CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


CarDo Racing Octavia Cup '06 - report z 1. závodu

23. 11. 2006 | Externí autor


V pond?lí 20. 11. 2006 odstartovala další oficiální liga o ceny, Cardo Racing Octavia Cup, která se jede s vozem FXO TURBO. Ceny pro nejlepší jsou velmi lákavé, vít?z si mimo jiné bude moci za?ídit pohárovou Škodu Octavii! Do poháru o p?ti závodních ve?erech se do uzáv?rky p?ihlásil rekordní po?et 85 jezdc? a na první závod tak poprvé v historii 1. ?eské LFS ligy byly vypsány ?ty?i divize. My se te? podíváme, jak to probíhalo v divizi první.

Pr?b?h závodního ve?era se od SROC nijak nezm?nil, ale jen pro p?ipomenutí - kvalifikace na 15 minut, superpole pro deset nejlepších z kvalifikace a poté dva stejn? dlouhé závody na 60-70 km.

Tra? North v Astonu je jednou z nejt?žších v Live for Speed, rychlé pasáže se st?ídají s pomalými zatá?kami, najdeme zde dv? krátké a jednu dlouhou rovinku, dominantou celého okruhu je pak šikana á-la Eau Rouge. Závody zde byly vypsány na 13 kol.

Kvalifikace - statistiky
Jezdc?m foukal p?íznivý vítr a bylo to poznat na ?asech, které sice nedosahovaly kvalit hotlap?, ale ani za nimi p?íliš nezaostávaly. Provizorní pole position si vyjel nová?ek Šilhánek, který byl chvíli i držitelem WR. Za ním se umístil další z nová?k? v 1. ?eské LFS lize, Stivín a až za ním následovaly "staré páky" v po?adí R.Loucký, Piskay, P.Loucký, Miština, Wodecký, Salát, Krpata a Zborovjan. tato desítka si zajistila superpole. Další po?adí: Hrubý, Stiborek, Kotlaba, Krob, Vovesný, Ku?era, Jirku, Janásek a Šerý. Do kvalifikace pak kv?li závad? na voze ani nenastoupil Cagaš a mechanici nebyli schopni závadu odstranit a tak Cagaš zbytek závod? zklaman? sledoval na monitoru v boxech, p?ípadn? z boxovanské zdi.

Superpole
V superpole se po?adí podle o?ekávání dost promíchalo, nejvíce na to doplatil Piskay, naopak nejv?tší posun zaznamenal R.Loucký, který si zajistil pole position pro první závod. Za ním bylo po?adí následující: Šilhánek, Stivín, Miština, P.Loucký, Wodecký, Zborovjan, Salát, Piskay a Krpata.

