CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008 - finálový závod

02. 04. 2008 | Miri


Datum: 24. b?ezna 2008

Okruh:Kyoto National REV – 5.100 m, 13 kol (66,3 km)

Po?así: slune?no, mírný vítr

Nebudu se p?íliš rozepisovat i když jde o úvod k poslednímu reportu ze šampionátu PC Opravy Škoda Octávia Cup 2008. Za diváky mohu ?íci, lepší situaci s t?snými bodovými rozdíly v pr?b?žném po?adí spolu s napínavými závody jsme si ani nemohli p?át. Poj?te se tedy se mnou naposledy podívat co se d?lo nap?í? divizemi p?ed odmávnutím finální šachovnicovou vlajkou:

Divize 1

Kvalifikace
Naposledy se setkává 25 nejrychlejších jezdc?, aby se utkali o setiny vte?iny a hlavn? o celkové umíst?ní v šampionátu PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008. Hned v úvodu kvalifikace bylo znát, že nervy dnes budou hrát d?ležitou roli. Jezdci ze za?átku jeli v jednom chumlu, ale v polovin? letmého kola si za?ali vytvá?et rozestupy tak, aby jim hned v prvním ostrém kole nikdo nep?ekážel v cest?. Zajímavou situaci p?edvedl Ond?ej Maška, který se zapomenul v?novat ?ízení a opustil tra? aniž by zato?il, nebo zabrzdil. Další, kte?í se ocitl mimo asfalt byl Jarda Polma vlivem d?razného zah?ívání pneumatik. První do ostrého kola najíždí Matin Plško a pokud nebude chybovat nastaví tak la?ku pro ostatní jezdce. Ješt? v letmém kole zajíždí ke svým mechanik?m Miština. Bude tak muset projet další letmé kolo, než se zapojí do kvalifika?ních souboj?. Dalším z jedc? v boxech je Lukáš Leco, který si ovšem p?ijel odpykat trest projetí boxovou uli?kou za p?edchozí p?ekro?ení rychlosti v boxech. Plško mezitím protíná ?asomíru, ale ?as, který zajíždí se poda?í p?ekonat hned 18ti jezdc?m. Nejrychleji se zatím p?edvádí Martin Šilhánek a zajíždí suverénn? ?as 1:58,78. Druhý Adam Stivín je o celé 4 desetiny pomalejší. Celá první desítka jezdc? se svým ?asem vejde pod 2 minuty a prozatím posledního Lalinského d?lí od této hranice pouze 52 setin. Po prvním ostrém kole mí?í do box? valná v?tšina jezdc? a bohat? dimenzovaná boxová uli?ka se jenom hemží p?ijížd?jícími a odjížd?jícími vozy. To už jsme v polovin? první ?ásti kvalifikace, která prozatím zaru?uje postup jezdc?m v po?adí: Šilhánek, Stivín, Polma, Loucký, Stehlík, Janásek, Stiborek, Horák, Muller a Maška. Následují jezdci, kte?í, pokud cht?jí pomýšlet na ú?ast v Superpole, musí se ješt? zlepšit. T?sn? za hranicí první desítky prozatím z?stává Provi, Leco a Kover. Vít Miština se protahuje celým okruhem s ladností sob? vlastní a ?as jen 8 setin za hranicí 1 minuty a 59 sekund mu zaru?uje prozatimní druhou pozici. Zden?k Cagaš, který byl až do této chvíle v garáži u svých mechanik?m se také kone?n? vydává na tra? i když ?as se již neúprosn? krátí. V posledních minutách dokázal zatáhnout zejména Ondrej Kover, který se svým výkonem umístil na prozatimní 3. p?í?ce a z favorit? se vrátil zp?t do top ten posledním možným kolem Radek Muller. Pouhé 2 setiny sekundy d?lily K?íže od postupu do Superpole a za ním se dále se?adili: Horák, Rosa, Maška, Provi, Leco, Zrník, Lalinský, Cikrle, Pavlík, Vála, Cagaš, Plško a Exner. Podotýkám, že v kvalifikaci se v?bec neobjevil jezdec Jan Salát.

Superpole
První je do letmého a jediného ostrého kola p?ipušt?n Robin Janásek následován o p?l kola pozd?ji Radkem Louckým. Janásek svým ?asem 1:59:33 stanovuje la?ku hodn? vysoko, uvidíme co na to ostatní. Loucký nedokáže kontrovat a ?asem 1:59,59 se ?adí za Janáska. Další 2 známá jména na trati jsou Polma a Stiborek a po chvíli je k nim vpušt?n i Stehlík. Zatímco Polma stanovuje nový nejrychlejší ?as s hodnotou 1:58,96 a zabírá tak prozatím vedoucí p?í?ku, Stiborkovi se neda?í a z?stává 9 setin za Louckým. O Stiborkovi je ale známo, že je to muž p?edjížd?ní a v závod? si tém?? jist? polepší. V po?adí šestý vyjíždí na tra? Muller a budeme zv?davi na jeho výkon, jelikož pokud bude chtít zisk titulu, bude muset zajet naprosto bezchyby nejen v Superpole, ale i v obou závodech. Stehlík mezitím zajíždí ?as, který ho posílá mezi Janáska a Louckého. Muller ho ovšem odsunuje o pozici dále, jelikož zajíždí ?as 1:59,36 tzn. o 8 setin rychleji. Naprosto brilantní výkon p?edvádí Adam Stivín, který v minulém závod? nefiguroval a ?asem 1:58,95 p?ebírá prozatimní vedení. Vít Miština je na tra? vpušt?n a v jeho ostrém kole se nenachází v žádné ?ásti trati jiný jezdec s takovou rychlostí. ?asem 1:58,78 ukazuje kdo má letos nejv?tší zájem na zisk titulu a pokud Šilhánek nezajede rychleji bude to pro Mištinu znamenat start z pole position. Poj?me se nyní podívat na Šilhánkovu jízdu. Výrazné snížení nad?jí p?ináší hned poslední ze série zatá?ek na konci prvního sektoru, kde Šilhánek vyjíždí lehce mimo tra?. První mezi?as je tedy již o n?co horší, než by bylo t?eba, ale stále existuje teoretická šance a Šilhánek již n?kolikrát p?edvedl, že nic nevzdává. Další chybi?ky se ale podepíší na ztrát? p?es 6 desetin na druhé ?asomí?e, což v po prujezdu cílem znamená „pouze“ devátou p?í?ku. Po?adí na startu prvního závodu bude tedy mezi deseti nejlepšími takovéto: 1. Miština, 2. Stivín, 3. Polma, 4. Janásek, 5. Muller, 6. Stehlík, 7. Loucký, 8. Stiborek, 9. Šilhánek, 10. Kover.

