CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


MotoMarket HotHatch Cup - Report z 5. závodu

01. 08. 2006 | ChaosKvalifikace
Na první místo se hned prvním kolem dostal Machá?ek, za chvíli jej ale p?ekonal Kotlaba ?asem o více než 2 sekundy lepším. Nutno dodat, že p?i odpoledním tréninku zajel Kotlaba WR a ten p?vodní p?ekonal p?ibližn? o sekundu a p?l. Jelikož nikdo na tento ?as nenašel odpov??, tak se bojovalo pouze o druhé místo. A bylo se na co dívat. V minut? osmé se na druhé místo protla?il Luteran, ale jen na pár sekund, protože cílovou pásku op?t pro?al Machá?ek. Stále se však jednalo o ?asy nad 2:40. První ze "zbytku", kdo ji dokázal p?ekonat, byl Novotný. Druhou pozici držel až do t?inácté minuty, pak ale znovu projel cílem Machá?ek a o 5 setin si místo za Kotlabou p?ivlastnil. Už to mohlo vypadat, že to tak z?stane, jenže už po vypršení ?asového limitu se zlepšili R. Loucký a Piskay a odsunuli Machá?ka až na ?tvrté místo, což byla v této sezon? v?c nevídaná. Po?adí na startu v první desítce tedy vypadalo takto: Kotlaba, R. Loucký, Piskay, Machá?ek, Novotný, Luteran, Cagaš, P. Loucký a Nocar.

Kvalifika?ní závod
Start na "FE4Ru" je pom?rn? riskantní, v první šikan? se kv?li vysokým obrubník?m tém?? p?edjížd?t nedá, podobn? je tomu na zbytku okruhu a tak jsme byli sv?dky tém?? bezkolizního startu. P?i n?m využil Kotlaba naplno pole position a akcelerace UFR a jal se ostatním ujížd?t. Ani za ním se po?adí nem?nilo, pouze Šerý se na chvíli porou?el do trávy a propadl se na chvost pole. Až p?ed druhým splitem jsme mohli vid?t první p?edjetí. Novotný nezvládl pr?jezd zatá?kou u h?bitovní zdi a na následující rovince nem?li Machá?ek ani Vála s p?edjetím problém. Hned na to skon?ily nad?je pro Piskaye. P?i pr?jezdu šikanou byl rychlý až p?esp?íliš a odporou?el se do hlubokých fernbayských písk?, které mají stejný efekt jako bažina. Piskay se sice snažil, ale bylo mu to málo platné, našt?stí to do box? nem?l p?šky daleko, tak mohl jít plánovat strategii na start z konce pole. Mezitím už Kotlaba soupe??m d?kladn? poodjel, jeho náskok po prvním kole ?inil tém?? t?i sekundy! Ve druhém kole se dotáhl Machá?ek na R. Louckého a b?hem následujících kilometr? n?kolikrát nazna?il útok. Samotné p?edjetí stálo za to, sv?dky byli diváci na rovince na ?ásti Green. Machá?ek si p?ed šikanou najel t?sn? za Louckého, pr?jezd šikanou zvládl perfektn? a nalepený na Louckého zadním nárazníku ze šikany vyjel. To mu umožnilo se draftem dostat vedle n?j a v následujícím nejpomalejším míst? trati už byl bezpe?n? druhý. Smolný závod jel Novotný. V posledním kole nezvládl pr?jezd první šikanou a pustil p?ed sebe Luterana. Ze t?etího místa se tak propadl až na šesté. Po?adí v cíli a zárove? pro následující sprint bylo následující: Kotlaba, Machá?ek, R. Loucký, Vála, Novotný, Luteran, Novotný, Cagaš, Nocar, Loucký, Janásek.....

