CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008 - 3. report

04. 03. 2008 | Miri


Datum: 24. února 2008

Okruh: South City varianta Chicane Route – 2,.900 m, 23 kol (66,7 km)

Po?así: slune?no, mírný vítr (op?t)

Tentokrát prosím p?ijm?te o n?co stru?n?jší report: tak tedy co ?íci záv?rem? Te? už vážn? - tentokrát jezdecké pole ?ekaly v mnoha ohledech nejnáro?n?jší závody a to na m?stském okruhu South City Chicane Route, který je blíže popsán v preview závodu. Podle o?ekávání mohli diváci sledovat mnoho zajímavých souboj?, dech beroucích karambol? a hlavn? nep?etržité t?sné míjení manitinel? jednotlivých voz? na úzké trati. Hlavní léka? šampionátu nem?l kupodivu ani zde žádnou práci, ale zato mechanici nejednoho týmu mají do p?íštího závodu co d?lat aby závodní stroje uvedli do provozuschopného stavu. Významná ?ást rozpo?tu tým? p?jde na ú?ty klempí?? a lakýrník?. Kompletní program závod? ve všech divizích se op?t odehrál za slune?ného po?así a za mírného v?tru. Pro jezdce to znamenalo znovu m?nit brzdné body a styl jízdy. Zatím to vypadá, že snad hra ani jiné než v?trné po?así nenabízí, tak uvidíme co na to windguru v p?íštím závod?, který se pojede na okruhu Aston Historic.

V následujících ?ádcích se m?žete seznámit detailn?ji, co si na trati museli jezdci prožít:

Divize 1

Kvalifikace
Elitní skupina byla tentokrát ve srovnání s nižšími divizemi jako jediná zapln?na a t?sné rozestupy v ?asech z hotlap? slibovaly napínavou podívanou hned v kvalifikaci. 25 jezdc? se svými speciály vyrazili na tra? a prakticky ihned se ?adili dle ?as? které se jim da?ilo zajížd?t. První ostré kolo ihned potvrdilo ambice jezdc? bojujících na špici pr?b?žného po?adí a Radek Muller se jedine?ným ?asem 1:13,85 umístil na vrcholu prozatimního kvalifika?ního roz?azení. N?kte?í se rozhodli v rámci strategie po prvním ostrém kole navštívit mechaniky a vym?nit obutí, jiní naopak vsadili na jistotu a odjeli celou kvalifikaci s jedinou sadou pneumatik a bez tankování. V polovin? ?asu vym??eného pro kvalifikaci se ustálilo po?adí v první p?tici, kde se se?adili Muller, Miština, Janásek, Salát a Stivín. Od šestého do patnáctého místa se ale po?adí m?ní prakticky v každém kole a boj o ú?ast do superpole je více než vyrovnaný. V tuto chvíli vypadá situace nad?jn? pro Cikrleho, Šilhánka, Stehlíka, Zborovjana a Skalníka. Za první desítkou zatím zaostává favorit Galliani i rychlý Stiborek, který jak se zdá v kvalifikaci zatím nepokra?uje. 3 minuty p?ed koncem se kone?n? da?í Gallianimu zajet lepší ?as a posunuje se tak do top 10, konkrétn? na 4. místo s ?asem 1:14,38. I Liška si polepšil a nyní figuruje na páté pozici. O minutu a p?l pozd?ji se ale roz?azení op?t m?ní a o slovo se hlácí Šilhánek a Šorf, kte?í se posouvají na 4. resp. 5. p?í?ku. Patrn? nejv?tší p?ekvapení samotného záv?ru kvalifikace je posun Pavla Horáka z poslední na 6. pozici a dále skv?lé ?asy Petra Lišky a Jana Zborovjana, kte?í si tímto zajiš?ují ú?ast v superpole. Po opravdu vyrovnaných soubojích o setiny sekundy se do první desítky p?es veškeré úsilí nevešli jezdci: Stivín, Cikrle, Stehlík, Skalník, Polma, K?íž, Provi, Exner, Leco, Kover, Lalinský, Loucký, Krpata a Pavlík. Poslední p?í?ka z?stala v držení Tomáše Stiborka, jemuž technika dovolila absolvovat pouze jediné ostré kolo.

Superpole
Jako první byl do pom??ování schopností o po?adí v první desítce vyzván Jan Salát, ale drobné chybi?ky b?hem jeho jediného ostrého kola nakonec sta?ily pouze na 8. pozici. Druhý startující Antonín Galliani si spravil chu? a prozatím zajíždí nejrychlejší ?as této ?ásti kvalifikace s hodnotou 1:14,12. Ji?í Šorf musí za rychlou levo-pravou kombinací korigovat sm?r vozu a to ho stojí spoustu cenného ?asu. Do závodu nám tedy bude startovat sedmý. Další v po?adí je Pavel Horák. Soust?ed?nou jízdou získává skv?lý mezi?as 34,57, ale následuje chyba v nájezdu do šikany a velká rána na levý bok. Horák tedy zajíždí ?as 1:17,37 a smi?uje se s 10. startovní pozicí, ale díky neú?asti Martina Šilhánka se posunuje na místo 9. Šilhánek tedy bude definitvn? desátý. Janásek a Liška zajížd?jí sv?j standard a znamená to pro n? tedy 5. resp. 6. pozici. Další na ?ad? je Robin Janásek, který nez?stává nic dlužen své pov?sti a vyrovnaným výkonec zaujímá t?etí pozici, jelikož Radek Muller zajíždí naprosto stejný ?as jako Antonín Galliani, ale díky lepšímu umíst?ní v první ?ásti kvalifikace si p?isvojuje první místo a bude tak do prvního závodu startovat z pole position.
Výsledková listina div 1 qual