Výsledková listina div 1 qual

Race 1
Všech 24 jezdc? se rovná na startovním roštu, zah?ívá motory a za pár sekund se vydá vst?íct 13 okruh?m prvního závodu. Že i v posledním závod? hrají nervy d?ležitou roli se p?esv?d?il hned na startu Michal K?íž, který vystartoval o pár okamžik? d?íve, ?ímž si vysloužil trest projetí boxovou uli?kou. Velice opatrný start p?edvedl Cagaš, který tak pustil všechny okolo a za?adil se na poslední místo. Pr?jezd oválem a první sérii zatá?ek zvádli všichni jezdci bez v?tších problém?. T?sno za?alo být v prostoru pr?jezdu prvním mezi?asem, kde se za?ali poš?uchovat zejména Janásek s Mullerem. Další kombinace zatá?ek to jen potvrdila a zvuky odírajících se plech? byly slyšet opravdu z?eteln?. T?sné souboje se vedly prakticky v celém vlá?ku a jen málokde nejely 2 vozy vedle sebe. O první závažn?jší incident se postaral Provi, který nezareagoval v?as na Rosovo bržd?ní do nejpomalejší zatá?ky a Rosu tak poslal na moment do únikové zóny. Sportovn? ale po?kal, až se Rosa vrátí, ale mezitím se oba propadli až na samotný chvost. Devátý Šilhánek trp?liv? ?ekal až se souboje p?ed ním uklidní a na konci druhého sektoru si podal Louckého. Loucký mezitím podlehl na oválu i Koverovi, a celé pole se p?ehouplo do druhého kola. Na poslední místo se propadl vlivem trestu již zmi?ovaný K?íž. Vedoucí jezdec Vít Miština nenechal nic náhod? a již b?hem prvního okruhu nasadil k trháku a za?al si budovat náskok p?ed Stivínem a Janáskem. Posledn? jmenovaný se p?ipravil o šanci dobrého umíst?ní výletem do únikové zóny v známé dvojité zatá?ce p?ed šikanou p?ivád?jící jezdce na ovál. Janásek se tak propadl až na 9. p?í?ku a ješt? na oválu podlehl díky nižší rychlosti útok?m Kovera a Louckého. T?etí místo tedy zaujal Polma a Stiborek se mezitím celkem bez problém? dostal p?ed ?tvrtého Mullera. Ve t?etím odkruhu se již Šilhánek úsp?šn? dostal p?ed Stehlíka a na chvíli se posunuje i p?ed chybujícího Mullera. Ten ale zaujímá lepší stopu a tak Šilhánek zkouší riskantní pozdní bržd?ní na konci zadní rovinky. Bohužel je delší než by bylo vhodné a tak lehce koliduje s Mullerem, který za zvuk? svého klaksonu krotí sv?j v?z. Tento incident hraje do karet Stehlíkovi, který se tak dostává p?ed oba jezdce, zatímco Šilhánek pouští Mullera zp?t dop?edu. Velice p?kné souboje jsou vid?t od 11 do 14. místa, kde jedou jezdci v po?adí Maška, Leco, Cikrle a Lalinský. Nejprve se Cikrle dostává p?ed Leca a následn? využívá Lecova zaváhání i Lalinský. Práv? do této skupinky se na konci ?tvrtého kola propadají Šilhánek s Janáskem, kte?í vzájemn? lehce kolidovali v T1. V nastalém zmatku škrtá Maška necht?n? o Janásk?v v?z a ten mí?í ve vysoké rychlosti do svodidel. Po silné rán? se Janásek bohužel rozhoduje odstoupit Další souboje p?icházejí v kole následujícím, tedy šestém. Maška s týmovým kolegou Horákem stíhají jedenáctého Cirleho, ale Horák chybuje jako již mnozí p?ed ním v nájezdu do pomalé dvojice pravých zatá?ek a navšt?vuje ka?írek. Propadá se tak z 12. na 19. místo t?sn? za skupinku ve složení Exner, Vála, Zrník, Pavlík a Cagaš. V dalším okruhu chybuje Cagaš, který se spolu s Provim propadá až na chvost p?ed posledního K?íže, který jede s velkou ztrátou o p?l kola zp?t. Do druhé poloviny závodu najíždí jezdci v po?adí: Miština s náskokem 4 sekund, následuje Stivín, Polma a t?sn? za ním Stiborek se Stehlíkem. Šestý jede Muller p?ed Louckým, Koverem, Šilhánkem a desítku uzavírá Leco. Jedenáctý se nyní pohybuje Lalinský následován Maškou, Cikrlem, Exnerem, Válou, Pavlíkem, Plškem, Horákem, Zrníkem, Rosou, Cagašem a Provim. Poslední je jak jsem již zmi?oval K?íž. P?kný p?edjížd?cí manévr p?edvádí Plško, který se tak posunuje na 15. místo p?ed Pavlíka a dále Exner, který zdolává Cikrkleho. Vp?edu se nám po?adí také m?ní, Stehlík jde p?ed prudkým bržd?ním na vnit?ní stranu, ale Stiborek p?ed ním mu zavírá cestu což vede k vystr?ení Stiborkova vozu mimo tra?. Než se Stiborek stihne vrátit, protahuje se kolem i Muller. Po dobu 3 okruhu probíhají souboje zejména v zadní ?ásti jezdeckého pole mezi Válou, Rosou, Zrníkem, Provim a Cagašem. Posledn? zmi?ovný ale chybuje a ztrácí tak kontakt s jezdci p?ed sebou. Propad zaznamenává i Vála, ale stále má ješt? šanci bojovat. Vp?edu se po?adí m?ní až v 11. okruhu, kdy se Stiborek dostává zp?t p?ed Mullera a Stehlík mazácky p?ebírá Polmovu 3. p?í?ku. V této skupin? se bude dozajista po?adí ješt? m?nit, stejn? tak jako v chumlu okolo desátého místa, kde se pohybují Loucký, Kover, Lalinský, Šilhánek a Leco. Svá vozidla vedle sebe se v náro?ných zatá?kách neda?í poskládat zejména Šilhánkovi s Lalinským a tak oba ztrácí dalších pár pozic. Ondrej Kover chybuje ješt? v tom samém kole p?i bržd?ní do nechvaln? známé zatá?ky a tak také ztrácí celkem 3 pozice. Poslední vým?na pozic se odehrává na 4. p?í?ce a to mezi Polmou, který podléhá na sjezdu z oválu Stiborkovi. Cíl se tak po 13. okruzích protínají neohrožený Vít Miština, následován Adamem Stivínem a Tomášem Stehlíkem.
Výsledková listina div 1 závod 1