První závod - statistiky
Start se vyda?il naprosto bez problém?, první t?i zatá?ky jezdci projeli ukázn?n?. Vedení udržel R.Loucký p?ed Šilhánkem, t?etí místo ukradl Stivínovi Miština a pátý byl P.Loucký. Ke kolizi došlo až v nejpomalejším míst? trati. Piskay na desáté pozici nezareagoval v?as na rozsvícená brzdová sv?tla Krpaty, nestihl se mu vyhnout a za pomoci lagu jej poslal do hodin. Od n?j se navíc odrazil do Hrubého, který se této dvojici snažil vyhnout vnit?kem. Výsledek - Krpata s Hrubým pokra?ovali se ztrátou n?kolika pozic, Piskaye tento incident stál propad na poslední místo a navíc velkou ztrátu, protože se zasekl na obrubníku. Mezitím se v nájezdu do druhého kola vyvezl Šilhánek za R.Louckým a v první zatá?ce zkusil útok na brzdy. Z?stalo však jen u pokusu. Na konci toho samého kola na Šilhánka zaúto?il Miština. Zabral si vnit?ní stopu v poslední zatá?ce a na výjezdu byli vedle sebe. Bok po boku projeli cílovou rovinkou, Miština ve výhodn?jší vnit?ní stop? a tak už mohl na výjezdu z první zatá?ky spokojen? sledovat Šilhánka ve zp?tném zrcátku. Ten ješt? musel zav?ít vnit?ek zatá?ky p?ed Stivínem, který se snažil nastalé situace využít. Šilhánek však na t?etím míst? vypadal velmi nespokojen? a ješt? v pr?b?hu t?etího kola n?kolikrát nazna?il útok. Za nimi ?íhali na svoji šanci Stivín s P.Louckým a Wodeckým. Celou tuto skupinu bylo zajímavé sledovat, po?adí se m?nilo v každém kole hned n?kolikrát. Díky souboj?m v této skupin? se utrhnul R.Loucký a vytvo?il si 3 sekundy náskok. Zajímavé souboje se však neomezovaly jen na ?elo závodu. V pátém kole se pokusil Hrubý o útok na Zborovjana v jedné z rychlých zatá?ek. Oba se mírn? dotkli, což ovšem v této rychlosti znamenalo velké problémy pro oba. Zborovjan vyjel tém?? až do trávy a do Hrubého zezadu lehce najel Kotlaba, takže Hrubý musel korigovat sm?r jízdy. Díky t?mto problém?m tuto trojici jedním skokem dojel Stiborek a v nejpomalejší vrace?ce to zkusil na Kotlabu, le? neúsp?šn?. Do první zatá?ky pak brzdil Hrubý torchu pozd?ji než obvykle, ješt? trochu pozd?ji brzdil Kotlaba za ním, nedobrzdil a narazil do n?j. Oba zpomalili a toho se op?t snažil využít Stiborek, ale ani napodruhé si svoji pozici nevylepšil. Na nejdelší rovince pak Kotlaba zaúto?il zpoza Hrubého a dostal se p?ed n?j. Za Kotlabou se ješt? vyvážel Stiborek, ale ani t?etí pokus o p?edjetí b?hem jednoho kola mu nevyšel. Bez úsp?chu to zkusil i v dalších dvou zatá?kách. P?i druhém pokusu navíc dostal smyk, vyjel do trávy a ztratil p?ímý kontakt. Kotlaba, vít?z minulého poháru virtálních "Oktávek", se b?hem chvilky dotáhl na Zborovjana a hned první útok mu vyšel. Zborovjan probrzdil do nejpomalejší zatá?ky a daroval tak Kotlabovi svoji pozici jako na zlatém podnose. Zborovjan pak vyrobil chybu p?i nájezdu na nejdelší rovinku okruhu, ho využil Hrubý a na konci rovinky se dostal o pozici vp?ed. Zborovjan pak ješt? musel odrážet Stiborka. ten to zkusil nejd?ív v "kose", tam ho Zborovjan v?asným strhnutím volantu ješt? zav?el. O zatá?ku pozd?ji se ale musel sklonit i p?ed Stiborkem. Na konci pole si mezitím brousil zuby na vylepšení výsledku Piskay, který dokázal stáhnout ztrátu ze za?átku závodu. Narazil však op?t na Krpatu a to doslova. Krpata skon?il v hodinách a Piskay probrzdil daleko za ideální stopu. Pozici žádný z nich neztratil, ale ?asová ztráta už jim, vzhledem ke zbývající délce závodu, moc šancí na posun vp?ed nedávala. Jedíným, kdo tento závod nedokon?il, se stal Jirku, kterého v 9. kole zradila technika. P?ed odstoupením byl šestnáctý. Problémy se mu nepoda?ilo odstranit ani do startu druhého závodu, takže pro n?j p?sobení na Astonu skon?ilo bez bodu. Desáté kolo a dvojice Wodecký - Salát. Oba jezdili t?sn? za sebou, Wodecký byl mírn? pomalejší. Salát zaúto?il v "kose" vnit?kem, takže v další zatá?ce nem?l skoro žádnou šanci Wodeckého p?edjet, ale tém?? se mu to poda?ilo o zatá?ku pozd?ji. Oba projeli cílovou rovinku vedle sebe a do první zatá?ky m?l výhodn?jší pozici Salát, jenže ji nedokázal využít. V p?edposledním kole se snažil p?edjet Hrubého Stiborek. Na konci nejdelší rovinky brzdil pozd?ji než obvykle a na výjezdu z následující táhlé zatá?ky tím pádem ztratil rychlost a ?as, který na n?j získal Janásek, který na tom samém míst? p?edjel Zborovjana a dotáhl se práv? za Stiborka. Zborovjan pak podlehl ješt? svému týmovému kolegovi Ku?erovi a zakon?il smolný závod na 14. míst?. Vyhrál R.Loucký, který si po celý závod udržoval náskok t?í sekund p?ed Mištinou, který však ješt? v poslední zatá?ce celého závodu podlehl Šilhánkovi. ?tvrtý dokon?il Stivín, za ním dojeli P.Loucký, Wodecký, Salát, Krob, Kotlaba a desítku nejlepších uzavíral Hrubý.

