CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Report z finálového závodu Actual Linux Demo Cupu

07. 11. 2008 | Externí autor

Tak… Je to skoro dva m?síce, kdy hrstka odvážných závodníku za?ala svád?t srdceryvné souboje v Jendanem p?ipraveném Demo Cupu. Bylo to šest nezapomenutelných ve?er?. A 28.10.2008 p?išla na ?adu nejv?tší výzva v podob? vytrvalostního, t?i hodiny trvajícího závodu. Poslední a nejt?žší zkouška za?ala už klasicky kvalifikací v 19:05…

Kvalifikace za?ala o hodinu d?íve, aby jezdci ke konci závodu neusnuli za volantem. Ze sestavy, která startovala šampionát se do tohoto závodu p?ihlásilo pouze p?t jezdc?, kte?í byli p?ítomni v kvalifikaci. Zbytek startovního pole se p?ipojil po kvalifikaci systémem „kdo d?ív klikne, ten d?ív jede“. Když byla tato p?tice p?ipravena, organizátor zavelel a skupinka odvážných vyrazila na tra?, aby ukázala co v nich ty dva m?síce d?ímalo. Jako první se své možnosti chopil vijaCZEk, hned za ním Francek, QuentinUW, NeophyteCZE a s menším odstupem i strelec, který jako jediný z p?tice vyrazil s XRGé?kem. Po chvilce vedoucí muž zpomalil, patrn? provád?l poslední zm?ny v nastavení, a p?epustil ?elo trojici jedoucí za ním. Ta se své možnosti d?stojn? ujala a do prvního m??eného kola vyrazila s menším náskokem. Po tomto okruhu byli jezdci se?azení v po?adí: NeophyteCZE, vijaCZEk, Francek, QuentinUW a za nimi strelec. Toto po?adí z?stalo až do konce, jen kvalifika?ní ?asy se o n?co zlepšili. Jednalo se tedy o velmi klidnou kvalifikaci bez šokujících scén a ne?ekaných zvrat?. Jezdci se tedy se?adili v po?adí…

  Nick Auto ?as
1. NeophyteCZE XFG 1:34.07
2. vijaCZEk XFG 1:35.09
3. =tot= Francek XFG 1:35.24
4. QuentinUW XFG 1:35.80
5. strelec XRG 1:36.52
6. Turbo[CZ] XFG -
6. MarDon ! XRG -
6. Douglas[CZ] XFG -
6. Noise[CZ] XFG -
6. Zdenek CZE CH-R XFG -
6. Lukáš[CZ] XFG -
6. Fast Jarda CZ CH-R XFG -

