CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


MotoMarket HotHatch Cup - Report z 3. závodu

15. 07. 2006 | ChaosDivize 1
Tým CeRT, stejn? jako KxR, musel nasadit pouze jeden v?z, protože se vyskytly jisté komplikace ze strany jezdc? v??i jejich manager?m volného ?asu. Tímto vozem bylo ?erveno-?erné XFR, do kterého jako vždy zasedl J.Machá?ek, dosavadní leader této sezony ligy. Setup na závod se mechanik?m nepoda?ilo vyvinout v?as, a tak museli p?istoupit na náhradní ?ešení, což bylo modifikování setupu z trati FernBay Green, která se jela minulý závod. Tento drobný handicap se nijak výrazn?ji neprojevil na Machá?kov? výkonu, takže se poj?me podívat jak si vedl v tento závodní ve?er.

Kvalifikace
Trénink jsem jezdil na R3 gumách, ale na kvalifikaci byly samoz?ejm? pot?eba R2, takže mi chvíli trvalo, než jsem si p?ivyk. N?jaké lepší kolo jsem zajel až 5 minut p?ed koncem, kterým jsem se posunul z 5. místa na 1. Hned v dalším kole jsem ale potvrdil poleposition u p?l sekundy lepším ?asem než m?l druhý J.Salát, takže jsem mohl v klidu odstavit sv?j v?z nedaleko grid babes a zp?íjemnit si tak zbývající chvilku kvalifikace... P?ekvapil m? op?t P.Piskay, který se propracoval na p?knou t?etí pozici.

Kvalifika?ní závod
Start se povedl zejména M.Novotnému, který naplno využil menší váhy svého vozu a hned se dostal na druhé místo. Tento barevný flek stále necht?l zmizet z mého zp?tného zrcátka, což mi na klidu moc nep?idávalo. Také mi párkrát prošla kolem kokpitu technical support s ?istými prost?radly a konví s vodou. Toto se mi stalo osudným minule na FernBayi, zde jsem našt?stí celou situaci zvládnul. Technical support jsem instruoval, že nyní není t?eba debugovat prost?radla a providovat kv?tiny a M.Novotného jsem p?ed sebe nepustil. Ke konci závodu jsem se za?al dopušt?t drobných chyb, M.Novotný se mi dostal skoro až na nárazník, ale p?edjet už m? nestihl. Start-cíl 1.

Sprint 1.
Tušil jsem že se M.Novotný op?t pokusí využít své nízké hmotnosti a proto jsem do T2 zvolil defenzivní stopu po prost?edku trat?. M.Novotný se však stejn? nacpal do malé škvíry, ale protože nem?l možnost si do zatá?ky najet, zamí?il p?ímo do svodidel a já si 1. pozici vzal zp?t kli?kou za jeho zády. Tím pro m? veškeré zavod?ní skon?ilo a já dohotlapovat až do cíle. M.Novotný ješt? vyrobil v posledních kolech nejakou chybu, protože se propadl z 2. místa na 4. P?kný závod jeli z?ejm? P.Piskay a R.Kotlaba, nebo? si neustále menili své pozice a na cílové ?á?e byl mezi nimi rozdíl pouze 17 setin, a to ve prosp?ch P.Piskaye.

