CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008 - 1. report

01. 02. 2008 | Miri


Datum: 28. ledna 2008

Okruh: Blackwood GP REV - 3,340 km, 2x20 kol (2x66,8 km)

Po?así: slune?no, mírný vítr

Blackwoodská Grand Prix p?itahovala velkou pozornost už jenom nadmíru vyrovnaným po?adím ve všech divizích, o?ekávání z napínavých závod? ješt? umocnilo po?así, lépe ?e?eno mírný vítr, který se p?ihlásil ke slovu už v kvalifikaci, kde doslova spláchl nad?je n?kterých jezdc?, kte?í nedokázali zajet takové ?asy jako ve volných trénincích, zatímco konkurence excelovala. Závody na 20 kol se rozjížd?ly na suché trati a v zákulisí se hore?nat? diskutovalo, zda zvolit klasické nastavení pro závod, nebo riskovat a vyjet s rychlejším kvalifika?ním setem, na úkor výdrže pneumatik. Jezdci byli dle ?as? z hotlap? rozd?leni do celkem 5ti divizí i když n?kolikrát se jednalo o rozdíl mezi posledním ve vyšší a prvním v nižší divizi v ?ádu setin sekundy. Zm?ny p?inesly i úpravy ve startovní listin? p?ijetím jezdc? tak?íkajíc za 5 minut dvanáct. Kone?né slovo však m?l ?editel závodu a organizátor celého šampionátu Robert (Chaos) Kotlaba.

Divize 1

Kvalifikace

Elita ?eské a slovenské LFS komunity se samoz?ejm? svými hotlapovými ?asy se?adila zejména v první divizi, kde se oprávn?n? ?ekal souboj o setiny sekund. ?áste?ným zklamáním pro diváky byla nedobrovolná neú?ast Robina Janáska, který díky problém?m s vozem nemohl nastoupit do kvalifikace. Naopak velkým p?ekvapením byly ?asy z volných trénink? zejména jezdc?, kte?í v lo?ském poháru neobsazovali ?elní pozice. ?tvrthodinová kvalifikace dodržela p?edpoklady a jezdci se zejména na špici se?adili v po?adí, jak se o?ekávalo. Výjimkou byl Tomáš Stiborek, kterého mechanici pustili z box? až 3 minuty p?ed koncem kvalifikace a stihl tak zajet jediné m??ené kolo, které nesta?ilo na lepší jak poslední 24. místo. Kvalifikace nadmíru nahrála do karet jezdc?m First Master Czech Team Vítu Mištinovi a Radkovi M?llerovi, kte?í dokonale využili špi?kového nastavení svých voz?, ale Antonín Galliani nez?stal pasivn? p?ihlížet a nejrychlejším ?asem si zajistil prozatímní 1. místo. V této ?ásti kvalifikace se ale rozhodovalo zejména o tom, kdo se dostane mezi prvních 10, kte?í pom??í své síly a nadání v Superpole a kdo z?stane za hranicí 10. místa. V polovin? vym??ených 15ti minut v?tšina jezdc? zamí?ila k mechanik?m na dopln?ní paliva a vým?nu p?eh?átých pneumatik. Do tuhého za?alo jít 2 minuty p?ed koncem kvalifikace, kdy mohli být v relativním klidu jezdci v po?adí Galliani, M?ller, Janásek, Miština, Lalinský, K?íž, Liška, Krob, Novotný a Stehlík. Krob sta?il ješt? vylepšit ?as, který ho vyzvedl na 3. místo a Novotný se posunul na 7. p?í?ku. Heroický výkon p?edvedl Ku?era, který poslal na 11. pozici Cagaše, který již nedokázal v posledním možném kole kontrovat. Následovali Stehlík, Loucký, Salát, Zborovjan, Exner, Leco, Stivín, Polma, Netolický, Jeništa, Šorf, Cikrle a na poslední 24. pozici Stiborek.

Superpole
O po?adí v první desítce m?la definitivn? rozhodnout druhá ?ást kvalifikace zvaná Superpole, ve které m?li všichni stejné podmínky a volnou tra?. O?i všech divák?, hledá?ky kamer a uznání ostatních jezdc? záviselo na konstantním výkonu v jediném ostrém kole. Jako první byl na tra? vyslán D. Ku?era, následován P. Liškou, ale ani jeden nedokázali poko?it hranici jedné minuty a dvaceti p?ti sekund. Jako prvnímu se to poda?ilo M. K?ížovi, který stanovil ?as na vynikajících 1:24,56. Dále startovali M. Novotný s J. Lalinským,kte?í mohli díky drobným chybám zapomenout na lepší umíst?ní.. Zbylé jezdecké složení a zvu?ná jména slibovala napínavý souboj na dálku. Robin Janásek m?l velice dobré mezi?asy, ale nakonec to nesta?ilo a za?adil se za K?íže. Po chvíli se mezi n? svým ?asem vklínil M. Krob. O rozruch se postaral Vít Miština, který stanovil prozatím nejrychlejší ?as 1:24,53. P?edposlední startující Radek M?ller, který již ve volných trénincích n?kolikrát prokázal svoji rychlost tentokrát lehce chyboval a jeho ?as nesta?il na lepší jak 4. p?í?ku. Nejžhav?jší želízko v ohni Antonín Galliani z týmu TAXI Riderz Yellow prokázal, že má nervy ze železa a bezchybným kolem s mezi?asy 0:22,86 a 0:57,97 si zajistil pole position v hodnot? 1:24,42.
Výsledková listina div 1 qual

