CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


High In The Sky Kaipan Trophy - Report ze 4. závodu

10. 04. 2006 | Chaos


Napsal: Jimik

HITS-KT se minulým závodem na Blackwoodu p?ehoupla do své druhé poloviny. Jezdci mají za sebou závody na FernBay, SouthCity a poslední závod se konal v anglickém Blackwoodu. V pond?lí 3.4.06 se jezdci sjeli do japonského m?ste?ka Kyoto, aby všem fand?m motorismu p?edvedli své um?ní. Zdejší tra? je v?bec nejdelší z p?ti závodních okruh? v HITS-KT. Jedná se také o nejrychlejší okruh, kde jezdci nesm?jí ani na vte?inku ztratit koncentraci, protože ve vysokých rychlostech mají jezdci na zareagování velmi málo ?asu. V?tšina zatá?ek se projíždí rychlostí vyšší než 120 km/h a mnohdy se zatá?ky nacházejí na terénních nerovnostech. Kyoto GP long je také velice náro?né na pneumatiky a na fyzickou kondici jezdc?, protože v rychlých a táhlých zatá?kách p?sobí na vozy a jezdce velké p?etížení. Teplota pneumatik je na této trati abnormáln? d?ležitá, protože na udržení auta v rychlých zatá?kách pot?ebujete optimální teplotu pneumatik, která se pohybuje mezi 60 – 70 stupni Celsia. Další komplikace, která m?že jezdce potkat je nep?íjemný vítr, který dokáže s ?asy jezdc? opravdu hodn? zamávat. Když už se n?kterému z jezdc? „povede“ dostat mimo tra?, nemusí se obávat nárazu do svodidel, které jsou v?tšinou až za ka?írky s pískem nebo jsou hodn? daleko od trat?. Hlavním favoritem byl op?t Machá?ek, který v p?ed závodním testovaní zajel suverénním zp?sobem sv?tový rekord a svým sok?m nedal nejmenší šanci na ohrožení jeho pozice favorita. Zato na dalších místech se dá o?ekávat velký souboj o cenné body, protože jezdce od 3. do 6. místa d?lí rovných 10 bod?. To by m?lo být snad vše podstatné a te? se již poj?me v?novat samotnému závodu.

Divize 1
Kvalifikace
Patnácti minutová kvalifikace se na této trati m?ní v jakési malé superpole, protože jezdci stihnout za 15 minut absolvovat maximáln? p?t okruh?, ve kterých musí prodat všechen sv?j um. Již se stává zvykem, že p?i kvalifikaci fouká nep?íjemný vítr, tentokráte celkem silný vítr na cílové rovince, kde se dosahovalo rychlostí p?es 210 km/h. V pr?b?hu kvalifikace to vypadalo, že by kone?n? n?kdo mohl zajel lepší ?as než Machá?ek. Machá?kova ostrá kola velice ?asto kon?ila mimo tra?. T?i minuty p?ed koncem kvalifikace byli v ?ele dva jezdci VCz – Svoboda a R.Loucký. N?kolik vte?in za nimi však dokon?il své ostré kolo Machá?ek a nad?lil jim vte?inu. Vít?zem kvalifikace se stal op?t Machá?ek, za kterým se se?adili hned t?i jezdci Viaduct czech teamu v po?adí Svoboda, R. Loucký a Karásek. Kotlaba se do superpole op?t nedostal a op?t na n?j zbyla smolná 11. pozice. Rozdíl mezi prvním Machá?kem a posledním Horákem ?inil 6 vte?in, což je opravdu hodn?.

