CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


FOX Cup 2010 - 1. závod, divize 1

21. 03. 2010 | Flame

Tohle nem?l být p?vodn? oby?ejný report. Když jsem se rozhodl p?ed pár dny za?ít psát, za?aly m? napadat r?zné myšlenky, které jsem pro oživení cht?l do celku n?jak zakomponovat. Jenže když jsem si to pak zp?tn? p?e?etl, byl z toho n?kolikastránkový traktát na téma „jak motorsport sm??uje do kytek, hlavn? F1“. Formuli 1 jsem si nevzal na paškál jen tak náhodn?, p?eci jen to bylo docela na rán?, když sezóny F1 a 1. CZ Ligy za?ínaly ve stejný den. Up?ímn? ?e?eno, od bahrajnského závodu jsem ne?ekal moc. Už lo?ská sezóna nestála za nic a poprvé po 9 letech sledování se mi stalo, že jsem u závodu usnul, p?epnul program na n?co jiného nebo televizi úpln? vypnul a šel se v?novat n??emu smyslupln?jšímu. Ale nad?je umírá poslední, a tak jsem 14. 3. 2010 televizi opravdu zapnul. ?íkal jsem si „horší už to být nem?že“. M?že… Když se nad tím te? zamýšlím, znovu mi to všechno sklouzává op?t k oné form? jakéhosi traktátu, ale o?ividn? to bez n?j nep?jde. :-) Ale nebojte, pokusím se to vyjád?it stru?n?. Takže to shrnu – nejd?íve jsem si vzal do úst okruhy. Miliardá?ské projekty, kdy se n?jací šejkové (a vsadím se, že v život? ani nesed?li za volantem) p?edhán?jí o to, kdo si na svém píse?ku postaví v?tší futurodrom. Vezm?te to logicky – dnešní vozy F1 generují velký p?ítlak a pronásledujícímu jezdci tak velmi zt?žují, až p?ímo znemož?ují p?iblížení a nedejbože p?edjetí. Jenže jak se v nesmyslných p?etechnických pasážích futurodrom? typu Bahrajn, Abu Dhabi a další, dostanete na dost?el? Kdyby se n?kdo trochu zamyslel a zohlednil p?i stavb? tratí trochu sou?asné zkušenosti ze závod?... Dob?e, sami dob?e vidíme, že se nep?edjíždí ani na klasických okruzích (bu?me rádi, že ješt? n?jaké v kalendá?i jsou), ale kdyby se vyjasnila technická pravidla a zavedly rozumné rozpo?tové stropy, vsadím boty, že by se za?alo p?edjížd?t práv? na klasických tratích. Ano, ?etli jste dob?e. A?koliv se zavedení rozpo?tových strop? mnohým nelíbí, tak dokud budou ve vlastnictví tým? figurovat velké pr?myslové koncerny, malé týmy nebudou mít šanci a d?íve nebo pozd?ji budou vyhubeny (což se mimochodem práv? d?je). A opravdu m? nenapadá jiné ?ešení jak snížit náklady na únosnou mez. No, nebudu to dál rozvád?t, stejn? to nikoho nezajímá. :-) A co že m?lo být pointou toho dosavadního nesmyslu? P?esn? tohle – virtuální závod 1. CZ Ligy vyhrál v ned?li na plné ?á?e. Prodejte práva televizi…

Kone?n? se tedy dostáváme k vytoužené reportáži z našeho virtuálního závodu. Všechno se odehrálo na známém okruhu Aston North, tentokráte oko?en?ném p?ídomkem „reversed“. North pat?í z astonských variant mezi ty nejobtížn?jší. Po sm?ru nebo pozpátku, obojí má svá specifika. Varianta pozpátku, která nás zajímá, má 2 hlavní krizová místa. Tím prvním je nep?íjemná úvodní ostrá pravá zatá?ka z kopce, druhým pak též nep?íjemná vlásenka na záv?r 3. sektoru, která je obtížná p?edevším nutností brzdit do zatá?ky. I p?es to je ale tra? velmi zajímavá jak z pohledu jezdce, tak diváka. T?žko ?íct co d?lá závodní tra? dobrou, ale tahle prost? dobrá je.

