CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


MotoMarket HotHatch Cup - Report z 4. závodu

18. 07. 2006 | ChaosDivize 1
Na p?edposlední závod se jezdci p?esunuli na jednu z anglických tratí, konkrétn? na Westhill. Tato rychlá tra?, a? není u jezdc? p?íliš v oblib?, slibovala napínavé souboje a ?asté p?edjížd?cí manévry na rovinkách. Po p?edchozích t?ech závodech vedl pr?b?žné bodování suverén Machá?ek, za ním byl s odstupem 34 bod? druhý Kotlaba a t?etí o dalších 9 bod? zp?t Janásek.

Kvalifikace
Jako první se svým ?asem prezentoval R. Loucký, byl ale vzáp?tí p?edstižen Machá?kem. Ten sv?j ?as v dalším kole vylepšil o další t?i desetiny a to mu bohat? sta?ilo na první místo. O to druhé se však tvrd? bojovalo. Po deseti minutách byl rozdíl mezi druhým a šestým pouhých 24 setin. Mírn? se zlepšil R. Loucký, ovšem hned na to se rozjel Kotlaba a trumfnul Louckého ?asem tém?? o dv? desetiny lepším. Potom se ale rozjel Janásek a p?ekonal Kotlabu o pouhou jednu setinu a tím ho donutil k jízd? na hran? možností jeho UFR. Kotlaba se zlepšil o 7 setin a odsunul tak Janáska na t?etí místo. ?tvrtý byl Piskay a R.Loucký, který držel druhou pozici více než deset minut, se musel spokojit s pátým místem.

Kvalifika?ní závod
Po startu využil naplno akcelera?ních schopností svého UFR Kotlaba a za první zatá?kou se ujal vedení. První zatá?ka se obešla bez kolize, ve druhé se však d?ly v?ci. P?í?inou byla kolize mezi Válou a Luteranem. Vála se od Luterana odrazil do svodidel, které ho vyslaly do cesty P. Louckému. Ten už nemohl nic d?lat, pouze sledoval Vál?v nepoda?ený start na zemský orbit. Tomuto pokusu se poté snažili vyhnout ostatní jezdci, nejvíce na to doplatili L. Exner a Cagaš. Exner musel uhnout do trávy, kde už na brzdách stál marn? a jen ?ekal na náraz do svodidel. Cagaš brzdil p?ed kolizí o n?co d?íve, na což nereagoval Nocar a dvakrát jej mírn? postr?il. Tím jej vyslal p?ímo do Hönyiho, který tím byl vyslán do svodidel. Cagaš si p?i návratu do stopy z?ejm? nevšiml projížd?jícího Papugy, od kterého se odrazil zp?t do Nocara a od toho byl vyslán p?ímo na rozjížd?jícího se L. Exnera. Ovšem zdaleka nejh?? dopadl Vála, který si p?i tvrdém p?ístání zni?il zadní nápravu. Na to následn? doplatil v poslední zatá?ce L. Exner, když jej po trati neposedn? poskakující Vála ve smyku doslova sest?elil. Mezitím se vp?edu bojovalo o vylepšení pozic p?ed prvním sprintem. Bok po boku najížd?li do šikany Piskay s R. Louckým. Pevn?jší nervy m?l Loucký a získal tak ?tvrtou pozici. O chvíli pozd?ji zkusil sv?j útok i Machá?ek na Kotlabu v p?edposlední zatá?ce. Kotlaba ale tento útok ne?ekal a už se mu ve snaze p?edejít kontaktu nepoda?ilo v?z zkrotit, byl p?íliš rychlý a na výjezdu opustil tra?. Protože v této zatá?ce není prakticky žádná úniková zóna, narazil kotlaba dost tvrd? do bariéry a poškodil si zav?šení kol. Navíc ztratil t?i pozice, když jej p?edstihli Janásek, R. Loucký a Piskay. Piskay se ale na ?tvrtém míst? p?íliš nesvezl, když na n?j Kotlaba úsp?šn? zaúto?il v šikan?. V posledním kole se ješt? posunul na druhé místo p?ed Janáska R. Loucký a tak po?adí po kvalifika?ním sprintu bylo následující: Machá?ek, R. Loucký, Janásek, Kotlaba, Piskay, Luteran, Krpata, ?ezní?ek, Peprný a první desítku uzavíral R. Exner.

