CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008 - FernBay Gold

08. 02. 2008 | Miri


Fern Bay – varianta Gold – 3,514 km

Mezinárodní letišt? Tinson Pen v hlavním jamajském m?st? Kingstonu vítá všechny cestující nápisem s velkými písmeny v p?ekladu ´VÍTEJTE V RÁJI´. P?ivítání platí samoz?ejm? i pro jezdce a návšt?vníky dalšího závodu šampionátu PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008, který se zde v Karibiku pojede již toto pond?lí.

Horko a vlhkost vzduchu kolem 90ti procent p?sobí problémy nejen lidem, ale také technice. Pro motory je to dvojnásobn? obtížná velká cena, kterou musí p?estát v extrémních podmínkách.. P?esto pat?í tento okruh k oblíbeným zastávkám a diváci i jezdci okruh považují nejen za krásný, ale také za vhodn? situovaný. Nachází se jen t?i kilometry východn? od letišt?. Spojení k n?mu je po dálnici velmi snadné a v p?ípad? použití taxi i levné. Jednotlivé týmy se sem p?esunuly rovnou z britského Blackwoodu a techniku p?evážely jak jinak než letecky.

Okruh Fern Bay má své osobité kouzlo. V jeho okolí se rozprostírají tropické lesy a všechny stavby v?etn? tribun nesou charakter místní architektury. Varianta Gold dlouhá rovných 3500 metr? tvo?í charakteristickou osmi?ku s p?emost?ním na níž se st?ídají krátké rovinky a pov?stné táhlé, st?edn? rychlé zatá?ky.

Dobrou šanci mají na Jamajce ti jezdci, kte?í jsou v dob? závodu v dokonalé kondici. Aby vydrželi nápor horka, zvykají si n?kolik dní p?edem na nadpr?m?rný p?íd?l tekutin, jichž musí denn? v rámci p?ípravy vypít ?ty?i litry. Mechanici si v garážích instalují velké ventilátory, které ?áste?n? osv?žují t?žký vlhký vzduch. Pro VIP hosty je ve vyhrazených prostorách mnoho klimatizovaných místností. P?es všechna tato opat?ení je Jamajka Evropany málo navšt?vována a po?adatelé sázejí p?edevším na diváky z ?ad amerických turist? a domácích p?íznivc?.

Krom? t?žkých klimatických podmínek se musí jezdci vyrovnat i s nástrahami trati. Dv? z patnácti zatá?ek zat?žují jejich svalstvo nadpr?m?rným p?etížením. Asfaltový koberec není p?íliš kvalitní, co se týká rovnosti povrchu. Má také malou p?ilnavost, takže je nutné i p?es vysoké teploty použít m?k?í sm?si pneumatik. Rovn?ž zatížením brzd pat?í okruh k velmi náro?ným.

Jarda Polma, držitel prozatím nejrychlejšího ?asu 1:32,450 popisuje ideální pr?jezd okruhem
„Varianta Gold je mezi jezdci velmi oblíbená. Ve chvíli, kdy projíždím kolem svého týmu v boxové uli?ce, mám rychlost 160 km/h a p?ed brzdnou zónou na konci cílové rovinky jedu kolem 200 km/h. První zatá?ka je velmi pomalá. Je nutné nezablokovat kola a trefit brzký nájezd, který mne ideáln? vynese na vn?jší stranu. Je to místo, kde se toho b?hem závodu vždy hodn? p?ihodí. Tra? je v tomto míst? vcelku široká, ale pro jízdu se z trati využívá jen úzký pruh. Proto se jezdci snaží p?i p?edjížd?ní použít celou její ší?ku. Po první zatá?ce následuje ošidná šikana. Tu projíždím na t?etí rychlostní stupe? a jen lehce p?ed ní ubírám plyn, abych mohl korigovat ideální nájezd. V další kombinaci levé a pravé nepouštím plynový pedál a uháním co to dá k další zatá?ce, která je velmi d?ležitá. Ideální pr?jezd musí být plynulý bez smyku a na výjezdu nedoporu?uji trefit trávu.

Na výjezdu z následující zatá?ky ?eká rovinka s jízdou po zapušt?ných kolejích a zde ?adím sm?rem nahoru až na p?tku a dosahuji rychlost 200 km/h. To už jsem v míst?, kde brzdím p?ed levoto?ivou zatá?kou. P?ed ní pod?azuji na druhý stupe?. Není to t?žká zatá?ka na pr?jezd, jen je t?eba si dát pozor p?i brzd?ní na nerovný povrch dráhy a nebát se poslat auto t?sn? podél svodidel. Pak následuje p?kná dvojitá levá kombinace zatá?ek, kterými se dá projet velmi rychle na trojku a ?ty?ku. Tento úsek je velmi vzrušující, nebo? cítíte, jak se vám záda p?emis?ují vlivem gravita?ních sil stále více na stranu. Dá se to projet, aniž musíte brzdit. V závod? to ale v rámci udržení teploty pneumatik asi nebude možné.