Race 1
Na startu závodu nám p?ekvapiv? schází z neznámých d?vod? Petr Liška, ?ili se jezdci posouvají o pozici výše za pátého Mištinu. Vše je tedy p?ipraveno ke startu, ?editel závodu odpo?ítává poslední vte?iny, ?ervená se sv?tla se rozsv?cují, aby ihned zase zhasnula a 48 pár? pneumatik m?že za?ít gumovat m?stský asfalt v dlouhých 23 okruzích. Ošidná pomalá vrace?ka, ve které se daly ?ekat postartovní strkanice nabízí v prvním okruhu pouze férové souboje. První kolize nastává až p?ed ostrou levou p?ed sjezdem k šikan?, kde nejd?íve Provi postrkuje K?íže, což vyvolá mnoho š?ouchanc? mezi ostatními, kte?í musejí mimo?ádn? brzdit. K?íž ovšem dostává další postr?ení tentokrát od Polmy t?sn? p?ed šikanou, kon?í ve smyku a ve svodilech. Milá?ek divák? Tomáš Stiborek, který tentokrát startoval z poslední pozice se b?hem prvního kola posunul již na 15. místo. Situace se uklid?uje ve druhém okruhu, kde pouze Stivín nezvládá ideáln? podjezd p?ed cílovou rovinkou a díky lehkému kontaktu se svodidly ztrácí 3 pozice. My se ale posouváme o kolo dále, kdy sedmý Salát míjí ideální stopu v šikan? a díky zpomalení podléhá Šilhánkovi. Na špici se nám zatím nic nezm?nilo, ale velmi t?sné rozestupy mezi první dvojicí Muller a Galliani a dále mezi ?tvrtým Zborvjanem a pátým Mištinou slibují napínavé okamžiky. Miština si se Zborovjanem poradil bez v?tších problém?, ale Galliani, který podjel vnit?kem Mullera bude muset ješt? pozici obhájit, ale v nájezdu do technické pasáže již není o ?em pochybovat. Vše s nepatrným odstupem sleduje t?etí Janásek, za ním je již 2 vte?inová mezera, kde jezdí osamocený Miština a další 2 sekundy za ním se sjíždí skupinka ve složení Zborovjan, Šorf, Šilhánek, Salát, Horák a Cikrle. V druhé polovin? jezdeckého pole si m?ní n?kolikrát pozice 21. Krpata a 22. Lalinský a chvost uzavírá K?íž s velkou ztrátou. V šestém okruhu chybuje ve výjezdu ze šikany Tomáš Stiborek a rychle se na n?j dotahuje Jarda Polma, sv?j v?z vrhá do další ostré pravé a díky kontaktu obou voz? se p?ed n?j dostává nejen zp?t Stiborek, ale posunují se i Leco, Provi a Kover. Osmý okuh znamená propad o 2 pozice pro devátého Horáka a desátého Leca. My se op?t se posouváme o n?kolik okamžik? dále, tentokrát do 12. kola, kde dochází ke zvláštní situaci, kdy Stiborek prudce brzdí, skv?lé reflexy p?edvádí Mat?j Skalník, který jede v t?sném záv?su, ale další Provi se již nedokáže vyhnout, lehce smykuje a propadá se o 3 pozice za šestnáctého Leca. Stiborek nám v tomto kole bohužel odstupuje. V dalším okruhu se Stehlík ukázkovým zp?sobem dostává v technické na 9. pozici p?ed p?ekvapeného Cikrleho. Celkové po?adí po polovin? závodu je tedy následující: prvních 7 jezdc? jede se zhruba 2 sekundovými rozsetupy v po?adí Gallini, Muller, Miština, Janásek, Zborovjan, Šilhánek a Šorf. Osmý Salát ztrácí zhruba sekundu a další sekundu a p?l za nimi jede trojice Stehlík, Cikrle a Horák. Dvanáctou pozici hájí Stivín ve skupince se Skalníkem, Koverem, Louckým a Lecem. Dále jede samostan? osmnáctý Provi, následován dvojicí Polma a Exner. Se slušným odstupem pak jede další trojice a to Pavlík, Krpata a Lalinský a pole uzavírá K?íž na 23. pozici. Jak má vypadat férové p?edjetí ukazuje v 17. kole Jan Salát a dostává se tak na Šorfovu sedmou pozici. Vážná nehoda zap?i?i?uje vyv?šení žlutých vlajek na výjezdu ze šikany, kde ztratil vládu nad svým vozem v tu chvíli desátý Cikrle a jeho letícímu vozu se již nedokázal vyhnout Horák. Cikrle tak z?stává na boku op?ený o svodla a Horák se propadá na 15. místo. Cikrle chvíli váhá, ale když vidí, že kouká na sv?t pooto?ený o 90 stup??, opouští v?z a smi?uje se se skute?ností, že závod pro n?j definitivn? kon?í. Další kdo odstupuje je pro závadu na voze M.Pavlík. Do konce závodu zbývají 4 okruhy a poslední významnou událostí je Proviho chyba v šikan?, což má za následek propad na p?edposlední 20. místo za Laliského. Po t?iadvaceti kolech si pro stupn? vít?z? dojeli jezdci, kte?í né náhodou figurují na ?ele i v pr?b?žném hodnocení. První tedy p?ijíždí Antonín Galliani, druhý Radek Muller a t?etí pozici hájí Vít Miština.
Výsledková listina div 1 závod 1