Sprint 1
Hned na startu zkomplikoval život ostatním podivným manévrem R. Exner, kdy v plné rychlosti najel bokem do Peprného. Exner odklouzal mimo tra?, Peprný se oto?il do protism?ru a zd?šen? sledoval projížd?jící oponenty, kte?í m?li co d?lat, aby se mu vyhnuli. Po startu op?t vyrazil vp?ed Kotlaba a za první zatá?kou už dotíral na vedoucího R. Louckého. Naopak špatn? odstartoval Machá?ek, v první zatá?ce byl p?íliš rychlý a pustli p?ed sebe práv? Kotlabu s Louckým, navíc musel ?elit útoku Janáska. Ten se mu poda?ilo odrazit a v další zatá?ce tvrd? zaúto?il na R. Louckého a posunul se na druhé místo. Loucký se navíc po lehkém kontaktu propadl až za Janáska. Janáskovi ale t?etí místo nebylo p?áno. V zatá?ce za šikanou byl až p?íliš agresivní a po kontaktu s kuželem, postaveným u obrubníku, se odporou?el nap?í? tratí do trávy. Tam se mu i p?es usilovné brzd?ní nepoda?ílo zpomalit a tak mí?il zp?t na tra?, kde p?ipravil velmi horkou chvilku Piskayovi, který se mu vyhnul pouze o pár centimetr?. Janásek se zastavil až o bariéru a na tra? se op?t vrhnul dosti drav? p?ímo mezi projížd?jící jezdce. Skrz okénka jsme mohli vid?t zb?silou gestikulaci Hönyiho a Peprného Janáskovým sm?rem. Janásek se po tomto výletu propadl až na poslední dvacáté místo. P?kný souboj svedli na cílové rovince Cagaš, L. Exner a Nocar. Všichni t?i se srovnali vedle sebe a na konci cílové rovinky rozhodovalo nastavení síly brzd. Nelépe je m?l se?ízené Exner a posunul se do první desítky. Naopak Nocar musel za zatá?kou ?elit útoku týmového kolegy Ku?ery, který se p?ed n?j v další zatá?ce dostal. Navíc Nocar vyrobil menší chybu, na ktreou reagoval trochu nešikovn? T?ma, když strhnul ?ízení mimo tra?, i když m?l na trati dost prostoru. Mezitím se porouchal v?z Nocarovi a ten tak musel odstavit v?z mimo tra?. Pokusil se ješt? n?kolikrát o návrat, ale nakonec byl komisa?i vykázán do boxu, kde m?li jeho mechanici co d?lat, aby dali jeho v?z do po?ádku pro následující závod. Na konci druhého kola jsme byli sv?dky málo vídané v?ci a to Machá?kova vozu mimo tra?. Ocitl se tam po p?íliš rychlém pr?jezdu p?edposlední zatá?ky. Na tra? se vrátil prakticky hned, ale i tohoto dorbného zaváháni dokázal využít R. Loucký a získal tak pro sebe druhé místo. To se ale Machá?kovi v?bec nelíbilo a o necelé kolo pozd?ji si druhé místo p?ebral zp?t. Ve t?etím kole zkoušel zaúto?it na ?ezní?ka L. Exner, ale neúsp?šn? a toho se rozhodl využít Cagaš. Na následující rovince se dostal vedle Exnera a bok po boku najížd?li do šikany. Exner však byl dlouhý na brzdách a Cagaš nem?l kam zato?it, takže musel pokra?ovat rovn? do trávy. Rozrazil p?i tom balík pneumatik, které dotancovaly do cesty Peprnému, ten nestihl v?as reagovat a po st?eše odklouzal mimo tra?. V pátém kole se utvo?ila trojice na 11. až 13. míst? v po?adí Papuga, Hönyi, Janásek. Nejaktivn?ji si po?ínal poslední jmenovaný, když nejd?ív p?edjel Hönyiho na cílové rovince a hned na to za?al dotírat na Papugu. Za druhou zatá?kou byla tato trojice v t?sných rozestupech, když Janásek lehce postr?il Papugu. To jej zpomalilo a na toto zpomalení už nestihl reagovat Hönyi, lehce ?uknul do Janáska a ztratil rychlost, vyjel ze stopy a zárove? tak ztratil s touto dvojicí kontakt. Janásek se mezitím stále snažil p?edjet Papugu, což se mu poda?ilo op?t až na cílové rovince. Tém?? v ten samý moment vysedal ze svého odstaveného vozu Krpata. Z motoru se siln? kou?ilo a hasi?i m?li co d?lat, aby požár pod kapotou uhasili. To už ale p?ijížd?li první jezdci do cíle. Vít?zem se stal Kotlaba p?ed Machá?kem, následovali R.Loucký, Piskay, Luteran, P. Loucký, Vála, ?ezní?ek, Salát a desátý Janásek.

