CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008 - 4. závod

19. 03. 2008 | Miri


Datum: 10. b?ezna 2008

Okruh: Aston Historic varianta REV – 8.100 m, 8 kol (64,8 km)

Po?así: slune?no, mírný vítr (op?t)

Jak bylo zmín?no v preview trati, tentokrát na jezdce ?ekal extrémn? dlouhý závod na okruhu Aston Historic v obrácené variant?. Že to nebude okruh lehký se mnozí p?esv?d?ili již v trénincích a p?i zajížd?ní hotlap?. Sv?d?í o tom i skute?nost stále se snižující ú?asti a tak organizáto?i p?istoupili k rozd?lení jezdc? pouze do 3 divizí. Vzhledem k situaci v pr?b?žném po?adí je více než pravd?podobné, že o celkovém vít?zi PC Opravy Škoda se bude rozhodovat až v posledním závod?, jelikož teoretických adept? na zisk titulu je v první p?tici hned n?kolik. Boj o vít?zství naopak vzdal Antonín Galliani po výpadku v minulém druhém závod? na m?stském okruhu a do Astonu z neznámých d?vod? v?bec nedorazil. Co se d?lo na trati v kvalifikacích, a obou závodech ve všech divizích se m?žete do?íst v následujících ?ádcích.

Divize 1

Kvalifikace
Jako obvykle za?ínáme kvalifikací 25ti nejrychlejších jezdc? první divize. Celé jezdecké pole postupn? opouští své garáže a za povzbuzování divák? a týmových mechanik? se budou v následujících 15ti minutách pokoušet o zajetí co nejrychlejšího ?asu. Celých 6 minut trvá, než jezdci projedou zah?ívacím a prvním ostrým kolem. Hranici 2 minut a 58 sekund poko?uje hned šestice jezdc? v ?ele s Tomášem Stehlíkem, který je ale ihned p?ekonán favoritem Martinem Šilhánkem, který zajíždí ?as 2:56,93. Nicmén? rozhodující bude situace na p?elomu první desítky, jelikož do top ten se bude chtít dostat v?tšina pilot?. P?t minut p?ed koncem první ?ásti figuruje na osmém míst? Muller, devátý Horák, desátý Janásek, jedenáctý Cagaš a dvanáctý Zborovjan. Zatím nejpomalejší ?as se ztrátou více než 10 sekund p?edstavuje pro Jana Saláta poslední pozici. P?ekvapením první divize je op?t Lukáš Leco z týmu CHS prozatím obhajující sedmou pozici. Jezdci nám v tuto chvíli odjížd?jí do posledního možného ostrého kola, které vychází ke spokojenosti Zborovjanovi a Cagašovi. I Muller využil poslední šanci a vylepšil sv?j ?as, který ho udržel v postupu do Superpole. Do druhé ?ásti naopak nepostupují a od jedenáctého místa se na roštu se?adí: K?íž, Horák, Janásek, Krpata, Kover, Skalník, Exner, Rosa, Lalinský, Cikrle, Pavlík, Zrník, Vála, Plško a Salát.

Superpole
Jako první vyráží vst?íc jedinému ostrému kolu Lukáš Leco. Jediná chybi?ka na tomto dlouhém okruhu znamená ?asovou ztrátu a tak jezdci musí udržet maximální koncentraci. Jako druhý je na tra? vyslán Radek Muller, následován Jardou Polmou a vedoucím mužem pr?b?žného po?adí Vítem Mištinou. Lukáš Leco nejede špatn?, ale riskuje, což se mu nevyplácí v poslední náro?né zatá?ce p?ivád?jící jezdce do prostoru startu a cíle. ?as 3:02,62 rozhodn? není konkurenceschopný, ale horší než 10tý již Leco být nem?že a nezbývá než doufat v chybu i u n?kterého z konkurent?. Radek Muller nezajíždí sice svoje maximum, ale oproti první ?ásti kvali si polepšil a startovat bude ze 7. místa. Jaroslav Polma p?ekonává vysn?nou hranici a jeho ?as 2:57,74 bude sta?it na 3. místo. Další z chybujících jezdc? je p?ekvapiv? Vít Miština, který se sice podíval dále do únikové zóny, ale o p?l sekundy p?ekonal Lec?v ?as, což mu vynáší 9. pozici na roštu. Poslední ?asomíru protínají další známá jména a to Radek Loucký, který si vyjíždí šestou pozici, následován Zde?kem Cagašem, jehož ?as nesta?í na lepší jak 8. místo. To už sledujeme pov?domé barevné provedení vozu Tomáše Stiborka, který vyrovnaným výkonem uko?is?uje prozatímní první místo. Další kvalifikující se je Ján Zborovjan, který jen o jednu setinu p?ekonává Radka Louckého a zabírá ?tvrté místo na startu. P?edposlední na tra? vyjíždí Tomáš Stehlík, zajíždí stejný ?as jako Zborovjan a do závodu by m?l startovat podle pravidel p?ed ním. To už ale sledujeme nejrychlejšího muže. První 2 mezi?asy má ideální pro získání první p?í?ky, šikanou i poslední ošidnou zatá?kou se protahuje bez sebemenších problém? a ?asem 2:57,30 získává s p?ehledem pole position.
Výsledková listina div 1 qual