SuperPole
Na tuto ?ást kvalifikace se vítr ustálil a nebyl tém?? cítit. Tomu odpovídali také rychlé ?asy. Do superpole vyráželi hned trojice jezdc?, protože tra? je dostate?n? dlouhá na to, aby m?li jezdci dostatek prostoru a nebrzdili se. První trojici tvo?ili jezdci Vála, Luterán a Kincel. Podle o?ekávání vyhrál tento mini souboj Kincel, jehož výkony mají od za?átku HITS-KT stoupající tendenci. Další trojici, kterou vypustili organizáto?i na tra? tvo?ili jezdci Zborovjan, ?ezní?ek a L.Exner. ?ezní?ek pokazil sv?j hotlap v šikan? u výjezdu na ovál, kdy neodhadl správnou rychlost a op?el levý bok svého LX o ze?. Velice povedené kolo odjel Zborovjan, který se svým ?asem za?adil za vedoucího Kincela. ?ezní?kovi se opravdu nevedlo, sv?j „výkon“ v superpoli korunoval ješt? hodinami na cílové rovince. Nemohl po?ítat s lepším, než posledním místem. Exner se po svém m??eném kole usadil na 5. pozici za svým týmovým kolegou Válou. Poté se již na tra? dostalo VCz trio – Karásek, R.Loucký a Svoboda. Bylo znát, že tito jezdci mají za sebou hodn? odjetých kilometr?, a tak se jejich kol?m nedalo nic moc vytknout. ?asem lehce nad 49 vte?in se Karásek dostal na pole position. Ješt? p?ed poslední šikanou to vypadalo, že se p?ed n?j dostane R.Loucký. Ten však ud?lal minelu v poslední šikan?, což mu sta?ilo pouze na pr?b?žné 4. místo. Svoboda se svým ?istým a rychlým m??eným kolem pr?b?žn? usadil na poleposition. Poslední jezdec, který to mohl zm?nit byl Machá?ek. Jeho jízda však byla od za?átku plná chyb, a tak se musel spokojit s 5. pozicí. Kone?né po?adí po odjetí všech deseti závodník? tedy vypadalo : Svoboda, Karásek, Kincel, Zborovjan, Machá?ek, Loucký, Luterán, Vála, Exner a ?ezní?ek. Ano, ?tete správn?, první t?i místa obsadili jezdci z VCz.

Sprint - Statistiky
Závodu na p?t kol na této trati se ur?it? nedá ?íkat sprint. P?t kol zabere jezdc?m tém?? 15 minut, což tvo?í ¼ dlouhého závodu. Celý ve?er se tak pon?kud zpozdí, protože je rozdíl jet 5 kol na BWRallyX a KY GP Long. Nicmén?, startovní rošt byl postaven a závod mohl být zahájen. Do první série zatá?ek jezdci utvo?ili dv? ?ady jedoucí vedle sebe, aby se tak vyhnuli p?ípadným kolizím. N?kolik jezdc? se po startu dostalo mimo tra?, hlavní vinu na tom m?li z?ejm? studené pneumatiky. Po jednom takovémto výletu se dostal mimo tra? Vála a ztratil kontrolu nad vozem. V hodinách se dostal až na tra? a zvýšil tak tepovou frekvenci n?kolika projížd?jícím jezdc?m. Všechno se však obešlo bez karambolu a mohlo se pokra?ovat dále. Další rozruch nastal hned v následující zatá?ce, kde se do písku dostal Svoboda a p?i návratu na tra? sest?elil Kotlabu. Ten str?il do vozu jedoucího vedle a ?et?zová srážka byla na sv?t?. Musím však dodat, že Svoboda ve smyslu fair-play po?kal na Kotlabu a pustil ho p?ed sebe. Bohužel ho tato chyba stále 17. pozic, když se z poleposition propadl až na 18. místo. Na cílové rovince prvního okruhu Machá?ek draftoval prvního Karáska jak jen to šlo a celkem riskantním manévrem v T1 ho nakonec i p?edjel. Závodní pole se po odjetém kole a p?l za?alo trhat, což se dalo p?edpokládat, vzhledem k délce trat?. Tém?? každý jezdec ud?lal n?jakou tu chybku, a tak se neustále tvo?ili n?jaké nové dvojice, maximáln? trojice jezdc?. V druhé polovin? závodního pole se spolu velice ?asto potkávali Svoboda a Kotlaba, kte?í se snažili proklestit si cestu k co nejlepšímu umíst?ní. Kotlaba p?ekvapiv? velmi ?asto chyboval a ztrácel tak pracn? vydobyté pozice. Po t?ech odjetých kolech vypadalo ?elo závodu takto : 1. Machá?ek s náskokem n?kolika vte?in na druhého Karáska, t?etí jezdil Kincel, ale jako na gum? za ním jezdil R.Loucký, který se n?kolikrát dotáhl, ale vždy svou chybou ztratil kontakt. Poslední dva okruhy byly celkem nezáživné a nic, co by stálo za zmínku se v nich neodehrálo, a tak z?stalo po?adí na prvních p?í?kách stejné.