Sprint 2
Ani tentokrát se start neobešel bez problém?. Do Ku?ery zezadu vrazil T?ma, Ku?era vyjel mimo tra?, zp?t se vracel smykem a vjel do cesty Cagašovi, který se o n?j zastavil. Ku?era byl doslova vyst?elen do bariéry a vzal s sebou i Peprného. Do stojícího Cagaše pak v plné rychlosti narazil Papuga a odrazil Cagaše stejným sm?rem, kterým let?l Ku?era. Cagaš ješt? za letu pod?el lak na ?ezní?kov? aut? a mírn? mu promá?kl plechy. Nikomu se nic nestalo, jenom Peprný s Cagašem museli jet na opravu do boxu a Ku?era s t?žce poškozeným vozem odstoupil. Mechanici se však mohli snažit jak cht?li, ale Ku?er?v v?z do pojízdného stavu neuvedli a Ku?era tak druhému sprintu i dlouhému závodu pouze smutn? p?ihlížel z tribuny. Do vedení se dostal Krpata, to mu ale vydrželo jenom do poslední zatá?ky prvního kola, kdy se porou?el z trat? a po dlouhém výletu se vrátil až jako šestnáctý. Ve druhém kole se jal p?edjížd?t Válu Kotlaba a po p?kném souboji se p?ed n?j v šikan? dostal na deváté místo. V ?ele se na chvíli usadila bratrská dvojice Exner?, ale opravdu jen na chvíli. Starší z nich, Rostislav, se ve stejné zatá?ce, jako o kolo d?ív p?ed ním Krpata, dopustil chyby a vylet?l až do bariéry, o kterou si poškodil zav?šení PP kola. Tato chyba ho stála dev?t pozic. Po návratu na tra? ho míjela trojice Kotlaba, Vála, Hönyi, bojující o osmé místo. Na konci rovinky se však stala v?c nevídaná. Silný vítr, foukající jezdc?m do zad, se zap?í?inil o to, že celá tato trojice se ocitla mimo tra?. A problémy m?li nejenom oni. Ve smyku se ocitl i Machá?ek a Piskay, trávou se projeli i Papuga a Nocar a to vše vid?li diváci b?hem n?kolika vte?in. P?ed prvním mezi?asem vyrobil další chybu Kotlaba, když vyjel levou stranou vozu do trávy. Toho využil Machá?ek a prohnal se kolem. Na ?ele se mezitím utvo?ila šesti?lenná skupinka, ve které se tvrd? bojovalo o každý centimetr trat?. P?í?inou toho bylo UFR L. Exnera, které na rovinkách ztrácelo, ale v technických pasážích m?lo navrch. Za touto skupinou byla p?ibližn? p?tisekundová mezera a následovali jezdci od sedmého do t?ináctého místa, op?t ve velmi malých rozestupech. Kup?edu v této skupin? postupovala hlavn? dvojice Kotlaba, Machá?ek. Ve ?tvrtém kole se oba b?hem dvou zatá?ek prohnali kolem Vály. Kotlaba si však svou pozici dlouho neužil, protože na konci rovinky op?t vyjel z trat? a propadl se na t?inácté místo. Vedoucí skupina se mezitím zna?ne roztrhala, na ?ele se osamostatnili brat?i Lou?tí, za nimi následovali s v?tším odstupem Salát, Janásek, L. Exner a Luteran. Salát s Exnerem byli v šesté zatá?ce rychlí až moc a vyjeli do trávy. H?? dopadl Salát, který p?i manévorvání v tráv? dostal smyk, p?ejel tra? t?sn? p?ed Luteranem a zabo?il se do bariéry na druhé stran? trati. Exner se na dráhu vrátil bez problém?, p?edjel ho ale Luteran. Salát m?l po návratu z trávy o?ividn? problémy s ?ízením, protože projížd?jícím jezdc?m nad?lal pom?rn? velké problémy. V sedmém kole se dotáhl na Luterana L. Exner, na prvním mezi?ase zaúto?il na jeho ?tvrté místo. Necht?l však riskovat kolizi v šikan? a tak rad?ji zvolnil. Za šikanou už ale byl hned za jeho zadním nárazníkem a ?ekal na vhodnou p?íležitost. Ta p?išla na cílové rovince. Exner se zav?sil za Luterana a draftem se p?ed n?j dostal. Mezitím došlo ke zm?n? i na ?ele závodu, když Radek p?edjel svého bratra Pavla. V posledních zatá?kách bylo k vid?ní n?kolik zajímavých situací. Nejd?ív se mladší z Exner? pokusil zaúto?it na Janáska, došlo ale ke kontaktu a tak už se po?adí mezi nimi nem?nilo. O chvíli pozd?ji chyboval v poslední zatá?ce ?ezní?ek a na cílové rovince pak pustil svého týmového kolegu Machá?ka. Kone?né po?adí druhého sprintu tak bylo následující. První dv? místa obsadili brat?i Lou?tí v po?adí Radek, Pavel, za nimi dojeli Janásek, L. Exner, Luteran, Machá?ek, ?ezní?ek, Kotlaba, Vála a Krpata.