Sprint 2.
Do druhého sprintu jsem startoval z úpln? posledního místa, což je vždy velká výzva. Už p?ed prvním splitem se to nep?kn? semlelo a p?edemnou se najednou objevil R.Loucký, ale ?elem ke m?, takže jsme si jen vym?nili zd?šený pohled a snažili se z této sitiuace co nejrychleji dostat. Já jsem musel dokonce couvnout. Celá tahle aféra m? ve výsledku hodila na 17. místo, což nebylo až tak špatné. Za pár zatá?ek jsem se dotáhl na P.Piskaye a spolu s ním jsem dojel skupinku jezdc? p?ed námi. V poslední zatá?ce byl ale P.Piskay dlouhý na brzdy, a tak jsem se p?ed n?j bez problému dostal. Pak jsem kroužil chvíli za M.Krpatou a neda?ilo se mi ho p?edjet. Ve 3. kole, p?esn? na prvím splitu byly rozházené n?jaké vozy a já m?l hodn? co d?lat abych se vyhnul. P?ede m? se prosmýkl R.Kotlaba a ja ztratil kontakt s M.Krpatou. Ten se ale za okmažik st?etl s M.Novotným a darovali mi tak dv? pozice. P?edemnou se tak usadilo krabicoidní vozítko R.Kotlaby, což byl hodn? tvrdý o?íšek (myslím tím Kotlabu, ne jeho auto). Zkoušel jsem to mnohokrát, ale Kotlaba mi svoji defenzivní jízdou nedával šanci. Až ve 4. kole v poslední zatá?ce. Nazna?il jsem útok vnit?ní stranou, Kotlaba samoz?ejm? zvolil defenzivní stopu také po vnit?ní stop?, ale já se p?ed brakepointem za?adil zpátky do ideální stopy. Kotlaba navíc netrefil správn? brzdný bod a já se mu tak prosmýkl za zadním nárazníkem a dostal jsem se p?ed n?j. Na náseledujícím rovném úseku už nemohl získat pot?ebnou rychlost a tak jsem si pozici udržel. Kolo na to jsem bez problém? p?edjel J.Papugu taktéž v poslední zata?ce. V dalším kole jsem se b?hem jedné zatá?ky dostal p?ed oba jezdce SDI a octnul jsem se tak na 5. pozici. V p?edposledním kole jsem zariskoval a pokusil se p?edjet Janáska v rychlé T1 vn?jší stopou. Ve vrcholu zatá?ky jsem si ale uv?domil, jak moc je tento manévr riskantní, protože soupe?i sta?í nechat se jen trochu více vynést a já skon?ím rozemletý na svodidlech. Janásek ale situaci zvládl perfektn? a naše vozy se ani nedotkly. Tím si zasloužil m?j respekt ;). Do T2 jsme tedy vjíždeli bok po boku a já v??il že ho vn?jší stopou p?edjedu. Co se ale nestalo, p?ed námi se objevily vybourané vozy D.Cingroše a P.Louckého a já m?l op?t co d?lat, abych p?edešel st?etu. Janásek m?l víc št?stí, a tak mezi nimi proplul bez problému a svoji pozici p?edemnou uhájil. Ne však na dlouho, protože jsem si po?kal na svoji oblíbenou poslední zatá?ku a tam jsem ho vybrzdil a p?edjel vn?jškem. Na prvního L.Exnera jsem už nesta?il a tak jsem do cíle dojel celý zpocený na 2. míst?. Za mnou se ješt? ne?ekan? objevil Kotlaba, který se musel nasadit opravdu vražedné tempo, protže stihnul ješt? p?edjet do té doby t?etího Janáska.

Dlouhý závod
Do dlouhého závodu jsem také startoval až skoro od konce, ale na tento je mnohem více ?asu, takže jsem byl trochu klidn?jší. Start se povedl výborn? a já byl bez sebemenšího kontaktu už po prvním splitu na 15. pozici. V prvním kole se p?ed nejpomalejší zatá?kou trat? povedl J.Salátovi krásny flip, z ?ehož jsem vyt?žil jednu pozici. P?edemnou jedoucí J.Papuga vym?kl dost brzo a v T2 druhého kola jsem ho bez problém? p?edjel. Další pánové na holení byli P.Loucký, známý svojí dobrou defenzivní jízdou, a R.Kotlaba, známý svojí celkov? vynikající jízdou... to pro m? nevypadalo v?bec dob?e. Ve 3. kole jsem navíc dostal v poslední zatá?ce p?knou ránu, když n?kdo zapom?l brzdit a já tak na oba p?edmnou jedoucí piloty ztratil n?jaký ten ?as. To mi ale nejspíš zachránilo krk, protože v T3 následujícího kola došlo ke st?etu, do n?jž se zapletli R.Kotlaba, R.Loucký, P. Loucký a Š.Sýkora. Op?t jsem s oroseným ?elem míjel jejich rozbité vozy a doufal, že m? nepotká n?co podobného. P?edemnou se tak objevil M.Krpata, který nekladl skoro žádný odpor, takže jsem si op?t po?kal na poslední zatá?ku a tam jsem se p?ed n?j snadno posunul. V 5. kole se pan Šerý se svým UFR pokusil dostat na orbit pomocí místních obrubník?. To mu skoro vyšlo a já se tak s P.Han?lem a dalšími posunul vp?ed. Han?l byl ale rozrušený astronautickou vložkou Šerého, a tak se v poslední zatá?ce efektn? zapíchl do vý?nelku ve svodidlech vedle trat?. To m? zcela nesolidárn? rozesmálo, až jsem se málem vyboural :). Zbývali p?edemnou jen A.Nocar, J.Luteran a M.Novotný, který startoval z poleposition a nyní byl už kdesi za horami. Nocara jsem p?edjel v 7. kole soub?žnou jízdou v T1,2 a 3. Luterán mi podlehl ve 13. kole, kde m? pustil v neobvyklém míst? za vrace?kou. Toto bylo poslední moje p?edjetí a do cíle už jsem odkroužil nikým nerušen. Novotný byl až p?íliš daleko, takže první místo p?ipadlo jemu a já dojel druhý.

