotlabou byl 0,11s.

SuperPole
Na elitní desítku ?ekal v superpoli nep?íjemný vítr, se kterým se p?ekvapiv? hodn? jezdc? nedokázalo vyrovnat a jejich ostré kolo kon?ilo v první zatá?ce. Zejména prvních n?kolik jezdc? m?lo situaci velmi složitou, protože nev?d?li odka? vítr fouká. Za takto nep?íznivých podmínek rozhodovala zkušenost a po?et najetých kilometr?. První dv? ?ady na startovním roštu si pro sebe zabrali jezdci tým? VCz a CeRTu v po?adí Machá?ek, Karásek, ?ezní?ek a Svoboda.

Sprint - Statistiky
Pon?vadž start v rallycrossu hrozil hromadnou nehodou, zvolili organizáto?i mén? nebezpe?nou metodu letmého startu. Jezdci odkrouží volným tempem jedno kolo a po vyv?šení zelené vlajky se jede naostro. Start se obešel bez v?tších problém?, došlo pouze k n?kolika menším kontakt?m. První pozici udržel vedoucí muž pr?b?žného po?adí Machá?ek, za ním byl Karásek a s menší ztrátou následoval zbytek jezdeckého pole. Nejvíce ztratil na startu šestý Širo?ka, který se zapom?l p?i letmém startu a p?edjížd?l už p?ed startovní ?árou. Vzáp?tí si ale sv?j p?e?in uv?domil a nechal se p?edjet. Neodhadl ale kolik ubrat a tak se propadl až na desátou pozici. Hned se však za?al probíjet kup?edu a ve druhém kole p?edjel Radka Louckého. Ten se p?ed n?j cht?l dostat zp?t, ale p?edjížd?cí manévr mu nevyšel podle p?edstav a tak m?l rázem za zády dvojici Kotlaba, Kincel. Kincela za sebou udržet dokázal, Kotlaba však byl úsp?šn?jší a v první zatá?ce se p?ed Louckého dostal. Ten navíc na konci kola drobn? chyboval a na cílové rovince ho p?edjel jak Kincel, tak i jeho bratr Pavel. Za nimi se sjela trojice Janásek, Krpata a Luterán a kroužili za sebou v t?sných rozestupech až do poslední zatá?ky závodu, kdy Pavel Loucký nezvládl sv?j v?z a smykem klouzal nap?í? ideální stopou. T?sn? za ním jedoucí Radek Loucký nestihl v?as zareagovat a došlo ke kolizi, vyhnout se nedokázal ani Janásek. Radek Loucký ztratil nejmén? a dojel za Krpatou. P?ed Janáska a Pavla Louckého se dostali ješt? Luterán a Brumla, na P. Louckého navíc ješt? na poslední chvíli dotíral Cagaš, ale cílová rovinka byla na útok p?íliš krátká a tak Loucký už o další pozici nep?išel.
Nutno ješt? zmínit selhání spojení u Nocara, který jezdil t?etí od konce a který se s p?ipojením potýkal celý ve?er.
Vít?zství stylem start-cíl s p?ehledem uhájil Machá?ek sekundu p?ed Karáskem, t?etí skon?il Svoboda, ?tvrtý L.Exner a první p?tici uzavíral ?ezní?ek. Druhý v pr?b?žném po?adí Kotlaba dojel až desátý.

