CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008 - 2. report

20. 02. 2008 | Miri


Datum: 11. února 2008

Okruh: Fern Bay varianta Gold – 3.514 m, 19 kol (66,766 km)

Po?así: slune?no, mírný vítr

Jestliže první závod m?l mnohé nazna?it o rozd?lení sil, po dvou ned?lích je to zejména ve st?edu pr?b?žného hodnocení jezdc? zcela jinak. Poj?me tedy zhodnotit jasné dominanty druhého podniku šampionátu PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008. První závod na Blackwoodu byl procházkou r?žovým sadem oproti tomu, co ?ekalo jezdce na okruhu Fern Bay ve variant? Gold. Jezdci byli tentokrát rozd?leni do 4 divizí a ?asy z volných trénink? byly ješt? více zahušt?né než p?ed úvodním závodem. O rozd?lení do jednotlivých divizí tedy rozhodoval i faktor ?asu, tzn. v p?ípad? shodných ?as? byl výše postaven ten, kdo uploadnul sv?j hotlap d?íve.

Divize 1

Kvalifikace
Napjatá atmosféra v elitní divizi byla znát na každém kroku a jezdc?m se necht?lo mluvit ani když k tomu m?li prostor. Nikdo si nedovolil p?edvést jakýkoli proh?ešek proti stanoveným pravidl?m, pouze p?i výjezdu z jednotlivých box? došlo k pár lehkým ?ukanc?m, ale na trati se všichni chovali velice ukázn?n? a s drobnými odstupy zah?ívali zejména zadní pneumatiky. Jako první vjel do ostrého kola Tomáš Stiborek, který nastavil la?ku dost vysoko a to ?asem 1:33,29. Další 2 jezdci v po?adí Galliani 1:33,51 a Polma 1:33,92 zatím nem?li d?vod k optimismu a to co by jim v jiné divizi vyneslo zaru?ený postup do superpole, zde museli zlepšovat. V první t?etin? zajel Loucký jako jediný ?as pod 1:33.00 a v?tšina pole zamí?ila na vým?nu p?epálených pneumatik. Šilhánek, který v minulém závod? chyb?l se p?edvedl prozatím druhým nejrychlejším ?asem 1:33.03. Leoš Exner zajel jediné m??ené kolo a po p?ehnaném p?ejezdu obrubník? vedoucích na cílovou rovinku skon?il koly vzh?ru. Bylo jasné, že se bude muset spokojit s posledním místem. V polovin? kvalifikace bylo po?adí následující: na ?ele byl stále Loucký, následován Šilhánkem, Stiborkem, Stivínem, K?ížem, Mištinou, Stehlíkem, Novotným, Netolickým a desítku uzavíral Hrubý ?asem 1:33,49. Pouhé 2 setiny za ním byl Galliani a na posledním míst? prozatím figuroval M?ller. Druhou polovinu odstartovali skv?lými ?asy týmoví kolegové Janásek a Polma, dále se posunul kup?edu Netolický a brilantní ?as se povedl také Radkovi M?llerovi. To m?lo za následek odsunutí z první desítky pro K?íže a Mištinu. ?ty?i minuty p?ed koncem zamí?ila op?t v?tšina jezdc? do box? aby znovu p?ezuli pneumatiky a dotankovali nezbytné množství paliva. V ohrožení byl v tu chvíli Galliani, který svým prozatímním ?asem okupoval 10. pozici. Nyní zbývají jen 2 a p?l minuty do konce a Vít Miština ?asem 1:32,71 p?ebírá vedení o které ho ale b?hem chvilky p?ipravuje Stiborek s ?asem o 2 setiny rychlejším. 11. Janásek už nemá mnoho šancí vylepšit svoji pozici a o?i všech se soust?edí na Antonína Gallianiho, který najíždí do posledního ostrého kola 3 sekundy p?ed vypršením limitu. V tu chvíli je na 12. pozici a pokud se chce projet i v superpole nebude mít jinou šanci. První mezi?as 20,28 zna?í úsp?ch a také druhou ?asomíru protíná jeho Messerschmitt bravurn? v ?ase 58,79. Celkový ?as 1:32,85 mu sta?í na 4. místo. Poslední v top ten se umis?uje Netolický s ?asem 1:33,24. Pouhé 2 setiny odd?lují jedenáctého Polmu a další 2 dvanáctého Janáska. Další, kte?í nepostupují jsou K?íž, Stehlík, Horák, Novotný, Cagaš, Leco, Hybš, Maška, Šorf, Salát, Ku?era a poslední Exner.

Superpole
V ?ase vymezeném pro superpole je vyslán startovními komisa?i jako první na tra? Netolický a nevede se mu nejlépe. Hned druhý Skalník ho p?ekonává o rovnou p?l sekundu a tak tomu bude u všech zbývajících jezdc?. Zborovjan sice chybuje v zah?ívacím letmém kole ale precizním stylem a soust?ed?ním si vyjíždí t?etí pozici. M?ller zatím p?íliš neosl?uje a oproti první ?ásti kvalifikace si pohoršuje. Stivínovi ukazuje první mezi?as nejrychlejší hodnotu, ale v prost?edním sektoru už to tak horké není. Šilhánek a Galliani p?edvád?jí sv?j standart, zatímco Louckému se ideální kolo zajet nepoda?í. P?edposlední Vít Miština a favorit závodu dokonale využil p?íležitosti a ?asem 1:32,32 jasn? ukázal kdo zde bude kralovat. Jako poslední vyjíždí na tra? Stiborek a ?as 1:33,02 mu zaru?uje slibnou 6. pozici.
Výsledková listina div 1 qual

