CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


CarDo Racing Octavia Cup '06 - report z 2. závodu

10. 12. 2006 | Externí autor


V pond?lí 4. prosince se sešla špi?ka ?eské LFS scény na m?stském okruhu v South City. A? kalendá? jasn? ?íkal, že se blíží zima, v anglickém m?st? jezdc?m po?así p?álo. Slune?no a mírný vítr, nic lepšího si nemohli p?át. Mezi závodem na Astonu a zde se odehrálo mimo tra? n?kolik zajímavých událostí. První z nich byl hromadný odchod jezdc? z týmu BRT, který se z?ejm? rozpadne. Druhá událost s tímto p?ímo souvisí. P?ední jezdci tohoto týmu BRT, Trávní?ek a Netolický, se p?idali k jiným tým?m. Netolického p?estup k NRG pak p?ekvapil všechny, jelikož se odehrál t?sn? p?ed tímto závodem. Mohl tak na m?stském okruhu sbírat své první body pro nového zam?stnavatele a rozhodn? ho nezklamal. Pro závod byla vybrána varianta Town reverse, m??ící 3,1 kilometru, se zrádnou druhou zatá?kou, kde se brzdí z kopce, z p?ibližn? 175 na 55km/h. A? se jede ve úzkých ulicích mezi svodidly, tak se tu p?edjíždí relativn? snadno. Závodu se op?t zú?astnil velký po?et jezdc?, konkrétn? 71, rozd?lených do ?ty? divizí. Nyní si jako již tradi?n? vezmeme pod drobnohled první divizi.

Kvalifikace - statistiky
Favorité se nenechali zahanbit a jasn? dali najevo, že si necht?jí d?lat zbyte?né problémy. Už po ?ty?ech minutách zajel famózn? Miština a ?asem 1:30,61 o dv? desetiny p?ekonal sv?j vlastní WR. Na tento ?as už nedokázal odpov?d?t nikdo. Nejvíce se dokázal p?iblížit Šilhánek, který ale zajel kolo o 4 desetiny pomalejší, což je rozdíl propastný. Superpole si krom? t?chto dvou vybojovali: Piskay, R.Loucký, Stivín, Kotlaba, Stiborek, Wodecký, Exner a Janásek. Ostatní m?li už své pozice jisté (od 11. do 19. místa) : P.Loucký, Zborovjan, Salát, Krpata, Leco, Jeništa, Limon, Krob, Šerý.

Superpole - statistiky
Superpole p?ekvapení na špici nep?ineslo, pole position si udržel miština, i když to už bylo o dost t?sn?jší, R.Loucký na n?j ztratil jenom 7 setin. Mezi t?etím Wodeckým a ?tvrtým Šilhánkem byl rozdíl ješt? menší, jenom jediná setinka. Na páté místo posko?il Kotlaba, naopak na šesté spadl Piskay, sedmé místo na startu obsadil Stivín p?ed Stiborkem, Exnerem a Janáskem.