Sprint 1
Po startu op?t varazil jako raketa Kotlaba následován Machá?kem. R. Loucký už m?l menší starosti, protože za ním startující Vála byl v první zatá?ce vedle n?j a Loucký m?l plné ruce práce, aby jeho útok odrazil. Chybu si op?t neodpustil Novotný, op?t u h?bitovní zdi a op?t ztratil pozici, tentokrát jej p?edjel Cagaš. Na konci prvního kola zajel na opravu do box? Hönyi, vrátil se na posledním míst?. Mezitím utnul Machá?ek Kotlab?v trhák a ve druhém kole se mu už vozil na zadním nárazníku. Na p?edjetí ale zatím nem?l, protože zatímco jeho XFR získávalo na rovinkách, Kotlaba mu s UFR ujížd?l v technických pasážích. Zajímavé bylo sledovat stíhací jízdu Piskaye. Postupn? se p?ehnal p?es Hönyiho, Bergera, Peprného, Hraška a Papugu a na konci druhého kola už dotíral na t?ináctého Šerého. Mezitím se schylovalo k zajímavému souboji o šesté místo mezi Novotným a Cagašem. Novotný po p?edchozích chybách cht?l urvat alespo? jednu pozici a na cílové rovince to zkusil zvn?jšku, což v následující šikan? mohlo dopadnout všelijak, takže se rad?ji za?adil zpátky za Cagaše a vy?kával. Vy?kával necelý jeden okruh. V rychlé pasáži na ?ásti Gold vyjel ?ástí vozu do trávy a ztratil n?kolik sekund. Další ztrátu nabral v šikan? za startem, když, z?ejm? ješt? na špinavých pneumatikách z p?edchozího výletu, vyjel op?t do trávy. Tím umožnil dvojici Janásek, P. Loucký, aby se na n?j dotáhla. Ti ale jeho tempu nesta?ili a jenom sledovali jak se jim pomalu ztrácí z dohledu. Novotný se vytouženého posunu nakonec do?kal v šestém kole. Cagaš, jedoucí s dostate?ným náskokem p?ed ním, na vájezdu z jedné z pomalejšich zatá?ek vyjel zadním kolem do trávy a rozto?il se na trati. Než se stihl v?bec rozjet, tak se Novotný prohnal kolem. Posunul se i Luteran na ?tvrtou pozici p?ed Válu, který ud?lal podobnou chybu jako Cagaš, jen na jiném míst? okruhu. Do cíle se pak už po?adí nezm?nilo, jezdci dojeli v po?adí: Kotlaba, Machá?ek, R. Loucký, Luteran, Vála, Novotný, Cagaš, Janásek, P. Loucký a desátý dojel Piskay startující z posledního místa.