Race 1
Že po?adí z kvalifikace nemusí nutn? slibovat dobré umíst?ní i v cíli závodu se ukázalo nadmíru pravdivé hned v prvním závod?. Okamžit? po zhasnutí ?ervených sv?tel byly využívány nabízené šance a ješt? p?ed nájezdem do 1. zatá?ky úsp?šn? zaúto?il M?ller na osmého Louckého. Druhý Galliani podcenil teplotu pneumatik a nechal se na výjezdu z T1 vynést levými koly až do trávy, což pro n?j znamenalo ztrátu cenných pozic. Horák, startující zde na divokou kartu, také chytl trávu a následkem toho si prohlédl p?ední masky všech voz? za sebou. Hned za šikanou se dostává Ku?era p?ed Saláta a Šorf p?ed Mašku. První dramatickou situaci a to na most? vytvá?í stejn? jako v Blackwoodu Polma, který ve snaze p?edjet jde o dost pozd?ji na brzdy a nedokáže tak zabránit st?etu s jezdci p?ed sebou, kte?í naopak v souboji brzdili daleko d?íve než je obvyklé. Za následek to m?lo náraz do Louckého vozu, následoval Polm?v smyk, který ješt? umocnil Netolický. Polma se tak propadl p?ed 23. Saláta. Celé startovní pole tvo?ilo zatím souvislý vlá?ek ve kterém stáli za zmínku souboje Šorfa s Hybšem a Cagašovi útoky na Novotného, který naopak vystrkoval r?žky na Netolického. Ten se totiž po kontaktu s Polmou propadl na 13. pozici. Na konci prvního kola je tedy po?adí následující: vede Miština, následován Zborovjanem a Gallianim, který v nájezdu do první zatá?ky p?edjel nejen Šilhánka, ale i Stivína. Dále jede Stiborek, Skalník, M?ller, Loucký, Janásek, K?íž, Stehlík, Netolický, Novotný, Cagaš, Leco, Hybš, Šorf, Maška, Exner, Ku?era, Polma, Salát a poslední p?í?ku hájí Horák. Ve druhém kole M?ller zkouší sedmého Skalníka, ale prozatím bez úsp?chu. Miština a Zborovjan mezitím zdatn? poodjížd?jí zbytku skupiny. Netolický, po té co byl p?edjet v první zatá?ce chybuje v nájezdu do šikany a ve snaze uhnout rychlejším najíždí doleva, kudy se ho ale chystá p?edjet Cagaš. Pro oba to znamená výlet do trávy. P?i návratu Netolický navíc koliduje s projížd?jícím Šorfem a jejich vozy se odráží na každou stranu trati. Netolický nemá žádnou šanci zabránit tvrdému st?etu se svodidly a ta ho posílají do n?kolika p?emet?. Dopadá ale zp?t na kola i když s vážn? poškozeným vozem. Ve t?etím kole se již dá s úsp?chem orientovat v jednotlivých soubojích, kde p?edevším devátý Loucký tla?í po n?kolik zatá?ek na M?llera a t?ináctý Novotný ?eká na p?íležitost od Stehlíka. Chybu tentokrát vyrábí Exner v druhém rychlém sektoru a propadá se na chvost p?ed Netolického, který zamí?il k nezbytné oprav? do box?. V kole ?tvrtém si jezdci na ?ele vytvo?ili zhruba dvousekundové rozestupy. Na Šilhánkovu chybi?ku marn? ?eká Stivín a Stiborek, zatímco robin Janásek slaví úsp?ch p?edjetím Louckého a Skalníka naráz a do souboj? se zezadu zapojují K?íž, Stehlík a Novotný. Na p?edposlední pozici se propadá po vlastní chyb? Leco. Stiborek v pátém okruhu využil Stivínovi chyby a posunul se tak na 5. p?í?ku, na kterou si d?lá zálusk i blížící se M?ller. V nájezdu na most bere Janásek trávu a jen tak tak se vrací zp?t p?ed Louckého, který musí korigovat sm?r i rychlost, na?ež je p?edjet Skalníkem. Snad více než na cílové rovince se p?edjíždí práv? na most? o ?emž nás p?esv?d?uje v 6. kole Stiborek, který si poradil s pátým Stivínem a Loucký se vrátil zp?t p?ed Skalníka. V tomto kole nabírá tvrd? svodidla Hybš a neobejde se bez zákroku mechanik?. P?ed tribunami v nájezdu do sedmého kola projížd?jí jezdci v po?adí: Miština, Zborovjan, Galliani, Šilhánek, Stiborek, Stivín, M?ller, Janásek, Loucký a desítku uzavírá Skalník s 15ti sekundovou ztrátou na vedoucího jezdce. Druhou desítku vede Stehlík, následovaný K?ížem, Novotným, Cagašem, Hybšem, Ku?erou, Polmou, Maškou, Salátem, Horákem, Lecem, Šorfem, Exnerem a Netolickým. Hned v T1 se na Skalníkovu desátou pozici posunuje Stehlík a vp?edu se Šilhánek lepí na zadní nárazník vozu Antonína Gallianiho. Ve druhé t?etin? závodu se vytvá?ejí skupinky zejména v boji o 5. p?í?ku, kterou hájí Stiborek p?ed Stivínem, M?llerem, Janáskem a Louckým. Osamocený jezdí desátý Stehlík a na jedenáctého Skalníka, který již nyní bojuje s p?eh?átými pneumatikami se lepí K?íž, Novotný a Cagaš. Polma se nám posunul již na 17. místo a d?lá si zálusk na Ku?eru. V osmém okruhu zkouší v T1 Šilhánek první náznak útoku na Gallianiho, ale ten podléhá až v nájezdu do t?etího stintu. Šilhánek okamžit? odjíždí a b?hem chvíle kli?kuje v zrcátkách druhému Zborovjanovi. V 10. okruhu lehce chybuje Stiborek a na chvíli ho p?edjíždí dvojice Stivín i M?ller, kte?í ale díky vzájemnému souboji vrací vydobytou pozici zp?t na výjezdu z mostu. Vše s mírným odstupem sleduje Janásek se Stehlíkem, Louckým, Cagašem a Novotným. To už se ale posunujeme do 12 kola, kde vjíždí do šikany bok po boku Stiborek se Stivínem. O tom, že to nebyl dobrý nápad se záhy oba p?esv?d?ují i když fatáln?jší následky to má pro Stiborka, Nejprve testuje pevnost svodidel, která ho katapultují p?ímo p?ed Cagaše. Ten nem?že nic d?lat a tak Stibork?v v?z posílá do svodidel znovu. Stiborka ?eká nelehký úkol a to dopravit ze všech stran zdeformovaný v?z k mechanik?m. Ti když to vidí, odmítají v?z opravovat a tak chudák Stiborek musí odkroužit další kolo, než se mu p?es rádio poda?í mechaniky p?emluvit. 5 kol p?ed koncem je tedy po?adí takovéto: na vedoucí p?í?ce jede neohrožen? Miština, druhý Zborovjan stále odolává tlaku Šilhánka za kterým se rovnají Galliani, Stivín, Janásek, M?ller, Stehlík, Loucký a desátou pozici hájí Novotný. Poslední 3 p?í?ky si rozd?lují jezdci týmu eNeRGy v po?adí Exner, Netolický a Stiborek. V patnáctém kole zde máme další vážnou kolizi. Nejprve chybuje Novotný, který rozhozen kontaktem s bariérou k?ižuje na most? tra? a naráží do svodidel, která ho posílají p?ed nic netušícího Cagaše. Ten se po nárazu probírá až o pár metr? dále se sbroušenou st?echou. Pro oba tak závod kon?í... V p?edposledním kole chybuje Hybš, ale díky svému náskoku se stihne vrátit na stejné pozici t?sn? p?ed 13. Salátem. V posledním kole se již nic závratného ned?je a Vít Miština si tak p?ijíždí pro zasloužené vít?zství s 12ti sekundovým náskokem p?ed Janem Zborovjanem, který bezchybnou defenzivní jízdou udržel na t?etím míst? týmového kolegu Martina Šilhánka.
Výsledková listina div 1 závod 1