Race 1
Všichni akté?i první divize ve které se již v tomto prvním závod? bojuje o titul zvolili pro start super silni?ní pneumatiky. Klasický pevný start p?edstavoval zna?né riziko kolizí zejména v první ošidné zatá?ce a v zadní technické ?ásti okruhu, všichni jezdci ale zvládli start bez výrazn?jších problém?. Dop?edu se od prvních metr? snažili dostat Krob a Miština, kterým se poda?ilo vyprovokovat t?etího K?íže k chyb? na konci technické pasáže. Nesprávný výjezd na rovinku znamenal významný propad i pro Jana Saláta, který se pak na rovince propadl ze 14. na 19. pozici. Ostrý souboj na rovince svád?li Ku?era a Lalínský, ovšem po kontaktu v nájezdu do šikany zkomplikovali situaci jezdc?m za sebou a zejména pak R. Louckému, který musel prudce brzdit. O daleko dramati?t?jší kolizi se postaral Jarda Polma, který minul brzdný bod p?ed šikanou a se zablokovanými koly vzal s sebou Exnera i Leca. Všichni se porou?eli mimo tra? a Polma ?eln? do betonových zábran. Bylo jasné, že návšt?va mechanik? bude nevyhnutelná. Ostatní se, a? se ztrátou, mohli vrátit do závodu ihned. Druhé kolo na?ali jezdci vedeni Gallianim, dále trio z MCz v po?adí Miština, M?ller a Krob, s mírným odstupem Janásek, K?íž, Liška a Novotný a první desítku uzav?eli Cagaš s Louckým.
V druhém kole svedli souboj na zadní rovince Liška s K?ížem a Šorf se Salátem, k vým?n? pozic ale prozatím nedošlo. V první náro?né zatá?ce dalšího kola už bylo op?t slyšet t?ení plech? a to mezi Stehlíkem, Netolickým, Salátem a Šorfem. Stiborek startující z posledního místa se bezchybnou jízdou dostal již na 16. pozici. Ve ?tvrtém okruhu závodu se sjela dvojice M?ller a Krob, kte?í se p?etahovali o 3. místo a tím ztráceli náskok na jezdce za sebou. Na konci pátého kola se Krob bez problém? dostal na 3. místo a za?al M?llerovi poodjížd?t. Další souboje se vedli mezi 9. až 12. místem a dále pom??ovali síly jezdci v chumlu mezi 14. a 22. místem. O rozruch se postaral J. Šorf, který v souboji v technické pasáži vyjel až na trávu a p?i návratu dosti neopatrn? vjel p?ímo pod kola Stiborkova vozu, který musel výrazn? korigovat sm?r i rychlost. Ne tak úsp?šný byl za ním jedoucí Ku?era, který smyk neu?ídil a nastalého zmatku využil Jeništa. Ve ?tvrtin? závodu vedl s mírným náskokem Galliani, následován Mištinou, Krobem, M?llerem, Janáskem, K?ížem, Novotným, Cagašem, Zborovjanem a top ten uzavíral Loucký se ztrátou 14ti sekund na prvního. Polma po návratu z box? kroužil samostatn? na posledním míst? a na p?edposledního Ku?eru ztrácel více než polovinu okruhu. Relativní klid p?erušila podivná kolize M?llera s Krobem. Vše nasv?d?uje tomu, že na Krobov? voze p?estali fungovat brzdy. M?ller se s pomuchlaným vozem vrátil na tra? za Janáska. Krob opustil vrak a jako první odstupuje ze závodu, následován v 9. kole Exnerem, který kon?í pro závadu na elektroinstalaci. V 9. kole se ?istým zp?sobem dostal Novotný p?ed Cagaše na šesté místo a spolu s ostatními se p?ehoupli do druhé poloviny závodu. Pole se nám v tuto chvíli již dosti potrhalo a t?sné rozestupy jsou v tuto chvíli jen mezi 8. Zborovjanem, 9. Louckým a na desáté p?í?ce jedoucím Stehlíkem. Pohledy divák? se ale soust?edí na skupinu bojující o 17. p?í?ku ve složení Jeništa, Leco, Lalínský, Ku?era a Šorf, kde se pozice m?ní tak?ka v každé zatá?ce. Ve 12. kole zkouší K?íž útok na ?tvrtého M?llera, ale svoji motivaci p?ehání a propadá se až za Novotného. Leco již 2 kola po sob? zkouší neúsp?šn? p?edjet vn?jškem na zadní rovince Jeništu. Až na t?etí pokus se p?esunuje na vnit?ek a slaví úsp?ch. Jeništu toto p?edjetí vyvádí z tempa, p?eh?áté pneumatiky hrají také svou roli a tak se postupn? propadá až na 19. místo. Trojice bojující o 8. p?í?ku divák?m p?edvádí prozatím férové souboje s náznaky p?edjížd?ní, kterými se snaží psychicky rozhodit své konkurenty. Loucký nabuzen p?edjetím Stehlíka v nájezdu na rovinku posílá v?z vedle Zborovjana, který ho nevidí a odráží se od n?j až do trávy. Loucký p?edvádí fair play a pouští džentlmensky Zborovjana zp?t i za cenu, že je oba p?edjel Stehlík. Vliv v?trného pytle využívá na rovince Stivín, ale p?i prudkém vybo?ení k p?edjetí má co d?lat, aby se udržel na trati, i tak se ale dostává p?ed Netolického. V 16. kole Galliani, který jede v osamocen v klidu na 1. p?í?ce p?edjíždí Polmu o kolo zp?t a na nejbližší konkurenty má k dobru již 4,61 sec. S v?domím posledních šancí na posun vp?ed vjíždí do posledních 5ti kol Novotný a K?íž a oba ve vrace?ce na cílovou rovinku p?edjížd?jí M?llera. M?ller se v?ší za K?íž?v zadní nárazník, ale po neúsp?šném pokusu je oba dostává Cagaš, který do té doby ?ekal nenápadn? v pozadí. 3 kola p?ed koncem odstupuje Liška. Boj o 5. místo stále není rozhodnut. Cagaš nasazuje na trhák a M?ller odolává tlaku K?íže. Na oba se dotahuje Stehlík za kterým je s drobným odstupem Zborovjan, Loucký a Salát. Jeništovo trápení s pneumatikami pokra?uje a v tuto chvíli je již na p?edposledním 20. míst?. Poslední kolo již nenasv?d?uje tomu, že by byl n?který z jezdc? ochotný riskovat a tak projížd?jí v po?adí:
Výsledková listina div 1 race 1