Race 2
Poslední start závodu elitní divize jedna avizuje, že op?t bude divácky atraktivní. Robin Janásek, který odstoupil v prvním závod? do tohoto druhého již nenastoupil a naopak zde p?ibyl Jan Salát. Výjezd z oválu je snad ješt? dramati?t?jší než prvn?, ale našt?stí ani zde nedochází k vážn?jší kolizi. Balík jezdc? vedený Radkem Mullerem se ale míchá takovým zp?sobem, že nelze popisovat každou vým?nu pozic zvláš?. Za zmínku ur?it? stojí Stibork?v úsp?šný posun na druhou pozici p?ed Polmu a dále Mištin?v skok, kterým se dostal z 6. pozice na 4. Na nic ne?eká ani Šilhánek, který se posunul z 13. startovní pozice již na 9. p?í?ku. Na zadních pozicích kon?í ve smyku Pavlík po té co vyjel na trávu, kde byl ješt? kýmsi postr?en. Další z vozidel se otá?í v nájezdu do další pravé zaté?ky a my vidíme, že se jedná o Pavla Horáka, kterého vystr?il Pavel Zrník, který nyní férov? ?eká, až ho Horák p?edjede. Na konci prvního kola se jezdci kone?n? ?adí do jednoho vlá?ku. Další incident, který zvedá diváky ze seda?ek se odehrává na za?átku t?etího okruhu na výjezdu z oválu. Kover se nejd?ive dostává za pomoci postr?ení na desáté místo p?ed Mašku, který ale hodlá polí?ek vrátit a tak jde na vnit?ek T1 o dost pozd?ji, než by bylo zdrávo což vede k celkem silnému kontaktu obou voz?, které mí?í do únikové zóny. Na incident doplatil i Exner a mnoho dalších se musí vyhýbat a n?kte?í volí zkratku i mimo asfalt. Kover s Maškou se tedy propadávají až na dvaadvacáté respektive t?iadvacáté místo. ?tvrtý okruh za?íná skv?le pro Mištinu, který se dokázal za pomoci v?trného pytle dostat p?ed Polmu. Chvilkové vyv?šení žlutých vlajek zp?sobují Provi a K?íž, kte?í kolidují v táhlé pravé. Cagaš se behem ?tvrtého okruhu posunuje na 10. místo p?ed Lalinského, který si ud?lal krátký výlet do trávy a Šilhánek využívá zaváhání ze strany Louckého. Vp?edu jedoucí Polma brání se? mu síly sta?í svoji ?tvrtou pozici p?ed Stehlíkem. Stehlík je ale ve výborné kondici a na oválu se dostává na výhodn?jší vni?ní stopu. Hned za n?j se zapojuje Leco a tak na Polmu nakonec zbývá “jen” 6. pozice. Za ním jedoucí Stivín nedokáže odolat nátlaku Šilhánka a ten se p?ed n?j nádhern? posunuje vn?jškem v táhlé pravé p?ivád?jící jezdce na zadní rovinku. Uprost?ed pole se také vedou bitvy. Patnáctý Plško doráží na Válu, ale nakonec b?hem jediného kola podléhá jak Horákovi, tak i K?ížovi. Kover se posunuje p?ed Rosu a Zrník p?ed Saláta. Sedmý okruh znamená zm?nu ve vedení závodu, kdy se Stiborek tla?í na oválu vedle Mullera a díky lepšímu stavu pneumatik drží pozici i za první sérií zatá?ek. Vzestup zaznamenává op?t Šilhánek a posunuje se nejd?íve p?ed doposud šestého Polmu, aby v záp?tí zdolává i Leca. Druhý Muller nyní v nájezdu do nejpomalejší zatá?ky pouští týmového kolegu Mištinu. Na p?elomu závodu tedy vede Stiborek a v první desítce ho dopl?ují Miština, Muller, Stehlík, Šilhánek, Leco, Polma, Stivín, Loucký a Cagaš za kterým je již zhruba 3 sekundová mezera, kde jede osamocený Lalinský. Za ním se pohybuje Cikrle, Exner, Vála, Horák a K?íž následován Plškem, Koverem, Provim, Rosou, Zrníkem, Salátem, Pavlíkem a poslední místo nyní pat?í Maškovi, ale b?hem chvíle p?ipadne Salátovi. Polma nabírá druhý dech a u?ebnicov? p?edjíždí Leca. V devátém okruhu sledujeme se zatajeným dechem jak spolu bojují ti nejlepší z nejlepších. Šilhánek si nejd?íve celkem bez problém? poradil se Stehlíkem a na ovále se dostává i pod Mištinu, který mezitím nechal p?edjet zp?t svého týmového kolegu Mullera. Šilhánek drží t?etí pozici i po sérii úvodních zatá?ek a vydává se tedy stíhat Mullera. Že jezdci nejsou roboti dokazují ve výjezdu z táhlé levé, kde shodn? vyjížd?jí až za krajnici Muller, Šilhánek, Miština i Stehlík. Na dalších pozicích se m?ní po?adí ve prosp?ch Exnera, který se posunul na 12. místo p?ed Cikrleho. Lepší závod jsme si ani nemohli p?át a naprosto nejideáln?jší situace nastává uprost?ed oválu na za?átku 11. kola kdy vedle sebe jedou jak Muller, tak i Miština a Šilhánek. Dochází ale k drobnému kontaktu na který doplácí zejména Muller a než nabere znovu rychlost, dostávají se p?ed n?j Stehlík i Polma. Za sérií zatá?ek je Miština op?t p?ed Šilhánkem, ale ten se p?ed n?j dostává definitivn? na stejném míst? jen o kolo pozd?ji. Mezitím se posunuje i Stivín, který zdolává Leca a nyní si poradil po n?kolika š?ouchancích i s Mullerem. Poslední 2 kola využívá k p?edjetí Kover a posunuje se tak p?ed patnáctého K?íže. Ten p?epouští svoji pozici i Plškovi a v záv?ru se popere o sedmnácté místo s Rosou. Cagaš dokáže využít každé p?íležitosti a te? to názorn? p?edvádí na Lecovi, kterého obírá o 8. pozici. Poslední p?edjížd?cí manévr závodu také stojí za to a Loucký se tak dostává snad o milimetr p?ed Leca. Vít?zství z druhého závodu si tedy odnáší zasloužen? Tomáš Stiborek, následován Martinem Šilhánkem a Vít?m Mištinou.
Výsledková listina div 1 závod 2

Divize 2

Kvalifikace

Obvyklá vyrovnanost jezdc? v hotlapech op?t vedla ke skute?nosti, že první divize není nafukovací. Dalších 15 rychlých jezdc? tedy svád?lo souboje v divizi 2. A že síly byly op?t nadmíru vyrovnané jsme se p?esv?d?ili hned v kvalifikaci. Loucký dnes nebyl viditeln? ve své form? a po absolvování letmého kola zamí?il zp?t k mechanik?m na dolad?ní nastavení. První ostrá kola pat?ila zejména Krpatovi, Rousoi a Gogovi. Nicmén? ani jeden z jmenovanch se nedostal pod hranici 2 minut.T?i minuty p?ed koncem první ?ásti kvalifikace se mezi p?ední pozice vklínili Trégl a Honyi, zatímco Vovesný, Loucký, Kuncl, Šerý a Raušer museli zatáhnout, pokud se cht?li svézt i v superpole. Raušer ale ?ešil technické problémy a tak se spíše trápil s vozem na trati, ?emuž odpovídal i nejpomalejší zajetý ?as. Vovesný p?edvedl sv?j potenciál hned v následujícím kole a ?asem 1:59.79 se posunul na prozatimní první místo. Odpov?? p?išla v záp?tí od Šerého, který si p?ivlastnil vedoucí p?í?ku ?asem o 5 setin rychlejším. Po uplynutí ?asu ur?enému k první ?ásti kvalifikace bylo jasné, že jezdci v po?adí od 11. místa – Kombajn, Hor?ák, ?ervený, Loucký a Raušer budou druhou ?ást pouze sledovat a do prvního závodu mají již pozice jasn? ur?ené.
Superpole
Ti š?astn?jší nyní ?ekalo pom??ování sil a koncentrace v jediném ostrém kole Superpole. Jako první byl na tra? vyslán Šimek, který skon?il t?sn? za hranicí 2 minut, ?ímž si vybojoval 6. místo na startu. Druhý vyrazil od svých mechanik? Hamorník a i když zajel jen o 9 setin rychleji, vynesla mu jeho snaha 4. startovní pozici. Dalším jezdcem byl Goga, jehož ?as nesta?il na lepší než 7. místo. Nutno dodat, že startovní komisa? (tento ve?er já - Miri) neodhadl p?esn? situaci a Goga se tak na trati setkal se svým týmovým kolegou Atti Honyim, který ovšem sportovn? uvolnil ideální stopu v Gogov? ostrém kole. Kuncl ukázal svoji rychlost a skute?nost, že právem figuruje ve druhé divizi a ?asem 2:00,03 uko?istil t?etí místo na startu. Jako další se po trati prohnal již zmín?ný Honyi, ale tentokrát mu ostré kolo nevyšlo, což znamenalo 8. startovní p?í?ku. Další jezdec Marcel Rous vyrobil menší chybu, která spolu s kontaktem se svodidly na oválu znamenala 10. místo. Jan Trégl neponechal nic náhod? a suverénní výkonem posunul la?ku na 1:59,79, která mu zajistila pole position. Další v po?adí se nám p?edvedl Krpata a svým ?asem se vklínil na 5. místo. Pavel Vovesný lehce chyboval a za?adil se tak na 9. p?í?ku t?sn? p?ed týmového kolegu. Poslední zbýval Radek Šerý. První a druhý mezi?as nedával mnoho šancí na p?ední pozice, ale bravurn? zajetý t?etí sektor nakonec Šerému vynesl druhou startovní pozici do prvního závodu.
Výsledková listina div 2 qual

