CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Report ze 4. závodu Actual Linux Demo Cupu

14. 10. 2008 | Externí autor

?as mi bohužel nedovolil, abych napsal reporty z p?edchozích závod?, ale te? už to snad bude lepší,tak to musím rychle napravit. Toto je report ze 4. závodu Demo Cupu, jehož hlavním organizátorem je jendan. Tento závod se jel na všem dob?e známém Blackwoodu tentokrát ale v rally verzi. Závodníci m?li na výb?r XFG, nebo XRG. Záleželo ovšem také na tom, jaký v?z nasadili do minulého závodu a s jakým vozem absolvují poslední dva závody šampionátu. Hned na za?átku bylo p?ipraveno hodn? nemilé p?ekvapení. Hlavní organizátor m?l problém ve škole a nestihl informovat jezdce o serveru, heslu a o tom zda se v?bec jede. Ovšem nejsme žádní amaté?i, tak jsme se organizace chopili sami. A jako jezdci jsme si ud?lali p?kný závodní ve?er. Ten za?al kvalifikací v 20:30…

Kvalifikace za?ínala trochu pozd?ji než je zvykem, protože jsme se snažili informovat hrá?e, kte?í nev?d?li co se d?je. Nakonec se nás sešlo 7, což není moc, ale za daných okolností je to podle mn? slušná ú?ast. Hned po oficiálním startu kvalifikace se na tra? vy?ítili všichni závodníci a to v tomto po?adí. První odvážlivec byl luckhash, hned za ním loukic, jedoucí s XRG, a QuentinUW. Po asi 20 sekundách je následoval zbytek pole, NeophyteCZE, vijaCZEk, Foldus a Francek, oba krotící zadohrab XRG.Ostatní m?li „demáckou klasiku“ XFG. T?chto sedm state?ných svedlo 15 minutový souboj o první startovní pozici. Po prvním m??eném pokusu bylo po?adí luckhash, NeophyteCZE, vajiCZEk, Francek, loukic, Foldus a startovní pole uzavíral QuentinUW. Jako první zbo?il magickou hranici jedné minuty deseti sekund luckhash, svým druhým pokusem, ale hned po n?m prolétl cílovou rovinkou NeophyteCZE a jeho ?asomíra se zastavila na slušném ?ase 1:09.09, což ho katapultovalo na první místo. Kuriózní situace nastala, když loukicovi p?ed zatá?kou ?.5 došel benzín. Jako zkušený závodní však zastavil tak, aby nep?ekážel jezdc?m na trati. I p?es snahu jezdc? luckhash a vajaCZEk se jim nepoda?ilo NeophytaCZE z prvního místa sesadit. Není pravda že by se nesnažili i ostatní, ale na rally zkrátka nesta?ili. Po?adí na konci kvalifikace bylo tedy:

  Nick Auto ?as
1. NeophyteCZE XFG 1:09.09
2. luckhash XFG 1:09.79
3. vijaCZEk XFG 1:09.99
4. =tot= Francek XRG 1:11.46
5. QuentinUW XFG 1:12.00
6. Foldus XRG 1:12.26
7. loukic XRG 1:12.34
8. strelec XFG ------
REPLAY

Závod startoval v 21:00. Vítr byl nastaven na „silný“ z d?vodu, že nejrychlejší ?as z kvalifikace kon?il na „9“.Jelo se tedy na 20 kol, p?i v?tru foukajícím 43 km/h. T?sn? p?ed startem se p?ipojit st?elec. Tak byl za?azen na konec startovního pole a mohlo se závodit. Jezdci se se?adili na LAG start… a vyrazili. Po polovin? kola, na?tení textur, odhlasovali restart a jelo se na ostro…

Hned po rozsvícení zelených sv?tel vyst?elil Francek na pravou stranu, NophyteCZE mu tam však moc místa nenechal, tak se musel spokojit pohledem na jeho zadní sv?tla. To se mu ale nelíbilo, tak to zkusil zleva. Situace p?i nájezdu do zatá?ky ?.1 vypadal následovn?. NeophyteCZE na pravé stran? t?sn? u zdi, hned vedle n?j Francek a t?sn? p?ed ním luckhash a vijaCZEk. Ti však byli na vn?jší stran? zatá?ky a nechali se trochu vynést. Luckhash to musel korigovat použitím ru?ní brzdy. Na výjezdu bylo po?adí NeophyteCZE, který už si vybojoval ideální stopu, hned za ním dvojice luckhash, Francek, za nimi vijaCZEk, který byl malinko utla?en v jejich souboji, pak QuentinUW, Foldus, loukic a startovní pole v této chvíli uzavíral st?elec. P?i výjezdu na asfalt, v zatá?ce ?.4 to vzal Francek trošku v?tším smykem než z jakým asi po?ítal a tak se vijaCZEk na rovince dostal p?ed n?j. Ale ne na dlouho. Hned v další zatá?ce se situace opakovala, jenom si jezdci prohodili pozice. Ve druhém kole jejich souboj pokra?oval. Hned v první zatá?ce se navzájem vybrzdili, až se ocitli mimo tra?. QuentinUW a Foldus je zatím dotáhli. Po skoku do zatá?ky ?.3 se vijaCZEk dostal na vnit?ní stopu, vedle Fracka, tomu ale další vyhovovala víc, byl na její vnit?ní stran?. Op?t to vzal moc velkým driftem a tak se vijaCZEk na rovince dostal zase vedle n?j. P?i vjezdu zp?t na šotolinu, v zatá?ce ?.5 to Franckovi zase trochu uklouzlo a tak se vijaCZEk dostal na 3 místo a zatím si jej udržel.

