CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Sun Force Cup - report z prvního závodu

30. 09. 2006 | Externí autor

Tak práv? dne 17. zá?í p?išel ten velký den, kdy startuje LFS Sun Force Cup na racetolive.com! Tento turnaj m?l 14ti denní odklad kv?li vstupu sponzora (velké díky), ale tentokrát již nebránilo nic, aby se za?lo. A neza?lo se na ni?em neatraktivním, ba naopak, rallycross na Fern Bay Green, kde byl nejv?tším favoritem samoz?ejm? Rixxi, který tu v této kombinaci jednu dobu držel i sv?tový rekord.


Kvalifikace se jezdí na 15 minut v níž se snaží jezdci vymá?knout ze svého vozu maximum. Ovšem tato tra? není nijak dlouhá, takže už v kvalifikaci zde bylo velmi t?sno a n?kterým ob?as pokazil kolo pomaleji jedoucí soupe?. Hned první kolo nabídlo ?asy na hranici 35 vte?in, ale hned poté se do toho obul Rixxi, jehož ?as už nebyl do konce kvalifikace p?ekonán. Ovšem pro jistotu tento ?as stejn? kolo od kola vylepšoval. Boj o první ?adu se rozho?el mezi Duuku, Haradem a Runningmanem. Nejsiln?jší se ukázal být Harad a za ním se se?adili Duuku, Runningman a do toho top5 se za?adil i JardaPolma. V kvalifikaci je nutné vyzdihnout výkon Rixxiho, který nad?lil druhému skoro p?l vte?iny, což p?i pohledu na tabulku kvalifikace je obdivuhodný výkon, protože zbytek pole se vešel do necelé vte?iny!


Velice dobrý start p?edvedl Duuku, který úpln? p?esn? p?e?etl d?ní v první zatá?ce a využil opatrn?jšího nájezdu Rixxiho. Ovšem hned nájezd do T2 rozhodla zkušenost Rixxiho na této trati a pohlídal si ideální stopu a první místo si vzal zp?t. Jediný kontakt po T1 odnesl Novas, kterého z trati poslal Netolický. Vnit?ní stopou se dop?edu také p?kn? prodral SIR, který hned v prvních dvou zatá?kách vedl souboj na ost?í nože s Martinem Krabem a Jardou Polmou. Ovšem práv? v souboji t?chto t?í se JardaPolma rozto?il a zp?sobil první zmatky v poli. Ten si celkov? musel p?ipadat na za?átku závodu jako otloukánek, protože do n?j poté narazil ješt? Kid. T?chto zmatk? dokázal využít Wiruzik, aby se prodral polem dop?edu, k ?emuž mu pomohl i kontakt mezi Zipperem a Martinem Krabem, když první jmenovaný sv?j v?z poté rozto?il a poslal z trat?. Ovšem nejh??e chaos v prvním kole odnesl Krpas, který lítal vzduchem a poté do n?j narazil ješt? TommyV, který to odnesl velkým poškozením. To co ovšem Krpasovi zbylo se nedalo považovat za v?z schopný závod?. Krpas tedy utíkal, se? mu nohy sta?ili, do box?, aby vzal náhradní v?z. Hned ve druhém kole zaúto?il Runningman po vnit?ní stop? na Harada a vybojoval si t?etí p?í?ku. Haradovi na záda dýchal také SIR. Útoky se necht?l zahanbit ani Itar a tak to zkusil hodn? odvážn? na Saliho, ale tento souboj nem?l p?íliš šanci na úsp?ch a navíc m?l poté Itar problémy udržet vozidlo v p?ímém sm?ru. P?ed nájezdem do t?etího kola jsme m?li šanci vid?t nádherný souboj mezi SIRem a Haradem, z kterého nakonec vyšel vít?zn? SIR. Také Martin Krab to zkusil na Itara, ale tento útok nebyl v?bec poda?ený a došlo k lehkému kontaktu. Itar to ješt? ustál, ale Martin Krab naráží do bariéry a z?stává nap?í? ideální stopou. Do n?j poté naráží Wiruzik a do Wiruzika další jezdci za ním v po?adí Kid, Netolický a k této skupince se dostal na kontakt Jarda Polma. Práv? Kid vyjíždí z této muchlanice první a Jarda Polma se p?ežene kolem Wiruzíka díky lepšímu výjezdu.V bržd?ní do T1 to zkouší SIR na Harada a to úsp?šn?, když si drží vnit?ní stopu, ale Harad se mu to snaží neúsp?šn? vrátit díky lepšímu výjezdu, ale SIR si svou stopu pohlídal. Na Harada už zle dotírá i Sali. Vzadu ale nejsou o nic mén? zajímav?jší souboje, když Wiruzík zkouší získat svou pozici od Jardy Polmy a Netolický se snaží dotírat na Wiruzíka. Netolický ovšem lehce chybuje a jde p?ed n?j Zipper. Navíc na záda se mu tla?í Martin Krab, který to zkouší v bržd?ní po cílové rovince a to úsp?šn?. Vep?edu se nic nem?ní. Vede Rixxi, který zvyšuje sv?j náskok, za ním Duuku a Runningman a o ?tvrté místo si to rozdává SIR s Haradem. SIR si op?t drží vnit?ek, Harad to zkouší s lepším výjezdem, ale SIR si svoji pozici drží. OVšem hned o zatá?ku dále to je zajímav?jší, Harad jde tvrd? po SIRovi, vypadá to, že už jde p?ed n?j, ovšem dochází k menší ?ukanici, do souboje se p?imíchává i Sali a spole?n? jedou po cílové rovince jak v letecké formaci! Nejlépe situaci zvládá SIR a poté Sali, Harad je trošku širší a tak ztrácí svou pozici. Navíc do vnit?ku se zezadu natla?il Itar, Harad se ale vrací do stopy p?ed n?j. SIR poté chybuje a Sali se tímto dostává na ?tvrtou pozici! Harad celkov? p?sobí se svojí stopou v T1 nep?íliš ideáln? a ztrácí tak další drahocenou pozici, když se p?ed n?j dostává Itar. Martin Krab vzadu se snažil tla?it na Wiruzika, ale p?ehnal to a šel na st?echu. V polovin? závodu to vypadalo zhruba tak, že Rixxi si šel pro jasnou výhru, Duuku s odstupem za ním a za ním s dalším odstupem Runningman. Za nimi byla skupinka v po?adí Sali, SIR, Harad, kte?í t?žce bojovali o každý metr na trati. Z této skupiny po n?kolika kolech lehce ujel Sali a na SIRa zle dotíral Harad, který p?sobil rychlejším dojmem, ale SIRova defenzivní stopa mu nedávala šanci. Ke konci závodu se ješt? Kid dotahoval na Wiruzíka, ale do konce závodu se nestihl dostat na kontakt.