Pak p?ichází krátká rovinka, než najedete do dvou zatá?ek (pravá, levá) v nichž se postupn? pod?azuje až na dvojku. Vlásenka je obzvláš? pomalá a nedotá?ivý v?z v ní má problémy. Za nimi p?ichází krátká rovinka, ústící do rychlé šikany, skrz kterou projíždím pod plným plynem. Tady je nutné trefit ideální stopu, jinak je v?z vyslán p?es obzvláš? vysoké obrubníky. Na výjezdu je velmi d?ležitá p?ilnavost, protože hned za ní následuje cílová rovinka na níž je nutné dosáhnout co nejvyší rychlost.“
Je z?ejmé, že o dramatické okamžiky op?t nebude nouze, ale ješt? více než v Blackwoodu bude nutné konstatní tempo, fair play, respekt a ohleduplnost ve vztahu k soupe??m.

A nyní slibovaných pár otázek na které odpovídal organizátor a hlavní sportovní komisa? PC Opravy Škoda Octavia CUPu 2008 a hlavn? „guru“ ?eské LFS komunity – Robert „Chaos“ Kotlaba:

Máme za sebou první závod šampionátu PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008, který organizuješ. Poci?uješ již nyní n?jakou zm?nu v chování a p?ístupu jezdc? ve srovnání s p?edchozími ro?níky?
Obecn? ani ne, ale bude to tím, že se vždy p?ihlásí n?kdo nový, kdo není zvyklý jezdit podle p?ísných pravidel. Je ale fakt, že jezdci, kte?í nejedou první sezónu se chovají lépe a lépe.

Organizování takto dlouhého a jezdecky po?etného šampionátu je ?asov? náro?ný úkol. Jak se Ti da?í spojovat organizování s Tvým soukromým a profesním životem?
T?žko, soukromý život díky chození do práce, starání se o vlastní firmu a o LFS tém?? žádný nemám. Vídám se jen ob?as s blízkými p?áteli, p?ítelkyni nemám a volný ?as jen pro sebe tém?? také ne... Ani netušíš jak bych si rád po ve?erech zajezdil v LFS, ale když už sednu ve?er k po?íta?i, tak ?ešim v?ci kolem LFS, ale na samotnou jízdu ?as už nezbývá. Sta?í se podívat na moje statistiky závod? na LFSWorldu. D?íve to bylo n?kolik závod? tém?? každý ve?er. Nyní to je horší než noty na buben. To že to stíhám, je vykoupeno ponocování a prací do pozdních no?ních hodin a nevim jak dlouho to takto ješt? vydržim.

A nyní k Tvému soukromí. Je všeobecn? známo, že po dlouholetém p?sobení na Mosteckém okruhu jsi p?ešel na Autoklub ?R. Jak se Ti na novém p?sobišti da?í a co je Tvou pracovní náplní?
Da?í se mi fajn, sice mi chybí kolegové z okruhu, ale pracovní podmínky jsou úpln? n?kde jinde. Na Autoklubu mám na starosti motocyklové disciplíny enduro, trial a mototuristiku a poté ješt? ekologickou a technickou komisi. Te? p?es zimu je to spíše administrativa, vydávání licencí, koordinace školení atd. P?es léto budu jezdit po závodech a kontrolovat zda tam všechno probíhá jak má. Možná se n?kte?í pozastaví nad tím jakto, že motorky, ale byla mi nabídnuta p?íležitost a já ji využil. Navíc mi motorky a tyhle „špinavé“ disciplíny nejsou až tak cizí, jelikož rád jezdím na kole r?zné traily, st?edn? t?žké sjezdy, dirty a rád d?lám na kole další r?zné blbinky a n?kolikametrové polety ;-). Motorku si asi ale radši nekoupim, když vim jak jezdim jen na kole. Na okruhu jsme m?li p?j?ené 50cc sk?try na sezonu na pojížd?ní po areálu a když jsem jednou v zatá?ce od?el složený stojánek, došlo mi že asi n?co nebude v po?ádku ;-)

