CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Patch Y - Formula BMW / Update tratí, AI a fyziky

21. 12. 2007 | DoN

Formule BMW
D?vodem vzniku tohoto vozidla v LFS je fakt, že ve Velké Británii vznikla nová spole?nost nazvaná V1 Championship, jejíž cílem je objevit nového nad?jného jezdce pomocí série r?zných test?. Tento jezdec poté bude mít zajišt?no místo v týmu. V1 bude zahájeno v roce 2008 a bude jej vysílat televizní stanice ve Velké Británii. Live for Speed bude použito jako jeden z test? p?i výb?ru vít?zného jezdce, ješt? p?ed tím, než usedne do skute?ného vozidla.
V1 nás oslovili, abychom vytvo?ili model Formule BMW, aby mohl být test co nejv?rn?jší. A protože nám BMW Motorsport dalo svolení, vrhli jsme se na to.

Vlastníkem vozidla je Fortec Motorsport, kde sídli i V1. Díky V1 a Fortec Motorsport, bylo umožn?no našemu programátorovi Scawenu Robertsovi, aby si vozidlo vyzkoušel na vlastní k?ži p?i testovací jízd?. Díky tomuto jsme mohli docílit co nejv?rn?jšího chování tohoto vozdidla v LFs.

Z následujících odkaz? si m?žete stáhnout video ze Scawenových test?:
Download - LO-RES (30MB)
Download - HI-RES (69MB)
(hostováno na lfs.net)
YOUTUBE

Informace o patchi Y
Tento patch prošel intenzivním testováním - nejprve našimi beta testery a pozd?ji ve?ejn? naší komunitou. Formule BMW se ?ídí skv?le a South City vypadá mnohem lépe. Po?íta?oví protivníci jsou mnohem rychlejší, schopní d?lat zastávky v boxech a vypo?ádat se s prom?nným stavem jejich voz?. Stále však nejsou perfektni, je t?eba zapracovat na tom, aby si uv?domili, že na trati nejsou sami. Rovn?ž je t?eba vylepšit jejich schopnost p?edjížd?ní. I p?es to si ale s nimi m?žete od tohoto patche dob?e zazávodit.

Updatovaný CMX Viewer
Pokud budete chtít d?lat skiny, bude se Vám hodit updatovaná verze CMX Vieweru obsahující prázdné (bílé) skiny ve vysokém rozlišení. Stahujte zde.

Co se zm?nilo od verze X10 do verze Y:
Obsah:
Nové auto v demu: Formula BMW FB02
XR GT Turbo je z dema naopak vypušt?no
Nová varianta trat? South City -- Chicane

Automati?tí závodníci -- AI :
AI jezdí rychleji a jsou schopni se vypo?ádat s dynamickou zm?nou vozu (ojetí pneumatik, ...).
AI jsou schopni vyjížd?t z garáže p?i kvalifikacích a volných trénincích.
Také nov? zastaví v boxu p?i závod?, pokud jim dochází palivo nebo poškodí auto,p?ípadn? p?i závodech s povinným pitstopem.
P?i poškození vozu zajedou do boxu, místo d?ív?jšího resetu auta.
Startovní rošt m?že být uložen a pozd?ji na?ten.

Fyzika :
Moment setrva?nosti motoru byl zv?tšen u všech aut.
Na startu hotlap módu je zatažena ru?ní brzda.
Automati?tí pomocníci pro ubrání a prošlapávaní plynu p?i ?azení byli odstran?ni.
Pln? manuální spojka, motor m?že "zdechnout".
Vylepšená simulace sekven?ní a H p?evodovky.
Nastavení rozložení brzd a stabilizátor? b?hem jízdy je nov? povoleno jen u závodních speciál?.
Byly sníženy otá?ky, p?i kterých je motor v "?erveném pásmu" i otá?ky, kdy jde motor do omezova?e.
RB4 -- hmotnost snížena o 18kg, FXO -- snížena ší?ka pneumatik.
FXO GTR -- hmotnost snížena o 20kg, pro vyrovnan?jší t?ídu GTR.
T?ída GTR je také vyrovnan?jší díky úpravám motor? a p?evodovek. (FZR má nyní H p?evodovku
Závodní pneumatiky se mnohem rychleji zah?ejí a sjedou.
Simulace p?eh?átí spojky, zobrazuje se pomocí F9 a F10.
FIX : Chybka v umíst?ní bodu pro po?ítání odporu v?tru.

South City :
P?idána spousta grafických vylepšení a nová varianta trati.
Modifikovány obrubníky, takže kontakt se zdí není tak nebezpe?ný.
Pro reklamy jsou použity textury v JPG (data\pic\SO_ADSx.jpg

Blackwood :
Zm?n?na šikana a ?ást trati za rovinkou.
Tra? je o n?co užší, r?zná drobná grafická vylepšení.
Pro reklamy jsou použity textury v JPG (data\pic\BL_ADSx.jpg)

Fern Bay :
P?idány pneumatiky, aby se zamezilo zkracování první zatá?ky na Rallycross Green.
Opravy, zm?n?né kamery v pitech, zrušeny velké reklamy na most?.
Pro reklamy jsou použity textury v JPG (data\pic\FE_ADSx.jpg).

Grafika :
Menší aktualizace na Formuli V8.
FIX : XRG / XRT / XRR venkovní zrcátka.


Jazyky :
Je možné p?eložit nápisy v F10 módu.
P?idány litevské a lotyšské p?eklady.