Race 1
Mírný vítr tentokrát vanul pouze na startu a tak jezdci mohli naplno využít zkušenosti nabyté ve volných trénincích. N?komu více, n?komu mén? p?išla vhod dlouhá úvodní pasáž p?ed prvním bržd?ním. Nutno dodat, že jezdci i p?es maximální snahu o využití v?trného stínu zvládli vcelku bez komplikací nájezd do série zatá?ek na konci prvního sektoru. Šerý díky bezkonkuren?nímu odpychu na startu p?evzal Tréglovi vedoucí pozici. Dále se posunul Šimek, ?ímž zapo?al souboje s Krpatou. I na dalších pozicích se po?adí m?nilo, ale díky množství manévr? nelze popisovat každý zvláš?. Nutno ale zmínit Louckého, který si hodlal zpravit reputaci z kvalifikace a ješt? b?hem prvního kola postoupil o 4 pozice kup?edu. Trégl se po celé první kolo snažil o posun zp?t do vedení, ale chybi?ka v nájezdu na ovál mu naopak p?id?lala startosti s Kunclem, který se mu zabíral celou plochu zp?tných zrcátek. Šimek, který se na oválu za?al p?etahovat s Krpatou nakonec po vzájemném kontaktu pokra?oval dále, zatímco Krpata musel krotit divoký smyk a ztratil tak cennou rychlost. Nabídnuté pozice tak p?evzali Vovesný a Honyi. Krpata po nabrání rychlosti zahustil skupinku bojující o 9. místo ve složení Kombajn, Goga, Loucký, Rous a ?ervený. S lehkým odstupem vše sledoval 14. Hor?ák a na poslední pozici jel na jistotu Raušer. V polovin? prost?edního sektoru druhého kola Krpata neudržel svoji pozici a vn?jší stopou zamí?il na chvíli do trávy, ?ímž se propadl až za Kombajna a Rouse. T?etí okruh na?íná vedoucí Šerý, který nasazuje k trháku, ovšem razantní pr?jezdy zatá?kami se za?ínají projevovat na stavu jeho p?edních pneumatik. O devátou pozici nyní bojují Kombajn s Louckým a za první ?asomírou oba shodn? p?edjíždí chybujícího Gogu. Krpata se mezitím dostal zp?t p?ed Rouse a nyní si brousí zuby práv? na Gogu. Na zadních p?í?kách se po?adí taktéž m?nilo a Hor?ák se posunul p?ed ?erveného. V nejpomalejším míst? okruhu poprvé chybuje Šerý a okamžit? ztrácí náskok, který si vypracoval v p?edchozích kolech. Za?íná tak bitva o první místo, které se bude chtít zú?astnit i t?etí jezdec: Karel Kuncl. Trégl zvládá brilantn? ovál a do dalšího kola již vjíždí na vytoužené první pozici. Šerý ale nehodlá nic vzdávat a zblízka si prohlíží zadní partie Tréglova vozu. I o ?tvrté místo se zanedlouho svede bitva a Brano Hamorník tak bude muset odolávat tlaku pátého Jirky Šimka. Ve st?edu pole vyd?lal v soubojích Marcel Rous a nyní již figuruje na 10. míst?. Napínavý souboj o první místo pokra?uje. Trégl drobn? chybuje ve dvojité levé na konci druhého sektoru, ?ehož využívá Šerý, ale záv?re?ná šikana p?ivád?jící jezdce vychází lépe Tréglovi, který se díky v?trnému pytli vyváží za Šerým a do 5. okruhu tak vstupuje op?t jako první. První zatá?ku bere hodn? vn?jškem, ?ehož Šerý op?t využívá vnit?ní stopou. Celé situace využívá nenápadn? jedoucí Kuncl a stahuje desetinku za desetinkou. Boj o poslední pozici nyní svád?jí Kombajn a ?ervený, kte?í se na chvostu ocitli díky výlet?m mimo tra?. I tak je ale celé pole vcelku semknuté a dvanáctého jezdce d?lí jen n?co málo p?es 8 sekund od prvního. Parádní podívanou p?ináší pr?jezd p?ed hlavními tribunamy v nájezdu do sedmého okruhu. Šerý, Trégl a Kuncl zde jedou vedle sebe a vzájemn? využívají záv?su. Až teprve první série zatá?ek p?isuzuje vedení Kunclovi, zatímco Šerý se propadá na 3. pozici za Trégla. Hamorník v p?edešlých kolech taktéž neváhal a i on se nyní zapojuje do vedoucí skupinky. V další zatá?ce ale ušt?d?uje ?ukanec Šerému, oba musí zpomalit a tak je dojíždí i do této chvíle pátý Šimek. Za nimi nyní figuruje Honyi, následován Vovesným, Louckým, Rousem a desáté místo nyní drží Goga. Vovesný škrtá o bariéru z pneumatik a na ovále tedy jeho 7. místo p?ebírá Loucký. 9. kolo p?ináší druhou kolizi tohoto závodu, kdy o sebe bok po boku jedoucí Loucký a Honyi zavadí v nejmén? vhodnou chvíli a oba bokem brázdí únikovou zónu v první pomalé zatá?ce. Posun tak zaznamenává jak Vovesný tak i Rous. Honyi se propadá až na 12. místo a jeho p?eh?átá pravá p?ední pneumatika nezaru?uje optimální adhezi. Situace na prvních 5ti pozicích se mezitím uklidnila a s drobnými rozestupy nyní krouží Kuncl, Trégl, Šerý a Šimek, který se posunul p?ed Hamorníka. Hamorník nyní musí ?elit nátlaku od Vovesného i Rouse. Vovesný p?ebírá pátou pozici ješt? p?ed první zatá?kou a Rous, který pošet?il pneumatiky se posune co nevid?t. Do souboj? prozatím nejde na krev a spíše nechává Hamorníka vycukat. To se mu da?í o pár zatá?ek dále a Hamorník opouští ideální stopu a odst?edivou silou putuje na malou chvíli mimo asfalt. Hamorník se snaží kontrovat na ovále. Do první zatá?ky najíždí vnit?kem, je ale p?íliš dlouhý s ?ímž Rous po?ítal a tak jede na výjezdu vnit?kem on a s p?ehledem ujíždí. Hamorník tak p?epouští i další pozici ve prosp?ch Louckého a dokonce i Krpaty. V desátém okruhu nás opouští Atti Honyi, který je nucen odstoupit z technických d?vod?. V 11. a 12. kole atakuje dvanáctý Kurt Kombajn p?ed sebou jedoucího Gogu a Hor?áka, ale nakonec je delší na sjezdu z oválu a po dalším výlet? mimo tra? se smi?uje s 12. p?í?kou. Zdá se, že poslední kolo prvního závodu nep?inese žádné významné zm?ny, ovšem naprostou katastrofou je pro vedoucího Karla Kuncla náhlá ztráta výkonu motoru, která není zap?í?in?na ni?ím jiným než suchou nádrží. P?ekvapiv? tak vyhrává Jan trégl, druhý se umis?uje Radek Šerý a t?etí je Jirka Šimek. Kuncl dojíždí až na 5 míst? za dvojicí z Knipexu ve složení Vovesný a Rous.
Výsledková listina div 2 závod 1