Race 2
Druhý závod již nebyl tak klidný a nervy na uzd? neudrželo vícero jezdc?. Startovní rošt se nám tradi?n? pozm?nil oto?ením po?adí v první šestici. Start tentokrát op?t probíhá bez problém?, pouze M. Pavlík ztrácí 2 pozice díky pomalejšímu rozjezdu. Hned první zatá?ka p?ináší zm?ny v po?adí, kdy se lehce propadá K?íž, ale v T3 si vnit?ní stopou bere všechny ztracené pozice zp?t. Vít?z prvního závodu Antonín Galliani je dlouhý a zatá?ku vyjíždí hodn? do široka, ale za ním jedoucí Jan Salát nezískává v následné rovince dostate?nou rychlost a tak pozici vrací ješt? p?ed prvním mezi?asem. Tomáš Stehlík je ve svém p?edjížd?cím manévru úsp?šn?jší a posunuje se p?ed Šorfa. Situace v technické pasáži a v šikan? je velice napínavá, ale všichni se zde dokáží srovnat a ani p?es lehké š?ouchance nedochází k žádným vážným incident?m. Ve druhém kole v T1 chyboval Šorf a jeho zpomalení znamenalo propad za Stivína. V dalším kole se Šorf navíc postupn? propadá za Skalníka a Leca. V 5. kole se Lalinký ve snaze p?edjet Lišku dostává daleko mimo ideální stopu a pouští p?ed sebe Krpatu i Exnera. Vedoucí jezdcec Martin Šilhánek nasadil od samho za?átku k trháku a v 6. okruhu jeho náskok ?iní již 4 sekundy. Adam Stivín svádí po celou rovinku p?ivád?jící jezdce do prostoru startu a cíle krásný duel s Mat?jem Skalníkem a bok po boku vjíždí i do T1. Oba jedou s rozumem a tak si nechávají prostor a Skalník se díky výhodn?jší pozici posouvá p?ed Stivína, na kterého zkouší svoje um?ní i jedenáctý Lukáš Leco. Málem bych zapomn?l - ve t?etím kole odstoupil z poslední pozice M. Pavlík a nyní, v sedmém okruhu se k n?mu p?ipojuje i Michal K?íž. V devátém okruhu dochází k neš?astnému incidentu mezi Krpatou a Lalinským v nájezdu na dálnici, kdy se oba vzájemn? postrkují až Krpata kon?í ve smyku. Lalinský férov? ?eká, ale pro oba to znamená propad na chvost a velkou ztrátu na ostatní soupe?e. Dévátý okruh se nese ve znamení zm?ny na t?etí pozici, kterou si p?ivlat?uje Miština na úkor Janáska, který zaváhal p?ed v pr?jezdu pasáže p?ed první pomalou zatá?kou. Obrovskou sm?lou je pro Jana Zborovjana, který state?n? hájil druhou pozici závada na technice, která znamená stop v tomto závod?. Po?ádné pozdvižení p?ináší v 10. kole dvojice Muller a Galliani. Galliani se snaží jít na cílové rovince p?ed Mullera, ale ošidná levo-pravá kombinace neposkytuje dostate?ný prostor pro dva vozy vedle sebe, navíc v plné rychlosti. Ani jeden z jezdc? nechce p?íliš zpomalit a tak Muller naráží jako první do svodidel na pravé stran? a hned na to se do jeho vozu opírá i Galliani. Pro oba tento tvrdý náraz znamená významné poškození vozidel a Galliani navíc dostává n?kolik ran i od projížd?jících soupe??. I p?es to pokra?uje v závod? i když jsou poškození jeho vozu natolik vážná, že se propadá stále hloub?ji. Na tuto kolizi doplatil také Stivín a pole se tak op?t sjelo do n?kolika vzájemné bojujících skupin. Zejména za pomalým Gallianim je opravdu t?sno, na což doplácí v jedenáctém kole Ondrej Kover a posunuje se tak o n?kolik pozic zp?t. Galliani s tém?? neovladatelným vozem odstupuje ve 12. kole a Kover má z?ejm? n?jaké technické potíže, jelikož na n?kolik sekund zastavuje. Muller sice po tvrdé kolizi z?stal na 4. pozici, ale skupina jedoucí za ním se za?ala kvapem blížit k jeho zdeformovanému vozu. Muller ze všech sil odolával, ale nakonec nedokázal konkurovat ostatním soupe??m, kte?í m?li v?z v podstatn? lepším stavu a postupn? se propadl až na 8. pozici. Patrik Cikrle jedoucí na 15. p?í?ce již ztrácí koncentaci a v 17. kole zkouší tvrdost svodidel v T2. Odepsaný pravý p?ední tlumi? mu tak tak dovoluje dojetí do box?. V posledních 3 kolech se posunuje ješt? Stehlík p?ed Stivína a Mullera a o 11. p?í?ku svád?jí souboj Exner a Šorf. Cílem druhého závodu projíždí s velikým náskokem Martin Šilhánek, druhý se po právu prohání pod mávající šachovnicovou vlajkou Vít Miština a t?etí pozici kon?í Robin Janásek.
Výsledková listina div 1 závod 2

Divize 2

Kvalifikace a Superpole

V kvalifikaci druhé divize startovalo pouhých 17 jezdc? a tentokrát si v?tšina z nich ned?lala starosti a p?ejížd?ní žluté ?áry ohrani?ující výjezd z box? se stalo zvykem, stejn? jako v ostatních divizích. Start do kvalifikace byl tentokrát d?ležitý a každý jezdec si hledal místo na trati tak, aby m?l ideální odstup od vozidla p?ed sebou. Hor?ákovi mechanici zprovoz?ují v?z až v páté minut? kvalifikace. Hor?ák se cítí motivován a ?adí se svými ?asy do p?edních ?ad. Celou první polovinu obhajoval první pozici Loucký, ale t?sn? p?ed koncem byl p?edstižen Winterem a Cagašem, kte?í zajeli shodný ?as 1:14,85. O postupu do druhé ?ásti rozhodovaly op?t setiny sekundy a p?es veškerou snahu se do superpole nedostali Zrník, Vála, Šimek, Rosa, Jeništa, Vovesný a poslední pozici obsadil Kurt Kombajn.
V superpole se utkalo nejlepších 10 jezdc? a jejich výkony jim vynesly následující umíst?ní na startu. Jako první byl vyslán na tra? Šída, ale díky chyb? se mu nepoda?il zajet konkurenceschopný ?as. Jako druhý opustil boxovou uli?ku Filo, ale než se sta?il dostat na tra? selhala mu elektornika na jeho voze. Pokud se jeho mechanik?m poda?í p?ijít na to kde je problém, bude startovat z 10. pozice. Další na ?ad? je Vázler a ?asem 1:14,85 dokazuje svoji formu. Nakonec ale jeho ?as sta?í pouze na 3. pozici. Hned za Vázlerem se umis?uje Hor?ák, který bude startovat z 4. p?í?ky. Vynikající ?as se da?í trefit Ku?erovi a jak se ukáže o pár minut pozd?ji, vynáší mu jeho bezchybná jízda start z pole position. Loucký, Cagaš ani Winter nemají tentokrát št?stí a ?adí se za sebou na 5., 6. a 7. místo. P?edposlední vyjíždí na tra? Hybš a vyrovnanou jízdou v jediném ostrém kole získává druhou pozici ?asem 1:14,80. Favorit z první ?ásti kvalifikace Atti Honyi chybuje bohužel již v prvním stintu a ?as 1:15,90 nesta?í na lepší než 8. startovní p?í?ku.
Výsledková listina div 2 qual

