CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


FOX Cup 2010 - 1. závod, divize 2

26. 03. 2010 | Flame

Kvalifikace

Atmosféra mezi jezdci za?ala pozvolna houstnout a všech 22 borc? už netrp?liv? vyhlíželi zelené sv?tlo na semaforu, aby mohli zapo?ít pou? za co nejlepším ?asem, a tudíž i o co nejlepší výchozí pozicí do závodu. V?tšina jezdc? nasadila m?kké pneumatiky, aby auto lépe sed?lo na trati, a tím pádem zajeli co nejlepší ?as. Po první fázi kvalifikace se vedení ujal Leoš Exner následován Miroslavem Ku?erou, Radovanem Geppertem, Zde?kem Chýnovským a prozatímní elitní p?tku uzavíral Tomáš Vála. Toto po?adí platilo zhruba p?ed polovinou kvalifikace, ale všichni si byli v?domí toho, že toto po?adí rozhodn? není kone?né. V tento moment za?ali jezdci navšt?vovat své mechaniky, kde vym?nili spe?ené pneumatiky, doplnili palivo a vydali se na další sérií hotlap?. 1. zastávka v boxech znamenala konec pro Ji?ího Schovance, jež mu mechanici zapomn?li doplnit palivo a druhé poloviny kvalifikace se ú?astnil pouze jen jako divák. ?as se krátil a po?adí se pomalu za?alo rýsovat. Kvalifikace se p?ehoupla do druhé poloviny a na ?ele se usadil Zden?k Chýnovský, ale 3 minuty p?ed koncem zajel dosavadní nejlepší kolo kvalifikace Radovan Geppert a znamenalo to pro n?j provizorní 1. místo, které si v následujícím kole ješt? upevnil, kdy zajel ?as 1:51.01 a už jen doufal, že nebude p?ekonán. Prvním, kdo mohl ohrozit 1. místo byl Tomáš Barto?, kdy se v posledních vte?inách za?adil na 2. místo. ?as kvalifikace vypršel a v posledních vrace?kách se objevil Leoš Exner, který m?l na posledním mezi?ase našlápnuto na pole position, ovšem v posledním sektoru byl o n?co pomalejší a v cíli to znamenalo ?as 1:51.03 a 2. místo. Jedním z posledních, kdo mohl zamíchat po?adím na prvních místech, byl Zden?k Chýnovský, ale jeho ?as 1:51.41 sta?il na 3. místo. O zvrat se ješt? pokoušel Branislav Goga, ale jím zajetých 1:51.55 znamenalo 5. místo. První desítku dále doplnili Miroslav Ku?era, Radek Raušer, Ond?ej Tichý, Tomáš Vála a Petr Prokop.

Závod 1

Zhasla ?ervená sv?ta, rozsvítila se zelená a šlo se na to. Jezdci se obávali kolizí v 1. zatá?ce, ale našt?stí se všem poda?ilo projet 1. zatá?ku bez jakýchkoliv potíží. V problémech se ocitl pouze Ji?í Hybš, jehož auto dostalo do hodin. V 6. zatá?ce se do trabl? dostali Miroslav Ku?era a Radek Raušer, kte?í se pokusili o synchronizované hodiny, po této akci oba pokra?ovali dále bez v?tších problém?. V 9. zatá?ce se srazili Jarda Dohnalík a Robert Škvor. Robert tento kontakt neustál a skon?il ve zdi. Jeho v?z utrp?l poškození, a musel proto navštívit mechaniky. V cíli 1. Kola bylo po?adí následující, 1. Geppert, následoval jej Chýnovský, L. Exner, Barto?, Goga, Prokop, Drda, Vála, Zrník a top 10 uzavíral Tichý. V závod? bylo vid?t spoustu „hodiná??“, což jen potvrzovalo náro?nost závodu. Toto jako kdyby neplatilo pro Petra Prokopa, který m?l famózní start z 10. místa a v 6. kole už figuroval na 2. pozici. Pole se pomalu ale jist? natahovalo a v p?ímém souboji se nikdo nenacházel. O?ekával se jen už poklidný dojezd do konce závodu, ale 2 kola p?ed cílem se rozjela bitva na ost?í nože o 4. místo. Tohoto souboje se ú?astnili L. Exner, Vála a Barto?. Rozhodn? bylo na co se koukat, jezdci si mnohokrát vym?nili své pozice. Aby toho nebylo málo, tak se v posledním kole na toto bojující trio dotáhl Goga. Zatímco tato ?tve?ice bojovala o 4. místo, tak jako 1. pro?al cílovou pásku Geppert, pro 2. místo si dojel Prokop, 3. skon?il Chýnovský. 4. nakonec dojel Exner, 5. Vála, 6. Goga a 7. po vyjetí mimo tra? v posledních zatá?kách dojel Barto?. 8. Dokon?il závod Drda, 9. Hybš a 10. Zrník.

