CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


SDI 911 cup - report

19. 09. 2008 | Externí autor

Q1
První ?ásti kvalifikace, vymezené 15minutovým ?asovým intervalem, se ú?astnilo všech 24 jezdc?. Chyb?la sice absolutní ?esko-slovenská jezdecká špi?ka, avšak o to zajímav?jší bylo sledovat po?ínání jezdc? v honb? za co nejlepším výsledkem. Ve vyrovnaném poli bylo obtížné vybrat favority, avšak rozhodn? se mezi n? za?adila dvojice teamu NRG, ve složení Los – Sir, dále dvojka Reyco – Loukota teamu VCz, jezdci SDI Duuku a Runnigman. Zapomínat se nesm?lo také na jezdce M3R Motta. Papírovým favorit?m však v první ?ásti kvalifikace vypálil rybník Max.3, hájící barvy teamu KxR, když o pouhé 3 setiny vte?iny p?ekonal ?as druhého Reyca. Dále následovali s minimálními odstupy Sir, Runnigman, Motto, p?kným 6. místem se blýsknul jezdec teamu ALeRT Lala. První desítku pak doplnili Los, Duuku, Loukota a Ondrejko z teamu ŽRT. Sm?lu m?li, a do druhé ?ásti kvalifikace nepostoupili jezdci, se?azení od 19. do 24. místa. Tedy Petr CGY, Jendan, Bigman, Walda, P@cho a Fox.

Q2
18 nejrychlejších se tedy znovu utkalo v druhé kvalifika?ní ?ásti, která trvala op?t 15 minut. Po?adí jezdc? se m?nilo každým okamžikem, což jen podtrhovalo vyrovnanost pole. V desítce postupujících, která si to rozdala v záv?re?né t?etí ?ásti kvalifikace, došlo k výrazným zm?nám. Jediný Reyco si udržel svou 2. pozici, když se vít?zem 2. ?ásti kvalifika?ního klání stal Runnigman z SDI. T?etí nejrychlejší ?as zajel Motto, následován Sirem, Lokotou, Ondrejkem, Zabiim z teamu M3R. Finálovou desítku uzav?eli Duuku, Zipper a Max.3. ?asy byly opravdu vyrované, vždy? do jedné vte?iny se vešlo hned 13 jezdc? a 18. Novas ztrácel pouhé 1,5 vte?iny! V 2. ?ásti byli tedy vy?azeni – Lala, Faraon, Gepas, Treglis, neo?ekávan? Los, Kelis, Sparco a záv?rem již zmín?ný Novas.

Q3
Finálová kvalifika?ní ?ást, vypsaná na 10 minut, se jela systémem „one shot“. Jezdci m?li možnost zajet jen jedno m??ené kolo, avšak kdykoliv v pr?b?hu ?asového limitu. Hned v po?átku vyst?elil na tra? Sir a hned po n?m další. Žádné p?edlouhé taktické vy?kávání se tedy ned?lo a kvalifikace m?la rychlý spád. Sir, první jezdec v m??eném kole, zajel velmi dob?e a ?asem 1:55,91 získal pole position. 2. a 3. místo si zajistila dovojice VCz v po?adí Loukota – Reyco, kte?í jako jediní využili prostoru v záv?re?ných minutách kvalifikace. 4. místo na startu získal Motto, 5. Ondrejko, 6. Zipper, 7. a 8. Se umístila dvojice SDI v po?adí Runnigman, a Duuku. Desítku uzav?eli Max.3 a Zabii.