Sprint 2
Start druhého sprintu byl divácky mnohem zajímav?jší. Obrácený rošt sliboval zajímavé souboje. Ve druhé zatá?ce to zkoušel Vála na Cagaše, ale p?ehnal to s agresivitou a lehce do n?j ?uknul. Cagaš ale celou situaci ustál a pokra?oval bez ztráty pozice dál. Za ním se ale díky tomuto karambolu utvo?il po?etný chumel jezdc?, každý cht?l vp?ed a tak v následujících zatá?kách sk?íp?l plech více než je zdrávo. Vn?jškem Cagaše p?edjížd?l Luteran a na výjezdu se už smál do zp?tného zrcátka. V další zatá?ce to zkoušel Machá?ek a jeikož byl na vnit?ní stop?, tak nebylo o úsp?chu jeho útoku pochyb. Cagaš to z?ejm? necht?l p?ipustit, na výjezdu byl p?íliš rychlý a narazil do svodidel na mostu. Ty ho vyst?elilly do vzduchu. Toto extempore stálo Cagaše dva tlumi?e, poškozené zav?šení, propad na konec pole a navíc musel zajet do box?. Za nimi se odehrála ješt? jedna kolize, když Kotlaba nestihl zabrzdit za Válou a vyslal ho sm?r svodidla. Vála se cestou n?kolikrát p?evalil p?es st?echu a na konci kola zajel do boxu spole?n? s Cagašem. B?hem prvního kola ujeli ostatním Peprný s Hönyim, za nimi ne chvíli vytvo?il n?co jako "špunt" Filo, ?ímž jim umožnil zvyšovat náskok p?ed zbytkem pole. Ve druhém kole se už na páté místo dostal Machá?ek, když torchu tvrd?, ale ?ist? p?edjel Papugu. Ten se ale s propadem o jednu pozici nesrovnal a narazil do n?j Nocar. Oba se dostali mimo tra? a p?ehnala se kolem nich p?ti?lenná skupina jezdc?. V šikan? na Greenu ukon?il své "špuntování" pole za sebou Filo, když rozst?elil svazek pneumatik. To rozhodilo Saláta, který jel t?sn? za ním a na následující rovince byl p?edjet Machá?kem, který se tak b?hem dvou kol probil ze šestnácté pozice na t?etí. Tu ale udržel jenom p?l kola. V rychlé zatá?ce za podjezdem mostu vyjel do trávy a nep?kn? si poškodil plechy. Navíc se propadl na deváté místo. Hned se ale jal získávat pozice zpátky. Za t?etím splitem si vyšlápl na Papugu. Toho na brzdy p?edjel, i když se to neobešlo bez menšího kontaktu, který se stal osudným jezdc?m za nimi. Papuga musel ost?e brzdit, na to už nestihl zareagovat Novotný, musel vyjet do trávy, což p?i plném bržd?ní nebyl nejlepší nápad a rozto?il se p?ímo v ideální stop?. Vyhnout se mu nestihl Nocar a Novotný se po pom?rn? silném bo?ním nárazu ocitl na boku. Projížd?jící Kotlaba se snažil ležícímu UFR vyhnout, lehkému ?ukanci se ale neubránil. Novotný se tak propadl na dvanácté místo t?sn? p?ed Fila. Toho za sebou udržel jenom chvíli. Za mostem vyjel do trávy a tím ztratil n?kolik sekund. Ve t?etím kole si vybral sm?lu i vedoucí Peprný, který ud?lal tu samou chybu jako Machá?ek, díky velkému náskoku ale ztratil pouze vedení, druhou pozici p?ed ostatními bezpe?n? uhájil. Dop?edu se tla?il Kotlaba, který se po nepovedeném startu dostal už na desáté místo a chystal se zaúto?it na Papugu. Pak ale p?išla velká chyba, která ho stála lepší umíst?ní v tomto závod?. Za dlouhou rovinkou na Greenu nedobrzdil a vyjel do trávy, kde se dostal do smyku. P?ejel tra? nap?