Race 2
Ani druhý závod nebyl chudý na dramatické okamžiky. Jelikož se do startu druhého závodu otá?í po?adí v první šestici, startuje vít?z prvního závodu Galliani z 6. místa a s v?domím, že musí co nejrychleji úto?it nasazuje na p?edjetí Mištiny hned v první zatá?ce. Miština se protahuje na vnit?ek do další levé a 5. pozici si bere zp?t. Na rovince v zadní ?ásti okruhu úto?í Novotný na druhé místo Cagaše, ale po vzájemné strkanici je oba p?edjíždí Janásek s Mištinou. Ve vrace?ce je ovšem op?t vše jinak a Novotný se dere na druhé místo, zatímco Cagaš musí ?elit útok?m Gallianiho. Záb?ry kamer sm??ují na incident, kdy Ku?era dosti nefér po vzoru amerických policist? otá?í Exnera o 180 stup?? a prchá z místa ?inu. Exner se sice ješt? sta?í rozjet, zbytek pole je již ale dosti vzdálen, aby nebyl vší sm?le konec, musí díky op?tovným potížím s elektronikou odstoupit. Na špici se nám op?t v nájezdu do první zákruty druhého kola m?ní po?adí a Miština se posunuje p?ed Novotného, Galliani p?ed Cagaše a Loucký p?ed K?íže. V t?etím sektoru si Zborovjan bez problém? poradil se Salátem, kterému na chvíli ukazuje zadní nárazník ve vrace?ce i Stiborek. V 3. okruhu závodu odstupuje stejn? jako v prvním závod? i Liška. Skupina mezi 10. a 16. místem v po?adí Salát, Stiborek, Netolický, Stehlík, Stivín a Cikrle jede prakticky bok po boku a po?adí se m?ní v každé zatá?ce. Výrazn?jší propad po kontaktu s Cinkrlem a následným výletem mimo tra? znamená pro Stivína propad až na 17. místo. Salát v šikan? nemá v?z zcela pod kontrolou a projíždí skrze postavené pneumatiky a propadá se až na 14. místo, p?ed Polmu, který nenápadnou bezchybnou jízdou postupn? postupuje vp?ed. P?esn? podle u?ebnice si Galliani v pátém kole po?kal až za šikanu a ve vrace?ce na cílovou rovinku p?edjíždí ?tvrtého Janáska. ?asomíru v nájezdu do 6. okruhu nám protínají jezdci v po?adí: M?ller, Miština, Novotný, Galliani, Janásek, Cagaš, Loucký, Zborovjan, K?íž a Stiborek se ztrátou 11,81 sec na prvního. V druhé ?tvrtin? závodu Miština postupn? stahuje jeden a p?l sekundový náskok vedoucího M?llera a schyluje se tak k souboji týmových koleg?. Na posledním míst? po chyb? jedoucí Stivín již ztrácí více než 20 sekund na prvního, ale rychle se dotahuje, jelikož mezi 15. až 19. místem probíhá skupinová bitva. V nájezdu do 8. kola ztrácí Miština již jen 0,5 sec. Až do 14. místa je klid a jezdci nyní šet?í techniku i síly do druhé poloviny závodu. V devátém okruhu M?ller pod tlakem chybuje v nájezdu na rovinku a dostává se pravými koly do trávy. Miština se ?adí po jeho boku a vedoucí p?í?ku p?ebírá p?ed šikanou. Galliani se v technické pasáži dalšího kola dostává p?ed Novotného na 3. místo a vydává se tak stíhat M?llera. Diváci jsou zv?daví na tento duel, jelikož je všeobecn? známo, že oba jezdci se nemají dvakrát v lásce a p?i volných trénincích svád?li na trati i v paddocku nejednu bitvu se slovní p?est?elkou.
Ozdobou druhé poloviny závodu je duel mezi Janáskem na kterého dotírá Cagaš. Prakticky v každé zatá?ce vidíme Cagašovi náznaky útok? i defenzivní stopu, kterou zaujímá Janásek. Vše je ale v rámci fair play a z duelu je vid?t, že se tito velice zkušení jezdci navzájem velmi respektují. Miština poodjíždí druhému M?llerovi na kterého již za?ínají dorážet Galliani s Novotným. M?ller p?i nájezdu na rovinku okamžit? zabírá vnit?ní výhodn?jší stopu, a jako jezdec vp?edu využívá své právo. Galliani se i p?es troubení musí smí?it se skute?ností, že prozatím z?stane t?etí, ale Novotný za ním drze projíždí do šikany p?ed n?j. Od Novotného to ale nevypadá domyšlené až do konce, v šikan? je dlouhý a musí zariskovat p?ejetím obrubníku, který ho posílá na bok. K jeho velkému št?stí ho svodidla vrací na všechna 4 a m?že se tak vrátit do závodu se ztrátou sedmi pozic. I na zadních p?í?kách se stále bojuje konkrétn? o 11. pozici, kterou hájí Krob tak usilovn?, že v první zatá?ce 14. kola vyjíždí do št?rku a propadá se až za šestnáctého Polmu. V záv?ru 16. kola se Novotný op?t ?ítí do šikany a stejn? jako se mu to již jednou ?áste?n? vymstilo posílá v?z p?es obrubníky, které ho nyní katapultují a bezvládné vozidlo brousí st?echu až do únikové zóny první zatá?ky. P?ekvapený Novotný se až po notné chvíli souká z vozu a mí?í za svodidla odkud to nemá daleko do box?. Boj o 2. místo se odkládá až do 17. okruhu, Galliani nasazuje v technické pasáži, ale M?ller mu nedává p?íležitost a rychlejším výjezdem na rovinku znovu lehce poodjíždí. V dalším kole již Galliani najíždí na rovinku bezchybn? a p?ed šikanou se ?adí p?ed M?llera. Na tuto dvojici se mezitím dotáhl i Cagaš a na cílové rovince zkouší M?llera vn?jškem. V záv?ru závodu je ješt? nerozhodnutý souboj o 12. pozici Stiborka se Stehlíkem, ale k vým?n? již nedojde. Loucký promarnil p?íležitost, chybuje ve výjezdu z technické pasáže a nechává pátého Janáska poodjet. V samém záv?ru posledního kola sm??ují pohledy divák? na duel, ve kterém Cagaš využívá poslední možné p?íležitosti a díky M?llerov? technickým problém?m se ve vrace?ce dostává p?ed n?j a cílem projíždí na 3. míst?.
Výsledková listina div 1 race 2