Race 1
Z neznámých d?vod? kon?í hned na startu kv?li ztrát? spojení hned p?tice jezdc? Rosa, Kover, Plško, Zborovjan a Pavlík. Tato obrovská sm?la tedy pro všechny jmenované znamená konec nad?jí na umíst?ní v prvním závod?. Zbytek pole zdá se problémy nemá a tak se poj?me podívat, jak si vedou. První šikana se objede bez problém? a v další levoto?ivé zatá?ce se taktéž da?í jezdc?m jakž takž poskládat. Pavel Horák je ale dlouhý ve snaze udržet vn?jší stopu a tak musí významn? ubírat, což znamená okamžitý propad v t?sn? jedoucím vlá?ku. Na zadní dlouhé rovince se díky souboj?m posunují Cagaš s Mištinou za Janáska a stejn? tak o jednu pozici postupuje i Cikrle. Skv?lý pr?jezd ošidnou utaženou zatá?kou p?edvádí Skalník a p?edjíždí nejen Exnera, ale i K?íže a t?sn? se ?adí za Krpatu. Jeden a p?l sekundový náskok se da?í b?hem prvního okruhu vyjet vedoucímu Šilhánkovi. Druhý figuruje Stiborek a t?etí Polma. Vála, který startoval z p?edposledního místa si ješt? v prvním kole poradil se Zrníkem a nyní se posunuje i p?ed chybujícího Horáka. Pozici si m?ní i jezdci na chvostu v po?adí Salát a Cikrle. Zatímco první 3 jezdci v tuto chvíli zv?tšují vzájemné odstupy, za 4. Mullerem jede vyrovnaná skupinka v t?sných rozestupech. Krásné souboje bok po boku p?edvád?jí Janásek s Cagašem, ale k vým?n? pozic nedojde. Úsp?šn?jší je Loucký, který se posouvá na šestou pozici p?ed Leca. Záke?ná poslední zatá?ka si vybírá první ob?? kterou je doposud t?etí Polma. Dlouho to sice vypadá, že situaci ustojí, ale adheze za krajnicí je tém?? nulová a tak se na chvíli porou?í do ka?írku a vrací se na 7. pozici t?sn? p?ed Mištinou. Miština, který si teprve p?ed chvílí poradil s Cagašem a Janáskem se p?ed Polmu dostává v nájezdu do technické pasáže druhého sektoru. V tomto kole si vylepšuje svoji pozici i Lalinský na úkor Cikrleho a Cagaš se dostává na jedno kolo p?ed Janáska. Nejkrásn?jší podívanou nabízí nyní skupina v druhé desítce. K?íž se propadá za Lalisnkého s Cikrlem a do souboje se ?adí i Vála a Horák. Ve ?tvrtém okruhu vrací Cagaš pozici zp?t Janáskovi, ale za nimi jedoucí Krpata dost nepochopiteln? najíždí do pneumatik na p?ehledném úseku za „ou r?ž“ a propadá se o p?t pozic dozadu. Pavel Horák ve snaze posunout se p?ed K?íže musí po strkanici vyjet do trávy a tak nyní figuruje na posledním dvacátem míst?. Do druhé poloviny závodu tedy vjížd?jí jezdci v po?adí první s více než 3 sekundovým náskokem Šilhánek následován Stiborkem na kterého ztrácí propastných 5 a p?l sekundy t?etí Muller. Za ním jsou již rozestupy menší nebo minimální. ?tvrtý tedy jede Stehlík, následován Louckým, Lecem, Mištinou, Polmou, Janáskem a první desítku uzavírá Cagaš. V pátém kole si bere zp?t svoji pátou pozici Loucký a Leco, který se snaží kontrovat nakonec pouští i Mištinu a je rád, že se tak tak udržel na trati. Krpata po svém propadu z minulého kola podléhá i Cikrlemu, ale drží si kontakt a jist? se ješt? pokusí o p?edjetí. O?i všech se ale najednou orientují na Šilhánka, který vytvá?í hrubou chybu po které se ocitá na notnou chvíli mimo tra? kde jinde než v náro?né poslední pomalé zatá?ce. Tomáš Stiborek se ani nemusí p?íliš p?emáhat a p?ebírá bez boje první pozici. Šilhánek se te? bude muset sakra snažit, pokud chce závod vyhrát. Jak mají vypadat férové souboje p?edvádí Cagaš s Janáskem.Jejich bitva by m?la být zaznamenána a dána za p?íklad do u?ebnic, jelikož je v každém obranném nebo úto?ném manévru znát vzájemný respekt, jezdecká vyzrálost a zkušenosti spolu se zábavou, kterou to ob?ma bezesporu p?ináší. Do souboje se na chvíli snaží zapojit i Exner, ale po chvíli se propadá za nenápadn?, ale bezchybn? jedoucího Skalníka a následn? podléhá i Lalinskému. V posledních 3 kolech se d?jí zajímavé p?edjížd?cí manévry na chvostu. Horák si nejprve poradil se Zrníkem a v posledním kole i s K?ížem. Krpata se dostává definitivn? p?ed Cikrleho a v samotném posledním kole se m?ní po?adí na poslední p?í?ce, kam se propadá Zrník. My se ale poj?me podívat, jak dramatická byla bitva o první pozici. Šilhánkovi se b?hem 2 kol poda?ilo stáhnout sekundovou ztrátu a v polovin? posledního kola za?al chystat p?edjetí vedoucího Stiborka. Že to nebude úkol jednoduchý je více než jasné a potvrzuje to i Stiborkova tvrdá defenzivní stopa. Útok p?išel v rychlé levé zatá?ce spojující 2 zadní dlouhé rovinky. Janásek se nejd?íve dotáhl ve v?trném pytli a následn? zaujal vnit?ní stopu. Ani jeden z pilot? necht?l ubrat a tak se stalo co se stát muselo, po lehkém kontaktu se vozy porou?ely mimo tra?, ale našt?stí oba své vozy uko?írovali. Šilhánek se tedy propadl zp?t za Stiborka a tak to z?stalo až do projetí cílem. T?etí pozici obhájil skv?le jedoucí Radek Muller, který tak?ka celý závod vedl skupinku stejn? rychlých jezdc?.
Výsledková listina div 1 závod 1