Pokaždé ostrému startu p?edcházel LAG start, který také jako vždy prob?hl bez problém?. Jezdci odhlasovali restart a startovali naostro… ?ervená sv?tla se rozsv?cují…svítí všech p?t…ská?e tam zelená a jedem!! Nejlépe vystartovali „zadohraby“ strelce a MarDona, který hned na startu vzal Turba. Strelec se p?i brzd?ní tla?il vnit?kem p?ed Francka, ten ale s chladnou hlavou zvládl výjezd z vrace?ky a strelcovi nezbylo nic jiného, než se za?adit za n?j, aby neriskoval kolizi. Malá kolize však vznikla mezi Douglasem a Quentinem, který musel až na trávu a ztratil dost pozic. Na rovince strelec využil aerodynamického pytle a brutálního výkonu svého XRGé?ka a bez problém? se dostal p?ed n?j. V zatá?ce ?íslo t?i, po rovince, Turbo zachyboval a dostal se dost ven, toho hned využili Lukáš i MarDon. Taky Douglas zkusil zaúto?it na Francka, ale trochu to p?ehnal a poslal ho do hodin. Ten samoz?ejm? hlasitým troubením nazna?il, že takto se to ned?lá… Po prvním kole bylo tedy po?adí: NeophyteCZE, +2s vijaCZEk, +1s strelec, +1s Douglas[CZ] a =tot= Francek, +1s Lukáš[CZ], +1s MarDon !, Turbo[CZ] a Zdenek CZE CH-R, +3s Fast Jarda CZ CH-R, +1s QuentinUW a poslední už se zna?nou ztrátou Noise[CZ]. Ve druhém kole, p?i nájezdu na cílovou rovinku se po?ukli MarDon a Turbo, který se odporou?el ke zdi. Francek zatím dotáhnul Douglase a p?i nájezdu pod most ho vnit?ní stopou krásn? podjel. V dalším kole si na dlouhé rovince Jarda vyšlápl na Turba a s p?ehledem ho p?edjel. P?i bržd?ní se dostal i p?ed svého týmového kolegu Zdenka, který trochu zachyboval a i Turbo se p?ed n?j protáhl. Jarda ukazoval že má dost rychlosti a p?i vjezdu pod most si vychutnal i MarDona. A chybujícího Turba si zase vychutnal Quentin. Ten dokázal že první zatá?ku umí, když tam vybrzdil MarDona a hned v dalším kole i Jardu. Turbo ten tam bohužel chyboval a málem se oto?il na st?echu. V poslední chvilce tomu zabránil, ztratil však hodn? ?asu a propadl se až na p?edposlední místo. Francek zatím za?al dotahovat strelce a do sedmého kola už najížd?li v t?sném záv?su. Nedarují si však ani centimetr trat?, proto p?i jejich t?sném souboji došlo ke kontaktu… Strelec dostal smyk a Francek toho hned využil a za?al si budovat náskok. Strelec zachyboval i p?i nájezdu na cílovou rovinku a otestoval si „zadohraba“ na tráv?, proto se p?ed n?j dostal i Douglas. Quentin zaúto?il na Lukase, kde jinde než v zatá?ce ?íslo jedna a vnit?ní stopou na výjezdu se protáhl na šestou pozici. Závod dosp?l k desátému kolu a jezdci vykružovali v po?adí: NeopyhteCZE, +15s vijaCZEk, +6s =tot=Francek, +6 Douglas[CZ], +1s strelec, +4s QuentinUW, +4s Lukas[CZ], +3s MarDon ! a Zdenek CZE CH-R, +1s Fast Jarda CZ CH-R, +10s Turbo[CZ] a na posledním míst? se ztrátou 15s Noise[CZ]. Neophyte se o?ividn? snažil co nejvíc ujet. Jeho ?asy byly o p?l až sekundu rychlejší než zbytek pole. Také Quentin topil a v t?ináctém kole dotáhl bojující dvojici Douglas, strelec. Po tvrdém souboji, v poslední zatá?ce se Douglas dostal do kontaktu se zdí a strelec až na trávu. Oba tím ztratili a Quentin toho samoz?ejm? využil a dostal se na ?tvrtou pozici. Dvojice Douglas, strelec však stále bojovala. V nájezdu do první zatá?ky Douglas vybrzdil strelce, na rovince mu to strelec zase vrátil, díky vyššímu topspeedu svého XRG. V šestnáctém kole už vedoucí Neophyte dojel o kolo posledního Noise. Ten mu gentlemansky uvolnil ideální stopu, za což mu Neophyte zatroubením pod?koval. Už za?aly dokonce i zastávky v boxech. Jako první se tam ukázal Lukás a propadl se tak na chvost startovního pole. V sedmnáctém kole strelec ne?ekan? prudce zpomaluje a po zastavení p?echází do pozorování. Po závod? to komentoval takto: „První zastávka byla plánovaná na 16 kolo, což jsem v zápalu boje minul a tak jsem mí?il k box?m až v 17 kole. Bohužel motor ztichnul t?sn? p?ed vjezdem do box? a co bylo horší ,já starý osel, jsem omylem šlápl na brzdu a setrva?ností jsem už do box? nedojel…“. Rozestupy už byly dost znatelné, proto se závod trochu zklidnil a nebylo už tolik p?edjížd?ní a vynucených chyb. Ve dvaadvacátém kole se Neophytovi p?ihodila zajímavá situace, dá-li se to tak ?íct. P?i pr?jezdu zatá?kou ?