Dlouhý závod - Statistiky
Opa?né po?adí na startovním roštu slibovalo velice zajímavé okamžiky, kdy v?tšina favorit? startovala z chvostu pole a museli se prokousávat startovním polem na pozice, na které jsou zvyklí. Po startu se do trávy dostal op?t Vála, který op?t vlet?l zpátky na tra? jako ne?ízená st?ela, div, že se mu všichni sta?ili vyhnout. Tentokráte byl úvodní okruh mnohem zajímav?jší o ?emž sv?ší i fakt, že jezdci využili tém?? celou ší?ku oválu a v jeden okamžik, jich jelo dokonce p?t t?sn? vedle sebe. Souboje v prvním kole byly velice t?sné, ale všichni jezdci si byli v?domi d?ležitosti tohoto závodu a nikdo se necht?l poušt?t do zbyte?ného rizika. Za?átek závodu na Kyotu byl ten nejhez?í jakého jsme mohli být sv?dky v HITS-KT. Prvních šest minut závodu diváci bez dechu sledovali všechny ty manévry co se na trati d?li a s reportem nemohu za?ít d?íve, než práv? v šesté minut?, tedy t?etím kole. Situace se již trochu uklidnila, a tak se m?žeme soust?edit na jednotlivé souboje. V T1 3. okruhu se dostal do trávy Kotlaba a ani tento závod se pro n?j nevyvíjel podle p?edstav. Zato své dobré startovní pozice využil Svoboda a po 3. kolech se dostal na první pozici a za?al navyšovat sv?j náskok nad zbytkem pole. Jeho hlavní soupe?i se ješt? stále propracovávali polem kup?edu a jezdili o n?kolik vte?in pomalejší ?asy. Po n?kolika kolech se vzpamatoval i Machá?ek a dokud nenarazil na L.Exnera p?edjížd?l jednoho soupe?e za druhým. Zmi?ovaný L.Exner je známý svou velice dobrou obranou jízdou a Machá?kovým útok?m odolával pom?rn? dlouho. V T3 pátého okruhu se spolu lehce st?etli a Machá?ek šel do hodin. Ze slibné 4. pozice se tak propadl až na 9. Po p?ti kolech se vep?edu za?ali objevovat jezdci z TOP10 HITS-KT. P?t kol sta?ilo Svobodovi k tomu, aby si na druhého Polmu vypracoval náskok 15 vte?in. Za Polmou už se formoval vlá?ek n?kolika jezdc?, kte?í m?li na p?ední umíst?ní také zálusk, zejména R.Loucký, Machá?ek, Kincel a Kotlaba. V šestém kole nasadil Machá?ek opravdu zb?silé tempo a b?hem n?kolika zatá?ek získal 3 pozice a dostal se tak na 3. místo. Opravdu krásnou jízdu kolo na kolo p?edvedli R.Loucký s Karáskem, kte?í v 8. kole svedli krásný souboj o 6. místo. Osmé kolo a Machá?k?v posun na druhou pozici a Polm?v odsun na pozici t?etí. Svobod?v náskok se ani po odjeté t?etin? závodu p?íliš nezmenšil a stále ?inil 14 vte?in na Machá?ka. V polovin? závodu bylo po?adí v ?ele následující – 1. stále Svoboda, jehož náskok se však nebezpe?n? zten?oval, 2. Machá?ek, který m?l p?ed sebou velkou mezeru a p?epnul do „hotlap“ modu J. T?etí krouží v pom?rn? velké meze?e Polma. Velký comeback p?edvedl Kotlaba a už krouží na ?tvrtém míst?. Vypadá to však, že ho z n?j co nevid?t odsune Karásek, který potvrzuje vzestupnou tendenci svých výkonu. V p?lce závodu m?li n?kte?í jezdci naplánovanou zastávku v boxech, z té ?elní skupinky to byl Machá?ek a Karásek. Kotlaba se tak zbavil svého pronásledovatele a m?l klid na svojí jízdu. Ve 12. kole však ud?lal chybu v T3 a p?ehnal se p?ed n?j R.Loucký. Jedno kolo po Machá?kovi a Karáskovi zajela do box? trojice Polma, Loucký a Kotlaba. Svoboda stále nic a jeho náskok na Machá?ka ?inil 40 vte?in, což by mu m?lo jen tak tak sta?it. Ani po 45. minutách nepodnikl Svoboda zastávku v boxech a jeho náskok se stabilizoval na 36 vte?inách. V té dob? již závod vzdal Kotlaba, který sv?j v?z zaparkoval v boxech a ?ekal na konec závodu. P?í?inou bylo pravd?podobn? velké množství chyb, které se po polovin? závodu za?aly kupit jedna na druhou, a tak se Robert rozhodl skon?it. Svobodova zastávka p?išla v 17. kole a fanoušci toho jezdce trnuli jestli to stihne p?ed Machá?kem. Svoboda to nakonec stihl a dokonce mu zbylo i n?kolik desítek metr? náskoku. Do konce závodu zbývalo deset minut a diváci se mohli t?šit na bitvu o první místo. Na prvních dvou místech se ješt? nerozhodlo, ale o bronzový stupínek nemusel mít strach Polma, kterého by o n?j p?ipravila pouze hrubá chyba. O pátou pozici v 19. kole p?išel Rezní?ek, který jako mnoho dalších byl dlouhý v T3. Jelikož za ním byli jezdci srovnání v n?kolika sekundách propadl se na 7. pozici mezi Luterána a R. Louckého. V p?edposlední pasáži 20. okruhu se Machá?ek p?iblížil ke Svobodovi natolik, že mohl zkusit první útok. Ten mu vyšel, ale Svoboda mu hned v následující zatá?ce p?edjetí vrátil. Svobodovi se stala osudnou T1 posledního okruhu, kde se dostal do lehkého smyku a Machá?ek nem?l tém?? žádnou práci.