Výsledek: Rixxi, Duuku, Runningman, Sali, SIR, Harad, JardaPolma, Wiruzik, Kid, Itar, Muzzy, Novas, Martin Krab, Netolický, Trávní?ek, Krpas, TommyV, Zipper


Jelikož v dlouhém závod? platí pravidlo o oto?eným roštu sprintu, tak nám dlouhý závod sliboval nevídanou podívanou. Vyrovnané ?asy, ale s tím, že ti o n?co rychlejší startují zezadu. Start t?m pomalejším až tolik nesedl. TommyV zav?el hned v T1 Netolického a to zp?sobilo nevídanou ma?kanici. Byla asi jen otázka ?asu, kdy se semele n?co v?tšího. A p?išlo to práv? ve chvíli, kdy se Novas dost neopatrn? tla?il do stopy a vzal sebou smola?e víkendu - Krpase. Itar se snažil tla?it pry? a tak odtla?il trošku Wiruzíka, který se stihl jakž takž Krpasovi vyhnout, ale p?i pr?jezdu zatá?kou vjel jedním kolem do trávy a ta ho poslala mimo tra?. Celé této ma?kanice nejlépe využil SIR, který se bez kontaktu bral polem kup?edu v zády s Itarem a Runningmanem. Duuku a hlavne Rixxi neriskovali a drželi si odstup vzadu. Wiruzik se poté vracel na tra? a snažil se vyhnout zbytku pole, ale nevšiml si, že kolem zdi se mu tla?í Novas a tak se od n?j odrazil do Rixxiho a poté p?ímo do Krpase, který byl takto hned b?hem prvních dvou zatá?ek dvakrát oto?en v protism?ru. Wiruzíka pro zm?nu doto?il do protism?ru Rixxi a poté Wiruzík dostal ránu ješt? od Novase. Hned po prvním kole probíhal ostrý souboj mezi Runnigmanem a Itarem, ale Itar si svou stopu pohlídal a tla?il se dop?edu p?es Muzzyho. SIR se zatím dostal na rovince p?es TommyV a o chvilku pozd?ji se to poda?ilo i Itarovi. Poté šel Itar p?es Muzzyho, ale ten se necht?l vzdát, ale šel zbyte?n? do odvety s Itarem, což vyústilo v chybu a už se to?il a narazil do n?j TommyV. Za Tommym to bylo celkov? nah?ácané, protože Runnigman, Duuku, Sali i Rixxi a Jarda Polma necht?li nechat ujet pole a tak se tla?ili co to šlo. Muzzy v této skupince byl také, ale jeho jízda nebyla tak precizní jako práv? t?chto pilot? a tak pro n? nebyl problém dostat se p?ed n?j. P?i výjezdu na cílovou rovinku si prohodili pozice Duuku a Runningman a na Runningmana se hodn? tla?il Sali. Vep?edu si to rozdávali Zipper a Martin Krab a Martinovi se poda?ilo p?es Zippera dostat. Zezadu se pomalu tla?il dop?edu také Rixxi. Kid chyboval, což Rixximu pomohlo, ovšem Kid se neopatrn? tla?il zp?t do stopy což odnesl ranou práv? od Rixxiho a utrp?l ztrátu n?kolika pozic. V této dob? chybuje také TommyV a ztrácí p?knou osmou pozici. P?es n?j se p?eženou Sali, Rixxi i Jarda Polma a o zatá?ku pozd?ji na n?j úsp?šn? úto?í i Novas. Rixxi nasazuje pomalu druhý rychlostní stupe? p?i pohledu, jak se Sali vzdaluje a tak hned úto?í na Jardu Polmu. Mezitím vep?edu se nám m?ní pódiové p?