Race 1
Do prvního závodu nám nikdo neschází a R. Filo tedy startuje z 10. místa. Sm?lu si naopak vybírá Hor?ák a po zhasnutí ?ervených sv?tel sta?í pouze uhnout ke kraji a odstoupit. V první zatá?ce se na vnit?ku prosazuje Vázler a p?edjíždí tak druhého Hybše. Další pozice si m?ní Vála se Zrníkem a Jeništa s Rosou. Hned v kole druhém se posouvá vp?ed Zden?k Cagaš a vedoucí dvojice si vypracovává drobný odstup. Vzadu naopak ztrácí Kombajn, který jede jak se zdá na jistotu a nechce riskovat rozbití vozu. Ve ?tvrtém okruhu nabírá v tu chvíli na 8. míst? jedoucí Šída svodidla na výjezdu z první pomalé zatá?ky a po dalších chybách se p?ed n?j posunují nejen Filo s Válou, ale i Zrník, Šimek a Rosa. Do šestého okruhu tedy jezdci najížd?jí v po?adí Ku?era, Vázler, Hybš, Winter, Loucký, Cagaš, Honyi, Filo Vála a Šimek. V tuto chvíli se nám na trati pohybují v t?sných rozestupech jezdci mezi 3. – 7. místem a souboje se dají o?ekávat i ve skupin? bojující o 10. až 15. místo. V devátém kole k p?ekvapení všech zastavuje u krajnice Loucký a zdá se že n?co ?eší na dálku se svými mechaniky. Po chvíli se sice op?t rozjíždí, ale propad ze ?tvrté pozice až na chvost je jist? citelná rána do strategie týmu VCz Old. Vlastní chybou poškodil tlumi? pravého p?eního kola Filo a musí se tedy vydat na nezbytnou opravu do box?. Vrací se sice p?ed Louckým, ale ?eká ho ješt? trest, který si vysloužil za p?ekro?ení rychlosti v boxové uli?ce. V desátém okruhu zaznamenáváme ztrátu koncentrace u n?kterých jezdc?. Nejd?íve posílá v?z do svodidel Rosa navíc ješt? lehce koliduje s Šídou, ?ehož využívají k p?edjetí Jeništa s Vovesným, ale po?adí se m?ní i na t?etí pozici, kterou p?epouští Hybš ve prosp?ch Wintera. Hybš byl dlouhý v zatá?ce p?ivád?jící jezdce na dálni?ní nájezd a propadl se až za Cagaše. Nyní musí ješt? ?elit nátlaku, který na n?j vyvíjí šestý Honyi. Atti nenechává nic náhod? a mazácky se protahuje p?ed Hybše v technické pasáži. Osmý Vála sleduje d?ní p?ed sebou a desetinku po desetince stahuje náskok p?ed sebou soupe?ících jezdc?. Osmý je v polovin? závodu Šimek a prozatím se mu da?í držet za sebou jak Zrníka, tak i Jeništu a Vovesného. Rozdíl mezi prvním Ku?erou a druhým Vázlerem je již 5 sekund a další 5 ztrácí na t?etím míst? jedoucí Winter. Cagaš je sice neustále t?sn? za Winterem, ale recept na p?edjetí doposud nenašel. Další zajímavé situace se d?jí až v kole 16., kdy se posouvá Honyi p?ed Cagaše a Zrník se díky kontaktu s bariérou na výjezdu z šikany propadá až za Vovesného. V kole osmnáctém zajíždí na zastávku v boxech Šída a posouvá se tak až na p?edposlední 15. místo. K poslední vým?n? pozic v tomto závod? dochází v záv?re?ném kole mezi týmovými kolegy z M3R, kdy se Kombajn dostává p?ed Zrníka. Pro vít?zství si tentokrád dojíždí suverénní Miroslav Ku?era, 8 sekund za ním protíná cílovou ?áru Jakub Vázler, následován svým týmovým kolegou Karlem Winterem.
Výsledková listina div 2 závod 1