Závod 2

Prvních 10 v cíli 1. závodu si prohodili svá místa na startu a šlo se na v?c. Úvodní zatá?ka se ob?hla op?t bez v?tších problém?. Malou kolizi m?li pouze L.Exner a Leco, kdy Leco trochu nedobrzdil a poslal L.Exnera do drobného p?etá?ivého smyku, ale oba pokra?ovali bez problém? dále. Vážn?jší nehody p?išly o zatá?ku dál, kdy Hybš p?epískl výjezd ze šikany do kopce a skon?il ve svodidlech. O zatá?ku dál v nájezdu na rovinku p?etáhl výjezd R. Exner. Jeho auto šlo do trávy a následn? zpátky na tra? a do hodin. Nev?stilo to nic dobrého pro ostatní jezdce a taky že ne. Do to?ícího se auta postupn? nabourali Klíma, Reich a jednozna?ný smola? 1. kola Hybš, jež ješt? schytal malinký „?ukanec“ od to?ícího se Štengla. Po t?chto incidentech byl Hybš nucen absolvovat zastávku v boxech a ?ekala ho stíhací jízda. Ostatní ú?astníci úvodní kolize pokra?ovali dál v závod?. V cíli 1. kola poli vévodil Drda, následovali jej Zrník, Goga, Vála, Geppert, Prokop, Barto?, Leco, Dohnalík a top 10 uzavíral Brieška. V 2. kole v nájezdu na rovinku se do problém? dostal Dohnalík. P?ehnal výjezd a jeho auto šlo na tra? do hodin. V plné rychlosti do n?j narazil Brieška. Brieškovo auto šlo do svodidel a chybkou LFS se vzneslo do vzduchu, po n?kolikametrovém letu vzduchem dopadl koly vzh?ru a musel odstoupit. Dohnalík pokra?oval s pochroumaným autem dále. Na konci 5. kola za?ala bitva o 1. místo mezi Drdou a Gogou. V 6. kole Drda pokazil nájezd na cílovou rovinku a Goga jeho zaváhání využil k posunu do ?ela závodu. Vít?z 1. závodu, Geppert, se již nacházel za vedoucí dvojicí a netrvalo moc dlouho a do souboje o ?elo se zapojil také. Drda souboj o vedení nevzdal. Na konci 7. kola pokazil Goga nájezd do 1. ze t?í posledních vrace?ek. Drda ho cht?l podjet, jenže vedoucí závodník necht?l prodat k?ži lacino a došlo k drobnému kontaktu, který Drdu trošku rozhodil, navíc se p?ed n?j dostal Geppert, který o pár zatá?ek dál p?ekonal i Gogu, šel do vedení a za?al si budovat drobný náskok. Bojovalo se ale i na dalších pozicích. Souboj o 4. místo m?li na sv?domí Zrník, Vála a Prokop. Do této bojující trojce se p?idal i Drda, jedoucí na 3. pozici. Tato ?tve?ice mezi sebou m?la minimální rozestupy, což slibovalo nervy drásající souboj až do poslední zatá?ky. Do cíle nám chyb?la 3 kola a na ?ele stále jezdil Geppert s celkem už pohodlným náskokem 4 vte?in na Gogu. Jako kdyby se Geppert už vid?l v cíli a tím dovršil ve?er z ?íše sn?. Nejspíš chvilka nepozornosti vedla k chyb? v úvodní šikan? do kopce. Tohoto výletu mimo tra? využil Goga k posunu do ?ela závodu. Geppert se vrátil na tra? s drobným odstupem na ?elo, v?d?l, že 1. místo není daleko a rozhodn? zbran? neskládal. Mezitím souboj o 3. místo se zúžil na t?i jezdce po chyb? Prokopa ve 4. zatá?ce, kdy se podepsal na dlouhý seznam jezdc?, kte?í se dopustili stejné chyby, a to špatným výjezdem a následnými hodinami. Jezdce ?ekalo poslední kolo a na 1. pozici jel Goga, doslova „na kufru“ mu visel Geppert, na 3. míst? jel Drda, v t?sném záv?su na p?íležitost k p?edjetí ?ekal Zrník a za ním na svou chvilku ?íhal Vála. Po cílové rovince na t?etího Drdu zaúto?il Zrník. Mezi jezdci došlo k malému kontaktu, na který Zrník trošku doplatil, ztratil rychlost a musel p?enechat pozici Válovi. Na konci dlouhé rovinky se rozhodl souboj o vít?zství. Geppert se vyvezl za Gogou, šel do ?ela a dojel si pro vít?zství. Goga dojel 2. a 3. dokon?il závod Vála, který v p?edposlední zatá?ce p?edjel vn?jškem Drdu. 5. skon?il Zrník. V po?adí dále následovali Leco, Barto?, Schovanec, Chýnovský a elitní desítku uzav?el Prokop.

Jaroslav „Fast Jarda“ DohnalíkKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.