Race 2
Po zhasnutí ?ervených sv?tel se jezdci vydávají do druhého závodu. Hned v první klopené zatá?ce se st?etávají ?tvrtý Šimek s pátým Šerým. Oba ale v?z zvládají i když zaznamenávají díky svému zpomalení propad o n?kolik pozic. Po první sérii zatá?ek se dostává Krpata p?ed Trégla a spole?n? s Louckým stíhají vedoucí skupinku na ?ele s Kunclem. Šerý se po úvodním incidentu usazuje na deváté pozici, zatímco Šimek se propadl až na samotný chvost. Další incident se odehrává na konci druhého sektoru p?i bržd?ní do nejpomalejší dvojice zatá?ek. Loucký jede bok po boku s Rousem, ale za nimi jedoucí Krpata míjí brzdný bod a bere s sebou Rouse, který musí navštívit únikovou zónu. Pr?jezd oválem a nájezd do druhého kola využívá Loucký, který se dostává p?ed Vovesného a Krpata se tentokrát už férov? posunuje p?ed Rouse. V druhé polovin? pole jedoucí Hamorník by rád p?ed desátého ?erveného, musí ale ?elit útok?m Honyiho, který nakonec slaví úsp?ch p?i pozdním bržd?ní do rychlé levé uprost?ed druhého stintu. Na chvíli se na poslední pozici propadá Šimek. Je ale otázkou n?kolika zákrut, než se posune p?ed tentokrát nejpomalejšího Raušera. Ve t?etím okruhu se m?ní jezdec na šesté pozici, kam se mezi 2 vozy týmu SDI vklínil Radek Šerý. Osmý Krpata nyní atakuje sedmou pozici Hor?áka a za nimi celou situaci sleduje trp?liv? Rous. Poslední sektor t?etího okruhu se nese ve znamení vým?ny pozic na ?ele závodu. Loucký již detailn? zkoumá zadní partie Kunclova vozu a Trégl se posunuje p?ed doposud t?etího Vovesného. Jinak se pozice nem?ní i když díl?í skupinky jedou v t?sných rozestupech. Ve ?tvrtém okruhu slaví úsp?ch Rous, který využil Krpatova zaváhání a hned v následujícím okruhu se oba dostávají p?ed Hor?áka. Desátý Jirka ?ervený prozatím odolává p?ti?lenné skupince jezdc?, která jede v t?sných rozestupech za ním. V šestém kole se již za?ínají pozice míchat i zde. Nejd?íve Hamorník p?enechává 2 pozice Šimkovi a Kombajnovi, ale o zatá?ku dále se posunuje alespo? zp?t p?ed Kombajna. Zkušený Atti Honyi zkouší své šance na ?erveného již notnou chvíli a nakonec slaví úsp?ch v táhlé pravé. To už se ale musíme vrátit pohledem zp?t na ?elo, kde se mezitím v rychlé pasáži na oválu posunují p?ed doposud vedoucího Kuncla jak Loucký tak i Trégl. Schyluje se tak op?t k dramatickým souboj?m, kterých se jist? bude chtít ú?astnit i ?tvrtý Vovesný. Další vým?na pozic se dá o?ekávat na šesté p?í?ce, kterou hájí Šerý p?ed Krpatou. Trégl se tla?í na ovále p?ed Louckého, ale po?kejme si do první série zatá?ek, kde se situace vyjasní. Jezdci o sebe lehce zavadí a v souboji je ihned zp?t i Kuncl a lehce se dostává p?ed Trégla, který bude muset odolávat i Vovesnému. Z pohledu na složení vedoucí skupiny je již jasné, že díky souboj?m se velice rychle dotáhl i doposud nenápadn? jedoucí Goga. Vovesný se v táhlé pravé odvážn? dostává vnit?kem na druhou pozici p?ed Kuncla, ale hrub? chybuje p?i bržd?ní do dvojice levých pomalých zatá?ek a navšt?vuje únikovou zónu. Okamžit? se tak posouvají Kuncl, Trégl, Goga a nyní i Šerý. Díky tomu, že se nyní situace na špici na chvíli uklidnila, se m?žeme podívat na souboj dvanáctého ?erveného s Kurtem Kombajnem, který trvá již n?kolik okruh?. Zdá se, že Kombajn využívá v?trného stínu a na ovále se vnit?ní stranou posouvá. Mezitím se dostal i Atti Honyi p?ed týmového kolegu Hor?áka. Po chvilkovém uklidn?ní k nabrání nových sil se op?t naplno rozho?ely souboje ve vedoucí skupin?. Vovesný odolal atak?m od Šerého a nyní se dostává i na ?tvrté místo p?ed Gogu. Pro nás d?ležit?jší souboj o vedoucí místo vedou tentokrát Loucký a Kuncl. Po n?kolika náznacích p?edjetí ovšem Kuncl podléha Tréglovi. Uprost?ed posle nyní vedou souboje zejména sedmý Honyi s osmým Krpatou a jak je vidno oba si nic nedarují. Situace se nakonec vyjas?uje po té, co musí Krpata odstoupit kv?li poruše na elektroinstalaci. My se ocitáme již ve 12. okruhu a na ?ele vidíme op?t t?sný souboj, ze kterého momentáln? profituje Kuncl. V p?edposledním kole se posouvá pouze Šerý p?ed Gogu, který ješt? svede interní bitvu s týmovým kolegou Honyim. Poslední prudké bržd?ní nám p?ekvapiv? m?ní vedoucího muže závodu, pon?vadž Kuncl lehce nabírá Loukotu, oba musí výrazn? korigovat a dop?edu se tak bez boje dostává Trégl, který si vít?zství již nenechá vzít. Kuncl chce ješt? jako omluvu Louckému p?epustit svou pozici, ovšem brzdí tak agresivn?, že se p?ed n?j t?sn? p?ed cílovou páskou dostává i Vovesný. K p?ekvapení dochází i na dalších pozicích, kde se ješt? Rousovi poda?ilo v posledním kole p?edjet Honyiho a jen 2 setiny ho d?lily od šesttého místa, které uko?istil Goga. Dramatický finish druhého závodu tedy vynesl vít?zství Janu Tréglovi p?ed Pavlem Louckým a Pavlem Vovesným.
Výsledková listina div 2 závod 2