íslo šest, p?ivád?jící jezdce pod most, m?l jeho antivirový software neukojitelnou touhu, poskytnout mu informace o nové verzi virové databáze, což vedlo k samovolné minimalizaci Live for Speed. V závod? se to projevilo ne?iditelným ?elním nárazem do zdi. Ovšem hned po odkliknutí antiviru se Neophyte vrátil na tra?, ztratil sice deset sekund ze svého náskoku, ale i tak s poškozeným vozem pokra?oval a k nehod? pak poznamenal: „Chudák Turbo, se musel divit co to tam nacvi?uju…“. MarDon ve stejném kole zamí?il ke svým mechanik?m a zpátky se vrátil za Turbem. V kole ?íslo 29, po souboji na rovince a drobném kontaktu p?i brzd?ní se Douglas dostal do smyku a navýšil tak Zdenk?v náskok. Op?t byla na trati chvilka klidu a nudného kroužení. Až ve t?iat?icátém kole se Neophyte rozhodl poprvé a naposled navštívit své mechaniky. Do boxu zajel z prvního místa s náskokem p?l minuty. Tankování však trvalo dlouho a tak se vrátil na druhém míst?, deset sekund za vijaCZEkem a osm sekund p?ed Franckem. Dv? kola na to, po zah?ání pneumatik jezdila vedoucí dvojce skoro totožné ?asy. T?etí Francek ztrácel p?l sekundy na kolo. V tomto kole také bohužel jezdci MarDon ! vypov?d?l službu internet a tím ho vy?adil z boje o body. Následovalo dost zastávek v boxech a velký provoz a zm?ny po?adí. Celé to za?al Jarda v 38. kole, který se vrátil na 8. pozici 16s za Turbem. Pak Zdenek, který se stihl vrátit na svém 6. míst?. Ve stejné chvíli byl u mechanik? i Noise, ten se vrátil se ztrátou t?icet p?t sekund na Douglase. A také aktuální vedoucí muž závodu vijaCZEk, který se vrátil na t?etím míst?, sedm sekund za Franckem a hned za?al jeho náskok zmenšovat. Také Turbo a Lukas navštívili mechaniky. Turbo se propadl o dv? místa, jezdil tedy osmý a Lukas byl na míst? posledním. Po prvních zastávkách v boxech a padesáti ujetých kolech bylo tedy po?adí následující: NeophyteCZE, +33s =tot=Francek, vijaCZEk a se ztrátou v?tší než jedno kolo Zdenek CZE CH-R, QuentinUW, Fast Jarda CZ CH-R, Douglas[CZ], Turbo[CZ], Noise[CZ] a Lukas[CZ]. Francek a vijaCZEk, jeli t?sn? za sebou a v 52. kole jde vijaCZEk pozd?ji na brzdy a volí vn?jší stopu do vrace?ky, probrzdil, ale na rovince už Francek neudržel svou pozici a propadl se tedy na t?etí místo. O pár kol pozd?ji nám Lukas ukázal, jak se d?lají kotouly a po tom co z?stal ležet v nájezdu na cílovou rovinku na st?eše, se musel také odpojit. V kole ?íslo 68, se i t?etí muž, Francek, rozhodl jet poprvé do box?, p?i té p?íležitosti se kolem n?j prohnal Neophyte, a i jemu nad?lil kolo ztráty. Zna?nou chvíli po n?m byli také v boxech Jarda, který se propadl na 5. místo 25s za Douglase, pak Zdenek, ten p?išel o jednu pozici a vrátil se 18s za Quentinem a nakonec i Douglas, který se op?t vrátil za Jardu se ztrátou 7s. Pár kol p?ed „stovkou“ Noise na výjezdu z esí?ka oto?il sv?j v?z na st?echu a musel, se odpojit ze závodu. Když už se zdálo že posledních pár minut jezdci v klidu dokrouží, situace se ne?ekan? zdramatizovala. Vše za?alo ve 104. kole, když Jarda na rovince totáln? zdemoloval svoje auto, ale i tak se rozhodl dokon?it závod bez další zastávky v boxech. P?i jeho boura?ce ho p?edjel Douglas, ale Jarda cht?l dostat své místo zp?t. Zaúto?il v první zatá?ce a došlo k malému kontaku. Chybou LFS se auta rozlet?la vzduchem! Douglas dopadl na kola a se zna?n? poškozeným autem pokra?oval. Jarda z?stal ležet uprost?ed trat?, mezi vrace?kou a esí?kem. Byl vyzván po?adatelem aby šel do pozorování, ale neu?inil tak. Po?adatel neustále vyzíval k odpojení, ale bez úsp?chu. Když ho ve 105. kole míjel lídr závodu, Neophyte, najel k n?mu blízko a troubením mu dal najevo, že tohle není v po?ádku a ned?lá se to. P?i tomto manévru však pak p?ejel obrubník a prorazil na n?m pravou zadní pneumatiku, což v esí?ku vedlo k výstavním hodinám a kontaktu se zdí. Pak Jarda uposlechl po?adatele a odpojil se. Neophytovi nezbylo nic jiného, než obkroužit celé kolo s defektem. Dojel ho o kolo zpátky jedoucí Zdenek. Neo mu nechal prostor a nazna?il že má problémy a nem?že jet naplno. Zdenek hodn? ned?v??iv? p?edjel, ale jelikož mu byla ukázána modrá vlajka, nechal Neophytovi op?t prostor. Bohužel to bylo v esí?ku do kopce, kde Neo, vlivem defektu, p?i zato?ení op?t let?l do hodin a p?i nich narazil do Zdenka. Do box? se doploužil asi šedesátikilometrovou rychlostí, aby neriskoval nehodu. Z náskoku skoro jednoho okruhu, zastávkou v boxech zbylo jen n?co málo p?es minutu. I se zna?ným roz?arováním vzniklou situací udržel nervy na uzd? a pomalu a bezpe?n? dokon?il posledních pár kol. Do cíle dojelo 7 z 12 startujících borc? a to v po?adí:

