CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Nová fyzika pneumatik - Progress Report

27. 08. 2009 | Externí autor

Zdravíme všechny LFS závodníky,

S pot?šením vám oznamujeme, že se nyní testuje a dola?uje nový fyzikální model pneumatik.

V?tšinu hrá?? zajímalo, co se stalo s vydáním nového VW Scirocco a pro? nikde nejsou žádné novinky.
Zde jsou d?vody :

Když jsme v prosinci pracovali na Sciroccu, zjistili jsme, že stávající LFS model auta se nebude chovat tak realisticky jako opravdový v?z. Jedna z p?í?in byla i ta, že pneumatiky v LFS disponovaly p?íliš velkou p?ilnavostí, což zp?sobovalo, že p?i zatá?ení vnit?ní kola ztrácela v?tšinu ze své zát?že, a tak prokluzovala. Jenže pouhým snížením p?ilnavosti by se mnoho nevy?ešilo... výsledek by byl stejný, staré známé LFS, ale p?i nižších rychlostech.

Tak jsme se rozhodli vytvo?it zcela nový fyzikální model pneumatik.

Po n?kolik týdn? to bylo pouze studium, výzkum a r?zné výpo?ty na papí?e, až poté se za?alo s realizací. Hodn? starého kódu bylo t?eba odstranit nebo p?ed?lat, aby do hry dob?e „zapadl“ nový model. Další fáze byla dola?ovací, zprvu testována pouze samotnými vývojá?i, kde se odstranily ty nejv?tší chyby. B?hem této fáze jsme ješt? necht?li oznamovat, na ?em práv? pracujeme, protože se mohlo stát, že nový model nebude fungovat tak, jak by m?l, a nebyl by vydán. To se s postupem ?asu zdálo být ?ím dál tím mén? pravd?podobné, navíc když se vyskytly problémy se starým modelem. Nový fyzikální model pneumatik v LFS má dobrý matematický podklad pro všechny síly, které samotná pneumatika z fyzikálního hlediska vytvá?í, což se projevuje jako výrazné zlepšení jízdních vlastností vozu a v?tší realisti?nost jízdy.

Po n?jaké dob? jsme dosp?li do fáze, kdy už jsme v?d?li, že nový model je výrazným vylepšením starého modelu. Aktualizovali jsme všechna standardní nastavení voz?, která nyní obsahují reáln?jší hodnoty, jež se více podobají opravdovým voz?m, a kone?n? jsme vše p?edali našim beta tester?m na testování. Jejich verdikt je jednozna?ný: s novým fyzikálním modelem pneumatik se auto chová o dost lépe a jízda je realisti?t?jší než p?edtím.

Stále se však model dola?uje a jsou zde ješt? další fyzikální aspekty vozu, které pot?ebují p?ed?lat. Také kontrola trakce a kontrola stability u VW Scirocca pot?ebuje vylepšit. Tudíž ješt? nem?žeme ?íci, kdy bude nový patch vydán. Berte tento ?lánek jako zprávu o postupu našich prací (progress report) a ujiš?ujeme vás, že až se vám do rukou dostane update, Live for Speed bude lepší!

Poznámka :
- Nová fyzika bude bezplatn? pro všechny LFS uživatele
- VW Scirocco bude p?ístupné pro uživatele s licencí S1 a S2

P?vodní ?lánek naleznete na www.lfs.net.


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.