Divize 3

Kvalifikace

Vy?azovací souboj s chronometrem m?l tentokráte v 3. divizi nového favorita. Stal se jím Mat?j Skalník, který se v p?edchozích závodech úsp?šn? ú?astnil boj? v 1. divizi. Mezi prvními ostrými ?asy se blýsknul výsledek Dalibora Šedivého, mající hodnotu 2:00,77. O první vzrušení se postaral Michal Pmpal, který ve snaze udržet za svými zády Ladislava Kiglera, probrzdil nájezd do první zatá?ky a jen s vyp?tím všech sil neputoval mimo tra?. V záp?tí p?evzal vedení Michal Peprný, který stanovil prozatímní nejlepší výkon na údaj 2:00,41. O dramatické okamžiky nebyla nouze, mimo tra? jsme vid?li mnoho jezdc?, avšak žádný z t?chto incident? nem?l fatální následky, takže všichni mohli ve svém snažení o poko?ení co nejlepšího ?asu pokra?ovat. Po uplynutí poloviny kvalifikace stále chyb?l ?as adepta na pole position Skalníka, který ve svém prvním m??eném kole chyboval a zamí?il do box?. Na t?etím míst? se v tento okamžik držel Ján Papuga, s výraznou, tém?? p?lvte?inovou ztrátou na druhé místo. T?sn? za polovinou vym??eného ?asu bylo velmi rušno v boxové uli?ce, kam mí?ilo k vým?n? pneumatik a dotankování paliva svorn? tém?? celé pole. Pak kone?n? dokon?il ostré kolo Skalník a p?evzal 3. pozici. V záv?ru zabojoval Josef Mimra, tém?? o vte?inu zlepšil sv?j ?as a putoval po?adím vzh?ru z 10. na 5. místo. ?tvrtý byl toho ?asu s minimálním odstupem od nejbližších soupe?? Tom P?ikryl. Zrekapitulujeme-li tedy po?adí, desítka postupujících vypadala takto: Peprný, Šedivý, Skalník, P?ikryl, Mimra, Papuga, Kigler, Svr?ek, Kadlec a Škrabal. P?ekvapením bylo 10. místo Petra Škrabala a hlavn? napostup Ladislava Imlaufa a Michala Pmpala, kte?í po úsp?šných p?edchozích závodech do superpole neo?ekávan? nezasáhli. Zklamaní mohli být také 11. Ji?í Varhulík a 12. Pepa von Depo, kterým superpole uniklo jen velmi t?sn?. Na dalších místech v po?adí se umístili Imlauf, Kliner, Šimek, Cekl a na záv?r Chvátal.
Superpole
První byl vyzván na tra? Škrabal. Zajel stabilní kolo a s ?asem 2:01,41 mohl být jist? spokojený. Po n?m vyjel okusit japonský asfalt Kadlec. Avšak chyba v posledním sektoru znamenala velkou ztrátu a ?as p?es 2:06 není konkurenceschopný ani v 3. divizi. Následoval Svr?ek, v kvalifikaci na 8. míst?. Jeho kolo bylo sice ?isté, ale ?as t?sn? pod 2:02 na pr?b?žnou první p?í?ku nesta?il. Kigler nezajel špatn? a za?adil se na 2. místo za vedoucího Škrabala. Další na ?ad? byl Papuga a i když nebyl na mezi?asech nejrychlejší, dob?e zvládnutý záv?re?ný sektor ho za?adil na 1. p?í?ku. Tom P?ikryl p?edvedl sv?j standart a p?evzal provizorní 3. p?í?ku. To se již ale objevil na trati Skalník a suverénním zp?sobem potvrdil, že je dnes favoritem. ?as 2:00,31 znamenal jasn? 1. místo. Poté po?adatelé vyzvali Šedivého, který se ?asem t?sn? nad 2:01 za?adil na místo druhé. To však nevydrželo dlouho, když se p?ed n?j vklínil vít?z první kvalifikace Peprný. První desítka na startu tedy vypadala takto: Skalník, Peprný, Šedivý, Papuga, Škrabal, P?ikryl, Kigler, Svr?ek, Mimra, Kadlec.
Výsledková listina div 3 qual

Race 1
Po sestavení startovního roštu bylo celé pole p?ipraveno vyrazit vst?íc nástrahám 13 okruh?. Když se rozsvítila netrp?liv? o?ekávaná zelená sv?tla, rozezn?lo se naplno 18 výkonných motor?. Lehce zaspal Šedivý, který byl v záp?tí atakován Papugou. Ten m?l však špatný odhad a došlo k vzájemnému kontaktu, našt?stí bez následk?. Shodný scéná? m?la i kolize v podání Petra Škrabala a Toma P?ikryla. Zpomalení t?chto jezdc? se pokusili využít Mimra a Svr?ek, prvn? jmenovaný úsp?šn?. Svr?ek ale chyboval p?i bržd?ní, zablokoval zadní kola a putoval na pr?zkum travnatých ploch kolem trati. Svým návratem na tra? pak jist? ud?lal vrásky na ?ele nejednomu jezdci jedoucím za ním. T?sn? minul Kiglera s P?ikrylem a musel zpomalit, což ve výsledku znamenalo vytvo?ení velkého chumlu voz? v zatá?ce p?ed 1. splitem. Následovalo hromadné pískání pneumatik a ma?kání plech?, kterého se zú?astnil tém?? celý st?ed pole, Imlaufa, Varhulíka nebo Šimka nevyjímaje. V další zatá?ce bylo také živo. Michal Pmpal to neúsp?šn? zkusil na Milana Svr?ka, vyjel na trávu a op?t došlo k leh?í kolizi. Vzniklého zmatku využil Pavel Chvátal, který se z chvostu posunul p?ed Ji?ího Šimka. Na ?ele mezitím o?ekávan? poodsko?ila dvojice Skalník – Peprný. V záv?ru úvodního okruhu projel nepochopiteln? Imlauf boxovou uli?kou a to znamenalo konec nad?jí na slušné umíst?ní. V pr?b?hu 2. a 3. kola pak docházelo k postupné stabilizaci po?adí. Nejživ?ji bylo v soubojích na konci první desítky, kde se pokoušel dostat vp?ed Kadlec na úkor von Depa, tentokráte neúsp?šn?. Na co koukat bylo i kolem poloviny závodu. Svr?kovi rallycrossové vložky ve st?ední pasáži trati využili již zmi?ovaní von Depo a Kadlec. Svr?ek sice ukázal srdce bojovníka a vzáp?tí se pokusil útokem na Kadlece získat na cílové rovince ztracenou pozici zp?t, ale kv?li technickým problém?m musel náhle odstoupit. Na chvostu se trápil Ladislav Imlauf, který z?ejm? podcenil p?ípravu a zvolil na závod nevhodné nastavení vozu, což vedlo ve spojení s nešetrným stylem jízdy k p?eh?átí pneumatik a jeho FXO se stalo jen velmi t?žko ovladatelným. Na ?ele se tou dobou neustále vzdalovali soupe??m Skalník a Peprný a bylo nad slunce jasné, že vít?zem závodu se stane jeden z této dvojice. Ale nep?edbíhejme. 6 vte?in za nimi svád?li t?sné souboje o poslední pódiovou p?í?ku obránce Papuga a úto?ník Mimra. Už to vypadalo že Mimra p?jde vzh?ru, když v 8. kole Papuga zmobilizoval své síly a výrazn? poodjel. V dobrém sv?tle se p?edvedl Standa Kliner, který p?edjel po p?kném souboji na konci t?etí ?tvrtiny závodu Kadlece a nakouknul tak do první desítky. V 10. okruhu byl dojet špi?kou závodu trápící se Imlauf a jen podtrhl sv?j totální neúsp?ch. V úplném záv?ru se již dalo ?íci, že kostky jsou vrženy. Avšak zdání klame. Náhle se zraky všech divák? up?ely na ?elo závodu. Peprný stáhnul na minimální odstup Skalníka a bylo jasné, že není se svou 2. p?í?kou spokojen. Cílovou ?áru v nájezdu do posledního okruhu protnuly oba vozy bok po boku. Sklaník byl ale p?ed 1. zatá?kou lepší na brzdách a svou pozici udržel. Peprný se sice nevzdal a neustále se držel “na dost?el“, avšak šachovnicový prapor zhatil jeho další snažení. Vít?zem se stal tedy Mat?j Skalník, druhý byl Michal Peprný a na pódiu je doplnil Ján Papuga. Dále se umístili Mimra, Šedivý, P?ikryl, Škrabal, Pmpal, Kliner a desítku uzav?el Kigler. Po?adí na dalších místech naleznete v p?iložené tabulce.
Výsledková listina div 3 závod 1

