CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Vydán patch X

08. 06. 2007 | DoN

Detailní info o Patchi X:
Ud?lali jsme pom?rn? dost vylepšení co se tý?e skin?, v?etn? nové možnosti pro automatické stahování skin? ve vysokém rozlišení v online h?e za malý poplatek (1 libra za 2000 skin?). Automatické stahování skin? v nízkém rozlišení je nadále zadarmo. Ke zpoplatn?ní stahování skin? ve vysokém rozlišení nás vedly neustále nar?stající nároky na naše p?ipojení a pot?eba zakoupení a udržování n?kolika nových server? pro online hru v LFS. Prosím, uv?domte si, že skiny neprodáváme. Skiny z?stávají nadále majetkem jejich autor?. Vaše kopie je komprimovanou verzí originálu. Poplatek je pouze za službu umož?ující stažení skinu.

Stažené skiny jsou nyní vždy uloženy a zobrazeny v komprimované form? (dds). Originální JPG již není uložen na Vašem PC. Toto umož?uje lepší využití pam?ti a rychlejší na?ítací ?asy z disku.

K uložení Vašich vlastních JPG skin? budete postupovat tak, jako vždy - uložíte jej normáln? do složky "skins". P?i spušt?ní LFS bude poté tento skin automaticky p?eveden do "dds" formátu a uložen ve složce "skins_dds". Ve složce data m?žete nyní najít 4 r?zné složky se skinama, ale m?žete je klidn? ignorovat a skiny používat dál jako doposud.

skins : zde ukládáte Vaše JPG skiny (jako doposud)
skins_dds : LFS používá tento adresá? k ukládání Vašich komprimovaných (dds) skin? (tedy t?ch ze složky "skins")
skins_x : zde jsou ukládány skiny v nízkém rozlišení stažené b?hem online hry
skins_y : zde jsou ukládany skiny ve vysokém rozlišení stažené b?hem online hry

K zaplacení této služby navštivte www.lfsworld.net nebo p?ímo zde.

K vypo?ádání se se zvýšenou náro?ností na pam?t grafické karty, byl vytvo?en systém "pro?iš?ování" skin?, který odstra?uje z pam?ti skiny, které nebyly po ur?itou dobu použity. Seznam skin? uložených v pam?ti naleznete v ?ásti Nastavení -> Ostatní. Bílá znamená, že se skin momentáln? používá. ?erná znamená, že skin byl nedávno použit a z?stává ješt? po n?jakou dobu uložen v pam?ti pro p?ípad, že by byl znovu použit (tím se LFS vyhne p?istupu na disk). D?íve m?lo v LFS uloženy všechny použité skiny v pam?ti, dokud nedošlo ke zm?n? trati ?i po?así.
Zm?ny v Patchi X:
Multiplayer:
- M?že být až 47 lidí na serveru, z toho 32 na trati (pro demo platí 15 a 12)
- D?vod odpojení je nyní zobrazen v MPR replayi
- Replay p?ímo z dedikovaného serveru (automaticky nebo ru?n?)
- Nový systém "fronty" p?i p?ipojování na server - usnad?uje p?ipojení
- Auto již není drženo na startu - možnost p?ed?asného startu
- Interval mezi ?ervenými a zelenými sv?tly na semaforu je náhodný
- Hlasování pro vykopnutí nebo zabanování jezdce nikdy nepot?ebuje více než 8 hlas?
- Hlasování o zabanování m?že být dokon?eno i po odpojení hrá?e
- Hlasování není ukon?eno p?i p?ipojení nového hrá?e na server
- Status "p?ipraven" p?i stav?ní startovního roštu není zrušen p?i p?ipojení nového hrá?e
- Vedle jména hrá?e v seznamu jezdc? je zobrazeno jestli práv? jezdec hlasuje (o restart, konec závodu apod.)
- Vylepšeno zobrazení po?adí - potvrzené výsledky jsou uzam?eny
- Množství paliva již není viditelné v MPR (ochrana strategie)
- Vytvo?en systém který obchází v?tšinu zpráv typu "Nemohu x - hrá? se p?ipojuje"
- Implementována možnost zakázání resetu
- MODRÁ VLAJKA nyní funguje i v tréninku (p?ednost pro ty, kte?í nejsou v prvním kole)
- Pokud je zákázan reset a auto se dostane mimo tra? je automaticky hrá? dán do pozorovacího módu
- Optimalizace FPS v SHIFT+U módu b?hem online hry
- Odstran?no "neznámý v cíli" a s tím sdružené statistiky a záležitosti v insimu
- Vylepšen kód p?enášející updaty pozice auta host?m
- Globalní hendikepy pro vyvážení t?íd TBO & GTR (nastaveno master serverem)
- hendikep u ostatních aut zobrazen v F11 menu, pneumatiky v F12 menu
- P?erovnání roštu se nyní d?lá na konci závodu a i p?i restartu
- Opraveno : P?i p?ebírání auta byla chybn? p?edána m?nitelná nastavení
- Opraveno : Penalizace ud?lená b?hem zástávky v boxech zp?sobila nekone?nou zastávku