Závod
Hlavní závod na 31 okruh?, byl odstartován za minimálního v?tru. Identické motory a p?evodovky sice pro startovní proces nep?edznamenávali výrazné události na startu, ale opak byl pravdou. Z?ejm? se projevila také nervozita v pr?b?hu nervy drásajícího vy?kávání na zelené sv?tlo. To vneslo do hlubokého zvuku silných šestiválcových motor? nový tón, vydávaný od širokých prokluzujících pneumatik. Závod byl odstartován, pole se hnalo vp?ed vst?íc zrádné první zatá?ce.
Pon?kud zaspal Sir, ke kterému se p?iblížil na dost?el Loukota. Ten se vnit?kem pokusil Sira vybrzdit, avšak šel na brzdy moc pozd?, dostal smyk a m?l co d?lat, aby sv?j v?z na trati udržel. Zaúto?it zkusil také Reyco, který se dostal vnit?ní stopou na Sirovu úrove?. Došlo ale ke kontaktu, který usm?rnil Sira do Loukotova vozu, od kterého byl odmršt?n a zk?ížil tak cestu celému zbytku startovního pole. A nárazem Duukova vozu, který byl zezadu postr?en, došlo k p?evrácení Sirova speciálu. Sir se tak stalo nejv?tším smola?em celého ve?era, když po startu z pole position bohužel skon?il v 1. zatá?ce. Zbytek pole se pak už bez výrazn?jších potíží kolizi vyhnul a pokra?oval. Dalším smolným okamžikem pro team NRG byla následná kolize, p?i které se po kontaktu s Faraonem octl mimo tra? druhý zástupce teamu - Los. Na výjezdu z 2. Zatá?ky putoval mimo tra? další jezdec, tentokrát Kelis z teamu APR, který kolidoval z dalším jezdcem teamu M3R, Zabiim. Další krušné chvíle p?išly v 3. zatá?ce, nejpomalejším míst? na trati. Na 11. místo se prokli?koval Sparco, avšak v nájezdu do vlásenky byl atakován Treglisem. Došlo ke kontaktu a Sparco putoval do krátkého výletu mimo tra?, p?i?emž ztratil jednu pozici. Problémy m?l op?t Loukota, který po nedobržd?ní do T1 p?edvedl podobnou chybu i zde. Dostal se hodn? za st?ed zatá?ky a musel pak pustit celé pole, kv?li ?emuž se propadl tém?? na chvost. Pole se poté stabilizovalo. Tento stav ale trval jen do poslední zatá?ky úvodního kola, když se na druhém míst? jedoucí Zipper dostal mimo tra? a zk?ížil dráhu Ondrejkova vozu, který se tak propadl z 4. místa do druhé desítky. V druhém kole se již natáhly rozestupy mezi jezdci, p?evážn? díky kolizím. Do první desítky nakouknul p?ekvapiv? Sparco z teamu BHP, který se dostal p?ed Zippera, který se v problémech octl op?t mimo tra?. Dalším p?ekvapením byla 7. p?í?ka Gepase z APR. Vp?ed se propracovával Loukota, který brzy získal již 15. pozici. Na konci kola se v obávané šikan? dostali mimo tra? Jendan a Bigman. To znamenalo jejich propad na úplný chvost. Vp?edu se utvo?ily 2 stabilní skupiny, jedoucí za sebou v n?kolikavte?inovém rozestupu. Vedl Reyco, pronásledován Mottem a Runnigmanem. Trojici jejich pronásledovatel? vedl Lala, p?ed Maxem.3 a Duukem. Další po?adí bylo už roztažené, nejt?sn?jší rozestupy byly až kolem 15. místa, kde se pohybovali Fox, Novas a Kelis.
V dalším pr?b?hu závodu neudržel své umíst?ní v první desítce Gepas, když rozší?il seznam jezdc?, kte?í chybovali v záv?re?né šikan?. Jeho propad ho umístil až na 12. místo, které mu o chvíli pozd?ji sebral neustále stoupající Loukota. V úvodu 6. kola se d?ly velké v?ci. Do té doby velmi sympaticky jedoucí Sparco, v ten okamžik na p?kném 8. míst?, nezvládl na brzdách sv?j v?z, dostal smyk a zadní ?ástí vozu katapultoval t?sn? p?ed ním jedoucího Faraona, pro kterého tak závod neš?astnou shodou okolností skon?il. V následujících kolech se pak Sparcovi p?estalo da?it a neustále se propadal.
V polovin? závodu po?adí na ?ele z?stalo beze zm?n, jen rozestupy byly odlišné. Z vedoucí skupinky se odtrhnul Reyco, který ujel dvojici Motto – Runnigman. Za nimi se vydal k pronásledování Lala, který za sebou nechal Maxe.3 a Duuka. Ty z povzdálí sledoval Ondrejko, v ten okamžik na 7. míst?. Na ?adu poté p?išli povinné zastávky v boxech, pro které bylo vymezeno okno mezi 10. a 20. kolem. Jako první zamí?ili k mechanik?m p?evážn? jezdci ze zadní ?ásti pole. V tento okamžik také došlo k prvním p?edjetím o jedno celé kolo, které bylo na ú?et z?ejm? se trápícího Foxe. Z ?ela závodu jako první zamí?il k mechanik?m lídr Reyco, který se tak rozhodl v 16. kole. Vedení tak provizorn? p?evzal Runnigman. Ten se rozhodl pro zastávku v 19. kole. 3. Motto tak provedl o kolo d?íve. Po pitstopech se pole ješt? více natáhlo. Vedl Reyco o 8 vte?in p?ed Runnigmanem, toho pronásledoval s odstupem necelých 3 vte?in Motto. Na své zastávce v boxech vyd?lal Duuku, který jako jediný se skupinky pronásledovatel? nevym?nil pneumatiky a získal tak 4. místo. Velké trable m?l Los, který p?eh?ál spojku a musel tak výrazn? zvolnit. Naplno pak mohl zabrat až v záv?re?ných 7 kolech závodu. Mezitím ze závodu odstoupil Loukota, který doplatil na technické problémy.
Záv?r pat?il jednozna?n? souboji o 2. a 3. místo, ve kterém se utkal Runnigman a pronásledovatel Motto. Ten byl od 28. kola v t?sném záv?su, neustále se p?ibližoval, avšak nem?l snadný úkol. V pr?b?hu 29.kola již byl velmi blízko, ale nedokázal se dostat vp?ed. Nejv?tší p?íležitost si pak schoval až do úplného záv?ru. V 3. sektoru m?l v nájezdu „na stadion“ lepší výjezd a na okamžik se dostal na 2. místo. Avšak ud?lal chybu, byl moc rychlý v nájezdu do následujícího esí?ka na levou ruku, ?ehož Runnigman využil a svou pozici si vzal zp?t. Poslední p?íležitost pak dostal v poslední zatá?ce závodu. Avšak probrzdil pneumatiku, která okamžit? praskla. A to byl konec nad?jí na 2. místo. Závod tak vyhrál v poklidu Reyco, následován Runnigmanem a Mottem. Bramborový byl Duuku, 5. Lala, 6. Ondrejko, 7. Los, 8. Zabii, 9. Treglis a 10. Zipper. Závod dokon?ilo 18 jezdc?. P?i zkoumání záznamu bylo posléze zjišt?no, že Runnigman p?i svém pitstopu, p?ejel ?áru na výjezdu z box?. Byl proto potrestán ztrátou 4b z celkového hodnocení. Dalšími h?íšníky byli Jendan a Fox, kte?í byli potrestáni za chat.

Druhý závod seriálu se jede 22.9. na variant? Town, okruhu South City. Úzká tra?, obehnaná barierámi, slibuje jist? zajímavou podívanou. Kompletní p?ehled výsledk? si m?žete prohlédnout zde.

Za organizátory SDI 911 Cupu,
GhostKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.