Podle mého názoru jsme byli v pond?lí sv?dky toho nejlepšího a nejnapínav?jšího závodu HITS-KT. Pro rozhovor jsem si tentokráte vybral odstoupivšího Kotlabu.

Jaký závod byl pro tebe v HITS-KT ten nejlepší, ve kterém sis nejlépe za závodil ?
Paradoxn? tento závod i když jsem z n?j odstoupil, první p?lka dlouhého závodu se mi opravdu líbila, a?koli jsem nebojoval o p?ední pozice. Je vid?t, že úrove? závodník? šla od prvních lig dost nahoru a v lize se vždy jezdí p?kn? ?ist? (i když nehody holt k závod?ní pat?í ;))
Ptal jsem se i Jeta, tak mi to nedá – jaká je tvá nejoblíben?jší kombinace auto/tra? ?
No auto LX6, ale tra? v S2 žádnou oblíbenou nemám, jelikož jsem si díky ligám žádnou vyložen? oblíbit nestihl. I když jistej vztah k FE Gold z dob S1 mám...
Kolik ?asu ti jako hlavnímu organizátorovi zbývá na trénink ?
Moc ne, poslední dva závody jsem se k prvnímu seznamování s tratí dostal až v ned?li odpoledne...
Myslíš si, že autocross hodn? zamíchá celkovým po?adím ?
Doufám v to ;)
T?šíš se na kv?tnové p?edání cen a na setkání s LFS závodníky ?
Jasná v?c!

Divize 2
Kvalifikace
Dlouhý okruh jezdce p?íliš nelákal a tak se ve druhé divizi sešlo pouze 10 jezdc?. Kvalifikace tudíž nebyla p?íliš sm?rodatná a jezdci se pouze rozjížd?li p?ed superpole.
Nejlepší ?as zaznamenal Novák, dále Peprný, Cicvárek, Vovesný, Brumla, Matt, na divokou kartu jedoucí N?mec, Tairo, Šafá? a Kadlec. Kadlec ztratil b?hem kvalifikace spojení se serverem a p?ipojil se až t?sn? p?ed startem sprintu. Netradi?ní nastavení svého vozu oproti ostatním jezdc?m zvolil Tairo, když nechal nos svého auta zvednutý vysoko nad zemí a jezdil tak po celý závodní ve?er.

Superpole
Superpole po?ádn? zamíchala po?adím, z kvalifika?ního po?adí nez?stal tém?? kámen na kameni. Nejv?tší posun se povedl Brumlovi, který tak obsadil první místo, druhý byl Novák, t?etí Peprný, pak Cicvárek, Vovesný, Šafá?, N?mec, Matt a Tairo.