í? do druhé travnaté zóny a na asfalt se vrátil, práv? kyž se k n?mu blížil Nocar. Kotlaba se snažil kolizi zabránit a strhnul ?ízení, to jeho UFR rozhodilo a Kotlaba se porou?el na st?echu. Nocar se také snažil vyhnout srážce a vyjel do trávy. Tam se sice trochu zdržel, ale pozici neztratil. Naopak Kotlaba se znovu rozjížd?l až na t?ináctém míst?. Pak ješt? nedobrzdil do následující zatá?ky a zastavil se až o svodidla, další propad už ale nenásledoval, protože za ním zela p?ibližn? dvacetisekundová mezera. V pátém kole se z druhé pozice odporou?el Peprný. Na ?ásti Goldu najel p?íliš agresivn? na obrubník, což m?lo za následek p?evrácení na st?echu. Jezdci za ním m?li co d?lat, aby se klouzajícímu zeleno-bílému vozu vyhnuli. Salát musel na chvíli vyjet z trat? a za ním jedoucí Piskay na to reagoval uhýbacím manévrem do zvln?né ?ásti trati, na které si trochu posko?il. Peprného toto extempore stálo dev?t pozic, propadl se až na jedenácté místo. Mezi druhým a t?etím místem se díky tomu sjela trojice Salát, Piskay, R. Loucký, s menším odstupem následoval Luteran. V šestém kole si vyšlápl R. Loucký na Piskaye a na nejpomalejším míst? trat? ho na brzdy p?edjel. V nájezdu do posledního kola se k této skupin?, která navíc stáhla Hönyiho náskok, p?ipojili Janásek s Machá?kem, odstup mezi prvním a sedmým byl pouhých 5 sekund. V první šikan? si vybral slabší chvilku P. Loucký, vyjel do trávy a pustil p?ed sebe Piskaye. O chvíli pozd?ji na svém "oblíbeném" míst? opustil tra? Machá?ek a zárove? se rozlou?il s vidinou lepšího umíst?ní. Po návratu zp?t m?l co d?lat, aby za sebou udržel Papugu. Ten musel p?i Machá?kov? obranném manévru prudce brzdit, toho využil Nocar a Papugu bez váhání p?edjel. O chvíli pozd?ji se m?nil i jezdec na prvním míst?. Hönyi, jedoucí celý závod bez chyby v ?ele, podlehl Salátovu útoku na rovince na Greenu. Na další rovince zkusil protiútok, už už se p?ed Saláta dostával, ale siln?jší nervy m?l v další zatá?ce práv? Salát a vedení nakonec udržel. Hönyi nakonec ješt? na cílové pásce odrážel útok R. Louckého, poda?ilo se mu ho udržet za sebou o 14 setin. Podobný souboj svedli Nocar s Kotlabou, zde už byl úsp?šn?jší ten druhý, o pouhé dv? setiny. Po?adí druhého sprintu tedy bylo: Salát, Hönyi, R. Loucký, Luteran, Janásek, Piskay, Machá?ek, Kotlaba, Nocar, Papuga, Vála, Cagaš, Filo, Peprný a Šerý. Poslední dva jmenovaní se do cíle doplaho?ili s vraky, které pouze vzdálen? p?ipomínaly jejich p?vodní podobu.