Jako jediní vlastníte se spolumajitelem závodní simulátor Force Dynamics 301. Když po p?l roce zabilancuješ, byla to lukrativní investice? Chci ?íct, je o 301?ku zájem mezi komer?ními subjekty podle p?edstav, které jste m?li na po?átku a vrací se Vám ?as a finance do projektu vložené?
Po p?lroce je možná ješt? brzo bilancovat, ale zatím se nám da?í, jsme lehce v zelených ?íslech a zájem je. Sice to není až takové jak jsme plánovali, ale to je také zap?í?in?né tím, že je zima a navíc jsme 301 cht?li provozovat na Mosteckém okruhu v rámci komer?ních akcí, ale tamnímu vedení to bylo proti srsti. Dodnes nechápu pro? se brání oboustrann? výhodnému obchodu. Vložené peníze se nám pomalounku vrací, ale zatím vše co vyd?láme vrážíme zpátky do firmy na r?zné v?ci co pot?ebují doladit. Sami z toho zatím nic nemáme, ba práv? naopak. Momentáln? si p?ipadám jak p?ed p?ti lety, kdy jsem bydlel na koleji a musel v krám? p?emýšlet co si m?žu dovolit koupit k ve?e?i, tak aby mi to do konce m?síce vysta?ilo. Nicmén? doufáme, že se tato situace do léta zm?ní.

Nelze pochybovat o Tvé vášni nejen ve virtuálním, ale i reálném automobilovém sportu. V jakých strojích si m?l tu ?est se svézt a co bylo Tvým nejlepším zážitkem za volantem?
Nejlepší zážitek za volantem? No t?žko ?íct. M? baví ?ízení jako takové a vlastn? jakákoli jízda mi je pot?šením. Nicmén? váhám mezi dv?ma zážitky: 1. Výlet na Slovensko v part? na VŠ, jelo se ve 3 autech najednou, ve všech vysíla?ky, takže na cest? nebyla o zábavu nouze. Naše posádka jela v?tšinou jako první a hlásili jsme co ?eká ostatní. M?lo to obrovskou výhodu v tom, že pánové za námi mohli v klidu p?edjížd?t i tam kde nebylo v?bec vid?t ;-) 2. Výlet do Rakouska na úplné zatm?ní slunce. Samotná jízda po klikatých horských cestách byla parádní a v tomto p?ípad? oko?en?ná tím, že když jsme dojeli na h?ebeni na k?ižovatku, tak jsme se rozhlídli po obloze a vydali se za dírou v mracích, p?ípadn? když se hodn? zatáhlo, tak oto?ka a sprint zp?t. Prost? jsme honili díru v mracích a nakonec se nám to poda?ilo a kdo toto divadlo p?írody nevid?l, tak v?ele doporu?uju, b?há z toho mráz po zádech.
A v ?em jsem se projel? Už ani p?esn? nevím. Spíš vím v ?em jsem se ješt? neprojel ;-) Pošt?stilo se mi ?ídit závodní Fabii, Fiestu, Octávku. Jako spolujezdec jsem byl svezen v Trucku a jako instruktor pak ve spoust? spor?ák?, kdy jsem ?idi??m radil jak jezdit mostecký okruh.

Zp?t k šampionátu. Je t?žké shán?t sponzory na spoluú?ast, když stále není ?eská LFS komunita zaštít?na n?jakou právnickou formou?
Je to každopádn? t?žší než kdyby byla, jelikož málokdo je ochoten n?co sponzorovat, aniž by si to mohl odepsat z daní. Doufám, že NNO založíme po skon?ení tohoto šampionátu, protože ?as který mi te? zabírají v?ci kolem organizace budu moct v?novat tomuto. P?íjde mi, že pokud to papírov? neobstarám já, tak asi nikdo... Podklady už máme tém?? hotové, je zapot?ebí doladit jen pár detail? a ud?lat ten krok, který asi z?stane na m?. Prost? jak ?ekl Dan Matt, LFScz m? pohltilo a jen t?žko by se mi poda?ilo se z toho dostat ven.

Jakou otázku bys cht?l, aby Ti n?kdo položil a doposud se tak nestalo?
No napadá m? jich dost, n?které publikovatelné až po 22hodin? ;-), ale když mám ?íct jednu, tak asi tu co by rádo slyšelo dost lidí: „A p?ejete si ty vyhrané miliony p?evést na ú?et nebo je chcete v hotovosti?“ :-)

Na záv?r otázka nejt?žší. Koho tipuješ na vít?ze letošního ro?níku PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008?
Toho nejlepšího ;-)

Text: Miri
Foto: Radek


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.