Kvalifikace

V kvalifikaci se sešlo 24 jezdc? a p?ítomna byla absolutní špi?ka ?eskoslovenského LFS. T?žko hledat jednozna?né favority, i když z pohledu do roz?azení jsem trochu favorizoval P. Doležala, alias Klouczecha. Avšak zdatných soupe?? bylo víc, silní m?li být podle p?edpoklad? V. Miština alias Windmouse, R. Müller alias Radek44 nebo T. Stehlík alias Poly. Od po?átku se na ?ele po?adí slunil favorit Doležal, za ním se v pr?b?žné listin? objevil R. Piatni?ko aka Superobo, jeden z ?erných ko?? závodu. Za ním se se?adili všichni z již zmín?ných favorit? v po?adí Miština, Müller, Stehlík. ?asy však nebyly p?íliš oslnivé, projevil se pom?rn? silný vítr. To ale ?áste?n? srovnalo rozdíly mezi jezdci, takže situace mohla p?inést malá ?i velká p?ekvapení. P?ekvapení p?išlo p?ibližn? v polovin? kvalifikace, kdy se do ?ela vyhoupl P. Pali?ka alias Pedro. Nep?ekonal sice Doležala o výrazný ?asový úsek, ale rozhodn? ukázal, že umí. Vzáp?tí se za Pali?ku vyšvihl Stehlík a Doležal byl až 3. Záv?r kvalifikace byl neskute?n? t?sný, vždy? 1. a 5. v po?adí d?lilo jen 0,1 vte?iny! Držitelem pole position se stal p?ekvapiv? Pali?ka, následován Stehlíkem a Doležalem. Za nimi se umístili Miština, J. Kuliska alias Bavorak – další z ?erných ko??, a Müller. 7. Místo si zajistil nenápadným výkonem R. Loucký alias Jimik, zkušený závodník a tradi?ní ú?astník nejvyšší divize 1. CZ Ligy. Za ním startoval nová?ek M. Kapal alias Flame, pak M. Špa?ek alias Dravgunov a desítku uzavíral R. Piatni?ko, který se ve výsluní neudržel a zaznamenal propad.

1. závod

Startovní po?adí bylo pro m? tedy celkem p?ekvapující a špi?ka jeho složení dala p?edpovídat zajímavé d?ní. Na startu na nic ne?ekal Pali?ka a hnal se neohrožen? vp?ed. To ale neplatilo o Stehlíkovi, který na startu zaspal a p?enechal 2. pozici Doležalovi. Stehlík pak vzáp?tí vypil kalich ho?kosti až do dna, když se na výjezdu z 5. zatá?ky dostal vn?jškem monopostu mimo tra? a následovalo n?kolikanásobn? p?eto?ení, které znamenalo propad na p?edposlední 23. pozici. Ve stejném míst? m?l problém i Cagaš, který jen o milimetry minul nekontrolovaný Stehlík?v v?z. Cagaš ale situaci zvládl lépe a po návratu na tra? pokra?oval s menší ?asovou ztrátou dál. Po pr?jezdu cílem 1. kola se na ?ele držela v záv?su dvojice Pali?ka – Doležal. Za nimi se s menším odstupem vytvo?ila kompaktní skupina ve složení Miština – Kuliska – Loucký – Müller – Špa?ek. O pozice se toho ?asu tvrd? bojovalo kolem 10. místa. Cikrle využil lepšího výjezdu ze zatá?ky a na konci 1. sektoru trati se dostal p?ed Plška. Problémy m?l Pavlík. Ten sice smyk ustál, ale propadl se na 18. místo. Sympatický výkon p?edvád?l v ?ele Pali?ka, který byl favorizovanému Doležalovi víc jak vyrovnaným soupe?em. T?etí Miština p?ekvapiv? lehce ztrácel a vedoucí dvojici se nijak nep?ibližoval. Za ním se na 4. místo vyhoupl rychlou jízdou Müller a se svou pozicí se o?ividn? nehodlal smí?it. Ve 4. kole se o vzrušení postaral op?t Cagaš, který stejn? jako v 1. kole nezvládl pátou zatá?ku a šel do hodin. Zp?sobil tak problémy Pavlíkovi, který m?l práv? nasazeno na p?edjížd?cí manévr na p?ed ním jedoucího Havlíka. Došlo ke kontaktu, avšak všichni jezdci situaci zvládli a pokra?ovali v závod? dál. Dalším smola?em byl Piatni?ko, který sv?j v?z ve vlásence p?eto?il koly vzh?ru a závod tak pro n?ho skon?il.

Situace na ?ele se za?ala lámat kolem poloviny závodu. Pali?ka v ?ele ztratil na jistot? a umožnil Doležalovi se p?iblížit. Jejich vzájemného souboje využil také Miština, který sv?j odstup výrazn? zten?il. Po?adí mezi prvním a druhým se p?elévalo jako p?esýpací hodiny, avšak siln?jší se v záv?ru ukázal Doležal, který se dostal do vedení. Vzáp?tí se dal o?ekávat Mištin?v útok na rozhozeného Pali?ku, ale ten ukázal svojí sílu a Mištinovi lehce poodjel. Svou slabší chvilku si vybral Doležal, který se nedokázal na ?ele odpoutat a byl tak neustále na dost?el Pali?ky a nyní již i Mištiny. Práv? v jeho režii se odehrávala následující kola, ve kterých svedl strhující souboj s Pali?kou a získal 2. pozici. V tento okamžik se už blížil konec závodu a po?adí bylo stabilní, jedinou výjimkou byl Lempochner, který chyboval a ztratil svou 12. pozici ve prosp?ch Polmy. Do šachovnicové vlajky pak už k žádným zm?nám v po?adí nedošlo, a tak se z vít?zství radoval Doležal p?ed Mištinou, které na stupních vít?z? doplnil Pali?ka. Na bramborové p?í?ce dojel Müller a za ním se pak do desítky se?adili Špa?ek, Kapal, Loucký, Kincel, Cikrle a smola? Stehlík.

