CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


CarDo Racing Octavia Cup '06 - report ze 4. závodu

20. 01. 2007 | Externí autor


Psalo se 8. ledna 2007. Závodníci p?ihlášení do CROC se po váno?ní a pravd?podobn? bujaré novoro?ní p?estávce p?esunuli p?es p?l zem?koule vyst?ízliv?t na proslun?nou Jamajku. P?esun to nebyl nijak drastický co se týká teploty, protože na Jamajce panovaly teploty jen o n?co vyšší než v ?esku a na Slovensku. Cestou na Jamajku se v týmech událo n?kolik zajímavých událostí. Hlavní událostí byl odchod jezdc? z KxR (konkrétn? Sonyka a Xedoxe) sm?rem do EGT a pravd?podobn? kv?li p?etlaku jezdc? v EGT byl odtud odejit Sarag, který se uhnízdil u NRG. NRG, po odchodu revEna k ZT, zdá se zb?sile nabírá nové posily, aby zaplnil díru po tomto zkušeném jezdci. Menším zklamáním byla neú?ast Stivína v D1, protože nestihl v?as zaslat sv?j hotlap. Jel tak až v D2, ale ani p?esto mu z?ejm? titul nejlepšího nová?ka neunikne. Poslední zajímavostí byl návrat reyca (Kincel) z týmu .VCz po dlouhé pauze zp?sobené technickými problémy a návrat to byl opravdu skv?lý, hned do D1.
Te? už si ale poj?me p?edstavit tra?, na které se bojovalo o body. Konkrétn? se jednalo o obrácenou variantu trat? Gold. Tato tra?, která je už v normálním sm?ru velmi obtížná, ve své obrácené variant? jezdc?m p?ipravuje dvojnásobek nástrah, se kterými se musí vypo?ádat. Nejobtížn?jšími pasážemi jsou zejména první šikana a pak pasáž se sérií rychlých zatá?ek p?ed druhým splitem, která vrcholí šikanou orámovanou pneumatikami z aut neúsp?šných jezdc?, kte?í v ní v minulosti poh?bili své nad?je na body. ?as na jedno kolo se v hotlapech pohyboval pr?m?rn? kolem 1:36. Sv?tový rekord b?hem ?trnáctidenního snažení p?ed závodem zajel Harad (Piskay) ?asem 1:34,41, na opa?ném konci se umístil tetelik (Baloun) ?asem 1:47,18, za kterým je už pouze LFS hotlap nutter, známý pod nickem robnewman, kterému nejde o ?as, ale o po?et hotlap?. :) Tolik menší odbo?ka. Na divizi 1 sta?il ?as 1:35,89, který zajeli jezdci zipper (Šerý) a PabusH (L.Exner). Jelikož ale Šerý hodinu p?ed závodem od?ekl ú?ast, tak se na jeho místo posunul práv? Exner. Te? se pod drobnohledem podíváme, jak se da?ilo nejenom jemu, ale i ostatním v první divizi.

Kvalifikace - statistiky
Ze za?átku to vypadalo, že se s ?asy pod 1:35 bude hodn? šet?it, ale 5 minut p?ed koncem se s nimi doslova roztrhnul pytel. Nejrychleji, jako už tém?? tradi?n?, zajel Miština o chlup p?ed Radkem Louckým. Provizorní t?etí místo si vyjel Zborovjan. Další po?adí v první desítce: Janásek, Piskay, Šilhánek, Kotlaba, Stiborek, Exner, Jeništa. Šanci zlepšit svoji pozici v superpole už nem?li následující: Netolický, Kincel, Krob, Krpata, Luteran, Leco, Vovesný, Salát, Šimek.

Superpole - statistiky
Nejlépe svoji schopnost zajet jedno ostré kolo prodal Miština, za ním se umístili Kotlaba, Piskay, Zborovjan, Šilhánek, Stiborek, Jeništa, Exner, Janásek a R.Loucký, který ani nedokon?il své ostré kolo, když v poslední šikan? p?edvedl ukázkovou boudu.