í?ky. SIR dává na brzdy Netolického v T1. Díky malému zaváhání Saliho se na n?j Rixxi dotla?il a hned v dalším kole díky lepší stop? v T1 Saliho p?edjíždí bez velké námahy. Vep?edu se nám velmi potí Itar, protože Duuku mu nedá spát. Itar jede o n?co defenzivn?ji, ale je poznat, že takhle to nem?že vydržet p?íliš dlouho. Duuku na cílové rovince využívá v?trného pytle a dostává se na úrove? Itara a dokáže si pohlídat vnit?ní stopu, což mu sta?í k p?edjetí. Souboj to ale byl na ost?í nože. Rixxi ukazuje, že stopu zde má výbornou a na T1 si dává stejným zp?sobem jako Saliho Runnigmana a o dv? zatá?ky dále ukazuje, že tato tra? pat?í k jeho oblíbeným, kdy op?t vynikajícím pr?jezdem zatá?ky dostává Itara. Rixxiho den ale nekon?í, když si dává na jedné rovince rovnou dva vozy a to Duuka a Netolického a posouvá se tak již na ?tvrté místo a hodlá rozjet stíhací jízdu SIRa, Zippera a Martina Kraba. O pár míst dál ve 20. kole se ud?lala krásná skupinka ?ty? voz? Netolický, Duuku, Itar, Runningman, kterou lehce brzdil Netolický. T?i jezdci za ním se snažili drát dop?edu, ale Netolický volil dobrou stopu. Itar ovšem chybuje a ztrácí kontakt s touto skupinkou. Ale to už divák neví co sledovat d?íve, protože vep?edu máme další krásnou dvoji?ku SIR a Zipper, který stále drží state?n? svou pozici p?ed SIRem. Až když SIRovi dýchal na záda Rixxi, tak mu to dodalo odvahu být více agresivní v souboji a p?es Zippera se dostal. Ovšem p?ed Zippera se hned dostal i Rixxi, protože Zipper šel lehce pozd? na brzdy po cílové rovince. Mezitím se dvoji?ka Duuku a Sali dostali p?ed Netolického. SIR s Rixxim na zádech nebyl až tak jistý, což se ukázalo o n?kolik kol pozd?ji, kdy SIR byl p?íliš široký a Rixxi se dokázal zkušen? protáhnout. Hned za nimi vál?il Zipper s Duukem. Zipper nedával Duukovi jedinou šanci na p?edjetí, ovšem ten se projevil jako zkušený pilot a na tuto defenzivní stopu po pár kolech vyzrál. Ovšem o zatá?ku pozd?ji došlo k lehkému kontaktu, ?ehož velmi chyt?e využil Sali a šel p?es oba piloty. Nejv?tší rychlost ale dokazoval Rixxi, který se relativn? rychle dotáhl na Martina Kraba a p?i první p?íležitosti to na n?j zkusil a to úsp?šn?. Martin možná lituje toho, že jel v tom souboji až p?íliš opatrn?, ale udržet za sebou Rixxi p?es 10 kol asi stejn? nebylo v jeho silách. Vep?edu se utvo?ila dvoji?ka Martin Krab - SIR bojující o druhé místo, za nimi Duuku tla?il na Saliho a za nimi Zipper bojoval s Runningmanem a o 10. místo m?l nádherné souboje Krpas s Novasem. První úsp?šný byl Runningman, když se odvážn? dostal p?es Zippera. Stejný úsp?ch se už nikomu z dalších nepovedlo zopakovat, tak bylo po?adí kone?né.


Výsledek: Rixxi, MArtin Krab, SIR, Sali, Duuku, Runningman, Zipper, Kid, Netolický, Novas, Krpas, Wiruzík, Muzzy, TommyVKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.