CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008 - Aston Historic rev

10. 03. 2008 | Miri


Aston varianta Historic rev – 8,1 km

Británie hostí již t?etí závod letošního ro?níku PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008 a vždy nás vítala nezapomenutelnou atmosférou. Okruh Aston, který ?eká na jezdce tentokrát uspokojuje adekvátním zázemím, které je na úrovni i ve srovnání s modern?jšími trat?mi. Prostornost a komfort box? snad ani nemá smysl srovnávat s jamajskou tratí, protože mezi Astonem a Fern Bay je v tomto sm?ru ?ádový rozdíl. Anglie sice nebyla na rozdíl od Francie pr?kopníkem automobilového sportu, ale dnes je bezesporu jeho domovem. V žádné jiné zemi nemají automobilové závody a hlavn? stavba závodních voz? tak rozsáhlou tradici, jako v ostrovním království. Tribuny pak plní motoristi?tí fanoušci, pro které je automobilový sport náboženství a motorismu dokonale rozumí.

Okruh byl vybudován ?áste?n? na mok?in? a p?i stavb? se proto muselo použít 15 000 betonových pilí??, aby se zabránilo eventuálním posun?m. Druhým typickým prvkem astonského motodromu jsou kopcovité pasáže s výrazným p?evýšením. Rozpo?et na výstavbu byl gigantický a na výsledku je to vid?t, jelikož prostor a kvalita je patrná všude. Zajímavostí okruhu je, že jeho nejnižší bod leží jen 4,5 metru nad hladinou mo?e. V pr?b?hu let doznal okruh n?kolika zm?n, p?vodn? na n?m byly pouze dlouhé rovinky spojené rychlými zatá?kami, postupn? však byl rozd?len do více variant a na nás tentokrát ?eká varianta Historic ovšem ve specifikaci REV. Charakteristický prvek této varianty je jezdecky vysoce cen?ný pr?jezd rychlou šikanou s negativním vertikálním p?etížením.

V?tšina zatá?ek je v rychlém sledu za sebou, odd?lená odpo?inkovými rovinkami a ?as na projetí okruhu s vozem FXO je v ideálním p?ípad? lehce pod 3 minuty. Dobré odlad?ní vozu z pohledu mechanické p?ilnavosti je základem, hodí se i pom?rn? tvrdší nastavení podvozku. P?ítlak vzhledem k charakteristikám vozu nebude rozhodující. Za to s odlad?ním p?evodových stup?? musí být týmy opatrné kv?li dv?ma delším rovinkám, které nabízejí možnosti pro p?edjížd?ní. Tou nejlepší je krom? pasáže startu a cíle i zadní rovinka kon?ící rychlou pravou zatá?kou. Na zadní rovinku se vyjíždí z rychlé zatá?ky a t?sn? následovat v?z p?ed sebou je kv?li zhoršené ovladatelnosti ve v?trném pytli hodn? obtížné.

Martin Šilhánek alias Ghost_CZ držitel prozatím nejrychlejšího hotlapu 2:56.110 popisuje pr?jezd okruhem:

Aston historic považuji za jednu z nejkrásn?jších tratí, které nám tv?rci LFS p?ipravili. Dlouhá, rychlá a ?lenitá tra? s minimem pomalých zatá?ek p?edstavuje pravou výzvu.

Cílovou, ?áru, umíst?nou p?ibližn? v ¾ délky nejdelší rovinky, protínají vozy v rychlosti kolem 230 km/h. T?sn? p?ed brzdným bodem do úvodní šikany se rychlost ješt? zvyšuje až k met? 240 km/h. Již zmín?ná úvodní šikana, respekt vzbuzující svými vysokými obrubníky, ale nepat?í mezi nejobtížn?jší místa na trati. Po jejím projetí následuje stoupání do nejpomalejšího místa na trati, na 2. rychlostní stupe? projížd?né 180° levoto?ivé zatá?ky. Obzvláš? výjezd je d?ležitý. Následuje lehce zvln?ný sjezd na plný plyn k prvnímu m??enému mezi?asu, kterému t?sn? p?edchází pravoto?ivá rychlá zatá?ka, projížd?ná v rychlosti kolem 150 km/h. Práv? tato zatá?ka p?edstavuje jedno z nejobtížn?jších míst na trati. Vyjetí z ideální stopy se sice na mezi?ase p?íliš neprojeví, ale nepovedený výjezd dokáže velmi negativn? ovlivnit výsledný ?as.

St?ední pasáž trati zahajuje rytmická série rychlých zatá?ek. Poté tra? stále klesá a p?echází do dlouhého rovinatého úseku, zhruba uprost?ed rozd?leného mírnou, na plno projížd?nou zatá?kou. Záv?r st?ední pasáže trati p?edstavuje nenápadn? vyhlížející, ale nesnadné esí?ko na pravou ruku. Druhý m??ený mezi?as je umíst?ný na p?ilehlé krátké rovince, po které ?eká jezdce z?ejm? nejkrásn?jší místo na trati, velmi rychlá šikana, po belgickém vzoru p?ezdívaná “Eau rouge“. Oproti originálu na okruhu Spa-Francorchamps je však strm?jší a v této variant? okruhu projížd?ná sm?rem z kopce. Pr?jezd tímto místem na trati je opravdu úžasn? zábavný, kola ztrácejí v rychlosti kolem 160 km/h kontakt s vozovkou a tvrdé p?istání dokonale prov??í kvalitu podvozku.

Poté vozy sm??ují k obtížné, utahující se levoto?ivé zatá?ce, ústící v cílovou rovinku. Práv? zde se m?že hodn? získat, ale i ztratit, obzvlášt? p?i nezvládnutém výjezdu. Od protnutí cílové fotobu?ky pak jezdce d?lí p?ibližn? 20 vte?in jízdy s plynem na podlaze. Záv?rem bych dodal, že okruh je díky dlouhým rovinkám pom?rn? šetrný k pneumatikám. Avšak má svá další specifika - vcelku obtížné je najít ideální vyvážení brzd a velmi mnoho také záleží na správn? zvoleném zp?evodování. ?eká nás jist? zajímavý závod. Díky charakteristice trati bude jist? hodn? p?íležitostí k p?edjížd?cím manévr?m a závody budou velmi zajímavé.

Ve srovnání se South City m?žeme hovo?it o skute?nosti, že jezdci si tak budou moci po 14ti dnech op?t dovolit „chybovat“, jelikož tato tra? nabízí vcelku široké únikové zóny. Odpo?inek si ale rozhodn? neužijí a soust?ed?ní na bezchybný výkon bude d?ležité i v tomto p?edposledním závod? šampionátu.

Dost možná se do?káme již v tomto závod? jasn?jšího rozuzlení o situaci v pr?b?žném po?adí jak na ?ele v hodnocení jezdc?, tak i v hodnocení tým?. V každém p?ípad? je nadmíru jasné, diváci budou mít op?t o zábavu postaráno a jezdci v jednotlivých divizích si užijí „doufejme“ férové závod?ní.

Text: Miri
Foto: Radek


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.