CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Report z 5. závodu Actual Linux Demo Cupu

16. 10. 2008 | Externí autor

A je to tu… 14.10.2008 je datum kdy se jel další podnik Demo Cupu. Tentokrát byla na ?ad? klasická tra? Blackwood, s formulemi BMW! Ú?ast byla slušná, deset závodník? si to rozdávalo nejd?íve o první místo na startu, a pak o samotné vít?zství v závod?. Jen p?ipomínám povinnost poslat sv?j závodní skin organizátorovi! Jezdc?m, kte?í sv?j skin nepošlou, nebo nebudou informovat o použití stejného skinu jako v n?kterém z p?edchozích závod? bude k výslednému ?asu p?i?tena penalizace 30s!

Kvalifikace za?ínala v klasickém ?ase a to 20:05. Když byli všichni jezdci p?ipraveni a hlavní organizátor p?ítomen, vyrazili jsme na tra?… Jako první se své možnosti kvalifikovat se na první místo chopil vijaCZEk, hned za ním R@scal33, QuentinUW, Jendan, loukic, st?elec, Foldus, NeophyteCZE, Francek a až jako poslední a se zna?ným odstupem i luckhash, aktuální vedoucí muž šampionátu. Ovšem QuentinUW se ješt? musel vrátit do garáže, asi zvolil špatné nastavení. Vyjel tedy chvilku p?ed luckhashem. Všichni ke kvalifikaci p?istoupili velice zodpov?dn? a tak jsme nebyli sv?dky ni?eho divokého. Po prvním m??eném kole bylo po?adí: Francek, NeophyteCZE, vijaCZEk, Foldus, strelec, R@scal33, loukic, Jendan. Jak dokon?il sv?j pokus QuentinUW, za?adil se p?ed Jendana na osmé místo. Luckhash se posunul na místo ?tvrté. Kolem poloviny ?asu vyhrazeného ke kvalifikaci se na druhé místo katapultoval Foldus. Jezdci jako vijaCZEk, jendan a Francek zajeli ke svým mechanik?m pro ?erstvé gumy aby mohli ješt? zamíchat po?adím. Chvíli po nich následoval do box? i NeophyteCZE, R@scal33 a luckhash... Prost?ední jmenovaný však usp?chal sv?j návrat na tra? a p?ekro?il povolenou rychlost v boxech. Byl tedy penalizován pr?jezdem boxovou uli?kou. Trest si odpykal hned po prvním kole. P?t minut p?ed koncem všechny trochu zasko?il vynikajícím ?asem vijaCZEk, jehož hodnota byla 1:14.50, a už nikomu se nepoda?ilo jeho ?as p?ekonat. Jediným kdo ho vážn? ohrozil byl NeophyteCZE, který svým posledním pokusem zajel ?as jen o 0.04s pomalejší. Jezdci se tedy se?adili v po?adí…

  Nick Auto ?as
1. vijaCZek FBM 1:14.50
2. NeophyteCZE FBM 1:14.54
3. =tot= Francek FBM 1:14.61
4. loukic FBM 1:15.12
5. Foldus FBM 1:15.43
6. QuentinUW FBM 1:16.12
7. luckhash FBM 1:16.18
8. [BHP] Jendan FBM 1:16.20
9. R@scal33 FBM 1:16.80
10. strelec FBM 1:16.88
REPLAY

Závod startoval v 20:33. Vítr byl nastaven na „žádný“ z d?vodu, že nejrychlejší ?as z kvalifikace kon?il na „0“. Jelo se tedy na 25 kol bez povinné zastávky v boxech. Jezdci se se?adili na LAG start… a vyrazili. Po polovin? kola, na?tení textur, odhlasovali restart a jelo se na ostro…

