CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Patch W

31. 03. 2007 | Chaos

Zdraví?ko závodníci!

Zde Vám p?inášíme nový, pln? kompatibilní patch W pro S2!

Pln? kompatibilním je myšleno, že se dokáže spojit se starými verzemi U30 a V a že dokáže p?ehrát ty samé záznamy. Hra více hrá?? a fyzika z?staly beze zm?n.

Nejd?ležit?jší zm?ny jsou:

1) Nové zvuky aut od DaveWS, který ze zvukového systému LFS vyždímal maximum a vytvo?il mnohem lepší a živ?jší zvuky, než jaké byly ve verzi V. Ješt? jednou díky za to Dave!

2) R?zná grafická vylepšení, v?etn? vylepšení systému úrovn? detail?, vylepšené 2D displaye a zrcátka, n?které užite?né zm?ny na minimap? a další vylepšení efektivnosti vykreslování 2D a 3D grafiky.

Seznam všech zm?n je uveden níže.

Pár slov o našich plánech : Tento patch je zde pro všechny aby si užili plynulejši grafiku a lepši zvuky, zatímco my se budeme zabývat nekompatibilním patchem, který doufáme, že dokon?íme za pár týdn? (bude záležet na tom co vše se b?hem té doby vyskytne). Tento patch (asi bude pojmenován Patch X) dovolí online hru ješt? více hrá?? (z?ejm? 24), více pozorovatel?, a také další r?zná plánovaná vylepšení (ale žádné zm?ny ve fyzice). Zm?ny ve fyzice p?íjdou n?jaký ?as poté, z?ejm? ve verzi Y a bude obsahovat vylepšené interiery auta (hlavn? interiéry GTR voz?) a graficky vylepšenou verzi South City. Nem?žeme ale odhadnout kdy tyto patche vyjdou, jelikož sami nevíme co za potíže b?hem vývoje objevíme.

Zm?ny od V po W:

Zvuk :
- P?idány nové zvuky aut, které vytvo?il DaveWS
- Není t?eba psát "edit_eng" p?ed použitím editoru zvuk?
- Zkreslení je konstantní nezávisle na nastavení hlasitosti
- Nové PACK tla?ítko v editoru zvuk? pro náhraní balíku zvuk?
- TV kamera a mod SHIFT+U ignorují "boost" hlasitosti v?tru a smyku
- Hlasitost v?tru a smyku zvýšena o 33%

2D displej :
- Vylepšeny ukazatele vozidel na map?
- Vylepšeny ukazatele a ru?i?ky na p?ístrojové desce
- Trochu u?in?jší vykreslování 2D grafiky
- Jména nad autem se zobrazovala pozd? p?i použití vysokého FOV - LOD nastaven defaultn? na 0.8 (ale stále je vyšší než ve starších verzích)
- Zmenšena ší?ka pro "LAG metr" (CTRL+SHIFT pro zobrazení celého)
- Auta o kolo pozadu jsou na mapce ozna?ena šedou barvou
- OPRAVENO: Tla?ítka pro ovládání autocross editoru p?i širokoúhlém rozlišení
- OPRAVENO: Neviditelné varování p?i jízd? v opa?ném sm?ru na zpáte?ku

Grafika :
- Mírný nárust FPS díky odstran?ní zbyte?ných kontrol LOD (úrovn? detail?)
- Odstran?na možnost "širokoúhlé rozlišení zvyšuje LOD"
- Odstran?na možnost "všechno okoli v maximální úrovni LOD"
- V?tší rozlišení obrazu v zrcátkách
- V?tší možná úrove? detail? v hlavním pohledu
- Úrove? detail? se nesnižuje je-li FOV nad 90 stup??
- Odstran?ny zbyte?né kontroly LOD na v?tšin? scenérie

Interface :
- Zvolené nastavení je nyní zobrazeno v F12 menu
- Další malá redukce trhnutí, když hrá? opouští garáž
- Klávesou ESC lze zav?ít editor zvuk? a grafický pohled na tlumi?e
- Klávesa HOME nyní funguje správn? p?i replayi z offline hry
- Stiskem klávesy ESC v garáži se lze dostat do hlavní obrazovky nastavení závodu
- Stiskem SHIFT+O v hlavní obrazovce nastavení závodu se dá dostat do menu
- CTRL+S uloží screen shot do adresá?e \shots
- Nastavení lze ?adit jak podle jména tak podle data
- Jakékoli rozlišení v pom?ru 3:1 je považováno za 3 obrazovky
- OPRAVENO: Vybrán defaultní zvuk p?i smazaní barevného schematu
- OPRAVENO: Kurzor myši je nyní viditelný na okrajích okna
- OPRAVENO: Malý bug v p?ejmenovávání p?i ukládání záznam?

Hra více hrá?? :
- Pár vylepšení p?i stisknutí tla?ítka "?" v seznamu server?
- LFS S1/S2 servery mohou mít v "ban listu" až 400 hrá??
- Adminové server? mohou nyní použít p?i h?e p?íkazy /laps /qual /hours /wind
- Nové InSim packety (pit - penalty - take over - flags)
- P?ipojit se ke konkrétnímu serveru - odstran?ny barevné znaky z názvu serveru
- Nová možnost /adminslots=X rezervuje X slot? pro adminy
- OPRAVENO: MsgOutPack (MSO) nyní zobrazuje dlouhé zprávy od uživatel?
- OPRAVENO: Wrong delay "setup changes" after tyre change (?)

Pohledy :
- Nastavení pohled? je nyní zobrazeno p?ed tím, než se dostanete na tra? (z?ejm? platí pro první spušt?ní LFS ?)
- FOV uložen zvláš? pro každé auto (p?i použití vlastního pohledu)
- Nastavení pro "pohyb hlavy pri zatá?ení" uloženo zvláš? pro každé auto
- Vylepšeny možnosti pro pohled z poza vozu
- Obrazovka s nastavením pohled? p?eorganizována tak, aby byla p?ehledn?jší

R?zné :
- P?idán nový jazyk: Slovenština
- Statistika na obrazovce nastavení hry: p?ipojení - pit - pozorovaní
- Nové unlocky jsou nyní každý pátek, namísto prvního dne v novém m?sící
- Port hlavního serveru je nyní nastavitelný v cfg.txt (29339 nebo 8080)
- Nastavitelný sobor logu "/log=name.xxx" nebo "/log" pro zastavení logování
- OPRAVENO : Problém s odemykáním s procesorem AMD Athlon 64
- OPRAVENO : Problém s odemykáním pod Cedegou


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.