Pohledy :
Nastavitelná pozice p?i pohledu z kokpitu, pro každé auto.
Rozhlížení doleva/doprava jediným tla?ítkem o 45 stup??.
Rozhlížení jediným tla?ítkem je nastavitelné, 30 - 90 stup??.
Dvoutla?ítkové rozhlížení (vlevo+vpravo) o 90 stup??.
Pohled vzad v cestovních autech -- pohled zp?t ze st?edu auta.
Pohled vzad v závodních speciálech -- ukáže virtuální zrcátko.
FIX : Pohled z kokpitu je vynucený jen pro vlastní auto.
FIX : Stopy gum jsou nov? viditelné vždy.

Multiplayer -- hra ve více hrá?ích:
Maximální velikost konfigura?ního souboru byla zdvojnásobena na 4KB.
P?íkaz /spec X m?že být použitý i ne-administrátory, pro odstran?ní AI jezdc?.
?as mezi resetem závodu a vlastním startem byl zvýšen o 6 sekund.
P?idána volba pro "cruise" servery umož?ující jízdu v protism?ru.
FIX : P?i držení ?adícího pádla byla chybn? stisklá spojka.
FIX : M??ení ?as? nefungovalo po /pitlane X nebo /pit_all
FIX : Chyby umož?ující vzdálen? shodit server.

Uživatelské rozhraní :
Opravu poškození si lze nyní zvolit.
Opravy poškození p?i zastávce v boxech trvají dvojnásobnou dobu.
Motor se p?i zastávce v boxech neopravuje.
Pokud je v?z v boxech popostr?en, zastávka v boxech dob?hne do konce.
P?idány chyb?jící p?íkazy do /help .
Nová ikonka v LFS.exe -- d?kujme ORIONovi.
Ikona LFS je správn? i v levém horním rohu okna.
Rychlostní limit v boxech je možné p?ekro?it pouze o mén? než 1km/h.
"?ervené pásmo" na otá?kom?ru je p?esn?jší.
Možnost zobrazení ideální stopy klávesou 4.
Zobrazení ideální stopy je zakázáno v hotlap módu a na serverech s vynuceným pohledem z kokpitu.
P?idány volby pro Single player, zákaz resetu a povinná zastávka v boxech. Nový p?íkaz /entry -- LFS se vrátí do úvodní obrazovky.
V boxech se nyní zobrazuje odhad spot?eby paliva na kolo.
Dva noví výrobci pneumatik v nastavení auta -- Bridgestone a Avon.
Tachometr (oba typy) má vylepšenou ?itelnost text? a lepší pom?r stran.
Zobrazení spot?eby paliva na p?ístrojové desce ukazuje nyní procenta místo litr?.
Soubory s nastavením aut a barev mají na za?átku jmen t?ípísmennou zkratku názvu auta.
Trat? z autokrosového editoru mohou být vybrány v menu výb?ru tratí.
Zrušena možnost zobrazení digitálního tachometru -- nyní to závisí na typu vozu.
"Palivo p?i zastávce v boxech" je nyní množství paliva, které se p?idá b?hem zastávky.
Nejlepší ?as na kolo se zobrazuje v pravém horním rohu, b?hem závodu.
Rozložení p?ítlaku je zobrazeno v boxu -- sekce P?ítlak.
Stránka s tipy a triky aktualizována, aby obsahovala nový tip a zrušila starý.
FIX : P?i vzdáleném sledování auta, které se nezobrazovalo, byla chybn? zobrazena virtuální p?ístrojová deska.
FIX : Všechny stisky kláves jsou zapomenuty, pokud LFS ztratí fokus.
FIX : CTRL + SHIFT zkoušelo zobrazit jména i ve Singleplayeru.
FIX : Problémy se zvukem a ovlada?em p?i zm?n? rozlišení.
FIX : Znaková stránka tla?ítek "P?ejmenovat" a "Smazat" v ukládacím dialogu.
FIX : P?i zadávání zmenšení menu nemohla být zadána ?árka.
FIX : MPR s licencovanou tratí zp?sobilo pád demoverze.
FIX : Tla?ítko na zm?nu kalibrace zp?sobilo nastavení všech os na osu "X".
FIX : P?ete?ení pam?ti v souborech SPR a MPR.

Automatické aktualizace :
P?i aktualizaci je ov??eno, jestli daný patch není už stažen.
LFS se p?epne do okna p?i aktualizaci, pokud nemá fokus.
Soubory s aktualizacemi nejsou smazány dokud není stisknut "Restart?".
FIX : Chyba v InSim po restartu.

Zvuk :
Nové zvuky pro BF1 / FZ5 / FZR / FOX.
Zvuk je vypnut p?i zm?n? rozlišení.

Trénink -- autoškola :
Nové lekce -- d?kujme GP4Floovi.
Ideální stopa je zobrazena v lekcích typu "Zkušební jízda".
Jsou zrušeny penalizace za kontakt s p?edm?ty v lekcích typu "Zkušební jízda".
Stisk ESC ve "Zkušební jízd?" zp?sobí, že jste prošli do další lekce.
Je možné trefit p?edm?t po ukon?ení lekce.
Pokud máte p?i p?edjížd?ní kontakt s jiným vozem, objeví se o tom zpráva na obrazovce.
Klávesa Enter m?že být použita pro stisk jakéhokoliv zeleného tla?ítka.
Zrušeno odpo?ítávání a informa?ní texty na za?átku lekce.

InSim :
FIX : Nula stup?? FOV v CPP paketu zp?sobilo pád LFS.
FIX : InSim - CCI_FIRST / CCI_LAST nebylo nastaveno, pokud byl jezdec v pitu.

Záv?rem...
...bychom cht?li všem pod?kovat za testování tohoto patche. Veselé vánoce a š?astný nový rok všem LFS závodník?m!


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.