Race 2
Tradi?ní otá?ecí procedura p?isoudila pole position Tomu P?ikrylovi. Druhý pak vyrážel Šedivý, t?etí Mimra. Start se tentokrát p?íliš nevyda?il Skalníkovi, kterého p?edjel Škrabal a málem i Kliner. Na chvostu mezitím Svr?ek nevybíravým zp?sobem odstavil Cekla, který po kontaktu s bariérou nabral velkou ztrátu. V nájezdu do první zatá?ky byl p?íliš horlivý Pmpal, který šel velmi pozd? na brzdy a doslova sest?elil Jána Papugu, který se dostal do nekontrolovatelných hodin. Na to doplatil také Kigler, který z?stal po kolizi s Papugovým vozem oto?ený do protism?ru. V tomto incidentu nabrali ztrátu také Kliner a Šimek, kte?í museli zpomalit a havarovaným voz?m se vyhnout. Aby toho nebylo dost, o kousek dál havaroval také Josef Mimra, který doplatil na lag, který ho poslal nekompromisn? mimo tra?. Po chaotickém prvním kole, p?i kterém doslova nez?stal kámen na kameni, bylo po?adí v první desítce následující: Šedivý, P?ikryl, Peprný, Škrabal, Pmpal, Skalník, Kadlec, von Depo, Varhulík a Chvátal. Dobrou šanci dostal Šedivý, který se dostal do ?ela p?ed P?ikryla a rychle si vybudoval solidní náskok. Za úvodním splitem 2. kola došlo k souboji t?í jezdc?, když se Skalník a Pmpal posunuli po?adím výš na úkor Škrabala, který klesnul na 6. místo. Krásné boje byly k vid?ní ve st?ední ?ásti trati, kde to v?elo mezi Chvátalem, Imlaufem, Papugou a Klinerem. Rušno bylo také v nájezdu na ovál, kde se Skalník dostal riskantním manévrem na t?etí místo a odsunul tak za sebe Pmpala a Škrabala. V 3. kole zamí?il kv?li poškození vozu do box? Mimra a ?asový úsek zde strávený poukazoval na rozsáhlá poškození. Jezdec posléze sv?j v?z opustil a závod pro n?j skon?il. Na ?ele doslova ulétl Šedivý a za ním zela propast, na jejímž dn? bojoval Peprný se Skalníkem o 2., resp. 3. místo. Dle po?ekadla “když se dva perou, t?etí se sm?je“, se do boje o pódiová umíst?ní zapojil také Kadlec. Ten ale chyboval v nájezdu na ovál v záv?ru 4. kola, ?ehož využil Michal Pmpal. Jezdci mezi 9. a 15. místem vytvo?ili celistvou skupinu a práv? d?ní kolem tohoto vlá?ku bylo pot?šením pro divákovo oko. Škrabal, Kigler, Imlauf, Šimek, Kliner. Tak zn?la jména hlavních aktér?. Po?adí se míchalo každou zatá?kou, až se divák?m tajil dech. V polovin? závodu vzdal své snažení Pavel Chvátal a v souboji na chvostu pole tak ponechal o samot? Ji?ího Cekla. Na ?ele se stále jasn? držel Dalibor Šedivý, z velké vzdálenosti pozorován dvojicí Skalník – Peprný. Další po?adí v první desítce bylo pom?rn? stabilní, až na Papugu s Varhulíkem, kte?í na cílové rovince 7. kola svedli souboj, ze kterého vyt?žil prvn? jmenovaný. Ke smutku divák? se stabilizovala i situace ve skupin? mezi 10. – 15. místem. V záv?ru 8. kola byl dlouhý na brzdách Šimek a putoval do písku. Sice se bez problém? vrátil zp?t, avšak ztratil kontakt na nejbližší soupe?e. Úsek mezi 9. až 12. kolem se nesl v duchu stagnace. Na trati se toho opravdu p?íliš ned?lo. Záv?r závodu pat?il nerozlu?né dvojici Skalník – Peprný. Peprný m?l dost ?asu na naplánování útoku, n?kolikrát již byl velmi blízko, avšak korunován úsp?chem byl až manévr na výjezdu z 3. zatá?ky v posledním kole závodu. Mat?j Skalník musel vlivem p?eh?áté pneumatiky zpomalit a Peprný neváhal. Cíl závodu vid?l tedy jako první Šedivý, s odstupem následován Peprným a Skalníkem. Bramborovou p?í?ku obsadil Pmpal, za ním pak dojeli Papuga, von Depo, Svr?ek, Kadlec, Kliner a P?ikryl. V druhé desítce se umístili Varhulík, Šimek, Škrabal, Kigler, Cekl a Imaluf. Závod nedokon?ili Mimra a Chvátal.
Výsledková listina div 3 závod 2

Po posledním závod? jsem si nemohl nechat ujít p?íležitost oslovit první 3 nejlepší jezdce a položit jim pár otázek, na které ochotn? odpov?d?li:

Vít Miština alias „Windmouse“

Jak se cítíš jako vít?z dalšího ro?níku Škoda Octavia Cupu, respektive jako úsp?šný obhájce titulu?
No já si p?vodn? myslel, že budu mít v?tší radost. Prost? to p?išlo a já si ?ekl jen "hmm". Ale možná mi to ješt? dojde...
Byla z Tvého pohledu obhajoba titulu t?žší, než celkové vít?zství v lo?ském šampionátu?
No každopádn?, Ghost mi valnou v?tšinu šampionátu šlapal na paty a nebýt nervozity v posledním závod?, tak bych se m?l ješt? co ohán?t.