Druhý závod - statistiky
Do startu druhého závodu se obracelo po?adí nejlepších šesti. Na pole position se tak postavil Wodecký, vedle n?j P.Loucký, druhou ?adu tvo?ili Stivín a Miština, ve t?etí ?ad? byli Šilhánek s R.Louckým. Start se op?t obešel bez kolizí, i když bylo trochu víc t?sno. Hned za t?etí zatá?kou zkoušel útok na Wodeckého P.Loucký. Wodecký zblokoval jeden Louckého pokus, Loucký to zkusil z druhé strany, ale Wodecký se p?esunul i tam. Skon?ilo to lehkým š?ouchancem s následky pro oba aktéry - oba vyjeli do trávy a p?i návratu na tra? m?li plné ruce práce se zvládnutím auta. Nejlépe situace využil Stivín. Protáhl se na první místo, které do konce závodu nikomu nepustil. Op?t se tak bojovalo jen o dva stupínky po stranách toho nejvyššího. Hodn? t?sno bylo p?ed "kosou". Došlo k n?kolika menším š?ouchanc?m a jednomu v?tšímu, když Piskay oto?il Stiborka. V samotném nejpomalejším míst? pak bylo hodn? horko. Vedle sebe se naskládali P. a R. Lou?tí, Miština a p?ed nimi Šilhánek. Nedošlo k ni?í jezdecké chyb?, ale k lagu, který Šilhánka odst?elil ven ze zatá?ky. O chvíli pozd?ji se na toto místo p?i?ítili Kotlaba s Ku?erou. Ku?era lehce postr?il Kotlabu a rozto?il ho. Oba tak zablokovali cestu ostatním jezdc?m. Krpata narazil do Ku?ery, nárazem jej zvedl na dv? kola a jal se mu kontrolovat nastavení podvozku a tlumi??. Kotlaba se stal p?ekážkou pro Vovesného, který zbrzdil i za sebou jedoucí ?tve?ici jezdc?. Hned v prvním kole se tak osmnácti-?lenné pole rozd?lilo na dv? po?tem soum?rné skupiny. Ve t?etím kole si vyzkoušel Vovesný po kolizi s Krpatou za t?etí zatá?kou kvalitu Astonských p?st?ných trávník?. P?i návratu na tra? nezvládl sv?j v?z a ve smyku sest?elil Stiborka. Oba si to namí?ili p?es asfalt do svodidel a nárazem si poškodili zav?šení kol. Za nimi rozho??en? hrozil p?stí místní zahradník, kterému tato dvojice z?ejm? radost neud?lala. P?ed polovinou závodu se projevily u Šilhánka problémy po kolizi v prvním kole a musel odstoupit. Vzteklé t?ísknutí dve?mi dokazovalo jeho rozho??ení nad selháním auta. Menší problémy m?l po celý závod, ale až nyní se projevily naplno. Vep?edu op?t závod zdobily závod souboje, tentokrát o t?etí až osmé místo. Cestu vp?ed si po nepovedeném startu razil Miština, a i když s menšími obtížemi, tak úsp?šn?. V sedmém kole byl ?tvrtý. V osmém kole se jezdci z?ejm? dohodli na nep?edjížd?ní a až na pár ?estných vyjímek jsme mohli sledovat jízdu v ?ad? za sebou, žádné p?edjetí, které by zm?nilo po?adí na ?ele. Sm?lu m?l Krob, který ve 12. kole a v šikan? p?evrátil svoje auto na st?echu. Do té doby p?ed sebou hnal Kotlabu a n?kolikrát zkusil útok. Na konci posledního kola jsme se do?kali souboje o druhé místo. Miština se dotáhl na P.Louckého, v poslední zatá?ce šel hodn? pozd? a tvrd? na brzdy, což mu vyneslo t?etí místo. Vyhrál zcela suverénn? Stivín s deseti sekundovým náskokem p?ed Wodeckým, Mištinou a P.Louckým. Pátý dojel R.Loucký, za ním Janásek, Salát, Kotlaba, Hrubý, Zborovjan, Krpata, Krob, Stiborek, Vovesný, Piskay, Šerý a poslední s velkou ztrátou Ku?era.

První závod tak mají jezdci za sebou, tento ve?er nazna?il, že závody s Octaviemi budou minimáln? stejn? vyrovnané a napínavé, jako v minulém Octavia cupu. V p?edb?žném po?adí se ujal vedení Stivín o pouhý bod p?ed R.Louckým a o další dva body je t?etí Miština. Další závod ?eká na jezdce 4. prosince na trati South City reverse. Jezdci si už te? chystají vozy a nastavení, klempí?i si chystají kladiva. Práce budou mít až nad hlavu.

Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.