První závod - statistiky
Závody dnes byly vypsány na 21 kol. N?kte?í m?li problém udržet teplotu LP pneu v rozumných mezích a tak vyslali špiony na cestu po boxech, aby zjistili nastavení t?ch rychlejších. Do prvního závodu se stihl p?idat i Netolický, který dorazil b?hem superpole, a za?adil se tak na jediné volné místo, dvacáté. Všech dvacet jezdc? stojí na roštu, vytá?ejí motory, klempí?i pevn? tisknou svá kladiva, nervozita stoupá, rozsv?cují se zelená sv?tla a celé pole se dává do pohybu. První zatá?ka se obešla bez problém?, ve druhé je ale hodn? t?sno, všech 20 aut je p?i bržd?ní nama?káno na 50 metrech. Skv?le si v tomto úseku vedl Kotlaba. Posko?il z pátého na druhé místo. První místo udržel s p?ehledem Miština. Na nic ne?ekal a už b?hem prvního kola m?l náskok 2,7s. V souboji na chvostu se snažil Limon dostat p?ed Krpatu, jenže ho lagem vyst?elil do svodidel. Krpata se pak p?l kola ploužil se svým vrakem do box?, kde strávil n?co p?es 20 sekund kv?li opravám. Na za?átku druhého kola si vyšlápl na Kotlabu R.Loucký a za první zatá?kou se mu už smál do zp?tného zrcátka. Z druhé strany to zkoušel i Šilhánek, bohužel v zatá?ce najel do Wodeckého, oba zpomalili, kontakt ale neztratili. Ve stejném kole si mohl hlavu o volant omlátit Leco, ale auto už by do pohybu stejn? nedostal. Hustý dým a plameny ho donutily vysko?it z auta a utíkat pry?. Wodecký se dost potýkal s ovládáním auta. Z pohledu diváka to muselo chvílemi vypadat, že v?z ovládá jeho. Po n?kolikerém seznámení se se svodidly se za ním se?adil vlá?ek jezdc?, kte?í si d?lali zálusk na lepší umíst?ní. Dostal se p?ed n?j pouze Piskay, pozd?ji ješt? P.Loucký. Piskay hned za?al stíhat dvoji?ku Kotlaba - Šilhánek a v osmém kole už je m?l na dohled. Šilhánka však potkal stejný osud jako Leca. Škytající motor mu sebral nad?je na body a na start ve druhém závod?. Piskay se tak posunul zadarmo na 4. místo. Až do konce závodu pak bojoval s Kotlabou o právo vystoupit na nejnižší stupínek na podiu, ale na Kotlabovu defenzivní jízdu recept nenašel.
T?i kola p?ed koncem se na sedmém až desátém míst? sjeli Janásek, Stiborek, Zborovjan a Krob. Ve druhé zatá?ce se Zborovjan snažil dostat vn?jškem dostat p?ed Janáska. Janásek ale probrzdil a v zatá?ce si do Zborovjana lehce ?uknul. Za nimi ?íhající Stiborek neváhal a p?edjel rozhozeného Zborovjana. V 19. kole z této ?tve?ice odpadnul Krob. Svoji školáckou chybu si asi bude dlouho pamatovat. V T1 najel p?íliš dovnit? zatá?ky a "kopající" obrubník ud?lal svoji práci kvalitn?. Krob se porou?el na st?echu, schytal ránu od Exnera, který se nesta?il vyhnout a ostatní m?li také co d?lat, aby se ?ernomodré trosce vyhnuli. Krobovo auto bylo pojízdné, ale v takovém stavu, že byl rád, že ho dovezlo na opravu do box?. Ve skupin?, ze které odpadnul, se bojovalo dál, až do posledního kola. Na cílové rovince to zkusil Stiborek na Janáska, v první a druhé zatá?ce pak sám musel odrážet Zborovjan?v útok. Zborovjan ale p?ed kritickou druhou zatá?kou rad?ji zvolnil, jenže pak narazil do svodidel uvnit? druhé zatá?ky. Tam se n?kolik sekund zdržel vytá?ením a daroval tak desátému Exnerovi svoji devátou pozici. Vít?zem se stal stylem start - cíl Miština. Ten se ale n?kolik posledních kol asi hodn? t?ásl, protože R.Loucký ho stahoval po desetinách. V cíli na n?j m?l náskok 1,5 sekundy. T?etí dojel s výraznou ztrátou Kotlaba, za ním Piskay, potom další velká mezera, na jejímž konci byl P.Loucký a dalších 10 sekund zp?t byl šestý Wodecký. Ten si tak tímto zajistil pole position pro druhý závod. Další po?adí: Janásek, Stiborek, Exner, Zborovjan, Limon, Salát, Jeništa, Stivín, Netolický, Krpata a Šerý.

