CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Vývoj LFS v roce 2006

16. 10. 2006 | DoN

P?eklad Scawenova postu z oficiálního LFS fóra

Zdravím všechny,
toto je pouze krátké oznámení, protože se ?ím dál ?ast?ji setkávám s otázkami a frustrací od lidí, kte?í cht?jí další update. Doufám, že práv? jim pom?že tento text pochopit jak se v?ci mají :)

Nejd?íve bych Vám cht?l p?ipomenout, jaký je styl naší práce. Nepracujeme podle n?jakého p?esného rozvrhu. Máme sv?j rozpis prací, na kterých d?láme, ale klidn? si dovolíme odbo?it na n?jakou související úlohu, nebo dokonce na v?ci, které s tím v?bec nesouvisí, ale prost? je chceme d?lat. Jedná se o dobrý zp?sob práce, protože m?žeme následovat naši inspiraci a zájem, a tím pádem toho ud?láme dost. Toto je jeden z d?vod?, pro? jsme s Ericem opustili spole?nost, pro kterou jsme d?íve pracovali a za?ali pracovat "sami pro sebe". Jedinou nevýhodou je, že plánovaná v?c n?kdy m?že trvat déle, než jsme si mysleli, zatímco stihneme dokon?it n?jakou neplánovanou v?c. Ale to nám v?bec ned?lá starosti - pouze n?kte?í lidé jsou z toho ob?as netrp?liví.

I když je vývoj doposud dobrý, byl tento rok z hlediska vývoje zatím nejpomalejší. To je zap?í?in?no mnoha v?cmi, ale žádná z nich nebude trvat v??nost.

Z mé strany... jak možná víte, tento rok se nám narodilo naše první dít?, takže bylo pot?eba ud?lat spousty úprav a oprav na baráku, po mnoho letech vyházet spousty haraburdí, které se nahromadilo od dob, kdy jsem vlastnil pouze motorku. Dalším "problémem" byl (je) d?m soused?. Náš d?m je spojen s domem, který prošel úpravou podkroví a rozší?ili ho i vzadu. Nebudu popisovat, jak vypadá toto staveništ?, protože pokud si to nedovete p?edstavit, neuv??íte mému popisu kolik prachu a hluku odtud jde! :D. Zkrátka toto trvalo doposud 7 m?sic?, ale te? už jsou kone?n? v dokon?ovací fázi, takže v?tšina dní je už nyní klidných. Samoz?ejmé, že samotný Leo je velkým zdrojem rozptýlení a n??ím, na co si je t?eba zvyknout. Ale p?ece nechcete promeškat první m?síce života Vašeho dít?te. Nebude malý navždy! :)

Z Ericovy strany... kone?ne si mohl koupit sv?j vlastní d?m - n?co, co bylo v d?ív?jších fázích LFS neproveditelné, a byl tak nucen vyhazovat spoustu pen?z za pronájem domu. Te?, když se prodává S2, bylo mu umožn?no koupit si vlastní d?m, takže této p?íležitosti samoz?ejm? využil. Toto ho po n?jakou dobu drželo od jeho práce. Jak každý jist? ví, když si po?ídíte d?m "z druhé ruky", je na n?m t?eba ud?lat ur?ité množství prací p?ed tím, než se do n?j nast?hujete.

Takže doufám, že nyní chápete naše d?vody pro pomalejší vývoj LFS v roce 2006. Toto není v žádném p?ípad? n?jaká omluva! Nikdy nedáváme žádné termíny, kdy co bude dokon?eno - jsme s tímto velice opatrní, protože nechceme být v pozici, kdy n?co slíbíme a nebudeme to schopni dodržet. Jsme velice spokojeni s vylepšením našich domov? a život? a jsem rád, že mohu konstatovat, že nám lepší prost?edí pomáhá p?i práci na tomto projektu, který máme tak rádi! :) M?žete se t?šit na spousty vylepšení v LFS - grafické, zvukové i ve fyzikálním modelu. Nem?žeme Vám však dát žadný odhad, kdy ur?itá verze nebo patch vyjde. Ale blížíme se k tomu den za dnem. :)

odkaz na tento thread na ofic. LFS fóru


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.