CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008

09. 01. 2008 | Chaos


Další rok je za námi a to znamená jediné. Mnozí z Vás již tušili a tušili správn?, že je za dve?mi další ro?ník Octavia Cupu. Jako vždy pojedeme dle propozic reálného ?eská Pojiš?ovna Škoda Octavia Cupu, ale obecný pr?b?h ve?era doznal jistých zm?n. V?z pro sout?ž z?stává i nadále FXO, jelikož jeho parametry se ze všech aut v Live For Speed nejvíce blíží pohárové Octavii (váha 1136kg, výkon 234k p?enášený na p?ední nápravu) a jelikož tento v?z pat?í k t?m jednodušším na zvládnutí, m?žeme se op?t t?šit na t?sné souboje. Další zm?nou od minulých ro?ník? je snížení po?tu sponzor?. Jak název napovídá, hlavním sponzorem se stal portál PC-OPRAVY, který do sout?že v?noval v?cné ceny pro ty nejlepší z Vás. Dalším sponzorem pak je Actual Linux s.r.o., která zprost?edkovává závodní okruhy (servery) a 301 s.r.o., která Vám p?inese zpest?ení na samotnou te?ku na konci sout?že. Jejich simulátor Vám bude k dispozici v pr?b?hu celého ve?era ku p?íležitosti vyhlášení vít?z?! Co Vás tedy ?eká? P?t závodních ve?er? skládajících se z kvalifikace, superpole a dvou závod? plných boj? o každý centimetr tratí, které jsou op?t z tém?? celého LFS sv?ta. Na konci celého poháru pak na vít?ze ?eká titul toho nejlepšího na ?eské Live For Speed scén?, titul Mistra ?eské Republiky v Live For Speed a také následující ceny:

1. místo
dárkový poukaz v hodnot? 500,-
2. místo
dárkový poukaz v hodnot? 300,-
3. místo
dárkový poukaz v hodnot? 150,-

Samoz?ejm? nebude chyb?t ani sout?ž tým? a ti nejlepší si z p?edávání cen odnesou následující:

1. místo
dva dárkové poukazy, každý v hodnot? 250,-
2. místo
dva dárkové poukazy, každý v hodnot? 150,-
3. místo
dva dárkové poukazy, každý v hodnot? 75,-

N?kte?í z Vás možná budou zklamáni menší hodnotou cen, než jaké byly v minulých sezónách, ale od tohoto kroku si slibujeme férov?jší a tím pádem zábavn?jší závody. Hlavn? je t?eba si uv?domit, že tou nejcen?jší cenou je titul Mistra ?eské Republiky v Live For Speed. Ur?it? uznáte, že závody mají být o sportu a ne o materiálních statcích. Navíc každý, kdo dojede alespo? jeden závod a poté se z??astní slavnostního p?edávání cen dostane drobný upomínkový p?edm?t, bude si moci na vlastní k?ži vyzkoušet t?istajedni?ku, kde pozná o kolik jednodušší je závodit doma z pohodlného k?esla, ale hlavn? se osobn? pozná s ?ástí ?eské LFS komunity! Slavnostní p?edávání cen prob?hne v Praze, s nejv?tší pravd?podobností v sobotu 5.4.2008 na zatím neznámém míst?.
Jelikož pr?b?h ve?era a n?které d?ležité body Standardních propozic doznaly jistých zm?n, doporu?uji i ost?íleným závodník?m jejich pro?tení a doufám, že nemusím zd?raz?ovat, že pro nová?ky jsou následující dokumenty povinnou ?etbou!

Standardní propozice
Všeobecná pravidla závod?
Všeobecný pr?b?h ve?era
Povinné prvky na auta

Fórum - zde naleznete další informace

P?ihlášky m?žete již nyní zasílat mailem na chaos(a)czechlfs.net, ligový systém zprovozníme v dohledné dob?.
Seznam p?ihlášených k 23:59 27.1.2008
Jménem sponzor? a organizátor? p?ejeme všem z??astn?ným p?kné souboje na trati a p?íjemn? strávené ve?ery plné zábavy!

Sponzo?i:



Mediální partner:



KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.