Závody:
- Množství paliva nyní nastavitelno od 1% do 100% po procentech
- Kvalifikace a tréninky nyní za?ínají v boxech
- Kolo po skon?ení kvalifikace již není po?ítáno jako platné
- Hra jednoho hrá?e nyní umož?uje až 20 AI soupe?? (zapot?ebí je výkonné PC)
- Instrukce do box? a okamžitá nastavení nyní fungují i p?i h?e jednoho hrá?e
- Penalizace a p?íkazy admin? jsou nyní zaznamenány v záznamech hry jednoho hrá?e
- Zm?na typu ?azení pomocí SHIFT+G již nyní nezastaví nahrávání záznamu
- Systém dobrovolných hendikep? (sou?ást setupu)
- P?idáno nastavení p?edp?tí u samosvorných diferenciál?
- Opraveno: AI závodníci ignorovali omezenou rychlost v boxech

Zobrazení:
- Barvy na mapce mohou být editovány (Nastavení->Zobrazení->Rozhraní)
- Vozy o více než 1 kolo vp?ed jsou jinou barvou na mapce
- Automatické zobrazení výsledk? - zachovává mapku p?i ?ízení
- Možnost schovat / Zobrazit výsledky odstran?na z nastavení - možnost m?nit stiskem kláves CTRL+TAB
- ?asomíry jsou zobrazeny oranžovou barvou pro projetí cílem / vypršení ?asu
- Žlutý text o dokon?ení závodu již není zobrazen 2x
- Sloupe?ky ukazatele stavu p?ipojení nejsou zobrazeny, pokud by p?ekážely ukazateli stavu pneumatik
- Vozidla v prvním kole kvalifikace jsou na mapce oranžovou barvou
- Zajetá pozice v kvalifikaci je zobrazena žlutou barvou (jako po dojetí závodu)
- P?idán text informující o d?vodu trestu
- Nastavení zobrazení : Ukazatel oto?ení volantu
- Nastavení zobrazení : Otá?et mapkou

Rozhraní:
- P?idáno tla?ítko pro p?epnutí do módu sledovaní p?ímo z garáže
- Podpora TrackIR se 6 "osami"
- Možnost scrollovaní ve výsledcích autocrossového závodu klávesami PgUp / PgDn
- SHIFT+P pro vstup do garáže
- SHIFT+S pro vstup do módu sledování
- SHIFT+O pro vstup do nastavení p?i replayi z offline hry
- Button look is now added to the yaw output of TrackIR (?)
- Automatické ukon?ení pauzy p?i za?átku nebo restartu replaye
- Klávesu pro nastartování motoru (I) je možno p?i?adit jakémukoliv tla?ítku
- Odstran?na zvuková hláška když jezdec vstoupil nebo opustil garáž / mód sledování
- V instrukcích pro zastávku v boxech je možno nastavovat množství paliva po krocích 1%
- Zobrazeny klávesové zkratky jednotlivých položek p?i stisku ESC ve h?e
- Zpráva o stavu závodu (kon?í, restartuje apod.) má p?ednost p?ed zprávou o špatném sm?ru jízdy
- Možnost nastavit v?tší FOV a pohled v Y ose (p?i "custom view")
- Do výpisu server? p?idán filtr na odstran?ní server? umož?ující reset vozidel
- Obrazovka dedikovaného serveru ma šedé pozadí, takže je možno ?íst ?erný text
- Used top left temporary message for CTRL+TAB and other functions (?)
- Zv?tšena historie zpráv chatu na 20 (bylo 16)
- Umis?ování objekt? je vypnuto p?i vstupu do závodu nebo kvalifikace (týka se z?ejm? autocross editoru)
- Znakové sady jsou nyní p?ejmenovatelné (?)
- Opraveno : Dedikovaný server p?estal odpovídat na zprávy a p?íkazy
- Opraveno : Chyb?l odpo?et u tla?ítka "OK" v garáži pro vstup do práv? za?ínájícího závodu