Race 2
Tentokrát z?stává na roštu kv?li technickým potížím stát Pavel Loucký a závodu se tedy nezú?astní. Ostatní jezdci se celkem v klidu ?adí a ani v první ošidné vrace?ce nenastává žádný vážn?jší kontakt. Hybš využívá plnohodnotn? startu z pole position, ale za ním si prohazují pozice Cagaš s Honyim. Rovn?ž na dalších p?í?kách se po?adí m?ní. Nejd?íve Kurt Kombajn pouští týmového kolegu Zrníka a oba dotahuje Robert Filo, který se již posunul p?ed Hor?áka a Rosu. V dalším kole v nájezdu na dálnici chybuje Ku?era a po odrazu od svodidel k?íží stopu Vázlerovi. Oba musejí zpomalit, ?ehož využívají Vála, Šimek a Jeništa. P?ed Vázlera se navíc dostáví i Vovesný. T?etí okruh je ve znamení vým?ny jezdce na vedoucí pozici, kdy si Atti Honyi celkem snadno poradil s Ji?ím Hybšem. Celé startovní pole prozatím z?stává nezvykle konzistentní a drobná mezera je pouze mezi 11. Šídou a 12. Zrníkem. Poslední jede s velkou ztrátou Rosa, který již byl na návšt?v? u mechanik?. V pátém kole se Ku?era snaží vydobít alespo? jednu ze ztracených pozic, ale spole?n? s Jeništou vjíždí do svodidel a propadá se tak o další 2 místa zp?t. Ze situace t?ží Vovesný, kterému ale na záda nep?íjemn? dýchá Vázler. V následujícím okruhu se Cagaš kone?n? posouvá p?ed Hybše a to sice na cílové rovince ješt? p?ed nájezdem do levo-pravé kombinace. Dosti kaskadérským zp?sobem podjíždí Vázler Vovesného, zatímco vše ze zadu sleduje Šída. V tomto okruhu odstupuje z posledního místa Rosa, který se již pár okruh? trápil se znovu poškozeným vozem. V nájezdu do šestého kola posílá Vázler nekompromisn? do svodidel Jeništu. Ten nedokáže zabránit smyku, ale nikdo další se do incidentu našt?stí nazapojuje. Vázler s Jeništou tedy propadají až na samotný chvost a znovu se srážejí v šikan?, tentokrát po chybn? Jeništy. Vázler nám ze závodu odstupuje okamžit? a Jeništa ho následuje o kolo pozd?ji. Dalších n?kolik kol se jezdci “nepoušt?li do žádných v?tších akcí” a spíše šet?ili obutí a techniku do druhé poloviny závodu. Druhý Cagaš testoval stopu a svoje vyhlídky na p?ejetí vedoucího Honyiho a Winter kli?koval v zrcátkách Hybšova vozu. Hybš nakonec souboj opustil po vlastní chyb?, kdy v 15. kole nezvládl výjezd vedoucí do dálni?ní pasáže a propadl se tedy až na sedmou pozici za Vovesného. Další prohození pozic zajiš?uje Šída, který se posunuje nejd?íve za Ku?eru a o pár kol pozd?ji i za devátého Zrníka. Šest kol p?ed cílem za?íná Cagaš vystrkovat r?žky a n?kolikrát se na chvíli dostává p?ed Atti Honyiho. Definitivn? se rozhoduje o vedoucím jezdci v kole 18. a to konkrétn? ve výjezdu z “vrace?ky”, p?ivád?jící jezdce na rovinku p?ed podjezdem. Cagaš zaujímá vnit?ní stopu a i když se Atti snaží dotáhnout na cílové rovince ve v?trném pytli, v následné kombinaci rychlích zatá?ek musí cht? necht? ubrat. O další šance na souboje se Honyi ochuzuje sám po té, co trefuje svodidla v šikan?. Nyní již m?že pouze udržovat tempo a dostate?ný ?asový náskok p?ed t?etím Winterem. B?hem posledních 4 okruh? se již nic na celkovém po?adí nem?ní a tak po krásném výkonu vít?zí Zden?k Cagaš, následován Atti Honyim a trojici dopl?uje Karel Winter.
Výsledková listina div 2 závod 2

Divize 3

Kvalifikace a Superpole

Kvalifikace v této divizi byla tentokrát velice jednoduchá a na napínavé okamžiky skoupá Startovalo pouze 16 jezdc? a tak se i zde do superpole dostala nadpolovi?ní v?tšina. Již v první polovin? zajel velice rychlý ?as Petr Toušek, následován Janem Tréglem a Maxem Rousem. Kvalitu svár? a spoj? na svodidlech prov??ili snad všichni, ovšem nejtvrší kontakt p?edvedl Ján Papuga a m?l co d?lat, aby sv?j v?z vytvarovaný do písmene “L” dovezl do box?. Mezitím se ukázkovými hodinami vyznamenal Suchánek, který v tuto chvíli obsazoval svým ?asem devátou pozici. V polovin? první ?ásti byli v ohrožení desátý Kuncel t?sn? následován Šedivým a ?erveným. Hraško využil poslední p?íležitost a posunul se z posledního místa mezi postoupivší.a jeho týmový kolega Radek Šerý vybojoval prozatimní první místo. Do Superpole tedy nepostoupili jezdci v po?adí: Kuncl, Šedivý, ?ervený, Kigler, Brumla a Papuga, který absolvoval pouze 2 ostrá kola.
Superpole se neslo ve znamení mnoha chyb a n?kte?í jedci si spíše pohoršili oproti p?edpoklad?m z první ?ásti. Nejhorší ?as zajel Radek Šerý a do závodu tak startoval z desáté pozice. Chybovali i Plško, Kadlec a lehce i Rous. Naopak bezchybný výkon p?edvedl Trégl a zasloužen? startoval z poleposition následován Touškem, Hraškem, Peprným, Raušnerem a Suchánkem.
Výsledková listina div 3 qual