Dlouhý závod
Tentokrát se už start poda?il bez problém?, pouze Hönyi si na chvíli vyjel mimo tra?, ale našt?stí se hned vrátil a bez problém? pokra?oval dál. Ve druhé zatá?ce se za tento ve?er už podruhé dostal do pneumatik Vála, tentokrát však m?l to št?stí, že ho nikdo netrefil a tak s lehce promá?klými plechy mohl jet dále. Skv?lý start p?edvedla dvojice Kotlaba - Machá?ek. Usadili se na pátém, resp. šestém míst? a jali se dohán?t mezeru, která p?ed nimi vznikla b?hem prvního kola. Ješt? na cílové rovince Machá?ek Kotlabu p?edjel, ale provedl to naprosto ?ist?, takže oba neztratili tém?? ani desetinu. Kotlaba se ale nevzdával a p?ed prvním mezi?asem si vzal svou pozici zpátky. Oba pak na cílové rovince zaúto?ili na Nocara. Nocar jedoucí po vn?jší stop?, brzdil o hodn? d?íve, takže Kotlaba s Machá?kem nem?li problém se p?ed n?j dostat. Další, kdo stál jejich krasojízd? v cest?, byla dvojice Peprný, Cagaš. P?ed druhou zatá?kou ?tvrtého kola Machá?ek zaúto?il na Cagaše, zárove? však p?edjel i Peprného, který p?i bržd?ní vyjel do trávy a dostal lehký smyk. Kotlaba si na svoji p?íležitost musel po?kat o jedno kolo déle. Na cílové rovince zkusil p?edjet Cagaše, ten ale využil vnit?ní stopy a pozici udržel. Ale jen na chvíli, protože za t?etí zatá?kou vyjel do trávy a p?epustil tak Kotlabovi t?etí pozici. Tomu pak stál v cest? Peprný. P?ed toho se Kotlaba dostal pom?rn? snadno na brzdy ve druhé zatá?ce. Od toho okamžiku byla až do cíle první dv? místa obsazená, bojovalo se už pouze za zády vedoucí dvojice šampionátu. Na t?etí místo si d?lal zálusk Cagaš a na cílové rovince zkusil p?edjet Peprného. Celou rovinku a první zatá?ku projeli oba bk po boku, na výjezdu ale byl na lepší pozici Cagaš a získal tak pro sebe t?etí místo. O páté místo bojoval Janásek s R. Louckým. V sedmém kole na výjezdu ze šikany ale oba vyjeli mimo tra?. Janásek narazil do náv?stní cedule u trati, Loucký se rozto?il a skon?il v barié?e. Oba se propadli až do druhé desítky. Loucký se však state?n? dral vp?ed, p?edjížd?l soupe?e jako na b?žícím pásu a po jedenácti kolech byl už desátý ve skupince ve které jezdili Janásek, Vála, práv? R. Loucký, Luteran a Piskay. Nejaktivn?jší zde byl práv? Loucký, když si na cílové rovince vyšlápl jak na Válu, tak na Janáska. Na konci rovinky m?l nejvíce odvahy a za první zatá?kou byl už osmý. P?ed ním bojovala o šesté místo dvojice Salát, L. Exner. Exner ve t?ináctém kole zkusil útok v šikan? na brzdy. P?edjížd?cí manévr to byl t?sný a odvážný, Salát se bránil, div že nedošlo ke kontaktu, ale nakonec byl na výjezdu Exner p?ed ním. Oba pak ale byli p?edjeti R. Louckým, který si s p?edjížd?ním hlavu nelámal - jakmile vid?l p?íležitost, tak ji využil. Salát navíc "uhýbal" tak vehementn?, až se na n?j dotáhla dvojice Vála, Janásek. Oba se kolem n?j p?ehnali jako vítr a zmizeli za první zatá?kou. Tam navíc Salát vyrobil chybu, když se rozhodl westhillskému zahradníkovi uleh?it práci a vysekal v tráv? u trat? dva dlouhé pruhy. Pro toto dobro?inné po?ínání nem?l pochopení Luteran a Saláta p?edjel. V 15. kole byl dlouhý na brzdách v šikan? L. Exner a namí?il si to p?ímo do pneumatik. Ztratil tak slibnou šestou pozici a propadl na jedenácté místo. V 17. kole se tento ve?er sjeli na trati už pon?kolikáté brat?i Lou?tí. op?t úto?il Radek a op?t byl úsp?šn?jší, i když by se o p?edjetí dalo lehce polemizovat, protože jeho bratr na cílové rovince o?ividn? sundal nohu z plynu. Další, kdo stál Radkovi Louckému v cest?, byl Peprný. Ten mu práci usnadnil tím, že p?i výjezdu z poslední zatá?ky se dostal pravým zadním kolem do trávy, což lehce rozhodilo jeho v?z. Loucký se tak jenom prohnal kolem a jal se stíhat t?etího Cagaše. Toho dohnal v kole dvacátém a o kolo pozd?ji zaúto?il na svém oblíbeném míst? - na cílové rovince. Cagaš se už na protiútok nezmohl a tak kone?né po?adí v cíli bylo následující: Machá?ek, Kotlaba, R. Loucký, Cagaš, P. Loucký, Peprný, Vála, Luteran, Janásek, L. Exner, Salát, Piskay, Hönyi, Krpata, Papuga, Nocar, R. Exner a T?ma. Nedokon?il pouze ?ezní?ek, který po nehod? z?stal stát mimo tra?.