Skiny:
- Nová tla?ítka "vždy" a "nikdy" pro dotaz ohledn? stažení skin? chyb?jících v MPR opakovaném záznamu.
- Automatické stahování skin? ve vysokém rozlišení (1 libra za 2000 skin?)
- Stažení a "p?edb?žné nahrání" skin? p?i p?ipojení na server
- Systém k odstran?ní nepot?ebných skin? z pam?ti grafické karty
- Systém k "p?edna?tení" a stažení skin? hned po na?tení trati (p?i p?ipojování na server)
- Upraven nový systém pro práci se skiny a barvami v garáži
- Skiny ve složce "skins" nejsou p?evedeny do DDS, pokud tak je nastaveno v menu hry

InSim:
- Nová verze InSim umož?uje až 8 TCP nebo UDP p?ipojení
- Možnost p?idávat tla?ítka pro InSim programy
- Nové packety pro sledování závodu (viz InSim.txt)
- Nové p?íkazy pro AI protivníky: /spec /pitlane /p_xxx
- Nové p?íkazy fungují i b?hem p?ipojování hrá?e, nap?.: /spec /laps
- Nový p?íkaz /i k odeslání zprávy programu sledujícímu závod
- Trest m?že být odstran?n p?íkazem /p_clear
- P?íkaz /pit_all pošle všechny hrá?e do garáže
- Adminové mohou používat packet IS_REO (race reorder)
- IS_CPP m?že být použito k nastavení "custom view"

System:
- Odstran?na možnost, aby se nepoužíval HVS, pokud je dostupný
- Zprávy o odpojení hrá?e poskytují více informací
- Admin nyní m?že editovat autocrossové layouty a používat p?íkaz /axsave
- Admin m?že zadat délku trvání banu v dialogu pro zadání banu
- Admin nyní vidí i ostatní adminy na serveru v seznamu p?ipojení
- P?ídán krátky název trati do SPR, MPR a RAF hlavi?ky
- P?íkaz /mpdir k up?esn?ní adresá?e mpr na dedikovaném serveru
- Info o dobrovolném hendikepu p?idáno do hlavi?ky SPR souboru
- Zvýšen maximální po?et fyzikálních objekt? na trati
- Startovní rošt z?stává zachován p?i zm?n? trati
- ?as odstartování p?idán do MPR souboru na offset 36 (sekundy od 1/1/1970)
- P?íkaz /player v p?íkazové ?ádce nahraje LFS s daným profilem hrá?e
- Nový p?íkaz /wait (stejný jako /exec ale LFS ?eká, dokud se program neukon?í) (?)
- Nový p?íkaz /hlog k zapnutí logování na serveru - p?íkaz /log funguje i na lokálním PC
- Opraveno: Nešlo smazat všechen text po kliknutí na jméno v meeting room
- Opraveno: Lekce p?edjížd?ní obšas vyhodila špatný výsledek
- Opraveno: Odstran?na nutnost projetí mezi?asem p?i obdržení trestu od admina
- Opraveno: Klávesa TAB nefungovala s p?íkazy /press /ctrl /shift
- Opraveno: Ob?as p?i p?epínání mezi fullscreen a režimem v okn? nastala ?erná obrazovka
- Opraveno: Více autocross checkpoint? v ?ad? mohly zp?sobit chybu v po?tu kol
- Opraveno: Path followers were reset when an object was added or removed (?)
- Opraveno: Path follower reset caused a glitch or an out of bounds reset (?)
- Opraveno: N?které objekty nebyly vykresleny po opušt?ní garáže p?i zapnuté pauze
- Opraveno: Startovní sv?tla nebyly zobrazeny v n?kterých tréninkových lekcích
- Opraveno: Ob?as se nena?etl po?et kol na autocross trati
- Opraveno: P?i offline h?e nefungoval p?íkaz /end správn?
- Opraveno: Vyhledávání jezdce v S2 prohledávalo i S1 servery
- Opraveno: Bezpe?n?jší kód p?i zm?n? fullscreen/režim v okne
- Opraveno: Ob?asný pád LFS p?i opušt?ní seznamu server?
- Opraveno: Dlouhé zprávy mohly být ob?as useknuty

K updatování z verze V nebo W na X spus?te LFS.exe a dejte zobrazit seznam server? - patch poté bude stažen automaticky.

DOWNLOAD (121MB) ?istá verze X | thread na lfs foru


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.