Race 1
Start i první kolo prob?hlo nadmíru klidn?. K p?edjetí se prakticky nikdo neodvážil a všichni si po?ínali velice opatrn?, tedy krom? Šerého, který ušt?d?uje š?ouchance na všechny strany a zejména Kadlecovi. Od kola druhého to již se závod?ním vypadá lépe a r?žky za?íná vystrkovat Raušer. S úsp?chem se posouvá p?ed t?etího Hraška a mezitím v polovin? pole svád?jí duel Kuncl a Šedivý. Vedoucí Trégl se na nikoho neohlíží a jede si vlastní závod. Ve t?etím kole musí Suchánek ?ešit problémy s p?evodovkou a než se mu poda?í najít správný kvalt, prohání se okolo n?j Rous, Kadlec a Šerý. Na p?edních pozicích chybuje Hraško, ?ehož ihned využívá Peprný a po chvíli i Rous, zatímco sedmou pozici p?ebírá ve sv?j prosp?ch nekompromisn? jedoucí Šerý. Hraško opravdu nemá sv?j den a po té co pouští týmovéh kolegu Šerého je op?t dlouhý v T3. Kadlec na nic ne?eká a bez problém? vnit?kem p?ebírá sedmou pozici. Na chvost se nám mezitím propadl Jirka ?ervený, jemuž na chvíli vypov?d?l službu volant. Raušer na t?etím míst? nedokáže udržet tempo a za?íná se propadat nejd?íve za Peprného a nyní odolává tlaku od Šerého, který se mezitím dostal snadno p?ed Rouse. V sedmém okruhu ze závodu odstupuje Brumla. V kole devátém se Peprný kone?n? dostává i p?ed Touška, který navíc chybuje v šikan? ve prosp?ch Šerého. V polovin? závodu je tedy po?adí následující: vede Trégl, tempo s ním stále drží Peprný, ale na oba se bezchybnou jízdou b?hem n?kolika kol dotahuje Šerý. Následuje s poškozeným vozem jedoucí Toušek, dále Raušer, Rous, Kadlec, Suchánek, Hraško a desítku uzavírá Šedivý. Momentáln? osamocen krouží Kuncl a v jedné skupince jedou Plško, Kigler, Papuga a ?ervený. T?inácté kolo se stává osudným Hraškovi, který a? nerad opouští závod s potížemi na elektronice vozu. V tomto kole se rovn?ž posouvá ?ervený p?ed Plška a do box? musí zajet Toušek, který ve snaze sjednotit tvary svého vozu deformuje i pravou polovinu karoserie. Toušek ale nemá zastání ani u mechanik? a tak vyráží do dalšího kola s tém?? nepojízdným vozem. Aby toho nebylo málo, vysluhuje si trest projetí boxovou uli?kou za p?ekro?ení rychlosti v boxech. Mimo záb?ry kamer si prohodili pozice Rous a Raušer, který nyní musí odolávat tlaku ze strany zkušeného Kadlece. Raušer si m?že na chvíli oddechnout, jelikož Kadlec chybuje ve prosp?ch Suchánka, který díky dobrému stavu pneumatik zajíždí velice rychlá kola. Sedmnáctý okruh se nese op?t ve znamení vým?ny pozic. Šerý se tentokrát dostává p?ed Peprného na druhé místo a Suchánek se posouvá p?ed Raušera. V posledním kole chybuje v nájezdu do T1 Rous a svou doposud ?tvrtou pozici p?enechává Suchánkovi. Pro za nimi jedoucího Kadlece ale za?íná peklo s p?eh?átou spojkou a poslední metry závodu musí jet tak?ka krokem. V kone?ném d?sledku to pro n?j znamená ztrátu 3 pozic a propad na deváté místo. První závod tedy zasloužen? vyhrál mazáckým stylem start-cíl Jan Trégl, následován rychlíkem Šerým a trojici uzav?el brilantn? jedoucí Peprný.
Výsledková listina div 3 závod 1

Race 2
Druhý závod byl v prvním kole až mimo?ádn? klidný. O tom, že to je klid p?ed bou?í se jezdci p?esv?d?ili o chvíli pozd?ji. Ve druhém okruhu chyboval v šikan? Peprný a p?enechal tak svoji ?tvrtou pozici Šerému. Na dalších pozicích se po?adí nem?nilo, pouze poslední Hraško ztratil kontakt s jezdci p?ed sebou. Na další p?edjížd?cí manévr jsme si museli po?kat do 4. kola. Nejd?íve se Šerý odvážn? pustil p?ed Suchánka, ale zcela minul brzdný bod, takže vrazil i do p?ed nimi jedoucího Rouse, který se musel hodn? snažit, aby uvedl vozidlo zp?t do správného sm?ru. Suchánek se tedy posunul na 2. pozici a na kolizi vyd?lal i Peprný.Po pr?jezdu cílovou rovinkou se zklamaný Rous snažil dostat zp?t p?ed Peprného ve vrace?ce, ale Šerý se znovu vecpal na vnit?ek, což vedlo k další kolizi. Tentokrát se p?ed tuto dvojici š?astn? posunul Trégl. Tím se nám pole op?t semklo, ale k vzájemnému p?edjížd?ní nedocházelo. Jsme zv?davi jak sportovní komisa?i posoudí tyto 2 incidenty jezdce, který si v prvním závod? tohoto šampionátu lé?il komplexy rozdáváním protest? na všechny strany. Až teprve v sedmém okruhu je Rous dlouhý v nájezdu na dálni?ní p?ivad??, ?ehož tentokrát již férov? využívá Šerý. V 9. kole zajíždí poslední Hraško k mechanik?m na opravu omláceného vozidla a vp?edu za?íná ztrácet tempo prozatím vedoucí Raušer. Díky vzájemným boj?m za ním jedoucího Suchánka, Peprného a Trégla se na celou skupinku velmi rychle dotahuje Šerý. Mezitím si prohazují pozice Kuncl na úkor Šedivého a Toušek se propadá za Plška. V jedenáctém okruhu už jsou op?t slyšet plechy. Nejd?íve se Peprný dostává p?ed Suchánka, Suchánek lehce driftuje a ostatní za ním musí brzdit. Ovšem až na Šerého, který v?z bezostyšn? posílá vn?jškem stylem kamikadze. Snad by mu to i vyšlo aniž by kohokoli poškodil, ale Suchánek ani Peprný nemají v?z pln? pod kontrolou a prostoru je v tomto míst? tak málo… Vozy se vzájemn? odráží a smyk Suchánkova vozu dokon?uje Šerý, který na celé situaci t?ží nejvíce a posouvá se p?ed všechny. Suchánkovi trvá mnoho drahocených sekund, než v?z oto?í a ztrácí tak celkem 7 pozic. Mimo záb?ry kamer se propadá Kadlec na p?edposlední p?í?ku p?ed Hraška, který zajíždí do box? znovu ve 12. kole. V kole 13. vrací Toušek p?edjetí Plškovi a vše z nepatrným odstupem sleduje prozatím nenápadn? jedoucí Papuga. Od poloviny závodu probíhají divácky vd??né souboje o 10. místo. Po?adí si mnohokrát m?ní Suchánek, Toušek, Plško a Papuga. Situace nahrává Kadlecovi, který tak minimalizoval svou ztrátu na tuto skupinu. Patnáctý okruh znamená zm?nu ve vedení závodu, vedoucí Raušer chybuje ve vrace?ce a ztrácí 2 pozice najednou na úkor Šerého a Peprného. Propadající se Raušer v?z nešet?í a n?kolokrát se opírá o svodidla. Nejd?íve ztrácí pozici v technické pasáži ve prosp?ch Rouse a v tom samém okruhu se p?ed n?j bez problém? dostává Kuncl. První prudké bržd?ní v následujícím kole se p?ed Raušera op?t posouvají další vozidla, tentokrát Kigler a Šedivý. V dalším okruhu pak ?ervený a Suchánek. V posledních 3 kolech závodu ješt? sledujeme náznaky p?edjetí mezi Touškem a Plškem, ale hlavn? souboj o první p?í?ku Šerého, na kterého dotírá Peprný, který je sice v tuto chvíli evidentn? rychlejší, ale v d?ležitých chvílích nemá pozici k p?edjetí. Raušer se s t?ží prodírá s vážn? poškozeným vozem posledními n?kolika okruhy a do cíle p?ijíždí s velkou ztrátou, ale dostate?ným náskokem p?ed posledním Hraškem. Závod tak tedy vyhrává „zvláštním“ zp?sobem Šerý, následován skv?le jedoucím Peprným a Tréglem.
Výsledková listina div 3 závod 2