P?edposlední závod je za námi a na jezdce už ?eká pouze závod na nejt?žší a nejdelší trati v LFS a tou je FernBay Black.

Divize 2 - pohledem Karla Bor?vky (sonyk21)

Na ?tvrtý závod MotorMarket HotHatch Cupu jsem nem?l moc ?asu trénovat. Shán?ní pen?z na provoz dvou voz? mi zabralo moc ?asu a takj sem ve velký úsp?ch ani nedoufal. P?ed startem závodu mi ješt? po?adatelé sd?lili, že pojedu ve druhé divizi kde bylo minimáln? 15 rychlejších borc?. Moje nad?je na dobré umíst?ní z p?edchozích závod? se za?aly rozplývat.


Kvalifikace
?ekl jsem si, že se poperu aspo? o 10. – 15. místo a povedlo se.M?j ?as znamenal 10. místo na startu, což bylo pro m? docela milé p?ekvapení.

Kvalifika?ní závod
Start se mi docela povedl a po první zatá?ce, když jsem se š?astn? vyhnul všem boura?kám, jsem svád?l tvrdé a krásné souboje s p. Kadlecem. P?etahovali jsme se o 4. místo a v cíli 3. kola byl on ten š?astn?jší, když m? porazil o jednu setinu. 5. místo ale pro m? bylo výborné.

Sprint 1
Start dobrý, ale trefil sem n?jaké auto které stálo p?es cestu. Bohužel se už nedalo nic d?lat. Propadl jsem se o pár míst a jel dál. Díky chybám soupe?? jsem se dostal na 5.místo o které jsem musel bojovat s p. Koverem a p. Pohlem. Do za?átku 9. kola jsem se držel s náskokem 2s p?ed Pohlem na 5. míst?, ale p?i nájezdu na cílovou rovinku m? sežrala tráva, ud?lal sem hodiny a mohl jsem být rád, že jsem dojel 8. I tak jsem byl spokojený.

Sprint 2
Start celkem dobrý a pohyboval jsem se ve vál?ící skupince kolem 5. místa. Jenže moje jezdecká chyba a asi i mého týmového kolegy znamenala naší kolizi(ani jeden jsme o sob? nev?d?li, já si hlídal auto za sebou a on zatím jel vedle m?, ale to nev?d?l a v nájezdu do zatá?ky jsme se bokem auta srazili a já se vydal sbírat pampelišky a polystyrén). Tato kolize m? odsunula na p?edposlední místo a musel jsem se hodn? snažit a to hlavn? když jsem musel zajet do box? opravit ?ízení. Nakonec z toho bylo 11.místo po pár vyhraných soubojích, ale spíš chybách soupe??.


Dlouhý závod
Start dobrý a jel sem do 4. kola na 4. míst?, ale po druhém splitu Jarda dostal hodiny. Bohužel jsem už nestihl kolizi zabránit a oba jsme se propadli na konec startovního pole, takže následovala stíhací jízda. P?edjel jsem kolegu Jahodu a stíhal další, po pár soubojích a odpadnutí soupe?? jsem se dostal až na 7.místo kde jsem jel asi 8.kol až do cíle.

Tyto závody se moc nepovedly snad p?íšt? bude líp.

Sponzo?i:
Mediální partne?i:
&


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.