Po 3. kole byla situace na trati následující. Vedl NeophyteCZE +1s luckhash +4s vijaCZEk +1s Francek, QuentinUW, Foldus +0,5s loukic +1s st?elec. Hned v první zatá?ce se d?ly v?ci. vijaCZEk, probrzdil a dostal se až na trávu, toho cht?l Francek využít, ale p?emírou snahy se dostal do smyku, a s jeho velkým zpomalením nepo?ítali QuentinUW a Foldus. Brzdili co to dalo, ale i tak Foldus, malinko str?il do QuentinaUW a ten to Francka. Ten své XRG na šotolin? nem?l šanci zvládnout, rozto?il se a zastavil uprost?ed trat?. QuentinUW sportovn? zajel ke kraji a po?kal na Francka. Z celé situace vyt?žil loukic, který se dostal na ?tvrté místo. Do stojícího Francka to zatím ješt? „narval“ st?elec. Celá tato situace je tu v n?kolika obrázcích.Od tohoto incidentu se t?sn? za sebou drželi jezdci Foldus a st?elec. V pátém kole rozhodla op?t první zatá?ka, kterou Foldus probrzdil a tím dal prostor strelci, který toho využil a dostal se p?ed n?j. Stále však se drželi v rozestupu maximáln? sekundy. V kole ?.7 to p?i nájezdu na protilehlou rovinku zkusil, ale bohužel dal do toho moc emocí a jeho XRG šlo málem do hodin. Sám Foldus p?iznal problémy s brzdami v zatá?ce ?.1, to vysv?tluje jeho ?asté problémy, které ho provázeli touto zatá?kou od poloviny závodu. T?sn? p?ed polovinou závodu za?al QuentinUW topit a stáhl náskok Francka na 1 sekundu. P?i nájezdu do desátého kola m?l Francek problémy s dobržd?ním a QuentinUW toho využil a protáhl se po vnit?ní stran? p?ed n?j. V jedenáctém kole se Foldusovi jeho XRG tak vymklo kontrole, že „políbil“ ze? na vnit?ní stran? první zatá?ky.Otá?ením ztratil tolik ?asu že ho stihnul dojet QuentinUW. Na ?ele závodu už si NeophyteCZE vybudoval skoro 10 sekundový náskok p?ed luckhashem na kterého t?etí vijaCZEk ztrácel taky 10 sekund. První 3 místa se zdála být rozebrána. Všichni s nap?tím o?ekávali jestli n?kdo se špi?ky uva?í spojku. Postupem ?asu bylo vid?t že jezdci malinko zpomalují, aby se vyhnuli problém?m se spojkou, která na rally dostává opravdu zabrat. P?i nájezdu na cílovou rovinku dvanáctého kola se Foldusovi rozevlála zadní ?ást vozu natolik, že m?l plné ruce práce,aby jí udržel za p?ední nápravou. QuentinUW se ho zatím dotáhl na dost?el. P?i bržd?ní do první zatá?ky vjel Fundus už klasicky smykem a QuentinUW se vnit?ní stopou protahuje p?ed n?j.

Ve ?trnáctém kole p?išlo na ?adu p?edjížd?ní pomalejších jezdc? o kolo zp?t. Jako první byl na ?ad? Francek. NeophyteCZE ho dostihnul t?sn? p?ed skokem do zatá?ky ?.3. Francek mu uhnul úpln? mimo tra?, aby ho nijak neomezil, za což mu NeophyteCZE p?átelsky zatroubil na výraz vd?ku. V kole s po?adovým ?íslem 16 ho dostihnul i luckhash a bez problém? jej p?edjel, po tom co Francek dostal hodiny p?i nájezdu do první zatá?ky. Francek chybuje i v nájezdu na protilehlou rovinku, kde pak sportovn? pouští i vijaCZEka. Na za?átku sedmnáctého kola, ješt? NeophyteCZE nad?luje kolo Foldusovi, který se op?t dostal mimo tra? v první zatá?ce okruhu. B?hem posledních t?í kol už se na trati vícemén? nic nestalo. Všichni dokroužili úsp?šn? do cíle a sd?lili si první dojmy ze závodu…

  Nick Auto PB 20 Kol Body
1. NeophyteCZE XFG 1:09.64 23:29.48 9+1q+1f
2. luckhash XFG 1:10.24 23:52.22 7
3. vijaCZEk XFG 1:11.18 24:08.68 4
4. loukic XRG 1:11.97 24:23.21 3
5. strelec XFG 1:12.03 24:33.95 2
6. QuentinUW XFG 1.11.88 24:36.17 1
7. Foldus XRG 1:12.35 +1 kolo 0
8. =tot= Francek XRG 1:12.23 +1 kolo 0
REPLAY

Celkové výsledky a pr?b?žné po?adí v šampionátu naleznete na adrese http://democup.wz.cz

Za sebe i hlavního po?adatele gratuluji vít?zi a p?eji hodn? št?stí i ostatním do dalších závod?!

P?íští týden, v úterý 14.10. v 19:00 jedeme další závod Demo Cupu! Na plánu je Blackwood GP a Formule BMW! Kdo by se cht?l p?idat, kdyby bylo volné místo, prosím zaregistrujte se dle návodu na http://democup.wz.cz
Nashledanou se t?ší NeophyteCZE


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.