Sprint - Statistiky
Start se obešel bez kolizí, Brumla s Novákem udrželi své pozice, Peprný se ješt? p?ed první zatá?kou propadl za Cicvárka, o dv? pozice se pak p?es Šafá?e a chybujícího Matta posunul Kadlec. Obtížná zatá?ka p?ed podjezdem mostu v prvním kole však p?inesla hned n?kolik zajímavých okamžik? - nejd?íve Brumla vyjel z trati, nezvládl ?ízení a na tra? se vracel ve smyku. Sest?elil p?itom projížd?jícího Nováka, který se odrazil do svodidel a propadl s poškozeným vozem pokra?oval na páté pozici,Brumla se propadl dokonce až na deváté místo. Tu samou zatá?ku nezvládli Cicvárek, Tairo a N?mec. Cicvárek projížd?l zatá?ku pomaleji než Peprný a ten tak nem?l problémy s jeho p?edjetím. Tairo a N?mec vyjeli na trávu, dokázali se však v?as vrátit na tra? a bez ztráty pozice pokra?ovali dále. Ješt? o jednu zatá?ku d?íve dostal smyk Kadlec a zastavil se v ?ásti ideální stopy. O jeho v?z lehce škrtnul Matt, což jej rozhodilo natolik, že se ve smyku porou?el z trati daleko do píse?né bezpe?nostní zóny a než se vyhrabal zp?t na tra?, nabral více než ?tvrt minutovou ztrátu na jezdce p?ed sebou. V dalším kole nezvládl zatá?ku p?ed nájezdem na ovál Vovesný a Tairo ho v šikan? s trochou rizika p?edjel. O chvíli pozd?ji m?l problémy Peprný p?ed podjezdem a než se rozjel, tak se kolem prohnal Cicvárek jako vítr. Kup?edu se probíjel Brumla, b?hem jednoho kola p?edjel N?mce i Šafá?e a dotáhl se na Kadlece,jenže nedobrzdil do první zatá?ky a musel tak ztrátu dohán?t znovu. P?i nájezdu na ovál pak pocítil tvrdost betonové zdi na vlastní k?ži Cicvárek a propadl se na t?etí místo. Tém?? hned poté byl kv?li výpadku proudu odpojen Novák. Za druhým mezi?asem se Cicvárek dostal na druhé místo, když Tairo m?l p?íliš t?žkou nohu na plynu v zatá?ce a než smyk srovnal, ztratil jednu pozici. O n?co dále byl p?íliš rychlý Šafá? a na výjezdu z jedné ze zatá?ek se dostal mimo tra?, lehce na?uknul bariéru z pneumatik a našt?stí pro n?j pokra?oval bez poškození dále. Na konci t?etího kola Brumla dotáhl svou ztrátu na Kadlece, ten za první zatá?kou chyboval a Brumla tak m?l cestu volnou. Zatá?ka p?ed podjezdem se pak ukázala být pro celý závod rozhodující. Peprný op?t nezvládl její pr?jezd, vyjel do trávy, kde úpln? zastavil a mezitím se kolem prohnali Cicvárek, Tairo i Vovesný. Tairo m?l z?ejm? problémy s p?etá?ivostí a po dvou smycích a výletu do trávy p?ed sebe pustil Vovesného. V šikan? se pokusil p?iblížit se, ale byl p?íliš rychlý, zkrátil si tra? p?es retardéry a v?dom si toho se o další útok nepokusil. Na tom samém míst? se pak znovu ocitl ve smyku Peprný a na záda mu za?ínal dýchat Brumla. Ten ale nezvládl šikanu po startu, ocitl se v hodinách a zma?il tím tak veškeré svoje šance na posun vp?ed. Poslední zajímavý okamžik p?išel n?kolik set metr? p?ed cílem, kdy spolehliv? jedoucí Matt p?edjížd?l lagujícího Kadlece a oba se dostali do kontaktu, po kterém následoval smyk. Nejrychleji se poté rozjel Matt a dostal se tak p?ed Kadlece. Po?adí v cíli sprintu tak bylo: Cicvárek, Vovesný, Tairo, Peprný, Brumla, Matt, Kadlec, Šafá? a N?mec. Pro Cicvárka to bylo jeho první vít?zství v lize.

