CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


CarDo Racing Octavia Cup '06 - report z 5. závodu

30. 01. 2007 | Externí autor


Bylo pond?lí 22.1. a zatímco v ?esku ?ádily tajfuny a tsunami, v Japonsku se na ú?astníky CarDo Racing Octavia Cupu z oblohy op?t usmívalo slunce. Na velké finále na Kyoto Ringu v jeho variant? GP Long se sešlo p?es 50 jezdc?. Hotlapy už týden p?ed závodem nazna?ovaly, že padne WR, což se nakonec poda?ilo a jeho držitelem se stal Zborovjan (eraser) s ?asem 2:45,4. Na první divizi tentokrát sta?il ?as o více než 2 sekundy pomalejší, což bylo dáno délkou a obtížností trat?. Ta m??í 7,4 kilometru a dá se ozna?it za jednu z t?ch rychlejších. Rychlost zde pod 100 km/h klesá jenom dvakrát a míst na p?edjížd?ní je zde více než dost. Za zmínku rozhodn? také stojí ú?ast hlavního sponzora ligy jako diváka v D1. O té te? budou následující ?ádky.

Kvalifikace
Nejlépe si b?hem patnácti kvalifika?ních minut vedl Šilhánek. Ten už v polovin? ?asového limitu zajel ?as, který z?stal pro ostatní až do konce tém?? nep?ekonatelný. Zborovjan totiž na poslední chvíli zajel na setinu stejný ?as a s týmovým kolegou se tak pod?lil o provizorní první místo. T?etí byl o 7 setin Piskay, dále Stiborek, Luteran, Kotlaba, Sýkora, Miština, Stivín a Cagaš. Tito jezdci tvo?ili nejlepší desítku pro superpole. Další po?adí: R.Loucký, Leco, P.Loucký, Netolický, Krob, Salát, Hönyi, Krpata a na posledních dvou místech p?ekvapiv? Janásek a Exner.

Superpole
S ?asy v superpole si nep?kn? pohrál vítr, takže ?asy, které bylo k vid?ní v kvalifika?ním bloku, te? byly minimáln? o vte?inu pomalejší. Po?adí na startu bylo následující: Piskay, Zborovjan, Šilhánek, Luteran, Kotlaba, Sýkora, Stiborek, Stivín, Cagaš a až desátý Miština, který své ostré kolo pokazil výletem mimo tra?.

První závod
Po startu si udržel vedení Piskay p?ed Šilhánkem, na t?etí místo se protla?il Kotlaba p?ed Sýkoru a Stiborka, p?vodn? t?etí Zborovjan klesl až na šesté místo. Za ním byli Stivín, Miština a Leco. Leco na konci prvního kola bojoval s mištinou o deváté místo, le? neúsp?šn? a v poslední zatá?ce se na n?j dotáhl Cagaš. Leco, který z?ejm? nezaznamenal jeho p?ítomnost, si najel do další levoto?ivé zatá?ky a narazil p?i tom zadní ?ástí vozu do Cagaše a tím ho rozto?il do hodin. To zp?sobilo drobné problémy n?kolika jezdc?m za ním, našt?stí bez v?tší újmy. S podobnými problémy se potýkal Luteran, který se snažil vyhnout této kolizi zprava po tráv?, z té se ale vrátil až jako poslední z velkou ztrátou. V ten samý moment na opa?né stran? pole se za?al rodit únik dvojice Piskay - Šilhánek. Po celý zbytek závodu dokázali ujížd?t zbytku pole. Šilhánek ale na Piskaye nesta?il, rozestup mezi nimi byl pom?rn? stabilní a nedošlo tém?? k žídnému pokusu o p?edjetí. P?t kol se této dvojice držel Kotlaba, pak ale i on p?estal sta?it ostrému tempu prvních dvou. Na konci pátého kola pak ve vrace?ce vylet?l do písku (díky defektu na pedálovém systému - pozn. Cha) a za?adil se t?sn? p?ed Sýkoru se Zborovjanem. Tito dva si to rozdávali už n?kolik kol. Zborovjan to zkoušel, kde se dalo, ale defenzivn? jedoucí Sýkora odolával. Podlehl až poté, kdy musel zpomalit p?ed vracejícím se Kotlabou. Toho využil práv? Zborovjan a po souboji plech na plech na cílové rovince to byl on, kdo m?l na výjezdu z první zatá?ky lepší výjezd. Sýkoru vzáp?tí tvrdým manévrem p?edjel jeho týmový kolega Stiborek. Po pár zatá?kách ale napodobil Kotlabu a stal se z n?j nedobrovolný dárce pozic pro Sýkoru a Stivína. O p?t sekund za ním si stejný kousek vyst?ihl Miština, ale darovat pozice se mu necht?lo, tak pro jistotu pokra?oval na té své deváté, i když náznak útoku ze strany Kroba tam byl. V sedmém kole si výlet do trávy zopakoval Kotlaba, po návratu už pak m?l nalepeného na kufru Zborovjana. Zborovjan zaúto?il na cílové rovince a bezpe?n? se dostal na t?etí místo, o dv? zatá?ky pozd?ji ale p?išel manévr, nad kterým n?kte?í jen nev??ícn? kroutili hlavami. Kotlaba se draftem dostal p?edkem svého vozu na úrove? zadního kola Zborovjana. Zborovjan ale nepochopiteln? do Kotlaby najel a vytla?il ho mimo tra?. Chyba je o?ividn? na Zborovjanov? stran?, zárove? ale vyvstává otázka, zda nebyl Kotlab?v pokus unáhlený, protože pokud by nedošlo ke kontaktu, tak v další zatá?ce by byl v nevýhodn?jší vn?jší stop? (kde bych byl stejn?, jelikož by si eraser vnit?ní stopu hlídal - pozn. Cha). To je ale jen "kdyby". Ve výsledku Kotlaba ztratil jednu pozici, když ho p?edjel Sýkora.
Kone?né po?adí v cíli: Piskay, Šilhánek, Zborovjan, Sýkora, Kotlaba, Stivín, Stiborek, Miština, Krob, R.Loucký, Hönyi, Exner, P.Loucký, Cagaš, Krpata, Netolický, Janásek a Salát.