První závod - statistiky
Po zhasnutí ?ervených sv?tel se jezdci vydali vst?íc úmorným devatenácti kol?m. První kolo se obešlo nejen bez kolize, ale skoro i bez p?edjížd?cího manévru. Ve druhém kole odpadl z osmé pozice po vlastní chyb? a následném lehkém postr?ení od R.Louckého Exner. Protože musel ?ekat, než ostatní projedou, tak m?l pro následujících 17 kol o zábavu postaráno. Na ?ele se mezitím utrhla p?ti?lenná skupina ve složení Miština, Kotlaba, Piskay, Zborovjan, Šilhánek, Stiborek. Toto složení ale dlouho nevydrželo. Nejd?íve ztratil kontakt Stiborek, potom v pátém kole Piskay vylet?l z trat? a vracel se až na 11. pozici. Po šesti kolech se navíc utrhnul k sólu Miština. Ze zbývající trojice v p?lce závodu ztratil kontakt Šilhánek, který kv?li pneumatikám musel zvolit šetrn?jší jízdu. Se stejným problémem se potýkal i p?ed ním jedoucí týmový kolega Zborovjan, který ale Kotlabovi sta?il. Bylo však z?ejmé, že oba jezdci SDI zvolili špatné nastavení. Za nimi po dvanácti kolech zela propast více než 10 sekund, na jejímž druhém konci byl Stiborek. Ten v poslední zatá?ce dvanáctého kola vyjel do trávy a p?i návratu do n?j narazil jeho kolega Netolický, p?es n?jž se p?ehnal Loucký, kterého za sebou držel zuby nehty n?kolik dlouhých kol. Loucký vzáp?tí zkusil útok na Stiborka, bylo to ale na nevhodném míst?, takže si musel na další pokusy po?kat. Pokus? m?l dost, ale nakonec rozhodla Stiborkova chyba v 18. kole. Za prvním splitem vyjel do písku a Loucký tak m?l cestu volnou. Mezitím vep?edu odjel Kotlaba dvojici SDI.Zborovjan, který se snažil držet zuby nehty za Kotlabou nakonec doplatil na p?eh?áté pneu. Ty se naopak povedlo uchladit Šilhánkovi, takže se na Zborovjana dotáhl, ale v rámci týmové režie se už o nic dalšího nesnažil. V posledním kole se pak odehrála zajímavá situace mezi již zmi?ovanými R.Louckým a Stiborkem. Loucký, na stejném míst?, jako p?ed n?kolika koly Stiborek, vyjel do písku. Stiborek se ho v další zatá?ce pokusil podjet, ale narazil n?j. Zatímco Loucký vyrovnával smyk a Stiborek se pomalu rozjížd?l do kopce, zkusil si pozici vylepšit Netolický. Nem?l ale dostate?nou rychlost a v následné rychlé pasáži si ho podali Krob s Piskayem. Krob pak v poslední zatá?ce závodu zkoušel (ne)šikovným manévrem p?edjet Stiborka. To se mu nepoda?ilo, navíc na výjezdu byl pomalejší než Piskay, který si ho na cílové pásce vychutnal. Celá tato p?tice dojela nat?snaná v 1,1 s. Za nimi byla o pouhou p?lsekundu zp?t trojice Leco, Luteran a Krpata.
Vít?zem se stal Miština se suverénním náskokem 10,7 sekundy p?ed Kotlabou. P?t sekund za ním dojela dvojice SDI Zborovjan a Šilhánek. Pátý byl Jeništa, od šestého do t?ináctého místa se se?adila zmi?ovaná skupina v po?adí R.Loucký, Stiborek, Piskay, Krob, Netolický, Leco, Luteran a Krpata, výsledkovou listinu prvního závodu uzavírali Janásek, Exner, Kincel, Salát a Šimek. Salát dojížd?l s tém?? nepojízdným šrotem se ztrátou dvou minut a padesáti sekund. V posledním kole totiž poslal svoji oktávku do svodidel a to m?lo za následek fatální poškození. Nedojel Vovesný, který v p?edposledním kole po kolizi uvíznul na travnatém svahu, odkud se mu nepoda?ilo v?as dostat.