Race 2
Do druhého závodu se op?t dle pravidel otá?í prvních 6. jezdc?, ?ili z pole position startuje Radek M?ller, následován Stivínem, Gallianim, Šilhánkem, Zborovjanem a vít?zem prvního Závodu Vítem Mištinou. Novotný nestartuje, jelikož se jeho mechanik?m nepoda?ilo zprovoznit zdemolovaný v?z. Poj?me tedy na start. Ješt? p?ed zhasnutím ?ervených sv?tel pouští spojku Radek Loucký a vysluhuje si trest projetí boxovou uli?kou. Navíc hned v první zatá?ce chybuje a ztrácí tak n?kolik pozic. V prvním kole se p?ed šikanou protahuje na 8. pozici Jaroslav Polma. Šorf vyd?lává na strkanicích a získává 3 místa. V rychlé technické pasáži druhého úseku bojují bok po boku Salát a Ku?era, ?ehož využívá Skalník a oba p?edjíždí. Na most? se p?ed Ku?eru dostává i Šorf. Cagaš, který startoval z posledního místa se b?hem prvního kola probojoval na 20. p?í?ku, ale lehce koliduje se Stiborkem a chybuje v nájezdu do cíle. Na po?átku druhého kola se Loucký podrobil trestu a po projetí boxové uli?ky zaujal poslední místo. Ve t?etím sektoru Šilhánek skv?le využil chybu Gallianiho a p?ebral mu tak 3. pozici. Ve t?etím kole si M?ller vypracovává 2 a p?l sekundový náskok a 11. Horák nesta?í tempu desátého K?íže. Že útok na most? nemusí vždy vyjít p?edvádí Galliani, který se snaží dostat p?ed bojujícího Stivína a Šilhánka, jde pozd? na brzdy a opírá se o Šilhánk?v bok. Stivín otá?í rozhozeného Gallianiho, prudce brzdí i Zborovjan a do št?rku musí Miština, aby zabránil ješt? v?tší kolizi. Nastalého zmatku skvostn? využívá Robin Janásek a malou skulinkou se prodírá na 2. místo. Zborovjan se tedy propadl na 7. místo, Miština na 9.a Galliani až na 11. Vyd?lal naopak Polma a p?evzal 6. pozici. Nezávisle na tomto incidentu chyboval Šorf a propadl se zp?t na chvost p?ed sedmnáctého Mašku. V nájezdu do 4. kola po kontaktu s K?ížem smykuje Hybš a bere s sebou Skalníka, kterého navíc Ku?era neopatrn? postr?il p?ed šikanou. Skalník?v neovladatelný v?z si to namí?il na opa?nou stranu a vyjel až na svah k udiveným divák?m. Na ?ele p?edvedli tvrdé souboje Šilhánek s Janáskem a n?kolikrát si prohodili pozice. Šesté kolo otevírají jezdci v po?adí: M?ller s náskokem 6,45 sec, Janásek stále bojuje se Šilhánkem, což s mírným odstupem sleduje Stivín, Polma, Zborovjan, Stehlík, Miština, Galliani a Horák. Druhou desítku vede K?íž, následován jezdci v po?adí Salát, Leco, Ku?era, Maška, Stiborek, Netolický, Cagaš, Šorf, Loucký, Exner, Hybš a poslední jede Skalník, který díky ?áste?nému vyjetí na trávu míjí brzdný bod do T1, projíždí únikovou zónou a ?eln? se opírá do svodidel. Po n?kolika pokusech o vycouvání se rozhoduje odstoupit. V šestém kole p?edvádí u?ebnicové p?edjetí Stiborek, který jde d?íve na brzdy a rychlejším výjezdem ze zatá?ky za mostem podjíždí vnit?kem patnáctého Mašku. Uprost?ed pole v tuto chvíli bojuje skupinka o 11. místo ve složení K?íž, Salát, Leco, Ku?era a nyní již i Stiborek. Patrn? horší stav pneumatik vede k tomu, že K?íž n?kolikrát probrž?uje a propadá se b?hem n?kolika kol až na 20. pozici. Salát bezezbytku využívá nabízené šance a spolu se Stiborkem nasazují k trháku. V 10. kole Šilhánek definitivn? p?ebírá Janáskovo 2. místo, kdy ve vlásence p?ekvapiv? zaujímá vnit?ní stopu a na výjezdu k cílové rovince má již dostate?nou jistotu. Ve 13. kole se M?ller?v náskok za?íná ten?it a druhý Šilhánek konstantní jízdou stahuje desetinku za desetinkou. Osamocen? jedoucí desátý Horák již ztrácí 2,5 sekundy na 9. Gallianiho a celých 12 sekund na vedoucího jezdce. P?ed 15. Ku?eru se mezitím dostal Cagaš a nyní si na jeho pozici d?lají zálusk Netolický a Exner. Krásné p?edjetí na výjezdu z mostu p?edvádí vn?jší stopou Zborovjan a jde p?ed Polmu. Polma navíc p?ichází o další pozici v T1 na úkor Mištiny. Netrvá však dlouho a drze proklouzává za mostem zp?t p?ed p?ekvapeného Mištinu, kterého zdolává i Stehlík. Vzadu si již n?kolik kol m?ní pozice K?íž se Šorfem a postupn? je dotáhl i Loucký. Šilhánek se opravdu zatím nesmi?uje s druhým místem a jede co to dá, posu?te sami. Ve 14. kole ztrácí 2,3 sec, v 15. kole již jen 1,2 sec. Dv? kola p?ed koncem jedou t?sn? u sebe Janásek se Stivínem a na dohled jsou Zborovjan, Polma, Stehlík, Miština a Galliani. Osamocený Horák je v klidu na 10. pozici s dostate?ným náskokem na Saláta. Dvanáctý Stiborek za sebou s p?ehledem drží Lukáše Leca. ?trnáctý Zden?k Cagaš již m?že také jet v klidu, zatímco Exner chybuje a pouští p?ed sebe Hybše. Poslední místo zaujímá K?íž a zdá se šet?í palivo, aby v?bec dojel. V 18. kole si již Šilhánek detailn? prohlíží zadní partie M?llerova vozu a monitoruje jeho stopu. V první zatá?ce posledního kola Stivín jen tak zkouší p?edjet t?etího Janáska vn?jškem, v?dom si faktu, že záda mu kryje týmový kolega Zborovjan. Šestý Polma, ale již ztratil kontakt a pokud nedojde k chyb?, po?adí se již m?nit nebude. Pro zasloužené vít?zství stylem start-cíl si po 19ti okruzích p?ijíždí Radek M?ller, s druhým místem se musel smí?it Martin Šilhánek a t?etí pozici uhájil Robin Janásek.
Výsledková listina div 1 závod 2

