CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


FOX Cup 2010 - Aston North Reversed

12. 03. 2010 | Flame

Astonský autodrom jako první uvítá ú?astníky 1. ?eské LFS ligy, která se po dvouleté p?estávce op?t vrací do našeho kalendá?e závod?. Pro 1. závod byla organizátory vybrána varianta North Reversed. Tato tra? je dlouhá 5200 m a nachází se zde vše, co by m?la správná tra? obsahovat. Dlouhé i krátké rovinky, rychlé a pomalé zatá?ky, ba i šikany, které se jezdí hodn? na srdce a práv? tady se pozná pravý závodník.

Ale poj?me se na tento okruh podívat o?ima jednoho z horkých kandidát? na celkové p?ední umíst?ní. Není jím nikdo jiný než Petr „Klouczech“ Doležal a spole?n? s ním si vychutnejme pr?jezd jedním kolem této krásné, ale i velice náro?né trati.

Aston North Reversed

Abych tuto tra? popsal jedním slovem, musím ?íct jedin? – bomba. Celkov? se mi zamlouvá celý areál okruhu v Astonu, díky prudkým p?evýšením, rychlými a širokými zatá?kami s m?nícím se polom?rem, ale i se zlými šikanami a dlouhými rovinkami. Konkrétn? Aston North Reverse nepat?í mezi mou nejoblíben?jší konfiguraci v Astonu.

Severní konfigurace m??í 5,2 km a pom?rn? se liší od zbývajících okruh? v Astonu. Je zde jedno velice záke?né p?evýšení v šikan?, kde auta doslova letí a nezvykle mnoho pomalých a rozhodujících zatá?ek.

Formule XR, neboli FOX, s dvoulitrovým motorem má výkon 190 koní a váží necelých 500 kg. Chová se velice dob?e, pokud jezdec zná hranici, za kterou se už nesmí vydat. FOX má samoz?ejm? sekven?ní p?evodovku s p?erušovaným zapalováním, tudíž se jezdec nemusí tolik soust?edit na ?azení jako tomu je t?eba u Formule BMW.

Vrhn?me se k hotlapovému kolu. P?i projetí startovní/cílové ?áry by m?l mít závodník rychlost asi 180 km/h. Do 1. zatá?ky, která je opravdu obtížná, najíždím úpln? zleva až ze zelené ?ásti obrubníku a brzdím na horizontu a auto již sm??uji do vnit?ku zatá?ky, abych chytil ideální apex. Tuto zatá?ku projíždím na 3. rychlostní stupe?, i když se zdá být motor na výjezdu zatá?ky trochu podto?ený. Na tomto míst? se dá hodn? vyd?lat a tak naopak prod?lat. Nejlepší je projet oblouk v mírném kontrolovaném smyku. Následuje kratší rovinka a záludná šikana p?es horizont, kterou se snažím projet co nejp?ímo?a?eji, abych neztratil rychlost, ale skoro pokaždé m? pravá zatá?ka v šikan? rozhodí jinak. Jede se tu p?ibližn? 180 km/h a je d?ležité neztratit do kopce rychlost a využít ji pro další dv? zákruty, které se projíždí pod plným plynem. Tato série ?ty? zatá?ek na sebe navazuje a je d?ležité, jakou výslednou rychlostí z nich vyjedete na dlouhou rovinku z kopce dol?, kde jezdci dosahují nejv?tší rychlosti na okruhu a to asi 230 km/h. Další na ?ad? je mírná levá a na ni navazující pravá zatá?ka. Ob? zatá?ky se dají díky dob?e nastavenému p?ítlaku projet pod plným plynem, ale je zde velké nebezpe?í vyjetí mimo tra? do trávy nebo dokonce do ka?írku. Na tomto míst? na jezdce p?sobí nejv?tší bo?ní p?etížení. Za další kratší rovinkou p?ichází pravá zákruta, která je mírn? do kopce a do které se snažím brzdit co nejpozd?ji a to až za cedulí 50 m. ?adím z 6. na 3. rychlostní stupe?, který hned na výjezdu vym?ním za 4. a následn? za 5., který ponechám do následující levé zatá?ky, kde je ideální zákrutu vzít více zvenku a následn? ji st?ihnout tém?? až p?es trávu a obrubník vnit?kem. Výsledná rychlost je op?t d?ležitá pro další pr?b?h hotlapového kola, protože p?ichází poslední rychlá ?ást okruhu – dvojitá pravá, dvojitá levá, pravá a dlouhá levá. Záleží samoz?ejm? nejen na nastavení vozu ale p?edevším na zvolené stop? pr?jezdu touto rychlou sérií zatá?ek, která se proletí pod plným plynem. Na konci dlouhé levé se držím nalevo a brzdím u cedule 50 m do nejprudší pravé zatá?ky. Jezdci zde zpomalují z 200 km/h na 60 km/h, proto je velice d?ležité p?esn? brzdit a postupn? pod?azovat až na 1. stupe?. Ani výjezd z této vrace?ky není jednoduchý, protože formule má skoro 200 koní a na 1. rychlostní stupe? má velikou sílu. Za krátkou rovinkou p?ichází tém?? 180 stup?ová zatá?ka. V nájezdu jsou navíc ješt? nerovnosti a pro m? je tu t?žké trefit správný apex. ?eká nás už jenom poslední zákruta, která svádí jezdce, aby na ní uko?istili cenné setinky, ale to se v?tšinou nevyplácí. P?i brzd?ni je na venku zelená ?ást obrubníku, která je kluz?í, než by se zdálo a já osobn? na této ?ásti nebrzdím. P?i pr?jezdu poslední zatá?kou se auto celkov? spíše p?etá?í, ale zárove? je zde d?ležité držet formuli v lehkém a rychlém smyku a co nejrychleji se dostat do cíle nebo do dalšího kola.

Díky Pet?e a p?eji hodn? úsp?ch? v Lize.

Všichni už netrp?liv? vzhlížíme k ned?li, kdy se ve t?ech divizích rozb?hnou souboje a Titul Mistra ?eské republiky v Live for Speed.

Tímto všem zú?astn?ným p?eji za celý organiza?ní tým hodn? št?stí a úsp?ch? v 1. ?eské LFS Lize.

KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.