CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


TEST Patch W

23. 03. 2007 | DoN

p?eklad postu od Scawena

Zdravíme závodníky a p?inášíme Vám nový TEST Patch W.

Výpis všech zm?n je uveden v celém ?lánku. N?které zm?ny (jako nap?íklad opravené odemykání, které bylo ve verzi V2) jsou velice d?ležité pro n?které uživatele. Spoust? z Vás se budou líbit ostatní vylepšení, i když to nejsou žádné zm?ny ve fyzice nebo online h?e (které hodláme vydat v brzké budoucnosti). Konkrétn? si myslím, že v?tšinu lidi pot?ší, že nyní používáme zvuky od DaveWS jako defaultní! Díky Dave!

Taktéž jsme provedli n?jaké malé zm?ny v grafice a p?idali n?kolik nových typ? packet? pro InSim, které využijou tv?rci program? pro správu (managment) závod?. Admin?m server? ud?lá radost nový p?íkaz /adminslots, který rezervuje místo pro p?ipojení admin? na server.

LFS S2 se práve rozd?lilo do 2 verzí - kompatibilní a nekompatibilní. Zatímco my budeme pokra?ovat na vývoji nekompatibilní verze, budu moci n?které kompatibilní funkce zahrnout i do ve?ejné, kompatibilní verze, aby se po?ádn? otestovaly.

Thread na oficiálním fóru slouží k hlášení jakýchkoliv problém? s tímto patchem, ale nepište do n?j ŽÁDNÉ žádosti na nové funkce apod. D?kujeme!

Zm?ny v TEST Patchi V7/V8/V9:

- LFS S1/S2 servery mohou mít v "ban listu" až 400 hrá??
- Auta o kolo pozadu jsou na mapce ozna?ena šedou barvou
- V?tšina jakykových verzí je nyní upravena o zm?ny mezi V2-V5
OPRAVENO: Plné servery s volným místem pro admina nebyly vy?azeny ze seznamu p?i zapnutém filtru k vy?azení plných server?
OPRAVENO: Spadnutí LFS verze V6, p?edevším p?i používání SHIFT+U kamery
OPRAVENO: Velice starý a neobvyklý bug zp?sobující spadnutí LFS
OPRAVENO: Velice vzácné spadnutí LFS p?i výb?ru nového auta v garáži

Zm?ny v TEST Patchi V6:

- (snad) opravena chyba "zaseknutí" pozorována u V5
- LOD nastaven defaultn? na 0.8 (ale stále je vyšší než ve starších verzích)
- TV kamera a mod SHIFT+U ignorují "boost" hlasitosti v?tru a smyku
- LOD se nesnižuje p?i FOV v?tším než 90°
- Pohybující se stromy nejsou ovlivn?ny nastavením LOD

Zm?ny v TEST Patchi V5:

- LOD nastaven defaultn? na 0.6 (ale stále je vyšší než ve starších verzích)
- Pár vylepšení p?i stisknutí tla?ítka "?" v seznamu server?
- Nové unlocky jsou nyní každý pátek, namísto prvního dne v novém m?sící
- Hlasitost v?tru a smyku zvýšena o 33%
OPRAVENO: InSim packet IS_PSF je nyní posílán správn?

Zm?ny v TEST Patchi V4:

- LOD nastaven defaultn? na 0.8 (ale stále je vyšší než ve starších verzích)
- Nové defaultní zvuky z V3 jsou nyní vybrány automaticky
OPRAVENO: Vzdálenost vykreslování jména nad autem se zv?tšuje s nižším FOV
OPRAVENO: Replaye z offline hry ve verzi V3 byly OOS
OPRAVENO: V3 FIN a RES InSim packety m?ly prohozené záhlaví

Zm?ny v TEST Patchi V3:

Zvuk:
- Zvuky od DaveWS jsou nyní použity namísto defaultních

2D zobrazení:
- Vylepšeny ukazatele vozidel na map?
- Vylepšeny ukazatele a ru?i?ky na p?ístrojové desce
- Trochu u?in?jší vykreslování 2D grafiky
- Vykreslovací vzdálenost jména nad vozidlem již není závislá na FOV (zorném poli)
- Zmenšena ší?ka pro "LAG metr" (CTRL+SHIFT pro zobrazení celého)
OPRAVENO: Tla?ítka pro ovládání autocross editoru p?i širokoúhlém rozlišení

Grafika:
- Mírný nárust FPS díky odstran?ní zbyte?ných kontrol LOD (úrovn? detail?)
- Odstran?na možnost "širokoúhlé rozlišení zvyšuje LOD"
- Odstran?na možnost "všechno okoli v maximální úrovni LOD"

Uživatelské rozhraní:
- Klávesou ESC lze zav?ít editor zvuk? a grafický pohled na tlumi?e
- Klávesa HOME nyní funguje správn? p?i replayi z offline hry
- Stiskem klávesy ESC v garáži se lze dostat do hlavní obrazovky nastavení závodu
- Stiskem SHIFT+O v hlavní obrazovce nastavení závodu se dá dostat do menu
- P?ipojit se ke konkrétnímu serveru - odstran?ny barevné znaky z názvu serveru
OPRAVENO: ?íslo následujícího screenshotu nebylo uloženo (screenshot se ukládá klávesou CTRL+S do adresá?e /data/shots)
OPRAVENO: Vybrán defaultní zvuk p?i smazaní barevného schematu
OPRAVENO: Kurzor myši je nyní viditelný na okrajích okna

Pohledy
- Nastavení pohled? je nyní zobrazeno p?ed tím, než se dostanete na tra? (z?ejm? platí pro první spušt?ní LFS ?)
- FOV uložen zvláš? pro každé auto (p?i použití vlastního pohledu)
- Nastavení pro "pohyb hlavy pri zatá?ení" uloženo zvláš? pro každé auto
- Vylepšeny možnosti pro pohled z poza vozu
- Obrazovka s nastavením pohled? p?eorganizována tak, aby byla p?ehledn?jší

Ostatní:
- Game setup screen stats : join - pit - spectate (?)
- Nové InSim packety (pit - penalty - take over - flags)
- Adminové server? mohou nyní použít p?i h?e p?íkazy /laps /qual /hours /wind
- Nová možnost /adminslots=X rezervuje X slot? pro adminy
OPRAVENO: MsgOutPack (MSO) nyní zobrazuje dlouhé zprávy od uživatel?
OPRAVENO: Wrong delay "setup changes" after tyre change (?)

DOWNLOAD (1.5MB) | Thread na oficiálním fóru


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.