Divize 2
Kvalifikace a Superpole

Ani druhá divize vzhledem k faktu, že v ní figurovali další špi?koví jezdci, kte?í se svými hotlapy nevešli do divize první, slibovala napínavou podívanou. V první patnáctiminutovce se op?t bojovalo o setiny sekundy a všech dvaadvacet jezdc? se do poslední chvíle ze všech sil snažilo o lukrativní pozice v první desítce. Ta jen o fous unikla Jakubu Vázlerovi, o setinku za ním z?stal dvanáctý Radek Šerý a další setinku za nimi Atti Honyi. Boj s vozem, nervy i po?asím nevyšel ideáln? Jirkovi ?ervenému, který tak do 1. závodu jistil zezadu celé startovní pole. V za?átku superpole došlo k drobným nedorozum?ním, ale stejn? jako v 1. divizi vyráželi jezdci postupn? ke svému jedinému ostrému kolu. Vlivem trémy a napjatých nerv? p?ekro?il Marcel Rous limit v boxové uli?ce, ale mohl pokra?ovat dále. Ideální kolo se nepoda?ilo zajet Ond?eji Maškovi, chyboval i Petr Toušek a pod hranici 1:26,00 se nedostal ani Pavel Loucký, již jmenovaný Marcel Rous.a J. Šída. Skv?lý ?as zajeli zkušení jezdci Tomáš Vála, Jakub Šimek, ale poko?ením hranice 1:25:00 si polepossition zasloužil Jan Trégl se svým maskovaným vozem.
Výsledková listina div 2 qual