Druhý závod
Opa?né po?adí první šestice na startu znamenalo pole position pro Stivína p?ed Kotlabou. Start byl bezproblémový, ke kolizi došlo jenom na konci pole mezi Exnerem a Cagašem, kde Exner byl ob?tí surového nájezdu. Hodiny, poškození, ?asová ztráta, to tímto získal, ale nadšený z tohoto zisku rozhodn? nebyl. Cagaš pak byl aktérem v kolizi, která zahrnule jeho, Janáska a hlavního aktéra Šilhánka. Ten nezareagoval v?as na Cagašovy brzdné sv?tla a postr?il ho do smyku. V n?m cagaš narazil do Janáska, který byl vedle n?j a oto?il ho do protism?ru. Janásek se propadl na 18. místo, Cagaš pokra?oval beze ztráty dál, Šilhánek ale z nám utajeného d?vodu po pár metrech zastavil v tráv? a odstoupil. Na ?ele mezitím jezdili Stivín, Zborovjan, Kotlaba, Sýkora a Stiborek. Sýkora v šikan? za oválem p?edvedl divácky atraktivní kousek, když p?i p?ejezdu retardér? byla zá? jeho vozu vyst?elena vysoko do vzduchu. Jeho tlumi?e pak poznaly tvrdost precizn? d?laného japonského asfaltu. V následném vracáku se p?ed n?j dostali Stiborek s Krobem. Krob na cílové rovince draftem p?edjel Stiborka. Za Krobem se vyvezl Sýkora, ale na konci rovinky si p?i bržd?ní škrtnul koly o trávu, což m?lo za následek smyk a tvrdý náraz do bariéry, která je v první zatá?ce až nebezpe?n? blízko trati, odhadem pouhých 5-10 metr?. Sýkora pak po chvíli odstoupil. Stiborek mezitím znovu p?edjel Kroba a za?al si vyskakovat i na R.Louckého. Od Kroba pak m?l za chvíli klid, protože ten vyjel za jednou velmi rychlou zatá?kou do písku a propadl se. Souboj této dvojice trval až do doby, kdy se na n? dotáhl P.Loucký s Cagašem. R.Loucký musel odrážet útoky této dvojice a Stiborek tak mohl nerušen? ujet. Na prvním míst? jezdil Stivín, v šestém kole ale ud?lal chybku, která ho stála vedení a na záda mu za?al dýchat Kotlaba. Celé kolo pak bojovali v tém?? každé zatá?ce o každý centimetr trati. V sedmém kole pak oba projížd?li levoto?ivou zatá?ku vedoucí na ovál. Kotlaba, nalepený na Stivínov? zadním nárazníku najel na ovál moc rychle, nevid?l p?es Stivínovo v?z a na výjezdu se rozbil o betonovou ze?. Následoval pitstop a poslední místo. Tím padly jeho nad?je na celkové umíst?ní na bedn?. O šesté místo v závod? se pak bojovalo až do posledních metr?. Miština sice R.Louckého v šikan? p?edjel, ale ve vrace?ce mu to Loucký vrátil.
Po?adí v cíli: Zborovjan, Stivín, Stiborek, P. a R. Lou?tí, Miština, Piskay, Cagaš, Hönyi, Krob, Netolický, Janásek, Krpata, Exner a Kotlaba.

