CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008 - SC Chicane route

25. 02. 2008 | Miri


South City varianta Chicane Route – 3,0 km

Drahokamem v kalendá?i PC Opravy Škoda Octavia Cup je South City. K n?mu neodmysliteln? pat?í m?stská tra?, luxusní hotely, nádherné dívky a celebrity z celého sv?ta. Výsledek závodu bývá ?asto stejn? p?ekvapivý, jako kuli?ka rulety v tamní proslulé hern?.

South City je místem specifik a pro závod to platí dvojnásob. Z pohledu dnešních standard? je to místo, které byste vlastn? m?li nenávid?t – i p?es výstavbu nových box? je pracovní prost?edí tým? více než stísn?né, únikové zóny na trati prakticky nenajdete a doprava je v pr?b?hu trénink?, kvalifikace a závod? ochromená. P?esto, a možná práv? proto, má South City jedine?né postavení v kalendá?i prakticky každého šampionátu a p?itahuje pozornost i t?ch lidí, kte?í normáln? závody nesledují.

Sami jezdci p?iznávají, že SC je nebezpe?né, jedním dechem ale dodávají, že práv? to je závod, který cht?jí vyhrát více než ostatní. Najdeme jistou analogii s formulovým Monakem, kde se vít?z stává stejn? jako vít?z v South City nesmrtelným. Oba podniky spojuje bohatá historie, mnoho rozbitých voz? a zma?ených nad?jí, ale i nezapomenutelné souboje a ne?ekané obraty ve vývoji závodu.

Specifika South City ale nekon?í jen samotným prost?edím. Jízda po hrbolatém asfaltu není žádná procházka r?žovým sadem, úzká cesta, jediná ideální stopa, zatá?ka st?ídající zatá?ku a všudyp?ítomná svodidla nedovolí jezdc?m ani na chvíli vydechnout. Jejich fyzi?ka dostane hodn? zabrat, a?koliv chybí rychlé zatá?ky s velkým p?etížením. K m?stské trati pat?í i dopravní zna?ení a bílé ?áry dokáží být zvlášt? za mokra hodn? kluzké. A?koli je tra? na v?tšin? míst velice úzká, dokáží i zde jezdci p?edvést souboje bok po boku a zejména 2 rovinky s následným prudkým bržd?ním napovídají, že v t?chto místech diváci uvidí nejvíce p?edjížd?cích manévr?.

Techni?nost této trat? nechá vyniknout jezdeckým kvalitám, jelikož práv? zde má pilot nejv?tší šanci prokázat co v sob? má. Rychlost ale není rozhodujícím faktorem v závod?. Více než kde jinde bude t?eba vyrovnaný výkon a maximální koncentrace. Jediná chyba zde m?že znamenat konec. Jedine?ný okruh klade jedine?né nároky na techniku. Vzhledem k nižším rychlostem není kladen takový d?raz na aerodynamiku. Kritické je mechanické nastavení vozu, který se musí dob?e vyrovnat s nerovnostmi, a samoz?ejm? také mechanický grip. Ten ovliv?uje ?áste?n? zav?šení kol, ale hlavn? pneumatiky.

P?edpovídat vít?ze tohoto závodu je zde velice ošidné. Nikdy nevíte, co vás p?ekvapí a ani jinak suverénní jezdec nemusí v South City usp?t. Je prakticky jisté, že zkušený tým jezdc? z týmu First Master Czech Team ve složení Vít Miština a Radek Muller nebude ztrácet ?as a svým výkonem bude chtít poodsko?it dotírajícím soupe??m. Nezapomínejme ale ani na Antonína Gallianiho, který se prozatím usadil na druhém míst? a jeho mimo?ádn? ?istý jezdecký styl je pro SC jako d?laný, stejn? jako pro ?tvrtého jezdce pr?b?žného hodnocení Robina Janáska. Zásadním zp?sobem m?že do d?ní promluvit Martin Šilhánek, který se musí ze všech sil snažit aby minimalizoval bodovou ztrátu zap?í?in?nou technickými obtížemi v Blackwoodu.

Popis pr?jezdu okruhem v podání Antonína Gallianiho alias TonyG, držitelem prozatím nejrychlejšího ?asu 1:33,77

Kolo v South City ve variant? Chicane Route za?íná cílovou rovinkou, která je po celé své délce mírn? zahnutá doprava. Na konci dosáhnete rychlosti lehce nad 200 km/h na p?tku a bez ubrání plynu se protahujete dvojicí rychlých zatá?ek. Následuje st?edn? pomalá pravá. V podstat? jde o zatá?ku o úhlu skoro 180°, projíždí se na dvojku v 80 m/h a obvykle v ní dochází k postartovním nehodám. Následuje dlouhá rovinka po dálni?ním p?ivad??i a zde akcelerujete op?t na 200 km/h, V záp?tí následuje prudké klesání a mírná pravá p?ed kterou lehce brzdím a ?adím nejd?íve za 4 a v záp?tí rychle za 3, abych se dostal do ideální stopy pro pr?jezd následné prudké levé, která se jede na dvojku. P?i pr?jezdu se v tomto úseku držíte poblíž vnit?ního obrubníku a na sjezdu z dalšího kopce vedete v?z na levé stran? trat?. Pod kopcem ?uknete po brzdách a projíždíte mírnou pravou ve zhruba 120 km/h a po?ád držíte trojku. Ihned následuje levá do šikany po které nese tato varianta trat? název. Zde je nejd?ležit?jší udržet optimální rychlost stále okolo 120 km/h a mít auto pod plynem. Pokud jste pomalejší, ztrácíte drahocenný ?as. Pokud jste rychlejší musíte korigovat a ztrácíte také. V horším p?ípad? kon?íte ve svodidlech.

Obloukem projedu levo-pravý výjezd ze šikany a ihned navazuje krátká rovinka, p?i které dosáhnete v rychlosti kolem 150 km/h na ?ty?ku, a blížíte se k hrbolaté, nechvaln? známé pravé vrace?ce. P?i nájezdu pod?azujete na dvojku a zpomalíte na 80 km/h. Ve výjezdu m?že nastat p?íležitost pro p?edjetí. Chyba se zde projeví tím, že v následující dlouhé rovince soupe?i za vámi využijí v?trného stínu. Jezdci se zde ale musí v?as srovnat, jelikož klikatý podjezd ?olíkem pod mostem v plné rychlosti vyžaduje p?esné vedení vozu t?sn? podél svodidel. Následuje již cílová rovinka a nájezd do dalšího kola.
Co dodat záv?rem? Je jisté, že sportovní komisa?i zde budou mít plné ruce práce nejen s odklízením nejednoho vraku, ale možná více ?asu zabere ?ešení protest?, incident? a nefér zákrok?. Proto apelujeme na piloty, aby zvlášt? zde dbali opatrnosti a neuváženým manévrem nezkazili závod?ní ostatním. Závod se nevyhrává v prvním kole a už v?bec ne v první zatá?ce.

Text: Miri
Foto: Radek


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.