CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008 - Blackwood GP rev

24. 01. 2008 | Externí autor


Blackwood GP, 3,340 km

Tra? Blackwood v britském vnitrozemí se pokouší vyhnout sterilit? okruh? Hermanna Tilkeho a mixuje do jediného závodišt? to nejlepší z ?ady okruh?. V obrácené konfiguraci se zde závodí proti sm?ru hodinových ru?i?ek, nevelké výškové rozdíly korespondují s britským venkovem a p?írodním charakterem se britský okruh podle mnohých nejvíce podobá francouzskému okruhu Magny-Cours. Kladn? je hodnoceno citlivé zasazení okruhu do okolní krajiny, netradi?ní podjížd?ní dálnice a respektování místního koloritu.
Okruh je známý p?edevším pro svou universální konfiguraci, která obsahuje prakticky od každé závodní záludnosti n?co. Jsou zde zastoupeny jak dlouhé rovinky, tak rychlé i velice pomalé zatá?ky, náro?ná šikana a ošidná táhlá zatá?ka p?ed/za cílovou rovinkou.

Tato tra? je ideální a velice vyhledávaná jak naprostými za?áte?níky, kte?í své první ostré kilometry najížd?jí práv? zde a sbírají tak cenné zkušenosti jak v technice jízdy, tak chování ve startovním poli, ale i ost?ílenými veterány, kte?í se na toto místo velice rádi vracejí nejen kv?li nostalgickým vzpomínkám na své za?átky, ale hlavn? kv?li nezam?nitelné atmosfé?e a již zmi?ované jedine?né, a? už standartní nebo obrácené (REV), konfiguraci.

Blackwood málokdy chybí v rozpisech jednotlivých, a? už domácích nebo zahrani?ních šampionát? a nejinak je tomu i v lize PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008, kde hraje velmi d?ležitou roli úvodního podniku, ve kterém se budou t?íbit a vyhra?ovat šance jednotlivých závodník?.

Popis trat? Blackwood REV z pohledu jezdce Radka M?llera:

Tra? pilotovi rozhodn? nic neodpustí a i s vozem FXO, který je od sériové podoby jen „lehce“ upraven je nutno zacházet nanejvýš obez?etn? a jak dodává Radek: „s ohledem na rychlost, která ovšem nesmí být na úkor šetrnosti. Blackwoodský asfalt je sice velice kvalitní, ale p?i nesprávn? zvoleném tempu ubírá ze sm?si pneumatik v každé špatn? projeté zatá?ce cenné milimetry,“ dodává držitel druhého nejrychlejšího ?asu s vozem FXO na tomto okruhu.

Na trati v délce 3,340 km je naprojektováno šest levoto?ivých a t?i pravoto?ivé zatá?ky. Díky velkorysé ší?ce dráhy v rozmezí 14 až 21,5 metru není nouze o p?edjížd?ní. Na jezdce ?eká i n?kolik náro?ných úsek?. Jedním z nich je hned první táhlá zatá?ka, ozna?ená ?íslem jedna, v níž vozy m?ní sm?r o 90°. To by nebylo nic tak neobvyklého. Tato zatá?ka ovšem není plynulá, takže se v ní jen t?žko hledá ideální stopa. K její záludnosti lze p?ipo?íst i brzdný bod, který se nachází na zlomu klesání, kdy je v?z odleh?en. Radek toto místo popisuje: „Když se to poda?í, dá se projet velice rychle. Pokud ne, ztratí v ní jezdec hodn? ?asu, protože musí pr?jezd n?kolikrát korigovat,“ Zbytek prvního úseku tvo?í levoto?ivá zatá?ka, která jezdce p?ivádí do technické druhé ?ásti, která po jedné pravé a dvojici levých ústí do další zajímavé pasáže, kterou je dlouhá rovinka a zejména její konec. „Nájezd do poslední levé p?ed rovinkou je klí?ový pro finální dosaženou rychlost. Ideální stopa zde vede jen jedna a když ji netrefíte, máte celkem stoprocentní jistotu, že se na vás na rovince dotáhnou ostatní“ dodává Radek. Konec rovinky je již po?ítán do t?etího a posledního sektoru, jehož sou?ástí je záv?re?ná kombinace zatá?ek tvo?ících záludnou šikanu. Ta ústí do nejpomalejšího místa na trati a to levoto?ivou zatá?ku vedoucí na cílovou rovinkou. P?ed šikanou lze o?ekávat maximální rychlosti a následující zpomalení poskytuje ideální p?íležitost k p?edjížd?ní. „Ovšem 2 vozy se zde obtížn? vejdou vedle sebe“ oponuje Radek a dodává: „mnozí doporu?ují po?kat s p?edjížd?cím manévrem až za šikanu a p?ekvapit protivníka v nájezdu na cílovou rovinku. Pokud ale mám jistotu, že jezdec se kterým bojuji o mne ví, dovolím si za p?edpokladu férového souboje zvolit odlišnou stopu a šikanu projet bok po boku.“

Na diváky v každém p?ípad? ?eká velice atraktivní podívaná, skv?lá atmosféra a zhruba stovka pilot? rozd?lených do divizí podle ?as? z volných trénink?. O?ekávaná návšt?vnost je stanovena nad 100.000 divák? a nikdo z nich se tentokrát nebude ?ídit heslem „nemusí pršet, jen když kape“, ale práv? naopak.

TAK A? JE NA CO KOUKAT !!!

Autor textu: Miri
Autor fotek: Radek


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.