Divize 4

Kvalifikace a Superpole

Jako obvykle nám ?tvrtou divizi obsazují jezdci talentovaní a ti „mén?“ talentovaní. O zna?ných rozdílech napov?d?la již kvalifikace. N?kte?í jezdci nedokázali krotit své vášn? již v zah?ívacím kole a p?e o?ima divák? deformovali karoserie ze všech stran i když ješt? o nic nešlo. Za zmínku jist? stojí ?asté p?ejížd?ní žluté ?áry na výjezdu z boxové uli?ky, ale toho jsme koneckonc? byli sv?dky i v divizích vyšších. Patrik Novotný povrdil svou formu z minulých závod? a dlouho se držel na ?ele s nejlepším ?asem. Jenže se objevil další kvalitní jezdec, který nepodcenil trénink a tak od poloviny kvalifikace figururuje na prvním míst? jméno Karel Veselovský. V první ?ásti kvalifikace z?stali „viset“ a do závodu startují tedy z 11. místa Pmpal, následován Klinerem, Imlaufem, P?ikrylem a chvost bude uzavírat Cekl. Do Superpole nám bohužel Karel Veselovský a jak se ukáže pozd?ji, nezú?astní se ani závod?. Druhá ?ást kvalifikace se nesla v duchu ostatních divizí. Kdo nechyboval a nekolidoval se svodidly, m?l velikou šanci startovat do závodu z p?í?ek nejvyšších. První desítka tedy vypadá v obráceném po?adí takto: 10. Veselovský, který ovšem nezajel jediné ostré kolo. P?ed ním jsou: Chvátal, Šimek, Svr?ek, Pepa von depo a pátý Škrabal. Pro Novotného bylo superpole zklamáním a vyjel si „pouze“ ?tvrtou pozici. T?etí bude startovat Jeník, druhý bude Hamorník a pole position obsadil Mimra.
Výsledková listina div 4 qual

Race 1
Jak je již zvykem, divize 4 nabízí divácky vd??né momenty v trochu jiné form?. Ješt? p?ed nájezdem do první pomalé zatá?ky p?edvád?jí jezdci krkolomné kousky. Nejd?íve Škrabal naráží do zadního nárazníku Novotného a kon?í ve smyku. Ve snaze vyhnout se jeho vozu, ale bez ubrání plynu nebo bržd?ní smykují další jezdci – Pepa von Depo, Pmal a Chvátal. První zatá?kou se zbytek pole jakž takž protahuje ale Ceklovi roztodivné manévry na výjezdu nev?stí nic dobrého a propadá se tedy na 11. místo. Mimra na vedoucí pozici zkušen? poodjíždí a za ním se ?adí v t?sných rozestupech Jeník, Hamorník, Novotný a Svr?ek. Ze souboj? nakonec vyšel nejlépe Hamorník a po?al stahovat vedoucího Mimru. Novotný n?kolikrát p?edjen Svr?ka, ale nakonec také nasadil k trháku a doplnil vedoucí trojici, kterou prozm?nu opustil se spálenou spojkou Jeník a v následujícím kole odstoupil. Závod opusti rovn?ž Chvátal po té co zajede z neznámých d?vod? do garáže ke svým mechanik?m. V devátém kole p?ijel do box? Pmpal a propadl se tak na poslední pozici. Zastávku u mechanik? podstoupili v následujícím okruhu i Pepa von Depo a Ladislav Imlauf. P?kné souboje probíhaly v první trojici a v polovin? závodu se na vedoucí p?í?ce usadil Hamorník p?ed Mimrou a Novotným. Další jezdci již m?li významné rozestupy a t?sno bylo až okolo 7. místa mezi Klinerem a Škrabalem. Novotný zdolal Mimru prakticky bez boje ve ?trnáctém okruhu a ihned se pov?sil za vedoucího Hamorníka.Škrabal postupoval polem a nyní si vzal na mušku P?ikryla. Neš?astnou náhodou ale p?i p?edjížd?ní na výjezdu z vlásenky škrtl o P?ikryl?v v?z a ten se rozto?il. P?i ?ekání pak oba p?edjel radostný Kliner. Imlauf rozbil auto jen co vyjel od mechanik? a p?i nájezdu do boxové uli?ky p?ekro?il rychlost. Závodnické nadšení se v tu chvíli rozplynulo a Imlauf rad?ji odstoupil. Osm kol p?ed koncem závodu oplácí tentokrát P?ikryl oto?ení Škrabalovi, ale na rozdíl od p?edchozího incidentu na soupe?e nepo?ká. Tím se rozd?lila další bojující dvojice a poslední šance na souboje tak z?stává pouze mezi prvním Hamorníkem a druhým Novotným. I zde se ale situace vy?ešila relativn? rychle a zkušený Novotný neváhá využít nabídnutého místa po Hamorníkov? chyb?. Do konce závodu se již nic nem?ní a vyhrává Patrik Novotný p?ed Martinem Hamorníkem a Josefem Mimrou.Výsledková listina div 4 závod 1