Race 2
I když je to všeobecn? známé p?esto zmíním, že do druhého závodu se op?t otá?í po?adí v první šestici a z pole position tak startuje Vít Miština. První závod byl co se tý?e souboj? velmi napínavý a jezdci se k sob? chovali p?es pár incident? velice ohledupln?. Druhý závod byl bezesporu ješt? napínav?jší a divácky atraktivn?jší, ale problémy s p?ipojením zajistily neú?ast M. Pavlíka a Jána Zborovjana. A co vše se událo? Šikana na konci rovinky nep?inesla žádné výrazn?jší zm?ny, pouze na chvostu bylo slyšet zvuky plech? a jezdci museli výrazn? zvolnit, aby se protáhli bok po boku. V nájezdu do technické pasáže se Kover zlehka op?el do Zrníka, což znamenalo smyk obou voz? a propad zp?t na chvost. Chyboval i Lalinský, p?es kterého se tedy posunul Skalník, Vála, Cikrle, Krapata i Horák. Na špici bojovali zejména Stiborek se Šilhánkem a Miština se snažil nikým neohrožován poodjížd?t nejbližším konkurent?m. Dramatická situace nastala již tradi?n? v utažené poslední pomalé zatá?ce. Šilhánek zaujal vnit?ní stopu a tak musel Stiborek zariskovat pokud cht?l udržet pozici. V?tší rychlost, kterou m?l ho díky fungujícím fyzikálním zákon?m vytáhla až do trávy, kde musel zpomalit, aby se mohl vrátit zp?t na tra?, kde okolo n?j projížd?l jeden v?z za druhým. Jedenáctý Skalník nestihl v?as uhnout a o Stiborka se lehce ot?el, což oba poslalo do nekontrolovatelných smyk?. Skalník?v v?z trefil Exnera, který na celý incident doplatil z?ejm? nejh??e jelikož najel bokem tvrd? na roh svodidel. Do smyk? se dostal i Plško a Salát. Ve druhém kole se situace již uklidnila a byli jsme tak sv?dky pouze poklidných souboj? nebo vlastních chyb. O 2 pozice sm?rem dozadu se v technické pasáži propadl z 11. místa Vála, taktéž o 2 pozice p?išel i Leco. Skalník jedoucí s poškozeným vozem se musel p?izp?sobit novým podmínkám, ale prozatím se p?es n?j posunuli jak Stiborek, tak i Zrník a Exner. Zp?t ale na ?elo závodu. Miština p?išel o sv?j drobný náskok po malé chybi?ce a na vedoucí p?í?ku se na malou chvilku dostal Radek Loucký. V technické pasáži následujícího okruhu bylo op?t vše p?i starém, ale t?sné rozestupy slibovaly napínavou podívanou, jelikož jen s t?sným odstupem jeli Muller, Stehlík a Janásek. Posledn? zmi?ovaný p?edvedl tak?ka nemožné a díky strkanicím p?ed sebou se na cílovou rovinku již díval na detaily Mištinova a Mullerova vozu. ?tvrté kolo se neslo ve znamení souboj? na ?elních pozicích. Šilhánek nejd?íve zdolal Mullera, ale v šikan? byla celá skupina výrazn? pomalejší a tak se zezadu dotáhli i Polma a Cagaš. Mezitím chyboval Ondrej Kover, který ve snaze ubránit p?ed Stiborkem svoji 15. pozici najel pravými koly na trávu a ve smyku tvrd? narazil do svodidel. Na tra? se vrátil na 21. pozici p?ed v?z Jana Saláta. Na ?ele se postupn? propadl Muller na 7. pozici za Janáska a vp?ed se naopak posunul Cagaš. Loucký neustále vyvíjel tlak na Šilhánka, ale ten dokázal všechny náznaky p?edjetí odvrátit. V pátém okruhu se Muller na chvíli posunul zp?t p?ed Janáska, ale cílová rovinka již pat?ila op?t Janáskovy. Loucký musel za?ít namísto úto?ení bránit svoji t?etí pozici p?ed Stehlíkem, který slavil úsp?ch na cílové rovince. Nyní si na Louckého d?lal zálusk Cagaš. Souboj o šesté místo se op?t p?eklopil na stranu Mullera, který se protáhl ve dvojité pravé p?ed Janáska i když s od?enými plechy. Poslední metry šestého kola se již bojuje i o první p?í?ku. Šilhánek b?hem jediného kola dohnal Mištin?v náskok a s využitím v?trného stínu vjíždí na cílovou rovinku oba vozy vedle sebe. Ješt? p?ed šikanou dalšího okruhu je vedoucím mužem již Martin Šilhánek. Tomáš Stehlík je na výjezdu z šikany p?íliš dlouhý a nejen že pouští týmového kolegu Cagaše, ale i Louckého. Polmovu osmou pozici nyní obsadil bezchybn? jedoucí Leco. Miština zdá se nemá pneumatiky v dobrém stavu a tak ztrácí ve v?tšin? levých zatá?ek. Nejv?tší problémy má v poslední pomalé levé, kde se st?etává s Cagašem, který jede vnit?ní stopu. Na všem vyd?lává Loucký a s p?ehledem využívá situaci a protahuje se na druhou pozici. Leco, který v?z pošet?il se nyní vypo?ádal i s Janáskem. První sektor posledního kola za?íná bitva o t?etí místo mezi barvami týmu MCz a CeRT. Celá ?tve?ice jezdc? jede t?sn? p?i sob? a každý chce dop?edu. Už už to vypadá, že Miština obhájí bednu, nyní je zase vp?edu Stehlík, aby ho za malou chvíli vyst?ídal Cagaš. Nic dlužen nez?stává ani Muller, který vy?kává na p?íležitost. Díky t?mto souboj?m vše nahrává do karet Lecovi, který stahuje ztrátu mílovými kroky. V technické pasáži se své možnosti chopil Muller a zdá se že již t?etí p?í?ku nepustí, následován Cagašem a Mištinou. Leco využívá první možné šance a posouvá se p?ed Stehlíka a nadále jede mimo?ádn? koncentrovan?, nechává Mištinu vp?edu a sleduje kde by mohla p?ijít šance. Poslední pomalá zatá?ka ješt? nenazna?uje, že by se b?hem pár metr?, které zbývají do konce mohlo n?co zm?nit. Miština je ale pomalejší na výjezdu, Leco využívá v?trného pytle a vlivem menšího aerodynamického odporu vyráží po levé stran? kup?edu. Miština již nemá možnost jakkoli zrychlit a tak se smi?uje s šestou pozicí alespo? p?ed Stehlíkem, Janáskem a Polmou. První tedy dojíždí zasloužen? Martin Šilhánek, následován Radkem Louckým a Radkem Mullerem. Pro úplnost dodejme že ?tvrtý dojel David Cagaš a pátý po fenomenálním finiši Lukáš Leco. Poslední p?í?ka nakonec pat?ila Mat?ji Skalníkovi, který s poškozeným vozem nedokázal konkurovat rychlejší jezdc?m. .
Výsledková listina div 1 závod 2
Divize 2