Race 1
Od prvních metr? závodu museli jezdci ?elit v?tru o rychlosti 25 km/h.V prvním stintu se všichni se?adili vzorn? do vlá?ku a nikdo nehodlal riskovat s v?domím, že závod se jede na 20 kol. V nájezdu na zadní rovinku se již odvážil Vázler k p?edjetí Ondrejka stylem bok o bok a ani ostatní jezdci nezaháleli a více ?i mén? úsp?šn? zapo?ali kamerami sledované p?edjížd?cí manévry. V nájezdu do šikany poko?il Atti Honyi Šerého a ten v následující zatá?ce ztratil n?kolik pozic po kontaktu s Mirim. Vázler se propadl díky kolizi zp?t na svoji p?vodní pozici a startovní pole se rozd?lilo do dvou skupin. Vedoucí Trégl za sebou s jistotou vedl Válu, který se dostal p?ed Šimka, dále Wintera, Šídu a Ondrejka s Louckým. V další skupin? se drželi t?sn? u sebe Rous, Tousek, Maška, Honyi, Vázler, Šticha, P?íhoda, Pavlík, Šerý, Provi, Filo, Luterán, Rosa, ?ervený a Lempochner. V této skupin? si jezdci nic nedarovali a jelo se tak?íkajíc plech na plech, na což n?kte?í dopláceli a jiní vyd?lávali. Po?adí se tímto zp?sobem neustále m?nilo n?kolik kol a vd??ní diváci m?li o zábavu postaráno. V první zatá?ce t?etího kola vystr?il r?žky Vála, nicmén? v další zatá?ce byl nucen vrátit Tréglovi vedoucí pozici a bránit tu svoji p?ed dotírajícím Šimkem. Maška s Honyim mezitím p?edjeli sedmého Rouse a vydali se stíhat vedoucí skupinu V 5. kole se po?adí m?nilo na druhém míst? na které se posunul Ondrejko. Vzadu bojovali o 16. pozici Rosa, Filo, Luterán, a Pavlík. Startovní pole v tuto chvíli uzavíral Lempochner se ztrátou 19ti sekund na prvního Trégla. Krásný a hlavn? férový souboj o 4. p?í?ku svád?li n?kolik kol Šimek, Šída, Vála a Loucký. V šestém okruhu jsme byli sv?dky vážn?jší kolize, kdy na rovince t?sn? p?ed nájezdem do šikany kolidovali Maška a Honyi, který na kolizi doplatil výletem do únikové zóny a p?i výjezdu byl nucen nechat projet prakticky celý vlá?ek jezdc?. Maška ovšem po?kal na bezpe?ném míst? a Honyiho za cenu ztráty všech pozic sportovn? pustil p?ed sebe. Rous se mezitím propadl za Vázlera a P?íhodu, Luterán za ?erveného a Lempochnera, zatím co Šimek uhájil ?tvrtou pozici a odtrhl se od skupiny ve složení Vála, Šída a Loucký, kte?í díky neustálým souboj?m nemohli zajížd?t ideální ?asy.
Na p?elomu závodu Ondrejko postupn? stáhl vedoucího Treglise, ale trvá celé 3 okruhy, než najde skulinku a za druhým mezi?asem vstupuje do vedení. Neustálé ataky svád?jí Šerý s Honyim, což má za následek jejich propad p?ed posledního Lempochnera. Pátou p?í?ku si kone?n? na delší dobu osvojil Loucký a nechal Šídu s Válou a P?íhodou se vzr?stajícím odstupem za sebou. Do této skupiny se brzy zapojuje Vázler a Rous. S dvousekundovou ztrátou je pronásleduje jedenáctý Šticha na kterého tla?í Filo a Pavlík. P?t kol p?ed koncem se již vytvá?ejí vzájemn? soupe?ící dvojice, které se d?lí p?evážn? na ty, kte?í jeli ost?eji na za?átku a nyní mají vysokou teplotu pneumatik a naopak. O 5. pozici vedou souboj Vázler a Loukota, o 8. místo Rous a Šída a o 10. p?í?ku Šticha a Filo, kte?í se již dostali p?ed Válu. Vázler po chyb? z?stává na 6. pozici a p?ed Štichu se dostává bez problém? Filo. Sedmnáctá pozice je také stále otev?ená a obsadit ji hodlá Richard Rosa, p?ed Atti Honyim, Jirkou ?erveným a Lukášem Provim. V posledním kole p?ichází Rous o 8. místo, které p?ebírá Filo a Pavlík si m?ní pozici se Štichou. Po kontaktu p?ed nájezdem na rovinku se dostává Šticha zp?t p?ed Pavlíka, na kterého doráží ješt? Vála. Maška se propadá na chvost závodu, jelikož navšt?vuje své mechaniky. Jako první protíná cílovou ?áru bezchybn? jedoucí Ondrej Kover alias Ondrejko, st?íbro získává Jan Trégl a bronz uko?is?uje po celou dobu nenápadn? jedoucí Winter.
Výsledková listina div 2 race 1

Race 2
Do druhého závodu se po?adí mezi prvními šesti jezdci op?t otá?í a tak výhodu startu z pole position získává Vázler p?ed P?íhodou a Šimkem. Tentokrát již nikdo nenechává nic náhod? a bojuje se od první zatá?ky. Jednu pozici získává Loukota a ze zadu ?ile postupuje Maška. Na rovince p?ichází Rous o 9. místo, které si bere Šída a Rous pouští i týmového kolegu Miriho Štichu, který se hned v technické pasáži vrhá p?ed chybujícího Šídu. Pátý Loucký chybuje ve druhém kole v šikan? a za ním jedoucí Treglis musí brzdit, ?ehož využívá Ondrejko, který je op?t ve form? a na rovince zkouší psychickou odolnost Wintera. Filo také neztrácí ?as a i on se posunuje p?ed Trégla. Chybující Rous se propadá ve 4. kole s nahrává Válovi, Honyimu a Šerému. Recept na Jirku ?erveného nem?že nalézt Ond?ej Maška a spole?n? s Karlem Lempochnerem ?ekají na významn?jší chybu. O poslední místo vedou souboj Rosa a Luterán. V sedmém kole se propadá po chyb? Loucký a v šikan? kolidují Rous s Šerým a propadají se na chvost. Rous na rovince pouští Šerého, který ale na za?átku dalšího kola nedobrovoln? odstupuje ze závodu. V nájezdu do 11. kola projížd?jí Vázler t?sn? následován P?íhodou, s p?tisekundovou ztrátou jede Winter a za ?tvrtým Šimkem bojují Ondrejko a Filo. 8. p?í?ku po krátkém souboji s Loukotou p?ebírá Atti Honyi a ke zm?n? se schyluje i na míst? jedenáctém, kde si na Štichu brousí zuby Vála. V 15. kole jedou jezdci v po?adí Vázler, P?íhoda, Ondrejko, Šimek, Filo, Trégl, Honyi a po chyb? 8. Winter. Vála se mezitím dostal p?ed Štichu a oba p?edjeli Louckého, kterého poko?il i Pavlík a nyní i Provi a Tousek. T?i kola p?ed cílem musí opustit závod kv?li technickým potížím Šimek. V šikan? v p?edposledním kole ztrácí 2 pozice Šticha ve prosp?ch Proviho a Touska a ?ervený() podléhá Rosovi(). S pocitem vít?zství z druhého závodu stylem start-cíl odchází Jakub Vázler následovaný Tomášem P?íhodou a Ondrejkem.
Nutno dodat, že vyšet?ováni jsou na podn?t Radka Šerého alias Zippera jezdci: já (M. Šticha 2x), M. Rous, L. Provi, R. Rosa a J. Luterán. Na podn?t M. Pavlíka jsem ješt? jednou vyšet?ován M. Šticha.
Výsledková listina div 2 race 2