Divize 2

Kvalifikace a Superpole

Letmé kvalifika?ní kolo pat?ilo standardn? zah?ívání pneumatik do ideální teploty, tak aby bylo možné zajet konkurenceschopný ?as hned v prvním ostrém kole. Pod 1:34,00 se dostává jako první R. Filo, ale hned je p?ekonán Ondrejem Köverem, p?ezdívaným „Ondrejko“ a Martinem Krpatou. T?sn? za Fila se ?adí Wodecký. Ti kte?í vyjeli do kvalifikace pozd?ji se dostávají ke slovu nyní a jelikož je tra? v tuto chvíli voln?jší lze jet o poznání rychleji. Nejlepší ?as si prozatím p?ipisuje Lalinský, ale v záp?tí ho trumfuje Kincel, jehož ?as 1:33,37 v první a dokonce ani ve druhé ?ásti kvalifikace již nikdo nep?ekoná. Na rozhraní první desítky se v tuto chvíli pohybuje Luterán, s Liškou, Cikrlem a Hrubým. Zatímco prvn? dva jmenovaní sv?j ?as ješt? vylepší, ostatní se musí spokojit se startem z druhé desítky. Dvojnásob to platí pro Juraje Hor?áka, který sv?j v?z zvrhává na cílové rovince. Skv?lé ?asy se da?í zajet Ku?erovi – 1:33,54 a Šerému 1:33,58. Jako poslední se dostal do top 10 Pavel Loucký a odsouvá tak Marcela Rouse na smolné 11.místo. Za ním následují: Krpata, Vála, Wodecký, Cikrle, Hrubý, Toušek, Zrník, Provi, Rosa, Šimek, Hraško, Kombajn, Hor?ák. Kontrolovat situaci na chvostu bude v první jízd? Martin Plško.
O po?adí v superpole tentokrát rozhodovaly ne setiny, ale tisíciny sekundy, jelikož prvních 5 jezdc? se se?adilo ve 2 ti setinách. První trojice v po?adí Lalinský, Luterán a Liška m?la naprosto shodný ?as 1:33,81 a ?tvrtý Ku?era s pátým Šerým zajeli totožn? 1:33,82. Poj?me si nyní rozebrat mezi?asy jezdc? v první trojici. Petr Liška m?l první mezi?as 20,64 sec a druhý 59,19 sec. Nejrychlejší byl tedy ve t?etím stintu. Ján Luterán m?l o n?co lepší první mezi?as s hodnotou 20,53 sec a rychlejší byl i na druhé ?asomí?e, která ukázala 59,42 sec. Ji?í Lalinský exceloval na prvním mezi?ase 20,39 sec a ješt? druhý stint s hodnotou 59,06 mu zaru?oval poleposition, nebýt drobných chybi?ek v posledním sektoru. Šestý se tedy umístil Kincel, který nedokázal zopakovat výkon z první ?ásti kvalifikace. Sedmý startoval Filo, osmý Loucký, devátý Köver a desátý Pavlík.
Výsledková listina div 2 qual

Race 1
Ihned po rozjezdu odstoupil z neznámých d?vod? z 18. místa Zrník. V první zatá?ce bylo okamžit? t?sno, ale vlastní vinou neudržel stopu Luterán, a propadl se tak až p?ed týmového kolegu Ondrejka, po té navíc chyboval i p?ed nájezdem na most a zamotal tak hlavu za sebou jedoucím jezdc?m. V první zatá?ce využil výhodu vnit?ní stopy Šerý a dostal se tak p?ed Ku?eru. Ješt? v T1 zavítal do ka?írku vlastní chybou Hrubý a musel tak dotahovat n?kolikasekundovou ztrátu na p?edposledního jezdce. K zajímavé situaci dochází v šikan?, kde Hor?ák spo?ádan? projíždí, ale zadní ?ást vozu mu posílá do smyku pneumatika vyst?elená od Plškova vozu, který ovšem jel za ním. V prvním kole probíhají souboje prakticky na všech pozicích a tak kamery sledují p?edevším Válu, který si sice poradil s Rousem, ale o zatá?ku dále vjíždí ?ástí vozu mimo asfalt a vydobytou pozici p?epouští zp?t. V kole druhém si poradili Krpata, Vála a Wodecký s Rousem, ale Wodecký musel op?t krotit za šikanou sv?j v?z, tentokrát neúsp?šn? a tak se propadl na poslední místo za Hor?áka. Do t?etího kola se se?adili jezdci ve vlá?ku od vedoucího Lalinského, p?es Lišku, Šerého, Ku?eru, Fila, Kincla, Louckého a Ondrejka. Znateln? ztrácel devátý Pavlík a desítku uzavíral Krpata. Ve t?etím kole se za?al probojovávat zp?t p?es pomalejší jezdce Tomáš Wodecký a na druhé místo se prosadil Radek Šerý p?ed Petra Lišku. Na chvostu se s jistotou po n?kolika chybách zabydlel Hrubý, který již ve 4. kole zamí?il do box?. Mechanici se ale namáhali zbyte?n?, jelikož Hrubý hned v dalším kole kon?í na boku. Závada na technice donutila k odstoupení také Roberta Fila. První zatá?ka pátého kola nevyšla Louckému, který zajel hluboko do trávy a ztratil tak 2 pozice. Nenápadn? jedoucí Cikrle se prosadil již na 11. pozici a za?al stahovat desátého Válu. P?es Rouse se dostal i Luterán, ale v šikan? v pátém kole nezvládá pr?jezd a po n?kolika kotrmelcích p?istál zp?t na kolech. O takovém št?stí nemohl hovo?it favorit Kincel, který jak se ?íká „dal boudu“ na cílové rovince. Šesté kolo nevyšlo Šerému, který se posunul za Ku?eru a Liška chyboval ve prosp?ch Ku?ery, Ondrejka a Krpaty. Ve st?edu pole probíhal krásný souboj mezi Rosou a Provim, na ?emž profitoval Toušek a oba jedním dechem p?edjel. V desátém kole bylo po?adí takovéto: 1. Lalinský a za ním Ku?era, Šerý, Köver, Krpata, Liška, Vála, Cikrle, Pavlík, Loucký, Rous, Toušek, Rosa, Wodecký, Provi, Plško, Kombajn, Šimek, Hor?ák, Hraško a poslední se ztrátou kola Luterán. T?sno bylo v tu chvíli v boji o 10. místo, které si nakonec bez v?tšího úsilí vysloužil Rous, jelikož Loucký chyboval. T?sná skupinka byla také v boji o 12. p?í?ku. Ve dvanáctém kole se po férovém souboji dostal Krpata p?ed Kövera a za nimi se sjeli i Liška, Vála a Cikrle. Rous motivovaný ziskem pozice si nyní d?lal zálusk na Pavlíkovo 9. místo, zatímco za ním jedoucí Loucký musel odolávat zejména Wodeckému a Rosovi. Oba se p?es n?j b?hem n?kolika kol dostali a zatímco Rosa následován Wodeckým za?ali stahovat p?ed sebou jedoucího Pavlíka, Loucký musel ?elit dalším útok?m ze strany Proviho, Touška a Plška. V posledních 2 kolech se rozhodovalo o 10. pozici mezi Rosou a Wodeckým a závod opustil Hraško. Wodecký nakonec souboj rozsekl v poslední zatá?ce posledního kola tím, že p?ejel riskantn? p?es obrubníky a z?stal na st?eše. Loucký neodolal tlaku Proviho a Touška, ale uhájil alespo? 14. místo p?ed Plškem. Nedostate?né množství paliva zavinilo Ondrejkuv propad t?sn? p?ed cílem až za pátého Cikrleho. Na ?ele závodu se od 6. kola nic nem?nilo, ?ili dojeli jezdci v po?adí: 1. Ji?í Lalinský, 2. Miroslav Ku?era a 3. Radek Šerý.
Výsledková listina div 2 závod 1