Kvalifikace a Superpole

První ostré kolo vyšlo nejlépe Atti Honyimu a ?asem 2:58,80 si zajistil slušnou šanci o místo v top ten. Mnoho neztráceli ani P. Loucký a J. Trégl. Kigler na pár okamžik? zastavil u krajnice a cosi ?ešil s boxy. N?kolik jezdc? se podívalo na okamžik do trávy. Kontakt se svodidly nám p?edvedl Hamorník a jakési potíže potkaly i Jirku Šimka. Oba se svými ?asy drželi dlouho na chvostu. Pavel Vovesný teprve nyní 5 minut po za?átku vyjížd?l od svých mechanik?, ale hned v prvním ostrém kole se umístil mezi prvními t?emi. T?sn? za polovinou ?asu vym??eného pro první ?ást kvali se na první pozici vyhoupl Jan Trégl. Prozatím se neda?ilo Radku Raušerovi, který v p?estávce mezi závody oblékl barvy týmu Knipex Racing. Petr Liška si s pravidly jak se zdá hlavu neláme a tak jsme již podruhé b?hem kvalifikace sv?dky jeho skoku do garáže bez zastávky u mechanik? a návratu zp?t do d?ní. Nutno podotknout že není sám a stejného proh?ešku se dopouští i mnozí jiní. Mezitím se nám ale na prozatímní první pozici posouvá Michal Peprný a zvyšuje la?ku na 2:58,70 jen t?sn? následován Louckým. Radek Raušer nachází své tempo a i on se svým ?asem posunuje kup?edu na úkor Rouse, Proviho a Lišky. Poslední možnou p?íležitost využívá Šerý a op?t ukazuje svoji rychlost ?asem 2:58.59. Jelikož ?asom??i?i již neregistrují žádného jezdce v ostrém kole, m?žeme tedy s jistotou ?íci, že do druhé ?ásti kvalifikace nepostupují: 11. Liška, následován Vázlerem, Hamorníkem, Hor?ákem, Šorfem, ?erveným, Maškou, Šimkem a posledním Kiglerem.
I když v superpole nikdo výrazn?ji nechyboval, p?eci jen d?lily jezdce drobné rozestupy. 10. p?í?ka z?stala p?isouzena Provimu, 9. Raušerovi a 8. Rousovi. Propad oproti první ?ásti zaznamenal Loucký, Trégl a Peprný. Mezi první trojici se nevešel ani Honyi. Šerý tentokrát výjime?n? nesta?il na špici a svým ?asem 2:28,85 uko?istil t?etí místo na startu. Vovesný s Winterem zajeli na setinu sekundy shodný ?as, ale díky Vovesného horšímu ?asu v první ?ásti kvali se dle pravidel na pole position posunul Karel Winter.
Výsledková listina div 2 qual