Divize 3
Kvalifikace a Superpole

I zde platilo pravidlo, že kdo se nedokáže vyrovnat se zm?n?nými pov?trnostními podmínkami, nemá mnoho šancí na lepší umíst?ní. ?áste?n? i z t?chto d?vod? tvo?ili chvost startovního roštu Lukáš Kornfeld a Michal Hraško s Pavlem Vovesným. Na top ten musel zapomenout i když t?sn? Petr Suchánek následovaný Martinem Piškem a Branislavem Gogou.
Ideální tempo v ostrém kole superpole nedokázal udržet David Brumla ani populární jezdec jedoucí pod um?leckým pseudonymem Ond?ej Šnek. Kuriozitou bylo pro diváky i organizátory na setinu sekundy stejný ?as Pavla Zrníka a Víta Nováka s hodnotou 1:25,26, který se ukázal o to d?ležit?jší, jelikož zajiš?oval první pozici na startu. ?asomíra p?isoudila pole Pavlu Zrníkovi, který ale nadmíru džentlmensky p?enechal toto místo Vítu Novákovi, který byl nejrychlejší v první ?ásti kvalifikace.
Výsledková listina div 3 quali

Race 1
Ani závod t?etí divize nebyl chudý na zajímavé situace. Hned v prvním kole nasazuje k trháku vedoucí trojice v po?adí Novák, Zrník a Ku?era. Pr?jezd šikanou se neobejde bez kolizí a tvrdost levé st?ny testují Goga a Hraško. Do první zatá?ky druhého kola se nevejdou Suchánek a Hybš, ?ímž dávají prostor k p?edjetí dvojici z týmu Insert v po?adí Piška a Hamorník. P?ed zatá?kou, která p?ivádí jezdce na rovinku úsp?šn? úto?í Ku?era na druhého Zrníka a k ob?ma se za?ínají kvapem blížit Wodecký s Muzzym. Tak?ka jako s p?ídavným spalování jede Piško, který získává jednu pozici za druhou. V šikan? je dlouhý Pavel Vovesný a po lehkém postr?ení od Hor?áka musí až do únikové zóny poslední zatá?ky. Pravd?podobn? mikrospánek zap?í?i?uje Gogovo projetí šikany bez bržd?ní skrze betonové zábrany. Až po odrazu od svodidel se jezdec probouzí a se ztrátou mnoha sekund a poškozeným vozem pokra?uje v závod?. V?rný své p?ezdívce volí 2x za sebou Kurt Kombajn pr?jezd trávou a ka?írkem a vrací se na tra? t?sn? p?ed posledního Gogu. Ve ?tvrtin? závodu se pokouší Ku?era trochu horliv? dostat p?ed vedoucího Víta Nováka, ale v šikan? nemá v?z zcela pod kontrolou a ztrácí jednu pozici ve prosp?ch trp?livého Zrníka. Za nimi jedou osamoceni ?tvrtý Wodecký, Kadlec a Šnek. Na vedoucí trio se dotahuje Muzzy a po chvíli se bez boje posunují všichni o pozici výše, jelikož druhého Zrníka zrazuje technika a odstupuje. Ku?era dlouho testuje Novákovu stopu, ale v 8. kole nechává Novák otev?enou první levou zatá?ku a Ku?era šanci beze zbytku využívá. V 9. kole odstupuje Hraško a následuje tak Hamorníka, který byl nucen odstavit vozidlo v kole p?edcházejícím. V polovin? závodu se sjíždí 12. Kornfeld a 13. Vovesný, ale oba je p?edjíždí Suchánek a zase se rychle vzdaluje. Druhá polovina závodu je divácky mén? zajímavá. Pouze Vovesný se chvílemi dotahuje na Suchánka a na oba dotírá Piško, který se nakonec p?ed Vovesného po lehké strkanici dostává. Vovesný v p?edposledním kole výrazn? zpomaluje, ale v nájezdu do šikany koliduje s za ním jedoucím Gogou a kon?í na st?eše. Goga opouští v?z a pomáhá našt?stí nezran?ného Pavla Vovesného vyprostit z vraku. Pro oba tak závod p?ed?asn? kon?í. V posledním kole se ješt? schyluje k souboji mezi pátým Hor?ákem a šestým Wodeckým, ale oba si nechávají své pozice. Závod tedy vyhrává s 10ti sekundovým náskokem Miroslav Ku?era, následovaný Vítem Novákem a Janem Muzzym. S dosti pochroumaným vozem ale p?ece jen na cenné ?tvrté p?í?ce protíná ?asomíru Ond?ej Šnek.
Výsledková listina div 3 race 1