2. závod

Na startu 2. závodu se po?adí první desítky oto?ilo, a tak te? stál na pole position Stehlík, který tak m?l jedine?nou šanci napravit neúsp?ch z p?edchozího klání. P?du pro to m?l p?ipravenou dob?e, protože druhý na startu stál jeho týmový kolega Cikrle a kryl mu tak záda. Tohoto úkolu se zhostil velmi dob?e a Stehlík m?l vp?edu dostatek prostoru pro vytvo?ení náskoku. Za nimi se na pr?b?žnou t?etí p?í?ku probojoval Loucký, který úsp?šn? p?edjel Kincela. Dop?edu se posunul také na úkor Pali?ky Miština. Mén? št?stí m?l zatím Doležal, na kterého dotíral zezadu Cagaš. Na konci 1. okruhu nezvládl výjezd z vlásenky Kapal a z?stal stát nap?í? tratí. Tento incident znamenal jeho propad na 14. místo. Na ?ele zatím ujížd?l Stehlík a za ním se držel par?ák Cikrle. T?etí Loucký byl též v relativním poklidu. Za ním to ale v?elo. Svou pozici se tu marn? snažil bránit Kincel, na kterém si smlsli nejd?íve Miština a vzáp?tí Müller. Miština se ale dostal do drobných problém? a nejvíce tak vyt?žil práv? Müller. V záp?tí pak na Mištinu zaúto?il Doležal a ihned za?al ujížd?t. Na chvostu m?l problémy Pavlík, který m?l za volantem svého vozu zjevn? hodn? práce. Podobný osud m?l i Plško, který bojoval uprost?ed závodního pole. Nanešt?stí se do problém? dostal i jeho týmový kolega Lempochner, když se neúsp?šn? pokusil na výjezdu z 6. zatá?ky p?edjet Minárika. Mimo tra? se ocitl též Polma a naráz se tak ocitnul na chvostu celého pole. Na ?ele se ale schylovalo k dramatu. Stehlík na 1. pozici byl o n?co pomalejší než sme?ka pronásledovatel?, kterou zatím držel za svými zády Cikrle.

V polovin? závodu bylo již prvních 6 jezdc? sjeto do malého ?asového úseku a nikdo si svou pozicí nemohl být jistý. Skupina 5 voz? se vlnila jako had a nap?tí vyvrcholilo v 11. kole. Z poslední zatá?ky vyjížd?li na cílovou rovinku všichni bok po boku. Dramatická situace se náhle vyhrotila, když Cikrle nezvládl sv?j v?z, šel do p?etá?ivého smyku a z boku zasáhl Louckého. Ten nem?l nejmenší šanci reagovat a šel mimo tra?. Kolizi se nevyhnul žádný z ú?astník? – ani Miština, Müller i Doležal. Karambolu využil Špa?ek, který proklouzl na 4. místo. Nejvíce ze všech ale vyt?žil leader Stehlík, který se najednou octnul vp?edu se solidním náskokem ?ítajícím cca 10 vte?in. Za ním jel na 2. míst? Loucký, který z p?edchozí havárie š?astn? vyklouzl jen s leh?ím poškozením. Pak následovali v t?sném sledu Miština a Müller, kte?í svedli t?sný souboj, z n?hož vyšel vít?zn? Miština. To uvolnilo ruce Louckému, který si pak v pohod? dojel pro 2. místo za suverénním Stehlíkem. V t?sném sledu za sebou pak protnuli cílovou fotobu?ku Miština, Müller, Špa?ek, Doležal, Pali?ka a Kuliška. Desítku pak doplnili Vojtáš a Cikrle. Vyzdvihnout se musí jednozna?n? výkon Kulišky, který se probojoval vp?ed z posledních pozic po nedokon?ení 1. závodu.

Závody byly velmi dramatické a jsem z celého pr?b?hu závodního ve?era nadšen. A?koliv se vyskytli technické problémy na novém „startovacím za?ízení“, což zap?í?inilo n?kolikaminutové zpožd?ní harmonogramu, zbytek rozhodn? díky jezdc?m a jejich výkon?m nem?l chybu. Gratuluji vít?z?m a také všem, co zdárn? dokon?ili. Už te? se t?ším, co nám p?inese druhý závodní ve?er, tentokráte na Westhillu. Tak na shledanou 28.3. :-)

Martin „Ghost_CZ“ Šilhánek

KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.