Hned po rozsvícení zelených sv?tel jezdci vyrazili. Jediný loukic trochu zaspal, a tak hned po startu p?išel o svou t?žce vybojovanou pozici. Franckovi se start velice vyda?il a hned v první zatá?ce úsp?šn? zaúto?il na Nea. Ten však ne?ekal tak ostrý útok a tak do n?j trochu ze strany str?il. Francek se svezl smykem, který však bravurn? zvládl a jelo se dál. NeophyteCZE, v?dom si své chyby trochu zpomalil a hned musel odrážet útoky dalších jezdc?. Po první zatá?ce bylo po?adí: vijaCZEk, Francek a pak ?tve?ice vedle sebe, vlevo NeophyteCZE, t?sn? u n?j loukic a vedle n?j dvojce Foldus, R@scal33, pak následovali luckhash, strelec, QuentinUW a Jendan. Do esí?ka se jako první zleva v?ítil NeophyteCZE, jen kousek p?ed dvojcí loukic, R@scal33. Luckhash zkusil útok na loukic, musel ale ubrat aby se tam oba dva vešli. Foldus ovšem na výjezdu trochu „driftil“ tak se R@acal33 dostel p?ed n?j. Také ho dojel loukic, který si p?i brzd?ní z dlouhé rovinky do zatá?ky ?.3 vybral vnit?ní stopu. Foldus se ovšem nedal a snažil se po vn?jšku mu to vrátit. Další zatá?ka, esí?ko do kopce však byla na pravou ruku a to vyhovovalo víc loukicovi na vnit?ní stop?. Tak musel Foldus povolit své snažení a p?epustit pozici. P?i nájezdu na cílovou rovinku se luckhashovi roztan?ila zadní ?ást vozu a toho hned využili Jendan, strelec a chvíli po nich i QuentinUW. Po prvním kole bylo po?adí: vijaCZEk, +2s Francek, +1s NeophyteCZE, +2s R@ascal33 a Foldus, +2s Jendan, +1s strelec a +1s luckhash a QuentinUW vedle sebe. Hned na za?átku druhého kola, p?i nájezdu do esí?ka se nepohodli luckhash a QuentinUW a celá situace skon?ila Quentinem mimo tra?. Luckhash však je stylu fair-play po?kal až se jeho rival zmáto?í a pustil ho p?ed sebe, aby mohl dál bojovat o body.

Ve t?etím kole se NeophyteCZE dostal t?sn? za Francka. Zkusil to na n?j vn?jškem hned v první zatá?ce, nem?l ale dost rychlosti aby se p?ed n?j dostal. Vyjeli ze zatá?ky bok po boku a byla jen otázka kdo komu nechá místo do esí?ka. „Francek si držel ?istou stopu, nem?l jsem místo se p?ed n?j jak dostat“, ?ekl po závod? Neophyte, proto mu nechal místo, ale pouze za cenu zna?ného zpomalení. Toho hned využil loukic a na rovince se dotahuje na Nea. Ten zaujímá vn?jší stopu a díky pozd?jší aktivaci brzd si zatím brání t?etí místo. P?i nájezdu na rovinku však zase chybuje a jelikož loukic byl o dost rychlejší nechal mu místo k bezproblémovému p?edjetí. Nem?l už na to mu útok op?tovat, smí?il se tedy se ?tvrtým místem. P?i nájezdu na rovinku chyboval i Jendan, který i p?es velkou snahu nezabránil ve st?etu s boxovou zídkou. Po p?ti kolech jezdci kroužili v po?adí: vijaCZEk, +2s Francek, +2s loukic, +2s NeophyteCZE, +3s R@scal33, +7s strelec, +3s luckhash, +6s QuentinUW a 13s za ním Foldus. V šestém kole, v zatá?ce ?.3 R@scal33 chybuje a roztá?í svou formuli po sm?ru hodinových ru?i?ek mimo tra?. Toho bez problém? využil strelec a dostal se tak na ?tvrté místo. Jendan p?ed sebe pustil luckhashe v esí?ku do kopce, protože m?l dost pochroumané auto po p?edchozí kolizi. Taky hned zamí?il ke svým mechanik?m aby mu op?t umožnili jet naplno. Zastávka ho posunula až na poslední pozici. P?i snaze dohnat vedoucí dvojci chyboval i loukic a to v esí?ku do kopce. P?i snaze vybrat smyk se p?eto?il na druhou stranu a vpálil to p?ímo do pneumatik. NeophyteCZE se tedy bez problém? dostal zp?t na t?etí místo. Loukic nejel do box?, ovšem p?i nájezdu na cílovou rovinku se rozto?il, asi vlivem poškození vozu z p?edchozího incidentu s pneumatikami. Dostal se p?ed n?j i strelec a tak loukic nem?l jinou možnost než p?i první možnosti zajet do box? opravit v?z. Tak také u?inil a vrátil se na tra? t?sn? za Jendanem.