Druhý závod - statistiky
Poleposition pro druhý závod si šestým místem v p?edchozím závod? získal R.Loucký. Za n?j se za?adil Jeništa a oba ujeli jeden okruh,b?hem kterého Loucký udržel vedení, ale Jeništa se propadl až na 16. místo. Na za?átku druhého je ale p?ekvapila závada, která je oba vy?adila ve stejném míst?. Podez?ení na sabotáž hned padlo na jejich konkurenty z CeRT a MCz, které se ale nepoda?ilo nikomu potvrdit, ani vyvrátit. Jen pro up?esn?ní: jednalo se o probodnuté nádrže, ve kterých zely t?i díry, p?ipomínající svými rozte?emi ?ertovské ná?adí. Pro týmový i jezdecký šampionát to byla velká ztráta. VCz už nemají šanci získat titul v týmech a Louckého ztráta už také tém?? vylu?uje jakýkoli útok na titul. K tomuto tématu se vrátím na konci reportu, te? zp?t k závodu. O n?kolik zatá?ek dále potkal stejný osud, jako jezdce VCz, Lukáše Leca. Zde se již o sabotáži mluvit nedá, hustý dým mluvil za vše. Telemetrie ukázala jasn? na poškozený motor z p?edchozího závodu, který ve druhém závod? dosloužil. V?tší št?stí m?l J.Šimek. Tomu se kuskající motor poda?ilo p?ivést k rozumu.
Vedení se tak ujala dvojice SDI v po?adí Zborovjan, Šilhánek. Za nimi dvojice Kotlaba, Miština a za nimi už se za?ínala tvo?it mezera. V pátém kole si ale Kotlaba vybral slabší chvilku. V zatá?ce za prvním splitem, která byla pro v?tšinu jezdc? krizová a jejich výsledky mnohdy rozhodující, vyjel do trávy a po návratu se musel bránit útoku Kroba. Ten se ale na víc než jeden útok nezmohl a za?al se Kotlabovi pomalu zmenšovat v zp?tných zrcátkách. V sedmém a osmém kole se povedly parádní manévry Mištinovi. Njed?ív se v poslední šikan? se dotáhl na Šilhánka a na výjezdu byl vedle n?j do zdánliv? nevýhodn?jší vn?jší stopy. Jenže zatímco Šilhánek musel poslední ostrou levou zatá?ku projížd?t pomalu, tak Miština si najel tak, že na výjezdu mohl zaúto?it, což se mu ale zatím nepovedlo. Op?t rozhodla zatá?ka za prvním splitem, na jejímž výjezdu zaujal Šilhánek defenzivní stopu. Minul ale brzdný bod a uvolnil tak v další zatá?ce p?i nájezdu na železni?ní most Mištinovi cestu za druhým místem.
Zajímavé v?ci se d?ly mezi 5. až 14. místem. Netolický, a? pomalejší, dokázal využít charakteru trat?, p?ipomínající Monako s únikovými zónami a držel za sebou celé pole. Takto se mu da?ilo držet ostatní v šachu od šestého kola až do cíle. Jezdci vytvo?ili p?kný vlá?ek, tu a tam si n?kdo prohodil pozici, a jak se pak po závod? vyjád?ili n?kte?í: Pro n? zatím nejlepší závod sezóny, jízda s jedním okem v zrcátku a druhým na kufru vp?edu jednoucího auta dodala spoustu adrenalinu do krevního ob?hu! Jednou se do role strojvedoucího tohoto vlá?ku sice dostal Krpata, ale svezl se na pátém míst? jen necelý kilometr. Pak vyjel do trávy a propadl se na sedmé místo.
V cíli se tedy z vít?zství radoval Zborovjan, st?íbro bral Miština a bronz Šilhánek. Další po?adí: Kotlaba, Netolický, Krob, Krpata, Exner, Piskay, Janásek, Stiborek, Luteran, Kincel, Salát, Šimek, Vovesný.
Te? dokon?ím myšlenku ohledn? pr?b?žného po?adí. První je Miština, který má díky Louckého výpadku luxusní 44 bodový náskok p?ed druhým Kotlabou, za kterým následuje v t?sných rozestupech slovenská dvojice Piskay, Zborovjan. Tito se z?ejm? poperou u druhé a t?etí místo na bedn?, protože první Miština už by o vít?zství p?išel jen v p?ípad? totálního selhání. P?ed tímto závodem druhý Loucký se propadl na sedmé místo pouze s teoretickou nad?jí na druhé nebo t?etí místo, protože dvacetibodová ztráta mu moc velké šance nedává. Vše se rozhodne 22.1. v Kyotu na místním okruhu ve variant? GP long. Uvidíme se tam! ;)
P.S. Jeden kaskadérský screen, který se do reportu nevešel...

Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.