Pohár s Octávkami je tak za námi, byl vyrovnaný, organiza?n? skv?le zvládnutý, divácky atraktivní a rozhodn? nejúsp?šn?jší v historii ?eské ligy. P?ihlásilo se 90 jezdc?, z nich se alespo? jednoho závodního ve?era zú?astnilo 79. Vít?zem se stal Miština se ziskem 704 bod?, druhý je se 35 bodovým odstupem Zborovjan a bronzový skon?il jen o další 3 body zp?t Piskay. Nejlépe se mezi týmy vedlo týmu Second Master Czech Team p?ed jezdci týmu Czech e-Racing Team Young, t?etí jsou jezdci eNeRGy Racing Teamu jen o 7 bod? p?ed Sunday Drivers Incorporated SK.

Na dojmy z práv? skon?ené ligy jsem se zeptal první trojice:

Vít Miština, alias windmouse, jezdec týmu Master Czech Team, Vít?z CarDo Racing Octavia Cupu
Gratulace k vít?zství, Víte, jaké jsou tvoje dojmy z ligy?
D?kuji, p?edevším musím poznamenat, že formát závod? se nám poda?ilo vybrat velice dob?e. Ne nadarmo pat?í Octavia cup už p?es deset let k tomu nejlepšímu, co je na ?eských okruzích vid?t. Závody byly vždy vyrovnané a atraktivní souboje na denním po?ádku. Já osobn? jsem taky zažil n?kolik opravdu p?kných závodních moment?. Ale bohužel už v druhé sezon? byl m?j p?ímý soupe? nucen odstoupit ze závodu, což v obou p?ípadech vedlo k pon?kud ho?kému vít?zství. Loni v úpln? posledním závod? odpadl Leoš Exner, letos Radek Loucký v p?edposledním. V zájmu "šance pro každého" bych byl pro škrtání nejhoršího výsledku, i když to m?že v kone?ném d?sledku vést k znevýhodn?ní jezdce, který má dlouhodob? vyrovnané výsledky vzhledem k divochovi, který je jednou naho?e, jednou dole.
Který závod byl pro tebe byl nejlepší a který naopak nejhorší, pop?. nejobtížn?jší?
Nejlepší bylo m?sto, ty uli?ky p?eci jen souboj?m sv?d?í. V takovém prost?edí to není tak, že rychlejší prosviští kolem a ?au. Naopak se bojuje o každý centimetr a d?ležit?jší je um?t dob?e závodit, než um?t zajet rychlé kolo. (i když to zase ovliv?uje pozici na startu, ale te? mluvím o závod?) Nejhorší byl Westhill, polovinu druhého závodu se mi škrtící klapka motoru zasekávala asi na 95 procentech. Turbo se neroztá?elo. A asi ?ty?i vte?iny p?edemnou jsem m?l Radka, kterého jsem opravdu cht?l p?edjet. Takže jsem zadupával pedál až kov na kov, skoro jsem v jeden moment dostal k?e?, ale ani to nakonec nepomohlo. (mám ?erné MOMO)
S ?ím bys nejradši jel p?íští ligu?
Australani kdysi jeli nádhern? pojmenovanou ligu The Flying Fox. A prav? s touhle "létající liškou" bych si rád zazávodil na domácí scén?.
Za první místo jsi získal možnost ?ídit skute?nou pohárovou Octavii, t?šíš se? :)
A víš, že docela jo? :-D
P?ipravuješ se n?jak na svoji životní jízdu? :)
U?ím se brzdit prava?kou, a hlavn?, pane bože chra? m?, používat spojku!
Tak hodn? št?stí užij si to! ;)
Díky.