Race 1
Zbývají poslední okamžiky do startu závodu, jako obvykle se 19 pár? o?í skrze hledí helmy soust?edí až zhasnou ?ervená sv?tla a máme tu start závodu. Šorfovi se p?i rozjížd?ní neda?í udržet motor ve vysokých otá?kách a tak se p?ed n?j dostávají ješt? p?ed najetím do úvodní šikany ?ervený i Šimek. To už ale sledujeme první incident. Liška zcela zapomíná na fakt, že v chumlu se nedá jet na krev a posílá sv?j v?z v šikan? p?ed n?kolik jezdc?. Jako první na to doplácí Rous, který je nucen prudce brzdit a dostává zezadu ránu od Proviho, který byl postr?en Vázlerem. Rous s Provim tedy mí?í nezavin?n? do ka?írku a zbytek pole se rychle vzdaluje i s Liškou, který byl zdá se spoušt??em celého karambolu. Hned na kopci divoce smykuje ?ervený, ale jak se pozd?ji dozvídáme na vin? byl problém s ?ízením. P?kný souboj se odehrává polovinu prvního kola mezi Vovesným, který ale nakonec neuhájí svoji druhou pozici p?ed Šerým a do „ou r?ž“ již vjíždí na t?etím míst?. U další kolize asistuje op?t Petr Liška, který se snaží netrp?liv? dostat p?ed chybujícího Louckého. Nevybral si ale nejvhodn?jší místo a tak Louckého posílá sm?r tráva a dílo zkázy dokon?uje op?t Vázler, který již nesta?í brzdit za vozem, který se jen t?žko kontrolovatelný zmítá nap?í? tratí. B?hem prvního kola zaznamenali propad i Šorf, který byl dlouhý v nájezdu do rychlé technické pasáže a Maška se nevešel do ošemetné zavírající se zatá?ky p?ed nájezdem do cílové pasáže. Ve druhém kole se v?bec neda?í Raušerovi a jedna chyba st?ídá druhou, což se projevuje propadem do druhé poloviny pole. Peprný po chyb? z prvního kola pouští ješt? p?ed šikanou Trégla ale okamžit? dostává ránu hádejte od koho? Máte pravdu, pokud jste tipovali Lišku, který brzdí op?t o jezdce p?ed sebou. To ale není poslední Peprného zkušenost s tímto jezdcem a definitivn? se o tom p?esv?d?uje v dvojité pravé, když se Liška nacpe na vnit?ek a po oboustranném smyku upaluje jako by se nic nestalo. Chudákovi Peprnému nezbývá jiná možnost, než ješt? pustit v tu chvíli o dost rychlejšího Vázlera a krotit sv?j oprávn?ný vztek. Od druhého okruhu pokra?uje Raušerovo trápení a postupn? se b?hem 2 kol propadá o celkem 6 pozic. Liška se po chyb? na konci druhého okruhu posouvá zp?t p?ed Peprného, který již podruhé neudrží optimální stopu v poslední náro?né zatá?ce. Vyv?šení žlutých vlajek p?i jeho návratu na tra? vyvádí z míry Louckého, který taktéž krotí sv?j v?z mimo asfalt. Divák?m na cílové rovince tuhne krev v žilách p?i kolizi jezdc? na velice ne?ekaném míst?. Ú?astníky jsou Šorf a Provi, kte?í se trochu neš?astn? postrkují ve vysoké rychlosti, což má po jednom ze š?ouchanc? za následek divoké smyky, které Šorf ustojí, ale Provi p?edvádí n?kolikero hodin. M?že ale hovo?it o št?stí, že se mu všichni dokáží vyhnout a on se bez významn?jšího poškození vrácí zp?t do závodu. Liška se svojí razantní jízdou již nyní na po?átku ?tvrtého kola bojuje s teplotou pneumatik a tak se po jedné z chyb porou?í za Hamorníka. T?sn? p?ed polovinou závodu zkoumá Šorf kvalitu místního št?rku a pouští tak p?ed sebe Raušera. Prvním a zárove? posledním odstoupivším jezdcem tohoto závodu je Jirka ?ervený, který op?t ?eší potíže s ovládáním svého auta. Druhou polovinu závodu otvírá jezdecké pole v po?adí Karel Winter, Radek Šerý a Pavel Vovesný na kterého ale nep?íjemn? dotírá zkušený Atti Honyi. Pátý Trégl sleduje s drobným odstupem o?ekávaný souboj a s p?lsekundovou ztrátou za touto skupinkou figuruje Vázler. Další jezdci jsou již v širších rozestupech: 7. Hor?ák, 8. Hamorník, který si ale díky chyb? m?ní pozici s Liškou a t?sn? ho následuje Peprný. Druhou desítku vede Loucký, následuje Kigler, Šimek, Rous, Raušer, Maška, Šorf a poslední je na osmnáctém míst? jedoucí Provi. Pátý okruh se tedy nese ve znamení krásných souboj? o 3. a 9. pozici, které jsou zrcadlem férovému chování všech aktér?. Hamorník nakonec dobrovoln? p?enechává své deváté místo, jelikož se p?i bržd?ní na konci zadní dlouhé rovinky dostává levým kolem na trávu a jeho v?z tak neposlouchá na žádné výzvy ke zm?n? sm?ru. Hamorník se vrací na 14. pozici za Rouse, který prozm?nu tla?í na p?ed sebou jedoucího Šimka. Prokletá poslední „utažená“ zákruta nevychází Vovesnému, který ke svému zármutku opouští krásnou t?etí pozici a vrací se na míst? šestém. Stejn? tak chybuje na stejném míst? op?t Loucký a i on se tedy musí rozlou?it s šancí na 9. pozici k radosti Kiglera, který si svou nenápadnou jízdou z poslední pozice zasluhuje obdivy všech divák?. Rous t?ží z optimální teploty svých pneumatik, které mu umož?ují rychlejší pr?jezd zatá?kami a tak se celkem bez potíží dostává na 12. místo p?ed Šimka. T?žko odhadovat, kde by figuroval, nebýt neš?astné kolize v úvodu závodu. V záv?re?né fázi závodu si m?ní pozice nejd?íve v šestém kole Maška na úkor pomalejšího Raušera a v kole sedmém chybující Hor?nák ve prosp?ch Lišky. Propad v posledním kole zaznamenává ješt? do té chvíle t?ináctý Šimek a Raušer p?i svém trápení pouští ješt? Proviho. Po osmi kolech vít?zí Karel Winter, následován Radkem Šerým na míst? druhém a t?etí p?í?ku si vyjíždí Jan Trégl.
Výsledková listina div 2 závod 1