Dlouhý závod
Dlouhý závod byl vypsán na 16 kol, což bylo p?íslibem mnoha odstoupení a ?astých návšt?v v boxu. Po?adí na startu bylo op?t obrácené, na ?ele se objevili P. Loucký s Novotným, kte?í v pr?b?hu p?edchozího závodu odstoupili. Na startu stálo pouze 17 voz?, jelikož b?hem ve?era n?kte?í svou snahu vzdali a rad?ji usedli na tribunu. Start se obešel bez problém?, o pár zatá?ek dál už ale bylo pom?rn? horko. Nejd?ív Šerý ve t?etí zatá?ce p?evalil své UFR na st?echu. Do n?j se p?i?ítil Vála, lehce postr?ený Cagašem. Této dvojici se po tráv? vyhýbali Piskay s Janáskem, Po asfaltu R. Loucký - ten už ovšem pouze o centimetry. T?mi, kdo se nedokázali vyhnout, byli Luteran s Hönyim. H?? dopadl Luteran, který vylet?l do vzduchu a po n?kolika saltech s tolika vruty, že by se Valenta ?ervenal, dopadl na st?echu. M?l ale tak poškozený v?z, že se ani nepohnul z místa a závod pro n?j skon?il d?íve, než v?bec za?al. Šerý, který by se dal ozna?it za viníka této "apokalypsy", dopadl o n?co lépe, dokázal se doplazit do box? a pokra?ovat dál. Jak nenaložit se t?etí pozicí p?edvedl všem p?ítomným Peprný za druhým splitem prvního kola. Do táhlé zatá?ky vjel p?íliš p?emotivovan?, najel na obrubník, který ho rozhodil a následn? i p?evrátil na st?echu. Po ní se Peprný doklouzal p?ímo do dvou osamocen? stojících sloupc? pneumatik, které ho bez servítk? vyslaly o pár metr? blíž slunci. Rozst?elené pneumatiky navíc nad?laly problémy i ostatním projížd?jícím, nejvíc poškozený byl Papuga, který se nedokázal vyhnout a byl nárazem do nich oto?en do protism?ru. Peprného návrat z oblohy byl tvrdý a písek v ochranné zón? hluboký, takže po pouhé p?lce kola jsme zaznamenali druhého odstoupivšího jezdce. P?i nájezdu na ?ást Gold se mezi ?tvrtým a osmým místem utvo?ila skupinka jezdc?, kte?í si to tvrd? rozdávali p?ibližn? p?l kola, po?adí se m?nilo každým metrem a rozhodn? bylo se na co dívat. (viz krátké video od Jeta). Asi maximum z této situace vyt?žil Kotlaba, který se posunul z posledního místa ve skupin? do jejího vedení a dostal se na ?tvrté místo. Na ?ele se usadila dvojice P. Loucký, Novotný, které pomalu dotahovali Cagaš s Kotlabou. Ve t?etím kole se stal další ob?tí fernbayských písk? Nocar. Jeho problémy za?aly už v p?edchozí šikan?, kde se rozhodil o obrubník, následovala jízda po dvou kolech a konec závodu daleko v píse?né zón?. Mezitím se schylovalo k souboji o vedení. Novotný se dotáhl na Louckého na n?kolik metr? a Loucký musel být p?i pohledu do zrcátek zna?n? nervózní. Musel dost šlapat na plyn, aby za sebou rychlejšího soupe?e udržel. To se mu nakonec stalo osudným. Na nájezdu na most se mu vyvalil hustý dým z motoru a Loucký musel zastavit u svodidel, kde naštvan? mrštil s helmou o zem a vydal se p?šky za mechaniky hledat p?í?inu selhání. Po p?ti odjetých kolech tak už v závod? pokra?ovalo jen 13 jezdc?. Po?adí v první p?tici: Novotný, Cagaš, Kotlaba, Machá?ek, R. Loucký. V kole šestém poh?bila h?bitovní ze? veškeré Cagašovy nad?je na umíst?ní na stupních vít?z?. Po p?ejetí obrubníku v p?edchozí zatá?ce a jízd? po dvou kolech následoval tvrdý náraz, který znamenal jediné - pitstop a propad na konec první desítky. Tou dobou už ale dorážel na druhého Kotlabu Machá?ek. ?erveno - ?erný p?ízrak týmu CeRT Kotlabu znervóz?oval do devátého kola. V n?m se po chybce Kotlaba odporou?el Machá?kovi z cesty a v podstat? tak padla i teoretická možnost na to, že by jej p?ekonal v celkovém po?adí. Mezitím odstoupil na podobnou závadu jako jeho bratr a týmový kolega R. Loucký. V odborných kruzích se šeptá o sabotáži, d?kazy ale žádné nejsou. V devátém kole se poprvé dostal do ?ela Machá?ek, ale jen na chvíli, protože v rychlé zatá?ce za mostem m?l co d?lat, aby se nep?evrátil na "boudu". Novotný se prohnal kolem a užíval si vedení necelý okruh. P?i brzd?ní do nejpomalejšího místa byl p?íliš dlouhý na brzdách a Machá?ek v poklidu jen projel kolem manévrujícího modrého UFR. Novotný sice ješt? párkrát nazna?il, že se mu toto po?adí nelíbí, po ojedin?lé Machá?kov? chyb? se mu to málem poda?ilo zm?nit, ale Machá?ek pozici udržel, další drama nep?ipustil a za?al se pomalu vzdalovat. Na problémy si ale zad?lal Kotlaba. P?i nájezdu na most na Greenu to dost p?ehnal s rychlostí a políbil svodidla. Polibek to byl vskutku žhavý, protože Kotlaba po n?m vylet?l do vzduchu a po dopadu bylo jasné, že tato váše? ho bude stát nejen t?etí místo, ale i zastávku v boxech. Cestou na jeho pitstop bylo zajímavé sledovat, jak se i s t?žce poškozeným vozem pere a závodí s ostatními, kte?í jej p?edjížd?li, konkrétn? se jednalo o Válu s Piskayem. Ti tak prali o nejnižší stupínek. Piskay využil Válova zaváhání p?i p?edjížd?ní pomalejšího Kotlaby a na v nejpomalejší zatá?ce se p?ed n?j dostal. Vála se snažil dostat zp?t co mohl, ale až do konce na Piskaye nic nevymyslel. Do cíle tak dorazilo pouze jedenáct nejodvážn?jších, které nep?emohl FE4R, v tomto po?adí: Machá?ek, Novotný, Piskay, Vála, Cagaš, Kotlaba, Hönyi, Salát, Janásek, Filo, Papuga.

Jezdci tímto uzav?eli celý MotoMarket Hot Hatch Cup, vít?zem se stal Machá?ek p?ed Kotlabou a Louckým. I p?es drobné organiza?ní problémy ze za?átku sezony se však závody vyda?ily. 13. srpna budou b?hem závodního víkendu v Mostu (kam jste všichni zváni) b?hem polední p?estávky vyhlášeny výsledky a p?edány ceny.

T?šíme se na vás!Sponzo?i:
Mediální partne?i:
&


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.