Race 2
Za?átek druhého závodu probíhal ve v?tším poklidu. Vít Novák se posunul p?ed Muzzyho, který mu ovšem p?edjetí vrátil za zadní rovinkou. Dále si n?kolikrát prohodili pozice Hybš se Suchánkem, na které se dotáhl Kadlec. Na zadních pozicích to také žije a rychlejší Piško se snaží p?edjet Brumlu, za nimi vedou boj o 14. pozici Zrník s Kornfeldem. Jako na houpa?ce si musel p?ipadat Branislav Goga, který po raketovém startu a zisku 5ti pozic v prvním kole propadá v poslední zatá?ce prvního kola zp?t na chvost po té, co jej p?istrkuje Kurt Kombajn, který ale sportovn? ?eká a pozici vrací. V nájezdu na rovinku ve t?etím kole již vidíme Ond?eje Šneka na druhé pozici, kterou p?evzal od Hor?áka. Na ?ele je stále Tomáš Wodecký s náskokem necelých t?í sekund. V pátém kole se sjíždí skupinka vedená 10. Kadlecem, na jehož pozici si d?lají zálusk další 3 jezdci. Šimek se dostává p?ed Kadlece na zadní rovince, ale dvojice Brumla a Zrník svádí soukromý duel díky ?emuž lehce ztrácí. Zrník, který jede stíhací jízdu po startu ze 17. pozice po chvíli s jistotou p?ebírá dvanáctou p?í?ku a na naopak Brumla musí op?t ?elit atak?m, tentokrát od Hraška a Piška. Je krásné sledovat Zrník?v jízdní styl, s autem si doslova pohrává, ideáln? posílá v?z k apex?m a diváci mu tleskají p?i každém p?edjetí. Horší teplota pneumatik má za následek zpomalení vedoucího Wodeckého. Ond?ej Šnek navzdory svému pseudonymu nasazuje na p?edjetí v šikan?, ale i p?es opatrnost vzájemn? kolidují a na první místo se protahuje Hor?ák. Velmi zajímavé souboje vede navzájem skupina mezi 12. a 17. místem ve složení: Kadlec, Hraško, Brumla, Jeník, Vovesný a Piško P?ekvapiv? odstupuje Kornfeld po né zas tak vážném nárazu do svodidel. Startovní pole nyní uzavírá Hamorník, který se trápí s poškozenou levou stranou vozidla po kontaktu s bariérou a nakonec odstupuje v 15 kole. Doposud nenápadn? jedoucí Mimra chybuje v první zatá?ce 13. okruhu a ztrácí n?kolik pozic. Na ?ele chybuje Wodecký a zaujímá 5. místo za Muzzym a Ku?erou. 6 kol p?ed koncem se na druhé místo posunuje p?es Muzzyho a Šneka Miroslav Ku?era a okamžit? poodjíždí. B?hem jediného kola p?ichází Vít Novák o p?t pozic a jeho týmový kolega Hraško, ho nakonec necht?n? posílá do ka?írku. V samém záv?ru již k žádným p?edjížd?cím manévr?m nedojde i když mezi Wodecký a Hybšem z?stává jen malý rozdíl. 20 kol absolvuje nejrychleji Jiraj Hor?ák, následován Miroslavem Ku?erou a trojici uzavírá Jan Muzzy-
V této divizi vyšet?ují sportovní komisa?i Petra Suchánka na podn?ty Víta Nováka a Ji?ího Hybše.
Výsledková listina div 3 race 2

Další divize již jen stru?n?:

Divize 4
Kvalifikace a superpole

Cht?lo by se ?íci, že ?ím vyšší ?íslo divize, tím horší ?asy se budou zajížd?t, ale tento p?edsudek se ukázal jako nepravdivý a zejména v této divizi p?edvedli n?kte?í jezdci, že by sv?j výkon sm?le uplatnili i v divizích vyšších. I zde totiž figurují známá jména nejen z p?edchozího dílu Octavia Cupu, ale p?edevším z ostatních šampionát?, které se v naší kotlin? organizují. Zp?t ale k d?ní na trati. B?hem prvních 15ti minut nesta?ili nastaveným ?as?m konkurovat zejména Jarda Šimek, Tomáš P?íkryl a Pavel Chvátal, kte?í se nedostali pod hranici jedné minuty a dvaceti osmi sekund.
Superpole ovládl Ji?í Schovanec, následovaný Daliborem Šedivým a Karlem Kunclem, který ale nedokázal zopakovat sv?j skv?lý výkon z p?edchozí ?ásti kvalifikace. Nervy na uzd? neudržel Patrik Novotný, který se porou?el mimo vozovku a ?asomíru projel s výrazným zpožd?ním.
Výsledková listina div 4 quali

Race 1
Skv?le si v prvním závod? vedl Karel Kuncl, který ve ?tvrtém kole p?edjel druhého Dalibora Šedivého a v kole 13. po delším souboji zaujímá vedoucí pozici p?edjetím Ji?ího Schovance. Nervy na uzd? neudržel Š. Sýkora a vysluhuje si tak hned na startu trest stop & go. Na š?ouchance v první zatá?ce doplácí Milan Švrcek a ihned je nucen testovat kvalitu materiálu v ka?írku. Za nejv?tšího skokana závodu m?žeme s p?ehledem ozna?it Tomáše P?ikryla, který startoval z p?edposledního 21. místa a skon?il 13. Dále využíval chyb a p?edjetí ke svému prosp?chu Jarda Šimek. Dop?edu se b?hem závodu významn? posunul i Ján Papuga a o stejný po?et pozic (4) si polepšil i Patrik Novotný. Velký propad naopak zaznamenal Dalibor Šedivý který zamí?il ve 4. kole k mechanik?m, ale vrátil se do závodu aby nakonec skon?il po stíhací jízd? na 9. míst?. V boxech jsme vid?li i Adama Mažgúta, který se taktéž vrátil do závodu. V 15. kole mí?í Š. Sýkora po problémech se spojkou k tra?ovým maršál?m a opouští v?z. Cílem prvního závodu projíždí jako první Karel Kuncl, následován Ji?ím Schovancem a Jánem Papugou.
Výsledková listina div 4 race 1