Race 2
Start druhého závodu prob?hl celkem v poklidu, ale z neznámých d?vod? chyb?l Ji?í Šorf. V šikan? se jezdci srovnali a nedošlo k žádné vážn?jší kolizi. Pavel Vovesný, který startoval z první pozice najíždí další levoto?ivou zatá?ku hodn? ze široka, ?ehož využívá Jakub Vázler a po strkanici se posunuje. Když se dva perou, t?etí se sm?je – toto po?ekadlo vystihuje Atti Honyiho, který se posouvá p?ed oba výše jmenované a p?isvojuje si vedoucí pozici. Ani na dalších místech si jezdci nic nedarují. Šerý se posouvá p?ed Trégla a chybující Hamorník zaznamenává propad o n?kolik pozic. V druhém sektoru si Šerý op?t vylepšuje svoji pozici a posouvá se na t?etí místo p?ed Vovesného. Winter by se také rád posunul, ale vytvá?í drobnou chybu což v chumlu znamená okamžitý propad o n?kolik pozic. Poslední utažená zatá?ka si op?t vybírá svou da?, tentokrát na Hor?ákovi, který se chvíli toulá mimo vyasfaltovanou plochu. Na dlouhé cílové rovince využívá v?trného stínu Vovesný a bere si zp?t 4. pozici od Lišky. Do druhého kola vstupuje neohrožen? Atti Honyi, ale jak vidíme, o druhou pozici se bude svád?t tvrdý souboj mezi Šerým a Vázlerem. V další skupin? bojují všichni jezdci navzájem a tak nelze popisovat každý souboj zvláš?. V zadní grup? se taktéž bojuje p?i?emž na strkanici doplácí Raušer s Provim a oba navšt?vují únikovou zónu. Jirka ?ervený op?t bojuje s technikou a tak jistí celé pole z poslední pozice i díky neš?astné kolizi s Brano Hamorníkem na konci druhého kola. V pravo-levé kombinaci p?ed nájezdem do šikany na za?átku t?etího sektoru chybuje Maška, který až doposud svád?l krásné souboje s Rousem a propadá se i p?ed Šimka. K zašum?ní na tribunách dochází po té, co chybuje vedoucí Atti Honyi a je nucen p?ed sebe pustit Šerého, který šanci beze zbytku využívá - prozatím. Další vzájemn? bojující dvojicí je Liška a Winter. Nájezd do ?tvrtého kola ale situaci vyjas?uje a Liška v šikan? p?epouští svoji pozici i ve prosp?ch Louckého. ?tvrté kolo se nese ve znamení pouze 2 vým?n pozic. Honyi p?ichází i o druhou p?í?ku ve prosp?ch Vázlera a Trégl s Vovesným si vym??ují místo skoro v každé zatá?ce podle toho, kdo je zrovna na vnit?ní stran?. Trégl si nakonec vytvá?í drobný náskok o který ale p?ichází o kolo pozd?ji a Vovesný si bere svoji ?tvrtou pozici zp?t. Skupina mezi 4. a 7. jezdcem nabízí v tuto chvíli prakticky jedinou podívanou s t?snými souboji a jízdou plech o plech. Atmosféra houstne v kole p?edposledním. Nejprve chybuje Vázler a je široký v zatá?ce za šikanou v prvním sektoru. Atti Honyi se tedy posunuje na druhou pozici a zdá se jakoby našel znovu sílu a vydává se stíhat vedoucího Šerého. Na ?tvrté pozici se po?adí op?t m?ní ve prosp?ch Trégla. K velkému p?ekvapení dochází za „ou r?ž“ kde chybuje s p?ehledem vedoucí Šerý a než se sta?í vrátit propadá se na prozatímní 5. pozici. Vovesný ke své radosti využívá nabídnutou p?íležitost, ale chybuje ve známé zavírající se zatá?ce což neznamená nic jiného než propad až za Louckého. V posledním okruhu se ješt? Šerému da?í dostat alespo? na 3. místo p?ed Trégla, který ješt? v souboji s Winterem chybuje v zadní šikan? a klesá až na 7. p?í?ku. S pocitem úlevy projíždí cílem jezdci v po?adí: vít?zí Jakub Vázler, který se ješt? v posledním sektoru protáhl p?es Atti Honyiho a t?etí místo nakonec lehce zklamaný Radek Šerý.
Výsledková listina div 2 závod 2


Divize 3

Kvalifikace a Superpole

Ihned po startu m?l problémy Ji?í Cekl, jehož noha na plynu byla t?žší než dovolují pravidla, což vyústilo v trest projetí boxovou uli?kou. Jako první projel m??ené kolo Jan Muzzy a stanovil základní ?as 3:02,12. V rychlém sledu pak následovala m??ená kola dalších jezdc?. V p?li kvalifikace se držel na 1. míst? Karel Kuncl, následován Kurtem Kombajnem a Patrikem Novotným. Diváky postavil na nohy v osmé minut? již zmi?ovaný Novotný, který nezvládl st?ední pasáž trati a doslova slisoval zadní partie svého vozu. Dramatických okamžik? se událo nes?etn?, avšak není v mých možnostech všechny postihnout. Do konce kvalifikace se po?adí na prvních t?ech místech nezm?nilo. Do desítky nejlepších, ú?astnící se superpole, se dále vt?snali Papuga, Kadlec, Muzzy, Peet, Mimra, Pmpal a Škrabal.
V Superpole jasn? demonstrovalo nevyrovnanost jezdeckého pole a bylo poznamenáno velkými rozdíly. První místo na startu si zajistil Kadlec, druhé Mimra a t?etí Kuncl. Dále následovali Kombajn, Papuga, Muzzy, Peet, Novotný, Pmpal a desítku uzav?el Škrabal.
Výsledková listina div 3 qual

Race 1
Po rozsvícení zelených sv?tel se osmnácti ?lenné pole jezdc? dalo do pohybu. Úvodní šikanu projeli všichni bez problém?. První vzrušení p?inesl ale hned vzáp?tí Muzzy, který minul brzdný bod do druhé zatá?ky a zk?ížil tak cestu Peetovi. U prvního splitu se dostal do problém? Karel Veselovský, který to p?ehnal s rychlostí a na chvíli ztratil kontrolu nad vozem. Aby toho nebylo dost, o dv? zatá?ky dále se Veselovský, p?i souboji s Pmpalem, zapletl do další kolize. Mimo tra? putovali také Papuga a Kliner. Na ?ele mezitím lehce poodjeli Kadlec s Mimrou a vše nasv?d?ovalo vzájemnému souboji. Kadlec však z neznámých d?vod? zamí?il ihned do box? a tudíž se vedení ujal Mimra, následován Kunclem a Kombajnem. Druhé kolo prob?hlo obdivuhodn? klidn?, když jedinou zaznamenanou zm?nou v po?adí byl úsp?šný útok Novotného na Muzzyho. Do t?etího kola vkro?il rázn? Kuncl, který po chyb? Mimry p?evzal vedení. V dalším pr?b?hu t?etího okruhu se za?alo pole výrazn? trhat. Na ?ele se sice utvo?ila ?tve?ice jezdc? složená z Kuncla, Mimry, Kombajna a Škrabala, za nimi se však za?aly tvo?it pom?rn? velké rozestupy. Nejvíce akce bylo vid?ní v soubojích mezi sedmým až desátým místem, kde se vytvo?ili dvojice bojujících jezdc?. V polovin? závodu se v problémech ocitl Šimek a propadl se ze solidního sedmého místa na konec první desítky. Pohledný souboj svedli st?edopola?i Chvátal s Imlaufem, kte?í si v pr?b?hu ?tvrtého kola n?kolikrát prohodili pozice, než se ustálili na po?adí osmý Chvátal, devátý Imlauf. V t?etí ?tvrtin? závodu nasadil k trháku Kuncl, který se odpoutal od pole pronásledovatel? a mí?il neohrožen? k vít?zství. Nejt?sn?jší rozestup se v tento okamžik nacházel mezi pátým místem Škrabala a šestým Peetem. Toho následovala kompaktní skupina, vedená sedmým Pmpalem a uzavíraná ?trnáctým Varhulíkem. Patnáctý Veselovský ztrácel již více jak 15 vte?in na nejbližšího soupe?e p?ed sebou. Pole za ním uzavírali Kadlec, Kliner a Cekl. Záv?r závodu se nesl v duchu atak? Kombajna na t?etí p?í?ku Šedivého. Ten ale prokázal dobré nervy a pódiovou p?í?ku udržel. Na stupních vít?z? ho pak doplnili vít?z Kuncl a st?íbrný Mimra. ?tvrtý dojel Kombajn, pátý Škrabal, šestý Pmpal a sedmý nenápadn? jedoucí Papuga. Desítku uzavírali Chvátal, Novotný a Peet. Po?adí na dalších místech si m?žete prohlédnout ve výsledkové listin?.
Výsledková listina div 3 závod 1

