CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


TEST Patch W24 (nyní W32)

10. 05. 2007 | DoN

Ud?lali jsme pom?rn? dost vylepšení co se tý?e skin?, v?etn? nové možnosti pro automatické stahování skin? ve vysokém rozlišení v online h?e za malý poplatek (1 libra za 2000 skin?). Automatické stahování skin? v nízkém rozlišení je nadále zadarmo. Ke zpoplatn?ní stahování skin? ve vysokém rozlišení nás vedly neustále nar?stající nároky na naše p?ipojení a pot?eba zakoupení a udržování n?kolika nových server? pro online hru v LFS. Prosím, uv?domte si, že skiny neprodáváme. Skiny z?stávají nadále majetkem jejich autor?. Vaše kopie je komprimovanou verzí originálu. Poplatek je pouze za službu umož?ující stažení skinu.

Stažené skiny jsou nyní vždy uloženy a zobrazeny v komprimované form? (dds). Originální JPG již není uložen na Vašem PC. Toto umož?uje lepší využití pam?ti a rychlejší na?ítací ?asy z disku.

K uložení Vašich vlastních JPG skin? budete postupovat tak, jako vždy - uložíte jej normáln? do složky "skins". P?i spušt?ní LFS bude poté tento skin automaticky p?eveden do "dds" formátu a uložen ve složce "skins_dds". Ve složce data m?žete nyní najít 4 r?zné složky se skinama, ale m?žete je klidn? ignorovat a skiny používat dál jako doposud.

skins : zde ukládáte Vaše JPG skiny (jako doposud)
skins_dds : LFS používá tento adresá? k ukládání Vašich komprimovaných (dds) skin? (tedy t?ch ze složky "skins")
skins_x : zde jsou ukládány skiny v nízkém rozlišení stažené b?hem online hry
skins_y : zde jsou ukládany skiny ve vysokém rozlišení stažené b?hem online hry

K zaplacení této služby navštivte www.lfsworld.net nebo p?ímo www.lfs.net/?page=shop

K vypo?ádání se se zvýšenou náro?ností na pam?t grafické karty, byl vytvo?en systém "pro?iš?ování" skin?, který odstra?uje z pam?ti skiny, které nebyly po ur?itou dobu použity. Seznam skin? uložených v pam?ti naleznete v ?ásti Nastavení -> Ostatní. Bílá znamená, že se skin momentáln? používá. ?erná znamená, že skin byl nedávno použit a z?stává ješt? po n?jakou dobu uložen v pam?ti pro p?ípad, že by byl znovu použit (tím se LFS vyhne p?istupu na disk). D?íve m?lo v LFS uloženy všechny použité skiny v pam?ti, dokud nedošlo ke zm?n? trati ?i po?así.

Zm?ny v TEST Patchi W20:
- První kolo kvalifikace (výjezd z box?) se již nezapo?ítává jako platný ?as
- Pozice v kvalifikaci je zobrazena žlutou, tak jako pozice v závod?
- Auta ve svém prvním kole kvalifikace jsou zobrazena jiným odstínem žluté na mapce
- Zpráva o stavu závodu (restart, konec apod.) ma nyní p?ednost p?ed zprávou o špatném sm?ru jízdy
- Nová tla?ítka "vždy" a "nikdy" pro dotaz ohledn? stažení skin? chyb?jících v MPR opakovaném záznamu.
- Automatické stahování skin? ve vysokém rozlišení (1 libra za 2000 skin?)
- Stažení a "p?edb?žné nahrání" skin? p?i p?ipojení na server
- Systém k odstran?ní nepot?ebných skin? z pam?ti grafické karty
- Automatické zobrazení výsledk? ze závodu - zanechává malou mapku p?i ?ízení
- Umis?ování objekt? je vypnuto p?i vstupu do závodu ?i kvalifikace
- Možnost nastavit širší zorné pole a a v?tší sklon hlavy (extrémní nastavení)
- Yellow finished message is no longer duplicated in central text (?)
- Omezení v?tšiny zpráv typu "Nelze se X - hrá? se p?ipojuje"
- Vylepšení ESC menu ve h?e (p?idány možnost ovládání klávesami)
- Automatické odeslání do módu sledování závodu p?i opušt?ní hranic trati
- Malé updaty InSim + hromadné UDP p?ipojení

OPRAVENO: Semafory ?i výsledky byly vykresleny p?iliš vysoko, pokud nebylo žádné auto v závod?
OPRAVENO: p?íkad pit_all nep?estal nahrávat SPR replay (který poté provedl OOS chybu)
OPRAVENO: P?i p?ipojení na server, kde probíhala kvalifikace, se mohlo stát, že chyb?la tra? a auta se "vznášela" OPRAVENO: Checkpointy v ?ad? na autocross layoutu mohly zp?sobit chybu v po?tu kol
OPRAVENO: Path followers were reset when an object was added or removed (?)
OPRAVENO: Path follower reset caused a glitch or an out of bounds reset (?)
OPRAVENO: Zvýšen maximální po?et fyzikálních objekt? na trati
OPRAVENO: N?které objekty nebyly vykresleny po opušt?ní boxu a pauze
OPRAVENO: P?i n?kterých tréninkových lekcích chyb?ly semafory
OPRAVENO: Nebyl aktivován omezova? rychlosti v boxech p?i startu kvalifikace
OPRAVENO: LFS World po?ítal p?ed?asný start p?i drag race jako validní
OPRAVENO: Pravd?podobn? opravena chyba, p?i které spadlo LFS p?i opoušt?ní seznamu server?

VAROVÁNÍ: P?I PRVNÍM SPUŠT?NÍ LFS SE BUDOU N?KOLIK MINUT P?EVÁD?T SKINY DO DDS FORMÁTU

DOWNLOAD (1.29MB) | Thread na ofic. fóru | Seznam updat? ve verzi W17


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.