Jan Zborovjan, alias eraser_svk, jezdec týmu Sunday Drivers Incorporated, druhé místo v CarDo Racing Octavia Cupu
Jak hodnotíš uplynulou ligu?
Organiza?ne ve?mi vydarená, všetky závody prebehli na úrovni, to isté sa dá poveda? aj o závodníkoch... Užil som si fakt pekné závody a napínavé súboje... Z mojej strany som nespokojný so svojim výkonom v 1. závode na Astone, kde som skôr pálil gumy ako závodil.... S ostatnými závodmi som z mojej strany /až na malé chybi?ky/ spokojný...
Jsi spokojený se svým celkovým umíst?ním?
Jj, som... Hne? po spomínanom 1. závode som ani nesníval, že skon?ím 2. V podstate som mal aj štastie, keby R. Louckého nekicklo a R. Kotlaba by nemal to?ko smoly v poslednom závode, neviem, pochybujem, že by som skon?il tam kde som skon?il...
Jaký je tv?j tip na další ligové auto?
Ve?mi rád by som sa zviezol v LX6 /resp. celú LRF class/ , prípadne aj také XRT by bolo fajn ;-)

Patrik Piskay, alias Harad, jezdec týmu Czech e-Racing Team, t?etí místo v CarDo Racing Octavia Cupu
Co ?íkáš na ligovou jízdu s octávkami? Jak se ti líbila?
Zo za?iatku som sa velmi trápil s ovládaním, po AS North rev som si celkom zvykol a každým ?alším závodným ve?erom to bolo stále lepšie a lepšie.
Když jsme se spolu naposled bavili, tipoval jsi svoje kone?né umíst?ní kolem desátého místa. Co ?íkáš na svoje t?etí místo, jsi p?ekvapený?
Po prvom závodnom ve?ery by som vôbec nepovedal, že sa umiestním tak vysoko, ale potom prišli úspechy v ?alšich dvoch ve?eroch...Na FernBayi a v druhom závode na Kyote zase prišla kríza, urobil som plno chýb, takže na 3. mieste som len "v?aka" Jimikovmu problemu s pripojenim a Chaosovej chybe v poslednom závode...
I tebe se zeptám, s ?ím bys cht?l jet další ligu?
Najradšej by som šiel s XFG/XRG, tam by si každý mohol vybrat medzi FWD a RWD. Ale ani LRF by nebolo zlé...

Robert Kotlaba, alias Chaos, Hlavní organizátor
Nakonec jako bonus sice jezdec neumíst?ný na bedn?, ale ten, bez kterého by nic z p?edem napsaného nebylo.
Co ?íkáš na pr?b?h ligy, jak se ti zamlouvala z pohledu hlavního organizátora i z pohledu jezdce?
No z pohledu obou to bylo náro?ný díky nedostatku ?asu... Protesty se n?kdy ?ešily i více jak týden a trénink na závody? Co to je? Jinak admini odvedli svou praci výborn? a na jezdce div1 si nem?žu st?žovat. Poslouchali jako vždy ;-) Jako jezdce m? nakonec mrzí poslední dvojzávod na Kyotu, kde se sešlo hned n?kolik n?p?íjemností a ve výsledku jsem se propad z 2. na kone?nou 4. pozici...
Jsi spokojený se svým umíst?ním?
NE! ;-) Jako obhájce titulu z lo?ské sezóny by m? t?šilo alespo? to 2. místo, abych mohl se ctí p?edat titul Vítkovi. Ale i tak m? vzhledem k prakticky nulovému tréniku toto místo t?ší...
Te? trochu nahlédneme do k?iš?álové koule. Máš n?jakého favorita pro další ligovou sezonu a na kdy tipuješ její start?
No favorit? je hned n?kolik. V lize se letos objevilo n?kolik nových jezdc?, kte?í se zapojili do boj? v div1, takže to m?že být kdokoli z nich a nebo také n?kdo ze "starých ps?" ;) A start další ligy? No ten si v?bec netroufám odhadnout, jelikož nás se založením NNO ?eká v tomto sm?ru n?kolik zm?n, které zm?ní celý systém oficiální ligy o titul. A další, nemén? podstatnou v?cí je má p?íprava na složení státnic v ?ervnu. Takže jaká a kdy liga bude? Toto z?stává v k?iš?álové kouli zatím zahaleno mlhou...
Za všechny jezdce ti d?kuju za skv?lou organizaci a p?eju hodn? št?stí nejenom v LFS! ;)
Díky Ti! A já d?kuju všem, kte?í umožnili, že tato liga mohla prob?hnout!

Díky všem za rozhovor!

Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.