Dlouhý závod - Statistiky
Na start dlouhého závodu se stihl postavit i Novák, takže jezdecké pole bylo znovu kompletní. A jelikož Novák nedokon?il sprint, m?l možnost startovat z první pozice. Tu si s p?ehledem udržel, za n?j se za?adil Brumla. Zvolna startoval Šafá? a uvolnil ostatním stopu. V první zatá?ce došlo ke kolizi, kdy Matt najel do Cicvárka a oba v hodinách opustili tra?. Hned v první zatá?ce tak nabrali malou ztrátu. Na výjezdu z oválu pak doplatil na špatný nájezd do zatá?ky N?mec. Ani p?es usilovné bržd?ní se nedokázal vyhnout kontaktu s bariérou. Když se vracel na tra?, nad?lal velké problémy Mattovi, který zrovna v plné rychlosti projížd?l kolem,musel hodn? brzdit, aby zabránil kolizi a navíc se mu vzdálil Cicvárek. Kousek za N?mcem m?l podobné problémy Tairo. Ten o bariéru zni?il zav?šení levého p?edního kola a cesta do box? pro n?j musela být dlouhá. Než tam dojel, tak jej všichni p?edjeli a nabral velkou ztrátu. Jako „bonus“ navíc p?ekro?il p?i vjezdu do box? povolenou rychlost a inkasoval tak trest projetí boxovou uli?kou. Nájezd na ovál ve druhém kole nezvládl Kadlec a jen o milimetry se mu dokázali vyhnout Peprný s Vovesným. O n?kolik okamžik? d?íve si tito dva prohodili pozice a Peprný hned za?al Vovesnému ujížd?t. Na za?átku t?etího kola se pak posunul také p?ed chybujícího Brumlu a jal se stahovat Novák?v náskok. Mezitím se utvo?ila trojice N?mec, Matt, Cicvárek, ale jen na malou chvíli. Na výjezdu z oválu se Matt pokusil p?edjet N?mce, oba ale prudce brzdili a toho využil Cicvárek. Dostal se p?ed Matta, ale N?mec se pokusil ho udržet za sebou. Nezvládl však sv?j v?z, dostal smyk a než se rozjel, p?ehnali se kolem Matt i Kadlec. Kadlec v tom samém kole vyrobil velkou hrubici a opustil tra?, N?mec však už m?l takovou ztrátu, takže se Kadlec v klidu sta?il vrátit na tra?. Pak se mezi jezdci vytvo?ily rozestupy a tak jedinými zaznamenáníhodnými událostmi z tohoto cca deseti minutového ?asového úseku bylo odpojení Matta, Peprného stahování Novákova náskoku a Brumlova zastávka v boxech. Po dvaceti minutách bylo po?adí Novák, Peprný, Vovesný, Cicvárek, Kadlec, Brumla, Šafá?, N?mec a Tairo. Vovesný však ud?lal n?kolik chyb a toho Cicvárek využil. V desátém kole se Peprný dotáhl na Nováka a když už to vypadalo na zajímavý souboj o vedení, tak Nováka op?t zradilo p?ipojení. Zklamaní Novákovi fanoušci tak za?ali houfn? opoušt?t tribuny. V tom samém kole se stejn? jako ve sprintu seznámil s tvrdou zdí na oválu Cicvárek a t?žce poškodil levou stranu vozu. O kolo pozd?ji si tento manévr zopakoval a umožnil tak Vovesnému, aby se na n?j dotáhnul. Vovesný p?l kola vy?kával a pak Cicvárka p?edjel. Oba pak na konci kola sou?asn? zamí?ili do box?. Vovesný ale p?ekro?il povolenou rychlost a stal se tak druhým potrestaným b?hem závodu. Navíc se mu nepoda?ilo zastavit u mechanik?, musel zacouvat zp?t a ztratil další sekundy. Cicvárek tak m?l cestu za lepším umíst?ním usnadn?nou. Na druhé místo se posunul Brumla a to už do konce závodu neopustil. T?etí jezdil Kadlec, ovšem s t?žkým poškozením, a a? m?l více než 45 sekund náskok, tak o n?j b?hem dvou kol díky chybám p?išel a netrvalo dlouho a p?ehnal se p?es n?j Cicvárek. Poté ješt? nezvládl nájezd do první zatá?ky a poškodil i druhou stranu auta. Ani takové poškození jej nedonutilo zajet do boxu a tak po další v?tší chyb? se p?es n?j dostal i Vovesný. Na Kadlece ješt? na poslední chvíli dotíral Tairo a dokonce se p?ed n?j na chvíli dostal, ale došlo mu palivo. Našt?stí pro n?j na cílové rovince, takže na volnob?h dojel k mechanik?m. Tam se kv?li lehkému poškození zdržel o n?co déle, takže na Kadlece to už nesta?ilo. Kone?né po?adí tedy vypadalo takto: Peprný, Brumla, Cicvárek, Vovesný, Kadlec, Tairo, Šafá?, N?mec.

V pond?lí 17. dubna budou mít jezdci poslední šanci srovnat nevy?ízené ú?ty na poslední normální závodní trati ve FernBay. Jako poslední závod se pojede autocrossový layout, který bude tvo?it Robert Kotlaba spole?n? s Vítem Mištinou, takže se závodníci mají opravdu na co t?šit.

Sponzo?i:
Mediální partne?i:
SimRacing &


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.