Jak hodnotíš své nejbližší konkurenty? Myslíš, že bylo letos pole vyrovnan?jší než loni?
Objevila se tu jedna pom?rn? nová tvá?, Radek, a to, že jsme na pódiu skon?ili v rámci devíti bod? jen ukazuje, jak vyrovnané ?elo pole je.
Už máš plán, jak využiješ výhru?
Zatím ne, já se vlastn? budu muset kouknout, co jsem to vyhrál.
Co plánuješ v LFS nyní po skon?ení Octavia Cupu? Budeš se i nadále v?novat závod?ní a? už lokálnímu, nebo zahrani?nímu, nebo plánuješ n?jaký odpo?inek?
Plánuji co se ?eských lig pon?kud zvolnit tempo, vždy? co kdybych se po?ád snažil vyhrávat a n?kdo m? p?edjel. Oni jsou takoví jezdci, kte?í to dokážou a máme jich dokonce hodn?. Co chci vyzkoušet je jet velkou ligu s há?kem, spojkou a velkým rejdem volantu a podívat se, jak se mi bude s t?mito handicapy da?it uprost?ed pole, kde je ta nejv?tší sranda.
Co bys poradil jezdc?m, kte?í k tob? vzhlíží a cht?li by se jednou také ocitnout na špi?ce ?esko-slovenského závodního pole, nebo se alespo? pravideln? umis?ovat v první divizi.
Rad je hodn?, po maturit? si ud?lám ?as a slibuju, že ud?lám závodnickou školu, on p?eci jen Robert má te? málo ?asu a tohle závodnické vzd?lání je t?eba. Ale hlavní je tréninkem dostat do ruky ovládání vozu, tajemství je podle m? to, uv?domit si, kde jsem ud?lal chybu, protože pak to m?žu p?íšt? ud?lat lépe. A taky se nau?it pracovat s telemetrií, možná, ale opravdu možná ud?lám instruktážní video. Zase toho nesmím naslibovat moc, abych to pak splnil :-)

Martin Šilhánek alias „Ghost“

Jak hodnotíš své výkony v letošním škoda Octavia Cupu, kde ses do posledních chvil držel na samotné špici?
Se svým výkonem jsem maximáln? spokojen. Za?átek sezóny mi sice kv?li problém?m s p?ipojením nevyšel, ale zbytek už byl ok. FXO nepat?í mezi má oblíbená auta v LFS, takže jakékoliv umíst?ní “na bedn?“ má pro m? cenu vít?zství.
Bylo pro tebe zklamáním, že titul nakonec p?ipadl lo?skému vít?zi?
Zklamání rozhodn? ne. Na vít?zství jsem moc nemyslel, p?eci jen jsem mohl p?íprav? v?novat více ?asu. A pak systém závodního ve?era, kombinace superpole + FXO + 2 pom?rn? krátké závody mi do karet také p?íliš nenahrála. Windmouse p?edvedl hlavn? v superpolích výrazn? lepší výsledky, což se ukázalo v takto vyrovnané t?íd? jako rozhodující a zasloužen? vyhrál.
Jak hodnotíš své nejbližší konkurenty? Myslíš, že bylo letos pole vyrovnan?jší než loni?
Pole vyrovnané rozhodn? bylo, ale nemyslím si, že došlo k n?jakým výrazným zm?nám oproti p?edchozímu ro?níku. Co se tý?e hodnocení nejbližších soupe??, tak Windmouse m?žeme považovat za FXO experta, takže jeho špi?kové výkony tomu odpovídají. :-) U Radka tak jasno nemám, je to jeden z t?ch, s nimiž závodím ne vždy úpln? rád. Ale rychlost ukázal a výsledky m?l výborné.
Už máš plán, jak využiješ výhru?
Ne, nemám žádnou p?edstavu co s výhrou.
Co plánuješ v LFS nyní po skon?ení Octavia Cupu? Budeš se i nadále v?novat závod?ní a? už lokálnímu, nebo zahrani?nímu, nebo plánuješ n?jaký odpo?inek?
Žádné konkrétní plány do budoucna nemám, ale rozhodn? nemám v plánu odpo?ívat. LFS m? baví a samo o sob? bych ho považoval za zp?sob relaxace.
Co bys poradil jezdc?m, kte?í k tob? vzhlíží a cht?li by se jednou také ocitnout na špi?ce ?esko-slovenského závodního pole, nebo se alespo? pravideln? umis?ovat v první divizi.
Moc m? toho nenapadá. Ale asi bych poradil nebát se experimentovat s nastavením auta a p?istupovat k jízd? analyti?t?jším p?ístupem. A nemusí to znamenat zkoumání telemetrie, tu ostatn? nepoužívám. Mám na mysli sledování toho, co auto d?lá, pro? to d?lá a jak to ovlivnit, aby výsledek znamenal zrychlení.

Radek Muller alias „Radek44“

Jak hodnotíš své výkony v letošním škoda Octavia Cupu, kde ses do posledních chvil držel na samotné špici?
Ur?it? kladn?, je to pro m? zatím nejv?tší usp?ch v LFS a navíc konkurence byla velká.

Bylo pro tebe zklamáním, že titul nakonec p?ipadl lo?skému vít?zi?
< Zklamaný když vyhrál m?j tymový kolega? Ur?it? ne, protože windmouse si to opravdu zaslouží svýmy vyrovnanými výkony.
Jak hodnotíš své nejbližší konkurenty? Myslíš, že bylo letos pole vyrovnan?jší než loni?
Za nejbližší konkurenty by se dali ozna?it všichni v první p?tce. Jestli bylo pole vyrovnan?jší než loni to opravdu nevím, protože jsem nem?l S2.
Už máš plán, jak využiješ výhru?
Zatim nevím, ale ur?it? se n?co najde.
Co plánuješ v LFS nyní po skon?ení Octavia Cupu? Budeš se i nadále v?novat závod?ní a? už lokálnímu, nebo zahrani?nímu, nebo plánuješ n?jaký odpo?inek?
< Závod?ní se budu v?novat dál, p?evážn? lokálnímu. Rád bych se objevil ve v?tšin? výsledkových listin oficiáln? vyhlášených šampionát?.
Co bys poradil jezdc?m, kte?í k tob? vzhlíží a cht?li by se jednou také ocitnout na špi?ce ?esko-slovenského závodního pole, nebo se alespo? pravideln? umis?ovat v první divizi.
na tuto otázku Radek odpov?d?l již v reportu ?. 2 - Rada je v podstat? jednoduchá: hodn? jezdit a odkoukávat fígle od zkušen?jších jezdc?. Když se snažíte a v?nujete tomu ?as tak by v podstat? zbytek m?l p?ijít sám. P?íprava na závod je více než polovina úsp?chu, takže to také nepodce?ovat.

Tímto bych se s Vámi co se tý?e report? rád rozlou?il, d?kuji za ?tení a doufám, že jste se u toho bavili i když se slovní obraty ?ím dál tím víc opakovaly. Omlouvám se všem, kterých jsem se v textu dotknul i když vid?li situaci jinak.

Dále d?kuji:

-organizátor?m v ?ele s hlavním sportovním komisa?em Robertem Kotlabou alias „Chaosem“ za vedení a organizování celého letošního ro?níku PC Opravy Škoda Octavia Cup 2008.
-Radkovi za zpracování obrázk? tratí k pravidelným preview
-Ghostovi za pomoc s posledními dv?ma reporty
-všem s kterými jsem d?lal rozhovory za ochotné a v?asné poskytnutí odpov?dí -fotograf?m Spanglerovi a Felixovi za nádhérné obrázky, bez kterých by se reporty neobešly
-admin?m a webovým mág?m za p?evody mých text? do html podoby
-všem jezdc?m za výkony na tratích, jelikož jinak by nebylo o ?em psát

Text: Miri - div 1 a div 2, Ghost - div 3
Foto: Felix - div1, DoN - div2, Spangler - div3
Sazba: Kid
Sponzo?i:Mediální partner:KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.