Race 2
Ondrejkova sm?la v p?edchozím závod? se prom?nila ve výhodu startu z pole position v závod? druhém. Do tohoto závodu nenastoupili Zrník a Hrubý. Na povel ?editele závodu zhasla ?ervená sv?tla a jezdci vyrazili vst?íc 19ti okruh?m. I p?es upozorn?ní se T1 neobešla bez ?ukanc?. Krpata lehce postr?il Kövera, který musel korigovat sm?r a na vedoucí pozici se tak dostal ješt? p?ed šikanou Cikrle. Rous vid?l místo na vnit?ku, kde ho ale zav?el Liška. Oba tak ztratili 3 pozice a Rosa musel díky tomuto incidentu do trávy. V šikan? navíc postr?il Šimka, který se propadl na 19. místo. Nejlépe start vyšel Wodeckému, jenž vn?jškem zdolal 3 jezdce. Ve druhém kole si prohodili pozice Wodecký s Rosou, Filo s Šimkem a Kincel s Kombajnem. Chyboval Pavlík, který se propadl zp?t na 11. p?í?ku. Ve t?etím okruhu za?al ?tvrtý Lalinský tla?it na Krpatu a Wodecký hledal recept na Louckého. Mezi 11. Rousem a 12. Pavlíkem se již vytvo?ila 2 sekundová mezera. V 5. kole nezvládl v?z Pavlík, od?el pravý bok o svodidla, ale nedokázal se mu vyhnout Toušek, který se po kontaktu dostal do hodin. Oba se tak posunuli na samotný chvost pole. Na konci pátého okruhu dlouho zvládá jízdu po 2 kolech Šimek, ale nakonec zvrhává sv?j v?z a zna?n? snižuje tvar kapoty a st?echy. Sedmé kolo znamená stop pro Tomáše Válu, který odstupuje pro technické potíže. Jen o kolo pozd?ji ho následuje i Krpata ze 3 místa. Michal Hraško zajíždí jako první k mechanik?m, ale jeho v?z z?ejm? nefunguje ideáln? a tak auto parkuje na za?átku cílové rovinky v osmém kole.. V tomto okruhu se nám sjíždí nejen vedoucí dvojice v po?adí Cikrle a Köver, ale i jezdci ve skupin? bojující o 4. p?í?ku a to sice Ku?era, Lalinský a Provi. V první zatá?ce devátého kola Rous podjíždí Lišku a získává tak 7. p?í?ku. Liška navíc v tom samém kole podléhá i skv?le jedoucímu Wodeckému. V polovin? závodu se da?í Lalinskému p?edjet Ku?eru a ihned se v?ší na zadní nárazník t?etího Radka Šerého. Nás ale nejvíce zajímá co se d?je na vedoucí pozici a vidíme, že Köver po n?kolika pokusech úsp?šn? p?edjíždí na výjezdu z mostu chybujícího Cikrleho a nedává mu šanci kontrovat. Šerý dlouho odolává, ale nakonec vyrábí chybu v nájezdu na most a Lalinský ji neváhá využít. 5 kol p?ed koncem se nám jezdci se?adili v po?adí: Köver, Cikrle, Lalinský, Šerý, Ku?era, Provi, Wodecký, Rous, Kincel, který práv? p?ejel Lišku, dále Loucký, Rosa, Filo, Hor?ák, Plško, Toušek, Kombajn, Pavlík, Luterán a poslední jezdí Šimek. V p?edposledním kole se m?ní pozice na 6. míst?, které zaujímá Wodecký na úkor Proviho a druhá p?í?ka po n?kolika pokusech definitivn? p?ipadá do rukou Ji?ího Lalinského. Kalich ho?kosti si vypíjí až do dna Ján Luterán, kterému se ani v tomto závod? oproti p?edpoklad?m neda?í a kolo p?ed cílem odstupuje pro závadu na elektroinstalaci. Poslední metry závodu si užívá a jako první cílem projíždí Ondrej Köver, následován druhým Ji?ím Lalinským a Patrikem Cikrlem. Nutno ješt? zmínit krásný manévr Tomáše Wodeckého, kterým se 3 zatá?ky p?ed cílem dostal na 5. místo p?ed Radka Šerého.
Výsledková listina div 2 závod 2

Divize 3

Kvalifikace a Superpole

Napjaté nervy a nervozita jezdc? se i v této divizi projevila již v kvalifikaci. Hned v úvodu nedo?kavý Petr Suchánek p?edjíždí již na výjezdu z box? a ?ára ohrani?ující zónu pro výjezd mu v?bec nevadí. Jako první zajíždí d?stojný kvalifika?ní ?as Jan Trégl následovaný Karlem Winterem, ovšem o celou p?lsekundu je p?ekonal v kole následujícím Š.Sýkora. V první polovin? kvalifikace jsme byli sv?dky n?kolika vyjetí mimo tra? a? už vlivem d?razného zah?ívaní pneumatik, nebo naopak jejich chlazení. Sýkora sv?j ?as op?t vylepšil, ale Trégl ukázal svoji formu a posunul se na prozatimní první místo. O pouhé 3 setiny uniklo Superpole Zdarsovi, kterého o setinu dále následoval Peprný a již s v?tší ztrátou Suchánek. V?bec se v kvalifikaci neda?ilo Honyimu a byl by poslední nebýt problém? Homorníka, kterému se nepoda?ilo zajet ani jedno m??ené kolo.
V Superpole ideálním ?asem 1:34,15 exceloval Muzzy, následovaný Pavlem Vovesným a Š. Sýkorou. Pole position neobhájil Trégl a posunul se až na 7. p?í?ku. Své šance zahodil Raušer, který chyboval hned v první zatá?ce jediného ostrého kola nevyhnuteln? mu tak z?stala 10. startovní pozice
Výsledková listina div 3 qual