Long - Statistiky
Ješt? p?ed ostrým startem došlo k drobným problém?m, kdy Brumla zbrzdil zbytek pole a tak se všichni sjeli až t?sn? p?ed cílovou rovinkou. Tam prudce brzdil Zborovjan a div že do n?j nenarazili jezdci jedoucí za ním. Ani ostrý start se neobešel bez kolize. Za druhým skokem m?l problémy Brumla, dostal smyk a narazil do n?j Kincel. Brumla se po nárazu p?evrátil na st?echu a z?stal stát uprost?ed trat?. Jezdci se mu dokázali vyhýbat po vn?jší stop?, až L.Exner nem?l dost prostoru a zkusil strhnout ?ízení na vnit?ní stopu. Na tuto zm?nu už nesta?il zareagovat Cagaš a a? prudce brzdil, tak do Exnera narazil a ten se vznesl do vzduchu a po efektním saltu skon?il mimo tra? na st?eše. Jeho v?z byl t?žce poškozený a tak musel hned zajet do box?, kde se opravami dlouho zdržel a dál se rozjel se ztrátou jednoho kola. Kup?edu se mezitím probíjel Machá?ek startující z posledního místa, po dvou kolech byl už na ?trnácté pozici a neustále postupoval polem vp?ed. Ve t?etím kole dostal smyk Novák a p?i vyrovnávání nad?lal problémy Kotlabovi, který po kontaktu na chvíli opustil tra?. V první zatá?ce následujícího kola Karásek postr?il Luterána, za nimi jedoucí Salát do Karáska narazil a než se všichni rozjeli, prohnal se kolem ?ezní?ek. Na konci kola dostal Luterán smyk a Karásek do n?j narazil, rozjížd?jící se Luterán ješt? zbrzdil projížd?jícího Brumlu a jejich ztráta na hlavní jezdecké pole se tak zv?tšila na 10 sekund. O n?kolik okamžik? po skoku oto?il sv?j v?z nap?í? tratí Novák a t?sn? za ním jedoucí ?ezní?ek už kolizi zabránit nemohl. První mezitím jezdil Nocar, na toho se ale záhy dotáhli Janásek, P.Loucký, Širo?ka a R.Loucký. Celá ?tve?ice se p?es n?j postupn? dostala,ale P.Loucký jej mírn? postr?il a Nocar skon?il v hodinách. Než se znovu rozjel, p?edjeli ho i Krpata a Kincel. Kincel s Krpatou si na konci cílové rovinky prohodili pozice, když Kincel šel tvrd? na brzdy. V zatá?ce se dostal na vnit?ní stopu a na výjezdu byl rychlejší. Už po deseti minutách zajeli na zastávku v boxech jezdci týmu VCz, P.Loucký se Svobodou, chvíli na to je následovali Krpata a Kincel. Všichni se zdrželi jen krátce a po dotankování se vrátili na konec hlavního pole. Š?astný den rozhodn? neprožíval Nocar, kterému stejn? jako ve sprintu selhalo spojení se serverem a po necelé ?tvrthodin? tak bylo jezdecké pole bohužel o jednoho jezdce chudší. První Janásek si mezitím vytvo?il t?ísekundový náskok p?ed již druhým Širo?kou,následovali R.Loucký, Kincel. Už pátý byl strojov? jezdící Machá?ek, dále Kotlaba, Zborovjan, ?ezní?ek, Salát a první desítku uzavíral Polma. Ten ovšem p?i pokusu o p?edjetí poškodil zav?šení LP kola a musel do boxu, kde strávil tém?? p?l minuty a propadl se na p?edposlední místo. V 15. kole se dotáhl Machá?ek b?hem chvilky na t?etího R.Louckého a v zatá?ce p?ed prvním mezi?asem se jal p?edjížd?t ho vn?jškem. Na výjezdu byl znateln? rychlejší a do další zatá?ky už vjížd?l na t?etím míst?. Neváhal a hned se jal stíhat dvojici Janásek, Širo?ka, kte?í m?li náskok 8, resp. 4 sekundy. Po 25 minutách za?al Janásek p?edjížd?t první jezdce o kolo zp?t, tím ztratil n?kolik sekund svého náskoku a dotáhl se na n?j Širo?ka, který hned za?al zkoušet, kudy by se dostal do vedení. Ani se však nemusel p?íliš namáhat - Janásek m?l na výjezdu z T1 p?íliš t?žkou nohu na plynu a po smyku nejen že ztratil svou pozici, navíc se na n?j hned na to dotáhl Machá?ek. Janásek se však bránil tvrd? a dokonce donutil Machá?ka k chyb?. Ten po jednom skoku musel hodn? korigovat sm?r, ale tento manévr nezvládl a dostal smyk, následným nárazem do bariéry si poškodil v?z natolik, že o n?kolik kol pozd?ji musel neplánovan? zajet do box?. Tamtéž zamí?il ve stejný moment také druhý Janásek, jeho v?z byl ale z?ejm? více poškozený a tak odjížd?l z box? až jako dvanáctý, zatímco Machá?ek propadl pouze na 8. místo, ze kterého se však b?hem 10 minut dokázal dostat na ?tvrté. P?kný souboj byl k vid?ní po 45-ti minutách, kdy se sjela trojice Zborovjan, ?ezní?ek, Karásek, kte?í projeli tém?? bok po boku n?kolik kol a mnohokrát si vym?nili pozice. Tím zárove? ztratili n?jaký ?as a dotáhli se na n?j Salát s Kincelem. Celý souboj vyzn?l nejlépe pro Karáska, který si po chvíli vytvo?il menší náskok, o chvíli pozd?ji se dokázal utrhnout i ?ezní?ek. Mezitím zajel do boxu z druhého místa Kotlaba, ale jeho v?z byl po 50-ti minutách dost poškozený a tak se zdržel a propadl se na 11. místo. Po 45. minutách se Machá?ek dotáhl na Svobodu a na útok se ?ekalo t?i kola. Svoboda nechal Machá?kovi trochu více prostoru, ten toho využil a za další zatá?kou už byl druhý. Na Širo?ku však Machá?ek ztrácel tolik, že už to vypadalo, že se do cíle dojede v klidu. Jenže Širo?ka riskoval a jel bez zastávky v boxu. Docházelo mu palivo a tak se rozhodl jet spo?iv?. To se samoz?ejm? projevilo na ?asech, takže než bys ?ekl švec, m?l Machá?ka za zády. Ten se za n?j dotáhl na rozestup necelé sekundy a p?l, ale na víc už nezbyl ?as. Vít?zem se tak stal Širo?ka p?ed Machá?kem, následovali Svoboda, Karásek a ?ezní?ek. Kotlaba dojel op?t až desátý, což pro n?j v celkovém pr?b?žném po?adí znamenalo pokles na t?etí místo za Svobodu. Celé po?adí na ?ele je nyní našlapané, mezi druhým a šestým je rozdíl pouze 11 bod?.