Divize 3
Po 14 dnech tým Knipex Racing p?evezl svoje pochroumané vozy z okruhu Fern Bay na okruh v Jižním m?st?. Tento okruh vyžaduje 100 % soust?ed?ní, jinak to nedopadne dob?e. Díky náro?nému testování a opravování voz? na Fern Bay se tým Knipex Racing Pink rozhodl z finan?ních d?vod? postavit na start jen jeden v?z ?ízený Karlem Bor?vkou (sonyk21). Neustálé opravy karoserií nám ud?laly ?áru p?es rozpo?et.

Volný trénink
Využil jsem volný trénink k testování výdrže nových pneumatik a k rozeh?átí svých schopností. Docela se da?ilo a umístil jsem se na 2. míst?.

Kvalifikace
Cht?l jsem zajet ?as jako je moje osobní maximum, ale bohužel se mi to nepoda?ilo a umístil jsem se na 4. míst?, když se mi v posledním možném kole poda?ilo dostat pod 1:43 a posunout se trošku dop?edu. M?l jsem bohužel na lepší umíst?ní.

Kvalifika?ní závod
Hned na startu jsem bez problému p?edjel L. Komárka, který zvolil p?tistup?ovou p?evodovku, a za?adil jsem se za O. Zemana a T. Kincla. Ti dva mezi sebou dost ost?e soupe?ili a díky tomu jsem se dostal p?ed Zemana, který se dostal z ideální stopy a m? se poda?ilo tam nacpat, i když jen tak tak. Zezadu se na m? za?al tla?it Hraško. V p?emí?e snahy udržet se Kincla jsem trošku probrzdil odbo?ení na cílovou rovinku a spíš jsem ztratil než získal a do druhého kola jsem najížd?l s 1 sec ztrátou. Na za?átku t?etího kola Kincl najel na obrubník a poslal svoje auto na st?echu, jen tak jsem se vyhnul a získal menší náskok na ostatní, který jsem si udržel do konce a vyjel si pole position pro první sprint.

Sprint 1
Start dobrý, ale Zeman m?l lepší a po vnit?ní stran? m? bez problému p?edjel. Držel jsem se ho až k odbo?ení na cílovou rovinku, kde m? p?i bržd?ní trefil Hraško a oto?il m?. Oba jsme pokra?ovali dál, já na 2. míst?. Na záda mi t?žce dýchal DanMatt. Za boha jsem ho nemohl set?ást. V pr?b?hu dalších kol jsem držel krok se Zemanem a poda?ilo se mi i poodjet zbytku závodního pole a nakonec z toho bylo 2. místo. Paráda radost.

Sprint 2
Prvních 5 kol paráda závod, p?kné souboje…, jenže pak m? p?edjel Zeman a já ve snaze mu to vrátit trefil svodidla a poškodil auto. Musel jsem trošku zpomalit a snažil jsem se držet 5. pozici, jenže marn?. Nakonec jsem ješt? ve 12. kole ud?lal x kotrmelc? po kontaktu s obrubníkem a byl jsem rád, že jsem udržel 6. místo.

Dlouhý závod
V prvních dvou kolech jsme bojovali v šesti?lenné skupince, bojoval jsem s Kinclem o 4. místo a úsp?šn?. Za?adil jsem se za Komárka a oba jsme ve 3. kole p?edjeli Dana Matta, který lehce chyboval. O pár set metr? pozd?ji jsem p?edjel Komárka a dostal se na 2. místo za N?mce. N?mec m?l ve 4. kole technické problémy, takže jsem se dostal na první pozici a až na dv? menší chyby jsem si dojel v pohod? pro první místo a první vít?zství v lize.


Sponzo?i:
Mediální partne?i:
&


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.