Race 1
Po startu bylo tradi?n? t?sno v první zatá?ce. Vovesný skv?lým startem dotíral vn?jškem na první pozici, ale byl dlouhý a na výjezdu musel do trávy což ho stálo ztrátu mnoha pozic. Kolize se dala ?ekat v šikan?. Peprný nejd?íve postr?il Suchánka, a zkázu dokonal Schovanec, který již nedokázal dobrzdit. I do n?j ale postupn? naráželi další a další vozy. Do druhého kola najížd?li jezdci v po?adí: Muzzy, Sýkora, Trégl, Winter, Goga, Pohl, ?ervený, Vovesný a desítku uzavíral Vázler, který se b?hem jediného kola probojoval o 5 pozic kup?edu. Ve t?etím kole chyboval na chvostu jedoucí Hamorník, což pro n?j znamenalo propad na 19. p?í?ku a v nájezdu na cílovou rovinku okusil pevnost svodidel Vovesný. V pátém kole svedli krásný boj o 3. pozici Treglis a Winter. Díky drobným chybám si neustále m?nili pozice a celé situace využíval druhý Sýkora a lehce zvyšoval sv?j náskok. Zezadu se naopak za?al blížit bezchybn? jedoucí Goga. Na konci 5. kola zajel ke svým mechanik? k oprav? poškození Vovesný a propadl se tak na poslední p?í?ku. Další bojující skupinou byli jezdci od 6. do 12. místa v po?adí Mimra, Pohl, Vázler, Raušer, Zdarsa, Schovanec a skupinu uzavíral Jirka ?ervený. Zdarsa po chvíli nevydržel tlak a chyboval, ?ehož využili nejenom všichni v této skupin? ale i 13. Honyi a 14. Schovanec. V 8. kole v nájezdu na most hrub? chyboval Šimek a jeho ve vzduchu letící v?z doslova podjel Kigler. Šimek sice p?istál zp?t na kolech, ale za cenu zdemolování zav?šení a tlumi?? na levé stran? vozu. V polovin? závodu bylo po?adí následující: neohrožen? jel na první pozici Muzzy se sedmisekundovým náskokem na Sýkoru. Za ním s drobným odstupem postupn? Trégl a Winter soupe?ící s Gogou. V další skupince s rozestupy jezdí Vázler, Mimra a Suchánek. Devátou p?í?ku obhajuje osamocený Honyi, který úsp?šn? poodjíždí skupin?, ve které se pohybují jezdci od 10. Zdarsy do 15 Kiglera. P?t kol p?ed koncem chybuje Trégl, p?ed kterého se snadno dostává Winter a spole?n? s Gogou slibuje tato trojice souboje až do cíle. Na 12. míst? jedoucí Raušer bojuje nejen s teplotou pneumatik, ale i s p?eh?átou spojkou. V nájezdu do první zatá?ky zkouší Honyi, který pošet?il v?z v p?edchozí ?ásti útok na Suchánkovo 7. místo, ale ten ho nekompromisn? posílá do únikové zóny. V 17. okruhu se Trégl díky stavu pneumatik propadl již na 6. p?í?ku za Vázlera, jenž hodlá dotáhnou v záv?ru ješt? svého týmového kolegu Wintera, který stále odoláváme dorážejícímu Gogovi. Boj o 3. p?í?ku probíhá v rámci fair play, ale k vým?n? již do konce závodu nedojde. Bojuje se naopak ve st?edu pole, kde Suchánek na cílové rovince p?ebírá Tréglovu 6. pozici, Honyi se znovu posouvá p?ed Mimru a jedenáctý ?ervený podléhá Brumlovi. V posledním kole si ješt? ?áste?n? spravil chu? Vovesný, který se dostal p?ed Hamorníka a uko?istil tak alespo? 15. místo. Po?adí v cíli první trojice tedy z?stalo: Jan Muzzy, Š. Sýkora a Karel Winter.
Výsledková listina div 3 závod 1

Race 2
Ani druhý závod se neobešel bez kolize hned v šikan?, kde nedobrzdil Peprný a po postr?ení od Šimka zavítal na poslední p?í?ku. V nájezdu do 3. sektoru lehce chyboval ?ervený a propadl se o jednu pozici p?ed týmového kolegu Vovesného jedoucího na 14. míst?. Na ?ele nasadil k trháku Suchánek, následován Winterem a Sýkorou. Vít?z prvního závodu Muzzy, se propadl na 9. místo ale z?stal v kontaktu s jezdci p?ed sebou. Ve druhém kole vlivem souboj? lehce chyboval Vázler a spole?n? s Gogou míchali po?adí okolo 5. místa na ?emž vyd?lávali Trégl, Vála a Muzzy. V první zatá?ce t?etího kola ztratil kontrolu nad probržd?ným vozem Pohl a zatímco posílá Kadlece do únikové zóny, sám se propadá na poslední pozici. Do ?tvrtého kola již vjížd?l na první pozici Winter, jenž si celkem snadno poradil s chybujícím Suchánkem, který ztratil koncentraci a v následujícím kole ztrácí další 3 pozice ve prosp?ch Sýkory, Honyiho a Trégla. O 16. pozici op?t bojovali Hamorník s Peprným. Za nimi jedoucí Kadlec ve snaze dotáhnout ztrátu p?ehnal rychlost v nájezdu na koleje a tvrd? naráží do svodidel, která ho v ukázkové piruet? posílají zp?t doprost?ed trat?. P?ekvapený Brumla p?edvádí podobný náraz a s mén? poškozeným vozem kon?í v protism?ru. Kadlec s pochroumaným tlumi?em mí?í k mechanik?m, ale ti mu v?z odmítají opravit. Kadlec navíc p?ekra?uje rychlost v boxech a vysluhuje si tak trest projetí uli?kou. Suchánek zkouší p?edjet Trégla, ale po chyb? naopak ztrácí. Úsp?ch slaví Vázler, který p?edjíždí v technické pasáži Mimru. Na konci 7. kola odstupuje Brumla a Kadlec si potupn? odpykává sv?j trest. V první zatá?ce 8. kola slaví úsp?ch Honyi a posouvá se na druhou pozici p?ed Sýkoru. Naopak v boji o 11. místo chybuje v šikan? Goga a Vovesný ve snaze vyhnout se, naráží do plotu za šikanou. V polovin? závodu Atti Honyi p?edjíždí Š. Sýkoru a ihned si d?lá zálusk i na první místo prozatím jedoucího Wintera. Za nimi jede skupinka ve složení Trégl, Suchánek, Vázler, Mimra a s drobným odstupem osmý Muzzy. Vovesný na cest? do box? podléhá Peprnému, který si mezitím poradil s Hamorníkem hájícím svou 13. pozici p?ed Kiglerem. V 10 kole se Kadlec stále s neopraveným vozem a dvoukolovou ztrátou rozhoduje pro odstoupení. V 11. kole op?t za?íná do závodu promlouvat teplota pneumatik. Winter opouští vlastní chybou vedení v závod? a tak tak se brání Tréglovi, který mezitím zdolal Sýkoru. Zatímco se Honyi na prvním míst? rychle vzdaluje, zbytek z vedoucí skupinky se sjíždí do jednoho vlá?ku, který uzavírá 9. Schovanec. Trégl se nechce spokojit se 3. pozicí, doráží na druhého Wintera, ale vzáp?tí chybuje a propadá se nejen za Sýkoru a Vázlera, ale v dalším kole i za Suchánka s Mimrou. Ve 14. kole mí?í do box? Kigler, což pro n?j znamená propad na poslední 19. místo. Díky souboj?m se nám skupina v první desítce rozdrobila a bojují spolu nyní Winter, Sýkora a Vázler, dále Suchánek, Trégl, Schovanec a Mimra a trp?liv? v pozadí ?eká na svou p?íležitost Muzzy. 3 kola p?ed koncem zastavuje u mechanik? na chvostu jedoucí Raušer, zatímco na ?ele chybuje Schovanec i Trégl, což pro oba znamená ztrátu mnoha pozic. Vázler po n?kolika pokusech úsp?šn? zdolává Sýkoru a zaujímá tak 3. místo. Dvanáctou. pozici p?enechává ?ervený bez v?tšího boje Hamorníkovi. V posledním kole opouští souboj o 3. pozici Sýkora a projíždí v šikan? p?es zábrany z pneumatik, ?ehož s povd?kem využívá Suchánek. V záv?ru závodu se o?i všech divák? soust?edí na jízdu Peprného, který si postupn? poradil nejen s Tréglem, ale v posledním kole i s Muzzym. Šachovnicovou vlajku tedy vid?li jezdci v po?adí: 1. Atti Honyi, 2. Karel Winter a 3. Jakub Vázler.
Výsledková listina div 3 závod 2