Race 2
Na startu se tradi?n? prohodila první šestka, což slibovalo nap?tí ihned po startu. Na pole position tedy stál Pmpal p?ed Škrabalem a Kombajnem. Už to vypadalo že start prob?hne klidn? a spo?ádan?, avšak hned v úvodní šikan? postr?il Pepa von Depo Patrika Novotného, který ztratil kontrolu nad vozem, šel do hodin a propadl se ze st?edu pole na chvost. Poškození jeho FXO našt?stí nebylo vážné a tudíž mohl pokra?ovat dál. Do první levé zatá?ky se již jezdci jakž takž poskládali, ale ve sjezdu z kopce jsme mohli vid?t i t?i vozy vedle sebe. Pepa von Depo situaci neustál, levý smyk vyst?ídal ješt? vážn?jší pravý a silný náraz do svodidel znamenal vážnou deformaci celé levé strany jeho vozu. Ján Papuga ve snaze nekolidovat s Imlaufem obdrdžel polí?ek od Muzzyho a vydal se posekat trávník, nicmén? jen lehké ot?ení o bariéru neznamenalo poškození, nicmén? propad o 8 pozic na Papugov? nálad? rozhodn? nep?idal. Karel Kuncl v pravo-levé kombinaci za zadní rovinkou vyškolil Kombajna i Šedivého, kte?í se vzájemn? p?etahovali, ale nyní se již musí všichni vyhýbat p?vodn? vedoucí dvojici Pmpala a Škrabala. Pmpal nezvládl pr?jezd „ou r?ž“ a Škrabal ho slep? následoval. Oba tak sout?žili kdo rozst?elí více pneumatik, ale následné zpomalení znamenalo ztrátu náskoku i pozic. Nájezd do šikany v druhém kole najíždí Jarda Šimek velice opatrn?, ?ehož se snaží využít Karl Veselovský. Bohužel pro oba to kon?í smykem i když více doplácí práv? Šimek. Nájezd do technické pasáže nevychází ideáln? Pmpalovi, kterého si dobírá vnit?kem Šedivý. Vedoucí Mimra nasadil k trháku a nikým neohrožován zvyšuje na každé ?asomí?e sv?j náskok. Zkušený Kadlec p?edvádí Škrabalovi s Muzzym perfektní p?edjížd?cí manévr, kterým se dostává p?ed oba naráz. Díky jejich další poty?ce se rychle dotahuje i desátý Papuga. Chvátal musí na rovince odolávat Kadlecovi, a zdá se že bude prozatím úsp?šný. V t?etím kole ztrácí s poškozeným vozem jedoucí Ji?í Cekl. Nejd?íve se kolem n?j prožene Šimek a na další rovince i Novotný. Poslední Pepa von Depo ale ztrácí více než 25 sekund. V dalším sektoru slaví kone?n? úsp?ch Kadlec a posunuje se zdárn? p?ed Chvátala na 6. místo. Zm?nu zaznamenáváme i na druhé pozici, kterou si p?ivlast?uje Kuncl na úkor chybujícího Kombajna. Záludná poslední pomalá levá si i v tomto závod? vybírá svou da?, kterou jako první platí Šimek a posunuje se tak zp?t na p?edposlední místo za Cekla. ?tvrté kolo se ponese ve znamení souboje o 7. místo, které doposud drží Chvátal. Seriózní zájem ale projevuje Papuga i Škrabal. Papuga chybuje v první pomalé levé pouští Škrabala a má co d?lat, aby udržel za svými zády Muzzyho. Chvátal nakonec doplácí na postr?ení od Papugy, které dokon?il Muzzy a propadá se až na 12. p?í?ku za dvojici Kliner – Imlauf. Kliner si ale zdarma získané pozice neváží a proto nechává po vlastní chyb? celkem snadno Chvátala uhán?t kup?edu. O slovo se hlásí i prozatím nenápadn? jedoucí Varhulík, který nedokáže odolat atak?m zkušeného Novotného. Imlauf se p?idává ke Klinerovi a i on usnad?uje návrat do první desítky rychlému Chvátalovi. Šesté kolo p?ináší kolizi na cílové rovince. Papuga se snažil dostat p?ed Škrabala a lehká strkanice p?i vysoké rychlosti posílá Papug?v do více než trojitých hodin. Papuga se tak propadá na 11.pozici p?ed Klinera, Veselovského a Novotného. Veselovský již jak je vidno ztrácí koncentraci a tak se Novotný posouvá op?t o jednu pozici výše. V p?edposledním kole dochází již jen ke dv?ma p?edjížd?cím manévr?m. Nejd?íve se Šedivý posouvá na 4. místo p?ed Pmpala a Papuga si polepuje na úkor Imlaufa. Poslední okruh dochází jen k jediné vým?n? pozic a to v rámci týmu CHS mezi Varhulíkem a Veselovským. Po osmi okruzích tedy vít?zí Josef Mimra, následován Karlem Kunclem a Kurtem Kombajnem.
Výsledková listina div 3 závod 2


