CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Nekompatibilní TEST Patch W17 - 32 závodník?

24. 04. 2007 | DoN

Zdraví?ko závodníci!
P?inášíme Vám nový TEST patch W17. M?žete v n?m p?ehrávat hotlapy ze starších verzí, i když je v tomto patchi jedna zm?na ve fyzice - "cluth preload" (?). Tento patch je nekompatibilní z n?kolika d?vod? - umož?uje až 32 závodník? na startu, jak v S1, tak v S2, obsahuje globální handikapy aplikované na t?ídy TBO a GTR a další vylepšení online hry.

UPOZORN?NÍ: SPOUSTA OPRAV SE TÝKÁ SERVER?, TAKŽE BYSTE SE M?LI P?IPOJOVAT VÝHRADN? NA SERVERY W10

Zm?ny v TEST patchi W17

- Po?et aut v online závodu zvýšen na 32
- Updatován InSim - nyní umož?uje až 8 TCP p?ipojení
- Odstran?n zvuk p?i p?epnutí hrá?e do box? nebo do spectate modu
- Možnost nastavení barev u mini mapky: Nastavení->Displej->Rozhraní
- Jméno posledního na?teného layutou zobrazeno p?i zm?n? trati
- Interval mezi p?epnutím z ?ervené na zelenou na semaforech je 1-4 sekundy
- Odstran?na možnost digitálního tachometru z obrazovky s nastavením pohledu
- Kvalifikace za?íná z box?
- Do garáže bylo p?idáno tla?ítko pro p?epnutí do módu sledování závodu

OPRAVENO: Špatná zpráva "X byl zabanován" po OOS odpojení
OPRAVENO: AI nepoužívalo nastavené barvy vozu p?i použití p?íkazu /ai
OPRAVENO: Pokud p?i konci závodu ?lov?k pod?adil, mohlo se stát, že nový závod za?ínal se za?azenou zpáte?kou
OPRAVENO: P?i zapnutém zobrazení jezdce v garáži šlo p?idat více váhového hendikepu

Zm?ny v TEST patchi W10

- P?i rychlém p?ipojení na start kvalifikace se startuje z box?
- "Lag metry" nejsou vykreslovány, pokud by m?ly p?ekrýt informace o pneumatikách
- V offline h?e lze p?idat až 20 protivníku (vyžaduje silný po?íta?)
- Auta o kolo nap?ed jsou na mapce vykresleny jinou barvou
- Autocross: zobrazeno až 28 nejlepších ?as?, mezi kterými lze scrollovat klávesami PgUp / PgDn
- Do hlavi?ky hotlap? je p?idána informace o váhovém a výkonovém handikapu
- V demo závodech je limit nastaven na 12 závodník?, ale celkem na 15 p?ipojení
- Lepší v?ty vysv?tlující d?vod odpojení hrá?e
- Maximální váhový handikap nastaven na p?ibližn? 20% hmotnosti auta
- Admin vidí tla?ítka pro ban a vykopnutí, i když je nastaveno /vote=no

OPRAVENO: P?id?lení trestu za p?ed?asný start, i když se vozidlo na roštu nehnulo
OPRAVENO: Blíkání sumy p?idané hmotnosti p?i pohybu slideru
OPRAVENO: Trest za p?ed?asný start byl p?id?len i v kvalifikaci
OPRAVENO: Ší?ka rozdílu mezi?asu v "živém" po?adí jezdc?
OPRAVENO: Chyba "Závod práv? za?íná" po zm?n? trati, ale když nikdo nebyl na startu
OPRAVENO: P?id?len trest p?ed?asného startu p?i postavení na startovní rošt b?hem odpo?ítávání do startu
OPRAVENO: Možno rychle vejít do garáže a zp?t k odstran?ní trestu za p?ed?asný start
OPRAVENO: Skiny použity v závodu nebyly správn? zobrazeny p?i opakovaném záznamu z online hry
OPRAVENO: Admini nemohli zabanovat / vykopnout uživatele ze seznamu p?ipojených hrá??
OPRAVENO: P?id?lení trestu projetí box? na trati, která nemá boxovou uli?ku
OPRAVENO: MRT5 "lítalo" po celé obrazovce p?i p?íliš velkém váhovém handikapu


Zm?ny v TEST patchi W9

- Auto již není drženo na startu - možnost p?ed?asných start?
- Interval mezi rozsvícením ?ervené a zelené na semaforu je náhodný
- Hotlapy z?stávají validní i p?i funkci canreset
- P?idáno nastavení p?edp?tí pro samosvorný diferenciál
- Po?et závodník? zvýšen z 20 na 28
- Po?et lidí na serveru zvýšen z 24 na 48
- Po?et závodník? ve h?e pro jednoho a v demu zvýšen na 16
- Množství paliva se dá nastavit od 1% do 100%
- Možnost nastavení "dobrovolných" handikap? - v garáži p?i nastavování auta
- "Dobrovolné" handikapy protivník? zobrazeny v F11 menu, pneumatiky v F12
- Globální handikapy pro vyrovnání aut v jednotlivých t?ídách (nastaveno na master serveru)
- Odstran?na pot?eba projetí splitem po obdržení trestu ud?leného adminem
- Startovní rošt je zachován p?i zm?n? trati
- Nové p?íkazy pro AI jezdce: /spec /pitlane /p_xxx
- Nové p?íkazy fungují i b?hem p?ipojování hrá?e /spec /laps
- Reorganizace startovního roštu jak po skon?ení závodu, tak po odhlasování restartu
- Nový p?íkaz /i pro odeslání zprávy pro program pro kontrolu závodu (?)
- P?idán krátky název trati pro SPR, MPR a RAF formáty soubor?
- Více informací ze závodu p?idáno pro InSim (viz InSim.txt)
- Admin nyní vidí i ostatní adminy na serveru v seznamu p?ipojení
- Admin nyní m?že editovat autocrossové layouty a používat p?íkaz /axsave
- Admin m?že zadat délku trvání banu v dialogu pro zadání banu
- P?idán text k zobrazení d?vodu trestu
- Trest m?že být nyní odstran?n p?íkazem /p_clear
- P?íkaz /pit_all pošle všechny závodníky do box?
- Výsledková listina z autocross layotu zobrazuje pouze nejrychlejších 12 ?as?
- Timeout pro "mrtvé" spojení snížen na 12 sekund
- Ve?ejné hlasování pro ban a vykopnutí hrá?e nyní trvá déle
- Removed the option not to use HVS if available
- Stiskem SHIFT+S se dá dostat do garáže p?ímo z obrazovky s nastavením hry
- Stiskem SHIFT+O se dá dostat do menu nastavení b?hem offline replaye
- Zobrazení: Virtuální ukazetel oto?ení volantu
- Zobrazení: Možnost vypnutí rotace mapky

OPRAVENO: Klávesa F12 nyní zobrazuje nutnost povinné zastávky správn?
OPRAVENO: Hledání jezdce na S2 serveru hledalo i na S1 serveru
OPRAVENO: Zpráva "NETWORK FATAL: NOTSOCK" p?i p?ipojení na server
OPRAVENO: Po?et kol na autocrossu se ob?as nena?etl

DOWNLOAD (1.17MB) | Thread na oficiálním foru


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.