Divize 2
Kvalifikace
Hned svým prvním ostrým kolem se dostal na první místo Netolický, sv?j ?as postupn? vylepšoval až na 1:07.30 a do konce kvalifikace už ho nikdo nep?ekonal. O necelých 7 desetin horší ?as zajel druhý Exner a o dalších sedm desetin zp?t byl Hönyi. Dále Papuga, Michl, Je?ábek, Tairo, Peprný, Horák, Mikez - tato desítka si zajistila superpole, které už pouze p?ihlíželi St?íbrný, Cicvárek, Zanaska, Stehlík, Šafá? a o?ividn? se s touto kombinací tra?/auto trápící Procházka.

Superpole
Nejlépe si se záludnou superpole poradili Netolický a Exner a udrželi svoje kvalifika?ní postavení. Nejvíce se posunul t?etí Je?ábek, za ním následovali Tairo, Papuga, Hönyi, Michl, Peprný, Mikez a nejmén? se da?ilo Horákovi, který byl s dvousekundovým odstupem desátý. Zajímavostí bylo, že první Netolický zajel své nejlepší kolo s plnou nádrží.

Sprint
Se?azení do letmého kola nezvládl Cicvárek a tak ješt? p?ed ostrým startem p?išel o dv? pozice. Po ostrém startu z?stala vedoucí trojice nem?nná, nejvíce se posunul St?íbrný, který b?hem prvního kola postoupil z jedenáctého na osmé místo. Ve druhém kole p?ed prvním mezi?asem dostal smyk Cicvárek a poté zk?ížil cestu Hönyimu, který se jej pokusil p?edjet, jejich auta zablokovala tra?, pak se do kolize se p?ipletl ješt? Peprný, který se nestihl vyhnout Cicvárkovu autu. Všichni se se?adili na konec pole p?ed posledního Procházku. V tom samém kole ud?lal chybu v nájezdu na cílovou rovinku Tairo a vedle n?j se dostal Michl,oba jeli bok po boku až do první zatá?ky, ale Tairo si pohlídal vnit?ní stopu a tak se pozice nem?nily. O chvíli pozd?ji za první zatá?kou lehce postr?il Zanaska Stehlíka a zpomalil, toho využil Hönyi a polepšil si o jednu pozici. Na cílové rovince t?etího kola dostal drobný smyk Šafá? a p?edjel ho Peprný. P?ed prvním mezi?asem se Peprný posunul ješt? p?ed Zanášku, který nezvládl pr?jezd zatá?kou a oto?il se tém?? do protism?ru. Této chyby využil k posunu ješt? Šafá?. Na cílové pásce na poslední chvíli úto?il Hönyi na Stehlíka, ale ten pozici o 7 setin uhájil. Ostatní jezdci už dojížd?li s rozestupy a tak po?adí sprintu bylo Netolický, Exner, Je?ábek, Papuga, Tairo, Michl, Mikez, Horák, St?íbrný, Stehlík, Hönyi, Peprný, Šafá?, Zanaska, Cicvárek a Procházka. Nejrychlejší kolo ?asem 1:07.20, za který by se nemusel styd?t ani v první divizi, zajel Netolický