  Nick Auto PB 113 Kol Pit Body
1. NeophyteCZE XFG 1:34.11 3:01:00.72 2 18+1q+1f
2. vijaCZEk XFG 1:35.00 3:02:21.71 1 12
3. =tot= Francek XFG 1:35.65 +2 kola 1 8
4. QuentinUW XFG 1:35.93 +2 kola 1 6
5. Zdenek CZE CH-R XFG 1:35.92 +2 kola 2 3
6. Douglas[CZ] XFG 1:36.22 +3kolo 2 1
7. Turbo[CZ] XFG 1:36.26 +4kolo 1 0

Tak dopadl tento, poslední závod Demo Cupu. Výsledky, spolu s celkovým stavem šampionátu najdete na http://democup.wz.cz

Velké pod?kování od všech jezdc?, co se ú?astnili pat?í hlavnímu organizátorovi, což byl [BHP]Jendan , který s námi m?l dost trp?livosti a taky toho s námi dost vytrp?l a také d?kujeme spole?nosti Actual Linux za zap?j?ení závodních server? a v neposlední ?ad? i Chaosovi, za to že jsem sem mohli psát o našich úsp?ších.

Na záv?r dám prostor t?m, kte?í k tomu mají co ?íct, a to je nejlepší trojce v šampionátu a samoz?ejm? i náš uznávaný, op?vovaný a davy milovaný organizátor. Tomu dám slovo jako prvnímu…

[BHP] Jendan: Záv?r Democupu je tady. V celém pr?b?hu podniku pro dema?e docházelo k celým ?adám p?ekvapivých moment? a zm?nám díky vývoji startovního pole. I když jsme m?li ob?as rozporuplné momenty, myslím, že jsme vše zvládli a do p?íštího ro?níku se posuneme s více zkušenostmi. Všem, co se ú?astnili n?jakého závodu d?kuji a p?eji spoustu úsp?chu v reálném život? a hodn? št?stí v Live for Speedové karié?e. Doufáme, že jsme vás p?esv?d?ili, že licence za ty zážitky stojí.

1.st NeophyteCZE: Democup byl super! Nevím jak jinak to ?íct. Perfektn? zvládnutý organiza?n?, jezdci byly fér a n?kdy nechávali až moc místa, což m? párkrát i vyd?silo. Moc se t?ším na další podobné akce. Doufám že další ro?ník nebude až za rok. To bych asi nevydržel. P?eji všem hodn? úsp?ch?, jak v LFS, tak i mimo n?j.

2.nd luckhash: Democup byl pro m? ohromnou zkušeností. Jednozna?n? ho hodnotím kladn?. Až na jednu vy jímku (ale i tu jsme operativn? zvládli) skv?lá organizace, všechno na?as, tak jak se p?edem ?eklo. Za to velké díky Jendanovi, hlavn? že se v?bec do toho celého pustil. Všichni jezdci se chovali velmi slušn? a na dráze p?evládala velmi p?átelská atmosféra, to m? dost pot?šilo, rivalita byla jenom v rámci mezí. Poušt?lo se na modré vlajka, uhýbalo, až na pár incident? ani moc nebouralo. Takže závod?ní na opravdové úrovni. Kdybych m?l najít n?jaká negativa, tak možná spíše velké výkonostní rozdíly mezi jezdci a vozy, které v n?kterých závodech zp?sobovali trošku nudné kroužení. Ale to je dáno u n?kterých nezkušeností (t?eba s konkrétním vozem nebo tratí). Chápu však, že dema? by m?l být p?edevším univerzální ;o). Velká gratulace Neophytovi za vít?zství, byl z nás celkov? opravdu nejrychlejší, šlapal jsem mu na paty jen s XFG hlavn? v prvním závod?. Dvou závod? jsem se bohužel nemohl z pracovních d?vod? zú?astnit, což m? mrzí, možná m? to stálo i vít?zství. Ale což, neophyte si to zaslouží více, jedinou chybu asi ud?lal, že si špatn? zvolil v?z pro dvojzávod. Mohlo to být napínav?jší Gratuluji a díky samoz?ejm? i všem ostatním, bylo to super a se spoustou z vás jsem vedl tvrdé souboje. Takže díky a zase n?kdy p?íšt?....

3.rd vijaCZEk: Democup se mi moc líbil - byla to dobrá p?íležitost si férov? zajezdit a zabojovat o body i bez licence, až na výjimky se mi se závodníky jezdilo dob?e. I p?es trest z prvního závodu (neodhadl jsem situaci) sem se dostal na celkové 3. místo, za které jsem fakt rád a které m? pot?šilo. Díky taky organizátor?m za po?ádání a dohled p?i závodech. P?íští sezónu zase Ahoj !!

Na shledanou v dalších podobných cupech se t?ší NeophyteCZE…


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.