CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC-OPRAVY Škoda Octavia Cup 2008 - Kyoto National rev

23. 03. 2008 | Miri


Kyoto National reveresed – 5,1 km

Boj o titul vrcholí. Vít Miština, Martin Šilhánek i Radek Muller, pohybující se na špici poháru jezdc? se vrhnou spolu s ostatními do posledního závodu šampionátu PC Opravy Škoda Octavia Cup s t?sným bodovým skóre. Náro?ný okruh v japonském Kyotu situaci nezjednoduší ani jednomu z nich.

Japonské Kyoto, je podle mnohých ideáln? umíst?no jako záv?re?ný podnik šampionátu. Ostatn? mohli jsme zde vid?t mnohé rozuzlení boje o titul a letošní závod bude z?ejm? na n?jakou dobu posledním z podnik?, kterých se hodlá ú?astnit prakticky každý, který vlastní S2 licenci. Jestliže je Kyoto Circuit p?ítomností a nedávnou minulostí japonských Grand Prix, pak v?zte, že jde zárove? o jeden z nejnáro?n?jších okruh?.

Tra? je situována sice do p?írodního prost?edí, ale jsou zde v maximální mí?e znát úpravy p?vodního reliéfu krajiny, která musela ustoupit výstavb? tohoto moderního autodromu. Symbolickým prvkem je p?edevším ovál, jehož ?ást se objevuje ve všech variantách a verzích. V areálu se nabízí i rozlehlý zábavní park, takže návšt?vníci se opravdu nenudí. Kyoto ve verzi National, a? v klasické nebo REV variant?, si mezi jezdci rychle získalo oblibu, protože jde o technicky náro?nou tra?, která nechá vyniknout jezdecké schopnosti. Zvlášt? technická ?ást p?edstavuje pro jezdce velkou výzvu a hraje zásadní roli ve výsledném ?asu.

Okruh v Kyotu vyžaduje silný motor, stabilní v?z v rychlých zatá?kách i p?i prudkém bržd?ní a hlavn? plynulé m?n?ní sm?ru p?i vysokých rychlostech, protože v?tšina zatá?ek je st?edn? rychlých až rychlých. Z pohledu spot?eby paliva je to druhý nejnáro?n?jší okruh šampionátu zejména kv?li dlouhé jízd? po klopených zatá?kách oválu.

Hlavní pozornost bude pochopiteln? up?ena na boj o titul a závod v Astonu snad nemohl být lepší pozvánkou a zárove? i demonstrací toho, že rozhodnuto je až v cíli. Situace mezi Mištinou a Šilhánkem je vzácn? vyrovnaná, jelikož oba jezdci mají na kont? stejný po?et bod?. D?lat jakékoli p?edpov?di toho, komu bude Kyoto sv?d?it více je zbyte?né, protože rozdíly jsou tak malé, že i sebemenší mali?kost m?že postavit teorii na hlavu. Mnoho nelze vy?íst ani z p?edchozích výsledk?. Ve stínu boje o titul jsou ale i ostatní jezdci, kte?í tak mají poslední šanci se posunout v celkovém hodnocení a krom souboj? na trati profitovat i z p?edpokládané neú?asti n?kterých konkuret?.

Asi nejen mne d?sí p?edstava, že by boj o finální po?adí a? už o pohár mezi jezdci nebo mezi týmy rozhodl až verdikt jak se ?íká od „zeleného stolu“. Proto bych rád pop?ál všem ú?astník?m identické podmínky a férové souboje na trati.
Text: Miri
Foto: Radek44


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.