CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Hofyland Live For Speed League

26. 07. 2006 | Externí autor

Hofyland Live For Speed League - malá liga, která se ne?ídí zab?hlými a osv?d?enými pravidly. Na konci ledna se zrodil nápad, ud?lat ligu bez nutnosti a možnosti trénovat. Krátce na to se p?idal i skv?lý systém ligy. Následn? za?al vznikat web, pravidla a celá liga za?ala dostávat finální podobu. 27. února v 11 hodin se v diskuzním fóru LFS CZ objevuje odkaz na druhou vývojou verzi webu HL LFS League. Všechno je p?ipraveno. B?hem 4 dn? se zapl?uje liga na maximální kapacitu. V pr?b?hu dalšího m?síce dochází ješt? k lehkým úpravám pravidel, dokon?uje se grafická registrace tým? a jezdc? a za?íná spolupráce se sponzorem ligy www.actuallinux.com. 7. b?ezna ve?er se poprvé generuje tra?, poprvé se jezdci p?ipojují na server. Ani oni, ani admin v tu chvíli ješt? netuší, co je vlastn? ?eká. A ?ekalo je hodn?. První závodní ve?er ukázal, že nový formát závod? nabízí spoustu krásných souboj? prakticky po celou dobu závodního ve?era. První ve?er ukázal tedy to dobré i špatné na lize a to špatné jsme d?íve nebo pozd?ji dokázali zm?nou pravidel odstranit. Bodový systém se také ukázal jako velice ú?inný, d?kazem toho byl napínavý souboj i v posledním závod? šampionátu, ale to bychom p?edbíhali. Z 11 závodních ve?er?, dokázali pouze dva jezdci vyhrát více jak jeden závod a to jmenovit?: 3x Chaos a 2x Mio. Dále si alespo? jednou vychutnali vít?zství: Dravgunov, Edison, Eraser, Mark Novys, Duuku a Seth. R?zná auta a r?zné povrchy prov??ili každého jezdce opravdu d?kladn?. Bylo nádhern? vid?t, jak n?kterým jezdc?m zkrátka nesedí rallycross, jinému zase formulové závody a dalšímu prost? nesedlo auto na asfalt?. Ten kdo dokázal jezdit dob?e s každým vozem na každém povrchu, se mohl nakonci sezóny objevit na dobré pozici.
Podle statistik jsme celkov? v závodech nakroužili 1610 km, což je bezmála 150 km na závodní ve?er a to do této statistiky není p?ipo?ítána kvalifikace a hodinový trénink. Ti, kte?í se tedy p?ipojovali na server pravideln? v 19 hodin, nakroužili pr?m?rn? cca 250 km za každý závodní ve?er, což krát 11 závod? = 2750 km.
V pr?b?hu šampionátu jsme závodili 4x na šotolin?, závodili jsme se všemi t?emi formulovými vozy, závodili jsme s jednou 4kolkou, se t?emi p?edokolkami a se sedmi zadokolkami.
V úterý 25. ?ervence 2005, skon?ila první sezóna malé ligy HLLFSL. Mezi jezdci se na prvních t?ech pozicích umístili: 1. Chaos, 2. Mio, 3. Atti Hönyi a již n?kolik málo posledních závod? bylo vícemén? jasné, jak to ve finále dopadne. Mezi týmy se ale o první pozici bojovalo až do posledního závodu. Nakonec zvít?zil tým s nejv?tší základnou jezdc? v poli, tedy: 1. Sunday Drivers Incorporation, za nimi v t?sném sledu: 2. Black Eagles Euro racing a na t?etí pozici se nakonec výborným finishem dostal suverén?: 3. SDK - ŠkvorRacing.
Po?adí jezdc?:
Po?adí tým?:

Nyní Vás všechny srde?n? zvu na slavnostní vyhlášení našeho šampionátu, které prob?hne v sobotu 5. sprna 2006 na Mosteckém okruhu. Naplánován je bohatý program a krom? slavnostního vyhlášení a p?edání pohár? t?em nejlepším jezdc?m a tým?m, nás ?eká povození v SafetyCaru, prohlídka startovní v?že, VIP terasy, místností ?asomíry, vnit?ního areálu dráhy, postu tra?ových komisa?? atd. atd. Celý program vyvrcholí jak jinak než v hosp?dce, kde bude možnost po vy?erpávajícím dni objednat ve?e?i, zlatavý mok a nealko pro ?idi?e. Budeme moci hovo?it o sezón? uplynulé, ale i tom, co byste rádi vid?li v pravidlech sezóny následující.
Nakonec bych velice rád pod?koval všem, kte?í vydrželi s námi závodit celých 5 m?síc? a rád bych poblahop?ál t?m, kte?í získali cenné umíst?ní v šampionátu. Motorsportu zdar a tomu našemu p?edevším!

Mio


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.