Long
Ani tentokrát se zavád?cí kolo neobešlo bez problém?, Je?ábek se hnal dop?edu, naopak Tairo brzdil a p?ed ostrým startem si tak prohodili pozice, o jedno místo se posunul také Stehlík. Po vyv?šení zelené vlajky ješt? trochu napínal nervy jezdc? za sebou první Procházka, p?ed první zatá?kou si tak vytvo?il malý náskok, ale hned na to se p?ed n?j dostal Cicvárek. Procházka se ale nevzdával a v další zatá?ce mu cht?l p?edjetí vrátit, jenže nedobrzdil a došlo ke kontaktu, který zp?sobil drobný zmatek. Horák se t?sn? vyhýbal Procházkovi vn?jší stopou; Cicvárkovi, který zablokoval vnit?ní stopu, se ale nedokázal vyhnout Peprný a lehce si poškodil auto. Peprný byl v další zatá?ce pomalejší než ostatní a vnit?kem se p?ed n?j dostával Je?ábek.
Peprný cht?l pozici udržet a z?ejm? si Je?ábka vedle sebe nevšiml a narazil do n?j. Poté se strhla opravdová mela. Je?ábek se rozto?il a rychle projížd?jící Netolický už nedokázal zareagovat. Do Je?ábka v plné rychlosti narazili ješt? Cicvárek a Tairo, stojícímu Tairovi se pak nedokázal vyhnout Procházka. Všichni, a? už s menším nebo v?tším poškozením se rozhodli pokra?ovat dál.
O kolo pozd?ji projížd?l pomalu poslední zatá?ku pomalu Stehlík, Peprný se snažil p?ed n?j natla?it vnit?kem, ale Stehlík bránil svou pozici tvrd?, Peprný už nedobrzdil a oba se po kontaktu oto?ili do protism?ru a sledovali jak se proti nim ?ítí ostatní jezdci. Peprnému se nevyhnul Exner a lehce do n?j ?uknul. Exner ale i p?esto hned zaúto?il na St?íbrného a dostal se p?ed n?j. Na konci ?tvrtého kola se stala kuriózní v?c: Peprný cht?l zajet do boxu, ale netrefil nájezd a pitstop si tak neplánovan? posunul o jedno kolo. Po ?tvrtém kole se situace trochu uklidnila a první desítka vypadala takto: Zanaska, Hönyi, Horák, Michl, Mikez, Šafá?, Netolický, Papuga, Exner a St?íbrný.
V pátém kole se m?nilo po?adí na vedoucí pozici, kdy Hönyi p?edjel na brzdy v první zatá?ce Zanášku. Ten se o chvíli pozd?ji propadl až na ?tvrtou pozici, kdy ho v poslední zatá?ce p?edjel jak Netolický tak Horák. Po nepovedeném startu se probíjel dop?edu St?íbrný a p?edjel chybujícího Šafá?e. O chvíli pozd?ji chyboval Michl a Mikez ho zkusil podjet, ale oba se srazili a ztratili n?kolik pozic. Exner se probíjel dále dop?edu a dalším kdo odnesl jeho stíhací jízdu byl Papuga. Po ?tvrt hodin? nezvládl sv?j v?z v prost?ední ?ásti trati Horák, než se oto?il tak kolem projel Zanaska a p?i návratu na tra? zk?ížil cestu Exnerovi. Oba po kolizi ztratili jednu pozici, to když je vn?jškem p?edjel Papuga. Horák pak ješt? v další zatá?ce neúsp?šn? bojoval s Michlem a navíc se na n? dotáhl Mikez a všichni t?i jezdili v t?sných rozestupech. V dalším kole diváci tleskali Mikezovi, kterému se v táhlé levé zatá?ce s drobným kontaktem poda?ilo p?ed Michla i Horáka dostat. V další zatá?ce se Horák pokusil Mikezovi p?edjetí vrátit, ale neúsp?šn?. Napínavý souboj celé skupinky pokra?oval dále, po?adí se míchalo prakticky v každé zatá?ce a rozhodn? bylo na co se dívat. Celý souboj nakonec dopadl nejlépe pro Michla, když p?ed prvním mezi?asem nedobrzdil Horák a smetl Mikeze. Mikez pokra?oval, Horák oto?ený do protism?ru musel ?ekat, až projedou ostatní jezdci, aby se mohl oto?it a pokra?ovat. Mezitím Exner zamí?il z?ejm? kv?li poškození vozu do box?, kde ztratil hodn? ?asu a propadl se na 14. pozici. První Hönyi ud?lal n?kolik chyb a tak se op?t st?