Race 2
V závod? druhém si nejvíce polepšil Š Sýkora, který posko?il celkem o 13 pozic. Špatn? se nevedlo ani Milanu Švrckovi, který získal rovných 10 pozic. Na start v?bec nenastoupil Adam Mažgút. V prvním kole závodu jsme mohli vid?t výlet do trávy v podání jezdce jedoucího pod který si ?íká Pepa von depo. Zablokovaná zadní kola vedla ke smyku Ladislava Kiglera v nájezdu do šikany druhého okruhu. Vyšší rychlost v šikan? byla osudná Radku Raušnerovi, který kon?í ve ?tvrtém kole nohama vzh?ru, p?enechává volné první místo a porou?í ke svým mechanik?m, kte?í ho z?ejm? nepochválí. Další kdo závod opouští v jeho po?átku Pepa von depo. Michal Peprný v 6tém kole chybuje v šikan? a z druhého místa se propadá až na pátou pozici p?ed Michala Imryška. Jarda Pohl po kontaktu nejd?íve svádí p?kné souboje s Michalem Pmpalem, ale po drobné chybi?ce se dostává do chumlu jezdc?, kde ho Honza Šnek nemilosrdn? otá?í do protism?ru. Sedm kol p?ed koncem se m?ní po?adí na špici a do vedení jde Ji?í Schovanec p?ed Patrika Novotného, kterého prozatím p?edjíždí i Karel Kuncl. 2 kola p?ed cílem odstupuje s od?enou st?echou a p?ekrvenou hlavou i Jarda Pohl. Boj o druhé místo z?stal otev?ený až do posledního kola a cíl projížd?jí vedoucí jezdci v po?adí Ji?í Schovanec, Ján Papuga a Patrik Novotný.
Výsledková listina div 4 race 2

Divize 5
Kvalifikace a superpole

Velký rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším ?asem se dal ?ekat v poslední divizi, díky skute?nosti, že zde jedou jednak zkušen?jší jezdci, kte?í nem?li ?as na trénink a jednak nová?kové, kte?í se snaží sbírat zkušenosti. Do poslední chvíle zkoušeli bojovat Ladislav Imlauf a Martin Hajný, ale zlepšení p?edchozích ?as? se jim již nezda?ilo a tak z?stali t?sn? za branami superpole.
Tam potvrdil svoji rychlost Václav Hájek následovaný stejn? jako v první ?ásti kvalifikace Michalem Vl?kem a Standou Klinerem.
Výsledková listina div 5 quali

Race 1
Opravdovou podívanou m?li diváci v poslední zde v poslední divizi, kde nebyla nouze o dramatické okamžiky. Jako první chyboval v nájezdu do šikany Lukáš Pet?ík, ze ?tvrtého místa se propadl na poslední, ale mohl pokra?ovat v závod?. Tomáš Cvi?ík posílá v první zatá?ce t?etího kola do svodidel Jirku Varhulíka a ?ve na n?j z okénka "srY". O kolo pozd?ji nás informuje "já musím off kua" a s pozdravem "cawte" opouští závod. V kole pátém opustil závod s maximální možnou teplotou p?edních pneumatik jezdec Daniel Ková?. Na vedoucí pozici se usídlil od 3. kola Jan Rejsek, naopak propad ješt? o jednu pozici za Standu Klinera absolvoval Václav Hájek. B?hem 5ti kol se s námi rozlou?ila rodina Varhulíkova, oba pro závadu na elektronice. Nejvíce soupe?? dokázal poko?it Martin Hajný a polepšil si v závod? oproti kvalifikaci o 7 pozic na celkovou 5. p?í?ku. Po?adí Jan Rejsek, Standa Kliner a Václav Hájek z?stalo nezm?n?no až do cíle závodu.
Výsledková listina div 5 race 1

Race 2
Do druhého závodu se neobt?žovali nastoupit jezdci Tomáš Cví?ík a Daniel Ková? a pro technické potíže nemohl nastoupit M. Varhulík. Startovalo tedy pouze 12 jezdc? ale zato všichni vid?li cílovou pásku. Petr Škrabal využíval výhodu vedoucí pozice a udržoval si v první polovin? závodu drobný náskok. Po soubojích v prvních kolech Rejska, Hajného a Vl?ka se nakonec na druhé pozici usídlil posledn? jmenovaný. Naopak propad po vlastní chyb? zaznamenal Václav Hájek. Na páté p?í?ce se dlouho držel Vojt?ch Jelínek, ale po výletu v 8. kole mohl zapomenout na lepší umíst?ní. Martin Hajný hájící 4. p?í?ku také zavítal do ka?írku ovšem pomohl mu k tomu Standa Kliner. Do ?ela se mazáckým zp?sobem dostal ve 12. kole Michal Vl?ek p?ed Petra Škrabala, který ješt? v záv?ru závodu podlehl Václavu Hájkovi.
Výsledková listina div 5 race 2

Zajímavosti z paddocku:

Každý jezdec odjel b?hem obou závod? 66,8 km a spot?eboval v pr?m?ru 44 litr? paliva. Celkov? spot?ebovali všechny závodní týmy v kvalifikaci a obou závodech 1928 kus? pneumatik a zhruba 4750 litr? paliva. Každý jezdec musel b?hem jediného závodu v pr?m?ru 340x p?e?adit.

V p?íštím reportu se m?žete t?šit na interview s jezdci, kte?í budou v tu chvíli na ?ele pr?b?žného hodnocení.

Autor: Miri
Fotky: Felix (d1, d2,d4) a Spangler (d3 a d5)

Podrobné statistiky a záznamy z jednotlivých divizí
Pr?b?žné po?adí jezdc? po prvním závod?
Pr?b?žné po?adí tým? po prvním závod?

Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.