Divize 4

Kvalifikace a Superpole

Netrénovanost a mizerná disciplína. Tak by se dala nazvat kvalifika?ní jízda n?kterých jezdc?. Zákaz skoku do garáže byl mnohokrát porušen a výkony n?kterých expert? vyvolávali úsm?vy na tvá?ích všech p?ítomných. Naopak již z minulého závodu známý Václav Hájek a zvu?né jméno Dana Michla slibovalo kvalitní podívanou. Ale zp?t k d?ní na trati. ?as pod 1:36,00 dokázalo zajet v první ?ásti jen pár jezdc?. T?sn? za branami superpole skon?ili P?ikryl, Škrabal a Chvátal. Suverénn? poslední se kvalifikoval Kornfeld. V superpole potvrdil formu z Blackwoodu Václav Hájek, následován se ztrátou jedné setiny Jánem Papugou a z t?etího místa do prvního závodu startoval A. Mažgút.
Výsledková listina div 4 qual

Race 1
Milovníci destruction derby se p?ijeli podívat na Jamajku možná práv? jen kv?li 4. divizi a nemuseli odjet zklamáni. Zejména A. Mažgút dokázal zni?it pneumatiky už po 2 kolech a tak za bou?livého potlesku obecenstva zajížd?l každou druhou zatá?ku mimo tra?. V prvním kole p?edvedli kontakt s bariérami v prost?edním sektoru Trávní?ek a Novotný, na za?átku t?etího sektoru skon?il po na jedné stran? úsm?vné a na druhé fatální chyb? na st?eše Kornfeld. Drobné š?ouchance, které byly ?ast?ji chybou než úmyslem probíhaly nep?etržit?. V prvním polovin? závodu si prohodili pozice z pole position startující Václav Hájek s Danem Michlem a zdatn? jim visel na zadním nárazníku Ján Papuga, který po chvíli spole?n? s D. Šedivím bezchybn? Václava Hájka p?edjeli. Václav Hájek nem?l sv?j den a po problémech odstoupil v 11. kole. Naopak Patrik Novotný p?edvedl své um?ní. Z poslední pozice se dokázal probojovat zp?t na ?elo a po férových soubojích skon?il v prvním závod? na 4. míst?. Vedoucí pozici až do cíle obhajoval Dan Michl, druhý dojel Ján Papuga a t?etí Dalibor Šedivý.
Výsledková listina div 4 závod 1

Race 2
I v druhém závod? bylo rozhodn? na co koukat. Samotný start se obešel bez v?tších karambol?, ale v šikan? bylo op?t t?sno. Nejvíce na to doplatil Chvátal, který musel couvat a otá?et v?z do správného sm?ru. Na ?ele se nám drží skupinka v po?adí P?ikryl, Škrabal a Novotný. P?ikryl nedokáže udržet tempo a po pár kolech p?enechává vedoucí p?í?ku Škrabalovi. Ve druhém kole bohužel odstupuje jeden z favorit? Ján Papuga a v kole následujícím brousí st?echu vít?z prvního závodu Dan Michl. Stejn? jako v prvním závod? jezdci bojují od prvních kol nejen s protivníky, ale n?kte?í i sami se sebou. Na ?ele se prakticky celý závod drží jediný jezdec a to Petr Škrabal. Není sice nejrychlejší, ale stabilním tempem udržuje teplotu pneumatik v rozumných mezích a hlavn? skoro bezchybnou defenzivní jízdou udržuje za svými zády perfektn? jedoucího Patrika Novotného. V posledních 5ti kolech se nám na ?ele sjedou 3 jezdci. Nejd?íve chybuje Novotný a dostává se až na 3 pozici za Šedivého. V posledním kole si pozice op?t prohazují, ale p?emotivovaný Šedivý posílá v?z neurvale na vnit?ek pravé zatá?ky za podjezdem a otá?í nejen Novotného, ale i prvního Škrabala. Šedivý sice ?eká a Škrabala pouští zp?t, ale na Novotného, kterého p?i otá?ení do správného sm?ru p?edjíždí i Svr?ek, se mu již ?ekat nechce. Uvidíme co na to sportovní komisa?i.
Výsledková listina div 4 závod 2

Shrnutí:
Po druhém závod? nám po?adí na ?ele lehce vykrystalizovalo: 1. je se 424 body Vít Miština, na pr?b?žném druhém míst? figuruje Antonín Galliani s 416 body. T?etí pozici hájí t?sn? Radek M?ller a na kont? má bod? 411.
V poháru tým? prozatím vede First Master Czech Team s 835 body, následovaný Sunday Drivers inc. Vo?ka Fighters s 597 body a t?etí místo zaujímá tým Taxi Riderz Yellow s kontem 788 bod?.

Rozhovor:
Ke slíbenému rozhovoru jsem tentokrát p?izval první 3 jezdce pr?b?žného hodnocení v po?adí: Vít Miština (windmouse), Antonín Galliani (TonyG) a Radek M?ller (Radek44) a položil jim n?kolik záludných otázek:

Vít Miština (Windmouse)
1. Po druhém závod? šampionátu PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008 si se posunul na první pozici v pr?b?žném hodnocení, jak bys popsal d?ní na trati v kvalifikaci a obou závodech?
Tak p?edevším druhý závodní ve?er nám nep?inesl žádná velká zlomová p?ekvapení. V kvalifikaci jsem, možná i díky nep?íjemnému setkání se Sirem, zajel pom?rn? slušný ?as až asi t?i minuty p?ed koncem, ale nakonec to sta?ilo na superpole, které se mi povedlo p?ímo snad nejlépe za celou tu dobu, co jezdíme Oktávky. Ostré kolo bylo tém?? bezchybné (což se u m? vidí jen velmi z?ídka) a krásným ?asem jsem si vybojoval poleposition. První závod byl naprosto nudný, víc snad psát nemusím, technika start cíl prost? nepat?í mezi mé oblíbené. Druhý závod byl už o hodn? napínav?jší a ak?n?jší. Hned ve t?etím kole oko?enila závod kolize p?i sjezdu z mostu, kde ve skupince ?ty?-p?ti aut TonyG pozd? zabrzdil, op?el se o Adama a m?žeme být rádi, že ú?astníci následného karambolu mohli pokra?ovat v závod?. Já se bohužel kolizi vyhnul jen za cenu vyjetí do ka?írku, na což jsem doplatil ztrátou hned n?kolika míst. V záp?tí tedy nastal pokus o stíhací jízdu z 9. nebo 8. místa, který jsem si náramn? užil a jeden souboj se st?ídal s druhým. Kluci p?edvedli opravdu úžasné manévry a úžasné závod?ní, kdybych m?l jmenovat, tak t?eba Jarda Polma nebo Tomáš Stehlík. No nakonec m? oba p?edjeli a musím smeknout klobouk, oba si to zasloužili. 
2. Jak známo, obhajuješ lo?ské prvenství v celkovém hodnocení. Ovšem letos je , zdá-se složení nejbližších konkurent? jiné a po?etn?jší. Koho z jezdc? vidíš jako svého nejv?tšího konkurenta?
Tak p?edevším si zatím ješt? netroufám myslet na vít?zství, p?ed námi je ješt? víc než p?lka sezony a za šest závod? se m?že stát ješt? hodn?. Sezona je již tradi?n? vyrovnaná a vyhrát m?že tém?? každý v bodovém kontaktu s vedením tabulky, nap?íklad klidn? i m?j týmový kolega Radek, který neustále piln? trénuje, ustavi?n? zkouší další a další nastavení a samoz?ejm? by si to moc p?ál a já v??ím, že se to m?že ješt? docela dob?e povést. Ale samoz?ejm? se odnikud v posledním závod? zjevil i Ghost, což je velice zkušený závodník a ur?it? bude a má ješt? co p?edvést.
3. Ke kterému z voz? v LFS máš nejblíže a která tra? Ti osobn? nejvíce „sedí“?
Nejvíce jsem si oblíbil miniformulku FBM, je to platforma pro to nejt?sn?jší možné závod?ní. A co se tratí tý?e, tak tady nemám žádnou oblíbenou ani nenávid?nou tra?, každá má své kouzlo a na každém z okruh? lze najít úsek, který mi u?aruje. Snad jen ten Blackwood mi už trochu leze krkem. 

Antonín Galliani (TonyG)
1. Ve srovnání s Blackwoodem, ve kterém si byl defacto s Windmousem bodov? nastejno se Ti na Fern Bay da?ilo mén?. M?žeš nám popsat, co stálo za horším umíst?ním?
Blackwood byl pro m? za?átkem prvního roku závod? Octavia cupu, takže jsem byl dost motivován a snažil jsem se spolu s týmem p?ipravit co nejlépe. M?l jsem dost ?asu na to abych p?ipravil auto, což je to nejd?ležit?jší. Minulý závod na FE Gold už to bylo horší. ?asu na p?ípravu bylo mén? a nastavení auta na závod jsem za?al ladit až v den závodu, což byl kámen úrazu. Problémy za?aly už v kvalifikaci, kde jsem se až v posledním kole dostal ze 17. na 4.místo. V obou závodech jsem zhruba po šestém až sedmém kole musel jet s ohledem na pneumatiky a ztrácel tak kontakt s t?mi nejrychlejšími. Nad?je na lepší výsledek byla tedy pry?. Navíc v druhém závod? jsem se ješt? ke všemu dostal do kontaktu a propadl na 11. místo...
2. Jak se osobn? p?ipravuješ na závod a kolik ?asu v?nuješ tréninku? Budeš svoji strategii, nebo rozložení trénink? upravovat, aby ses dostal op?t do ?ela pr?b?žného hodnoceni jezdc??
P?ipravuji se jak to jde... a jak je ?as. Cht?l bych v tomto šampionátu ud?lat co nejlepší výsledek ale to se odvíjí hlavn? od p?ípravy. Takže sám te? nevím jestli budu schopný bojovat dál o celkový první místo, protože za pár dní mi za?íná sezona na dvou kolech a ?asu na LFS asi moc nebude.
3. Ke kterému z voz? v LFS máš nejblíže a která tra? Ti osobn? nejvíce „sedí“?
Abych pravdu ?ekl nejradši mám rallycross s RB4 a trochu m? štve že je ho v LFS tak málo. Ale jinak v poslední dob? asi FZR / ASTON.

Radek M?ller (Radek44)
1. Ve druhém závod? se Ti po sm?le na Blackwoodu již da?ilo. S jakou strategií si p?ijížd?l na Fern Bay a jak vidíš své šance v dalších závodech?

Tak strategie byla jednoduchá, zachovat chladnou hlavu a také gumy. I malá chyba na téhle trati p?ijde draho. Sebemenší zaváhání, nebo p?ílišná agrese na výjezdu ze zatá?ky spolu s probržd?ním p?i nájezdu m?lo p?i opakování v n?kolika kolech fatální následky. Tato situace mne donutila p?emýšlet do kterých manévr? se budu poušt?t a které nechám na pozd?ji.Další závody vidím tak že se budeme snažit op?t dob?e p?ipravit aby jsme mohli bojovat o pozice nejvyšší. Jako tým by jsme cht?li samoz?ejm? uko?istit zlato. Já osobn? pevn? doufám že se umístím do 3. místa i když to bude t?žké a jako p?i každých závodech se m?že stát cokoliv.
2. V lo?ském šampionátu si pokud vím nefiguroval. Pora? nám pomalejším, jak se dostat mezi nejrychlejší elitu ?eské LFS komunity. Je k tomu pot?eba kvalitní hardware(PC, kvalitní volant), dostatek ?asu na trénink a nebo prost? jen talent a cit pro závod?ní?
Tak loni jsem nefiguroval, ale hlavn? ani nedisponoval S2. Jen jsem brázdil silnice Blackwoodu na demu. Rada je v podstat? jednoduchá: hodn? jezdit a odkoukávat fígle od zkušen?jších jezdc?. Jsem na S2 rok a má najeto 74 000 km. Když se snažíte a v?nujete tomu ?as tak by v podstat? zbytek m?l p?ijít sám. Co se tý?e hardwaru tak PC mám zatím dosta?ující na to aby moje FPS nekleslo pod kritickou hranici. Volant je také velmi d?ležitý. Já jezdím na DFP a nem?žu si st?žovat. P?íprava na závod je více než polovina úsp?chu, takže to také nepodce?ovat. Co se tý?e talentu tak ten by jezdec, který jezdí na špi?ce ?eské a slovenské LFS komunity nem?l postrádat.
3. Ke kterému z voz? v LFS máš nejblíže a která tra? Ti osobn? nejvíce „sedí“? V LFS mám rád prakticky všechny kapotované vozy, tzn. že formule zrovna nemusím. Z tratí mi asi nejvíce sedí Fern Bay ve variant? Green.

D?kuji jezdc?m za odpov?di a p?íšt? se m?žete t?šit... ...rad?ji se nechte p?ekvapit.

Text: Miri
Foto: Spangler (Div 1 & 3) a Felix (Div 2 & 4)

Podrobné statistiky a záznamy z jednotlivých divizí
Pr?b?žné po?adí jezdc? po prvním závod?
Pr?b?žné po?adí tým? po prvním závod?

Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.