Ve dvanáctém kole vedoucí trojce vijaCZEk, Francek a NeophyteCZE dojeli o kolo zp?t jedoucího Jendana, který je na rovince všechny ukázkov? pouští p?ed sebe. Snad tímto p?edjížd?ním Neophyte ožil a za?al dotahovat Francka. V patnáctém kole, po tom co vijaCZEk drobn? chyboval, byl odstup mezi ním a t?etím Neophytem 1,3s a schylovalo se ke tvrdému boji o první místo. Z boje však dobrovoln? odstoupil NeophyteCZE, který musel do box? pro nové pneumatiky. Dle jeho slov necht?l riskovat p?eh?átí a defekt. Vrátil se zp?t stále na t?etím míst?. Loukic, po souboji s QuentinemUW kon?í v hodinách a mimo tra?. QuentinUW však p?emírou snahy dostal smyk v esí?ku a p?i snaze ho zvládnout si sko?il pro „polibek“ ke zdi. Než se stihl vrátit, p?edjel ho Foldus, vedoucí dvojce a i loukic. Závod se chýlil ke konci. Zbývalo posledních p?t kol a jezdci kroužili v po?adí: vijaCZEk, +0,5s Francek, +24s NeophyteCZE, +30s luckhash, +2s strelec, ztrátu celého kola už m?li jezdci Foldus, Jendan,QuentinUW, loukic a R@scal33.

NeophyteCZE na nových gumách zna?n? zrychlil a za?al jezdit velice rychlá kola. Ve dvacátém prvním kole dojela vedoucí dvojce Folduse o kolo. Ten s úmyslem je pustit na rovince prosvišt?l esí?kem, ale p?eh?átím nebo snad nárazem na obrubník mu praskla p?ední pravá pneumatika, ?ímž se jeho auto stalo neovladatelným. Vrazil do gum na výjezdu z esí?ka, které se rozlet?ly do všech stran, a odrazil se p?ímo p?ed vedoucího jezdce, který bohužel st?etu nemohl nijak zabránit a v rychlosti 140km/h ho trefil p?ímo do zadní ?ásti vozu. Následoval smyk a ztráta prvního místa. I v tu dobu druhý v po?adí, Francek, m?l plné ruce práce vyhnout se to?ícímu vijaCZEkovi… Ten se po smyku ot?epal a po jasném vyjád?ení nespokojenosti se smí?il s druhým místem. Do samotného konce závodu už se nic zajímavého nestalo, za zmínku stojí možná poslední kolo závodu v podání Neophyte, které bylo nejrychlejší v závod? s hodnotou 1:14.90…

  Nick PB 25 Kol Pit Body
1. =tot= Francek 1:15.38 31:50.38 0 9
2. vijaCZEk 1:15.24 31:53.91 0 6+1q
3. NeophyteCZE 1:14.90 32:07.59 1 4+1f
4. luckhash 1:16.79 32:47.42 0 3
5. strelec 1:17.25 32:49.18 0 2
6. [BHP]Jendan 1:16.58 +1kolo 1 0
7. QuentinUW 1:18.01 +1kolo 0 1
8. loukic 1:15.08 +1kolo 2 0
9. R@scal33 1:16.33 +1kolo 1 0
10. Foldus 1:16.08 +1kolo 1 0
REPLAY

Závod to byl zajímavý, ur?it? bylo na co koukat. Celkové výsledky a pr?b?žné po?adí v šampionátu naleznete na adrese http://democup.wz.cz

Za sebe i hlavního po?adatele gratuluji vít?zi a p?eji hodn? št?stí i ostatním do dalších závod?!

P?íští týden, v úterý 21.10. v 19:00 jedeme další závod Demo Cupu! Na plánu je „sranda závod“! Kdo by se cht?l p?idat, kdyby bylo volné místo, prosím zaregistrujte se dle návodu na http://democup.wz.cz
Nashledanou se t?ší NeophyteCZE


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.