Dnes Vám p?ináším rozhovor s ?lov?kem, s jehož snímky máme tu ?est se setkávat ve všech reportech. Jde o jednoho z našich p?edních tv?rc? LFS – fotek a LFS – videí, ale i výte?ného jezdce a ?lov?ka – Mat?je Skalníka alias Spanglera.

1. Tvé jméno / nick je spojeno p?edevším s tvorbou skv?lých videí a vysoce kvalitních screenshot?/ fotek. Jak dlouho trvá upravit klasický snímek ze hry, tak aby vypadal skoro jako fotka?

Záleží na použití daného screenshotu ?i fotky. Pokud se jedná o screenshot ?ist? reportážního zám?ru je pro mne tvorba jednodužši, jelikož "divák" nehledá originalitu, ale jde mu o co nejbližši popis dané situace, která je vyobrazena. Samoz?ejm? pokud autor dokáže v reportážních snímcích neustále p?ekvapovat n?jakým novým nápadem, je to jedin? plus. Osobn? up?ednost?uji v takovýchto p?ípadech jednodušší úpravu. U složit?jších screenshot? / fotografií, kde autor chce p?edvést n?co zcela nového nebo alespo? zajímavého, používám trochu více odvážné úpravy, ale k t?m se dostanu v dalších odpov?dích…

2. Jaký software používáš pro r?zné efekty, a co p?esn? se screenshoty provádíš, pokud to není výrobním tajemstvím?

V drtivé v?tšin? p?ípad? upravuji v Adobe Photoshop. V?tšinou nejprve používám efekty rozmazání, rozost?ení a teprve potom se snažím o úpravu barev. Ne vždy se ale povede a m?že se stát, ze screenshot vyzní zcela jinak, než jsem m?l p?vodn? v úmyslu. U fotografií je m?j postup r?zný. Záleží na jednotlivé fotce, na tom co fotografie "pot?ebuje" V?tšinou tedy používám funkce doost?ení, r?zné simulace p?echodových nebo klasických filtr? a dále úprav barev, kde je obrovská škála možností.

3. Je obtížné nalézt zajímavou situaci p?ímo v závod?? Pop?. které ze situaci up?ednost?uješ - t?sné souboje, dechberoucí havárie, nebo náladovky s ideální kompozicí vozu a krajiny?

S hledáním situace, kterou chci zachytit problém nemám. Ob?as se stává, že mi n?co p?ekáží, a? už jiný v?z nebo cokoliv jiného. Tento problém v LFS jde v?tšinou vy?ešit šoupnutím n?jakého toho posuvníku. U fototografií mám problémy s nezvanými hosty, kte?í mi v daný moment vb?hnou p?ed objektiv a snímek znehodnotí. ?asto také doplácím na svou nezkušenost s ur?itou situaci, kdy je v mé hlav? p?edstava, ale nedovedu ji zrealizovat. Jaké situace up?ednost?uji? Mám rád když jsou screenshoty/fotografie pestré. Nemam rád jednolitost. Diváka prohlížení omrzí, když už po desáte vidí skoro stejný snímek. Je tedy dobré kombinovat.

4. Co by tv?rce videí nás pravideln? zásobuješ novými kousky. Co chystáš nap?íšt?? Bude to slowmotion nebo klasické ak?ní video?

Musím se p?iznat, že momentáln? v plánu nic nemám. Je možné že mne n?co napadne a ihned ideu zrealizuji, ale momentáln? mám tmu. Úrove? kvality videí neustále stoupá, objevují se nové a stále lepší efekty a originální nápady, které moje schopnosti neobsahují. ?asu na u?eni nových v?cí neustále ubývá, takže kdo ví co bude…

5. Otázka nejt?žší, jako tvé konkurenty ze strany ?eských tv?rc? lze ozna?it p?edevším Felixe a DoNa. Co máš na jejich videích a fotkách nejrad?ji a co bys jim naopak vytknul?

Co se videí a fotek/screen? týká, up?ednost?uji DoNovy výtvory. A? už se jedná o stránku obsahovou tak i zpracovaní barev apod. Líbí se mi DoNovi nápady a barevné podání, ke kterému mám ješt? daleko. Z?ejm? nevím ?ím správn? pohnout a na co kliknout :). Tím samoz?ejm? nechci ?íct, že by se mi Felixovy výtvory nelíbily. Jednoduše jsou zase barevné a stylov? n?kde jinde. A co vytknout ? Záleží na každém, co se mu líbí, jaký je jeho styl a jak ho ukáže ostatním. Myslím si, že n?jaké velké vytýkáni není t?eba, spíš bych jen rýpnul do Felixe, aby už kone?n? n?co ud?lal s jeho odlesky :).
Rozhodn? bych lidem, kte?í na moje, DoNovy nebo Felixovy výtvory koukají a ?íkají si: "Tak tohle asi nedovedu" vzkázal, že je to blbost. Nikdo se nevyklubal se zkušenostmi v hlav?. Sta?í se u?it, koneckonc? návod? a rad je všude plno. Takže hodn? zdaru a nezapomínejte na kritiku, jedin? ta ?lov?ka nakopne aby n?co zlepšil!

Text: div1, div2 a zbytek div3 - Miri, v?tšina div3 - Ghost
Foto: div1 a div2 - Felix, div3 - Spangler
Sazba: Kid
Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.