ídali jezdci ve vedení, na první místo se dostal z poslední pozice startující Netolický. Ten ale ve 20. minut? zamí?il do box?, kde na výjezdu p?ekro?il povolenou rychlost 80 km/h a musel si odpykat trest pr?jezdu boxovou uli?kou a ztratil šanci na vít?zství v závod?. P?i pr?jezdu boxy trochu nepochopiteln? zastavil, nebyl jediný, kdo v tomto závod? p?i trestu pr?jezdu ud?lal tuto chybu a ztratil zbyte?n? n?kolik sekund.
Po 25 minutách se na t?etí místo dostal Michl a t?sn? za ním jezdili Zanaska a Tairo. S menším odstupem za nimi kroužil St?íbrný, který chvíli na to ztratil spojení se serverem a tak se celé po?adí posunulo. 25 sekund za t?mito jezdci se utvo?ila další skupina ve složení Cicvárek, Horák a Netolický. Ve 25. kole si krom? Netolického každý z nich vybral slabší chvilku, došlo k n?kolika kolizím, do jedné z nich se p?ipletl i Exner, když narazil do Horáka, stojícího nap?í? tratí. Všichni pokra?ovali dál, jenom Cicvárek po tomto kole zajel do boxu, kolo po n?m ho následovali Mikez a Exner. Po špatném úvodu se za?al dop?edu posouvat Peprný, když p?edjel Šafá?e i Je?ábka. Ve 29. kole položil po chyb?, kdy najel pravou stranou na vyvýšenou ?ást trati, svou LX4 na bok Tairo a prohnal se kolem n?j Zanaska. Tairo o n?kolik kol pozd?ji s poškozeným zav?šením zajel k mechanik?m. Po 40 minutách tak bylo po?adí Hönyi, Papuga, Michl, Zanaska, Netolický,
Horák, Tairo, Exner, Cicvárek, Mikez, Peprný, Je?ábek, Stehlík, Šafá? a Procházka.
Ve 42. minut? navštívil mechaniky Šafá?. Ve stejný moment, kdy je opoušt?l, trochu vyd?sil diváky svým ?elním nárazem do bariéry na konci cílové rovinky Procházka, jemu ani jeho autu se nic vážného nestalo a tak po chvíli pokra?oval dále. Po 45 minutách chybovali tém?? sou?asn? na r?zných místech na trati Zanáška a Tairo, Zanášku p?edjel Netolický, Taira Exner.
Sm?lu m?l Cicvárek, kterého potkal defekt PP pneumatiky a než dojel do boxu na vým?nu, p?edjeli ho Mikez, Peprný a Je?ábek a než stihl vyjet z pit lane, tak se p?ed n?j dostal i Stehlík. V 53. minut? dostal hodiny Mikez a p?edjeli ho Peprný s Je?ábkem. Je?ábka ale v posledním kole Mikez ješt? dokázal p?edjet a získal tak 10. místo.
Cílem projel vít?zn? Hönyi jedoucí bez pit stopu. 20 sekund za ním dojel Papuga, t?etí byl Michl, dále Netolický, Zanaska, Horák, Exner, Tairo, Peprný, Mikez, Je?ábek, Stehlík, Cicvárek, Šafá? a Procházka. Nejrychlejší kolo si op?t p?ipsal Netolický ?asem 1:07.25.
Nejlepší výkon p?edvedl Hönyi se strategií bez pit stopu, jezdící soust?ed?n? a tém?? bez chyb a Netolický, který i p?es start z poslední pozice a problémy s trestem nakonec skon?il na výborném ?tvrtém míst?. Naopak nejv?tší sm?lu m?l druhý ze sprintu Exner, který se p?ipletl do mnoha kolizí, jinak by dojel nejspíš lépe než sedmý.
Rallycross je tedy za námi, mnozí si oddechli, n?kterým ukápne slza, každopádn? všichni už se soust?edí na závod na rychlé a technické trati na Kyoto ringu.

Sponzo?i:
Mediální partne?i:
SimRacing &


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.