Race 2
K zatím nejvážn?ji vyhlížejícímu incidentu došlo v druhém závod?. Svr?ek sice skv?le vystartoval z t?etího místa, ale Kliner nehodlal dát svoji pozici zadarmo, což m?lo pro oba za následek strkanici ješt? p?e nájezdem do pomalé pravé zatá?ky. Svr?ek pak p?i návratu do ideální stopy na výjezdu zk?ížil cestu Novotnému a p?edvedl tak n?kolik p?emet?. Mohl mluvit o ?áste?ném št?stí, že dopadl na kola, ale sdemolované p?ední i zadní av?šení vyžadovalo návšt?vu box?. Druhá polovina prvního kola se nesla taktéž ve znamení tvrdých souboj?. Šimek s Mimrou si nehodlali vzájemn? uhnout a Michal Pmpal se rozhodl je rozd?lit tím, že bez bržd?ní pustil v?z do mezery, která se na malý okamžik naskytla. To co nastane jsme snad ješt? nevid?li. V druhém kole se po?adí m?ní snad v každé zatá?ce a v?tšina jezdc? se propadává a? už vlastní vinou, nebo ú?astí v kolizi. Tím nám vznikají veliké rozestupy a jezdci tak budou mít pár kol na uklidn?ní. Vedení závodu tedy p?ebírá Mimra, ale ne úpln? s ?istým sv?domím. Na druhém míst? se stabilizuje Šimek a t?etí p?í?ka z?stává v rukou jeho stájového kolegy Klinera. Od ?tvrtého místa dále se pole op?t sjíždí a do 5. okruhu se jakž takž orientujeme v po?adí. Nakonec poodjíždí ?tvrtý Hamorník následován Pmpalem a za nimi z?stává ostrý boj mezi P?ikrylem, Novotným, Pepou von Depo, Jeníkem a Chvátalem. V 6. kole odstupuje z poslední pozice p?i návšt?v? box? Škrabal. V šikan? hrub? chybuje Pepa von Depo a najíždí ?eln? do svodidel. Srážce nedokáže zabránit Chvátal a oba tak z?stávájí oto?eni proti sm?ru jízdy. P?ed P?ikryla se mezitím dostal Novotný a to samé se chystá ud?lat i Jeník, což se mu v dalším kole da?í. Novotný se velice snadno dostává i p?ed Pmpala a nyní se chystá na Hamorníka, který naopak touží po t?etí pozici. V devátém okruhu se Hamorník i Novotný dostávají p?ed p?vodn? t?etího Šimka a spole?n? se vydávají stíhat Klinera. Št?stí ale Klinerovi nep?eje a tak sta?í chvilka nepozornosti a oba rychlíci jsou p?ed ním. Další souboje se vedou o 7. místo mezi Pmpalem a Jeníkem a další dvojice je hned za nimi ve složení Chvátal a Cekl. V polovin? závodu má vedoucí Mimra náskok celou polovinu okruhu a pokud nevyrobí chybu, nebo se nep?imotá k nehod?, nem?lo by mu tentokrát vít?zství uniknout. Dlouhá 4 kola se trápí na trati P?ikryl s naprosto spálenou levou p?ední pneumatikou a než se rozhodne k návšt?v? mechanik? ztratí i tu p?edposlední pozici ve prosp?ch Pepy von Depo. P?ikryl nakonec sv?j souboj s technikou vzdává ve ?trnáctém okruhu. Kamerám mezitím unikl p?edjížd?cí manévr, kterým se Novotný dostal p?ed pomalejšího Hamorníka. Na trati se tedy bude do konce závodu rozhodovat již jen souboj mezi Jeníkem a Pmpalem. Jelikož ale Pmpal vráží do svodidel i na rovince, nevypadají jeho šance nijak r?žov?. Chybuje ale i Jeník a tak jsou šance obou závodník? op?t vyrovnan?jší. Lepší koncentraci i stav vozidla nakonec zhodnocuje Pmpal a definitivn? zaujímá šesté místo. K poslední zm?n? dochází na 9. pozici o kterou se vlastní chybou p?ipravuje Chvátal ve prosp?ch Cekla. Poslední místo te? již náleží Svr?kovi, jelikož Pepa von Depo kon?í zcela mimo tra? Cílem tedy po t?iadvaceti kolech projíždí jako první Josef Mimra, následován Patrikem Novotným a Brano Hamorníkem.
Výsledková listina div 4 závod 2

Shrnutí:
P?edposlední závod šampionátu PC Opravy Škoda Octavia Cup se pojede na trati Aston Historic v obrácené variant? a jezdci by si zde mohli spravit náladu, jelikož se jedná o klasický autodrom v krásném prost?edí s bohatou historií a je zde zcela nepochybn? v?tší prostor pro opravu p?ípadné chyby než na m?ststké trati.

Posledn? avizované p?ekvapení jsem sd?lil již na fóru a pro ty, kte?í zmínku nezaregistrovali uvádím, že naše snaha zmedializovat LFS je prozatím na nejlepší možné cest?. Náš návrh a oslovení redakce nej?ten?jšího motoristického ?asopisu Sv?t Motor? byl šéfredaktorem zmín?ného týdeníku p?ijat a v nejbližší dob? by m?lo dojít ke kontaktu ze strany redakce ve v?ci uve?ejn?ní ?lánku o naší komunit? a o letošním ro?níku šampionátu Škoda Octavia Cup.

Text: Miri
Foto: Spangler

Podrobné statistiky a záznamy z jednotlivých divizí
Pr?b?žné po?adí jezdc? po prvním závod?
Pr?b?žné po?adí tým? po prvním závod?

Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.