Druhý závod - statistiky
Do druhého závodu se startovalo nadvakrát. První start byl totální katastrofa, byla v n?m zapletena tém?? p?lka pole. Na vin? byl z?ejm? lag, po kterém se od Jeništy odrazil Miština a potom už jenom létaly auta vzduchem. Nebylo kam uhnout, takže minimáln? škodu na laku si odnesl každý, kdo byl za desátým místem. Komisa?i chvíli nev?d?li, které vlajky vyv?sit, až po více než jednom kole dostali instrukce vytáhnout ty ?ervené a zastavit tím závod. (to bude tím, že ve spletitých uli?kách SouthCity není moc prostoru koukat na mapku… pozn. Chaos) Všichni poškození si tak oddychli, naopak ti na špici v boxech naštvan? vyskakovali z aut. Proti restartu už ale nic nenad?lali, tak se po p?esednutí do náhradních voz? a uklizení trosek startovalo znovu.
Opakovaný start start už byl o poznání opatrn?jší. Chudším tým?m už došly náhradní vozy, takže si všichni dávali pozor, aby se jejich stroji v prvních kolech nic nestalo. Jenom P.Loucký se neudržel a p?i bržd?ní do T2 rozto?il Wodeckého. Wodecký se nem?l jak vyto?it, takže jenom sledoval, jak se kolem n?j prohnalo celé pole. Viník Loucký, v?dom si své chyby, ob?toval první místo a po?kal, než ho Wodecký p?edjede. Na ?ele se zatím vytvo?ila p?ti?lenná skupina ve složení Piskay, Kotlaba, R.Loucký, Miština, Janásek. Piskay po chvíli ostatním ujel. Zbývající ?ty?i jezdci p?edvád?li nádherné souboje pro diváky, ale bez jediné zm?ny v po?adí. K té došlo až v desátém kole p?ed šikanou. R.Loucký už n?kolik kol Kotlabovi nazna?oval, že tady by to šlo, jenže Kotlaba byl vždy proti. Až práv? v desátém kole se to Louckému poda?ilo, i když s menším p?isp?ním Mištiny: na výjezdu z T2 se Loucký dostal vedle Kotlaby a bok po boku, s menší kolizí v T3, která Kotlabu stála cenné metry v souboji, projeli celou pasáž až k šikan?. Tam m?l výhodn?jší stopu Loucký. Do n?j však zezadu lehce narazil Miština, Loucký tak ne?ekan? zk?ížil cestu Kotlabovi. Kotlaba nem?l tém?? žádný prostor pro manévrování a necht?n? tak najel do Mištiny a od n?j se odrazil do svodidel. Ztratil ?ty?i pozice. T?žko hledat jednoho viníka, spíše by se dalo mluvit o b?žném závodním incidentu, kterých se stávají spousty. Nejvíc na tom vyd?lal Piskay. Jeho náskok na ?ele narostl na 7,5 sekundy. Po zmi?ované kolizi se od t?etího do jedenáctého místa sjela skupina, jejíž souboje zvedaly diváky ze sedadel improvizovan? postavených tribun. Nejhez?í byl souboj o t?etí místo mezi bránícím se Janáskem a Mištinou. V 15. kole Miština v T1 Janáska p?edjel, ten ale v T2 odpov?d?l protiútokem. O kolo pozd?ji stejná situace, jen s tím rozílem, že Janásek do T2 probrzdil a Miština tak m?l cestu volnou. Janásek za ním jen zatroubil. Od tohoto momentu už se dojížd?lo relativn? v klidu do cíle. Tam se radoval ze svého prvního vít?zství v 1. ?eské LFS lize Piskay. Druhý dojel R.Loucký, který v posledních kolech Piskaye mocn? stahoval, ale pot?eboval by ješt? p?t kol navíc, aby ho dojel. T?etí finišoval Miština. Další po?adí: Janásek, Kotlaba, Zborovjan, Stivín, Limon, Jeništa, Stiborek, Krob, Exner, Wodecký, Šerý, Leco, Krpata, Salát, P.Loucký a Netolický.

Piskaye jsem se zeptal na jeho dojmy po vyhraném závod?:
Tvoje první vít?zství v ?eské lize, jak se cítíš?
Je to super pocit, aj ke? to bolo celkom ?ahké, ke?že som sa hne? dostal na 1. miesto a zacal som si robi? náskok, kym ostatní bojovali o ?alšie miesta.

P?íští závod se jede na Westhillu, myslíš, že to tam budeš mít stejn? lehké? Jak si na tuto tra? v??íš?
Rovnako ?ahké to ma? asi nebudem, lebo Westhill je moja najneob?úbenejšia tra? a robí mi dos? ve?ké problémy. Budem rád, ke? to dokon?ím

Kdo je podle tebe nejv?tším favoritem této sezóny a na kolikáté místo si na konci v??íš ty?
Myslím, že najvä?šími favoritmi sú R. Loucký a V. Miština, ktorí si po 2. závodných ve?eroch vytvorili celkom pekný náskok. ?o sa týka m?a, tak ak sa na Westhille nestane ni? neo?akávané, tak by to mohlo by? do 10. miesta, ke?že som si to na Astone pokazil.

Díky za rozhovor a hodn? št?stí v dalších závodech
Dík.

Závod v South City je tedy minulostí, klempí?ské ?emeslo rozhodn? nevymizí ze sv?ta, alespo? dokud se bude závodit na tomto m?stském okruhu. P?íštím závodem se sezona p?ehoupne do druhé poloviny. Místem ?inu bude už zmi?ovaný Westhill. Jedn?mi nenávid?ný a druhými nesnášený okruh s rychlými zatá?kami, ve kterých rychlost málokdy klesá pod 100 km/h a každá chyba znamená velkou ?asovou ztrátu, která se t?žko dohání.

Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.