CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


FOX Cup 2010 - Westhill International Reversed

27. 03. 2010 | Flame

Westhill International Reversed

Tra? Westhill International je ve?mi rýchly okruh plný tiahlych zákrut. Je pravoto?ivý, dlhý 5,2 km a po celej d?žke ve?mi široký s prevýšením 32 metrov. Na závody pod?a m?a nie je úplne ideálny, pretože sa dos? ?ažko predbieha a to hne? z nieko?ko dôvodov. Po prvé, rýchle prejdenie všetkých zákrut vyžaduje ve?mi presnú stopu a ak jazdec z tejto stopy vyjde (k ?omu je pri predbiehacom manévri oby?ajne donútený), tak je ve?mi ?ažké udrža? si v nasledujúcom úseku dostato?nú rýchlos? na to, aby sa dokázal udrža? pred jazdcom, ktorého práve predbehol. Druhým dôvodom je, že na brzdy sa predbieha ?ažko, pretože na tejto trati sa brzdí po?as jedného kola iba dvakrát a obe brzdenia sú netypické tým, že nie sú v priamom smere, ale v zákrute. ?alší spôsob predbieha je tzv. draftovanie, ktoré sa oby?ajne praktizuje na rovných úsekoch, na ktorých sa prenasledujúce auto snaží získa? rýchlostnú výhodu, ale na Westhille sa jazdí tak rýchlo, že Formula XR už „nevládze“ ís? ove?a rýchlejšie, pretože už má šiesty prevodový stupe? takmer v obmedzova?i. Poslednou negatívnou charakteristikou okruhu je fakt, že obsahuje ve?a zákrut, ktoré sa na Formule XR jazdia na plný plyn a grip získava auto hlavne z prítlaku, ?o znemož?uje tesne prenasledova? auto pred sebou kvôli stratám prítlaku predného krídla, ?o môže spôsobi? nedotá?avé správanie auta a následný výlet na trávu alebo do ka?írku. Napriek týmto nevýhodám som presved?ený, že aj Westhill bude okruh, ktorý prinesie zaujímavé a napínavé závody a trúfam si poveda?, že aj prekvapivé výsledky, pretože malá chyba môže jazdca stá? ve?mi ve?kú stratu ?asu a tým pádom aj pozícii.

Môžeme (doslova) sko?i? do hotlapového kola, ktoré za?ína pretnutím cie?ovej ?iary a následným jemným skokom, po ktorom formula dosiahne v ideálnom prípade 233 km/h a do konca rovinky už túto rýchlos? zvýši iba o 2km/h a práve tu sa dosahuje maximálna rýchlos?. Za cie?ovou rovinkou nasleduje špecifická pravoto?ivá zákruta, do ktorej si je ideálne nadís? až z ?avého obrubníku. Zákruta sa zoza?iatku stá?a vcelku jemne a tento úsek sa dá ís? na plný plyn, ale na konci sa zatvorí, a preto treba do nej brzdi?. Brzdný bod sa h?adá ve?mi ?ažko a mne ako orienta?ný bod pomáha fialový kuže? na tráve napravo odo m?a a za?ínam brzdi? vtedy, ke? som na jeho úrovni. Najlepšie je zvoli? stopu približne stredom zákruty a brzdi? ve?mi jemne, pretože v momente brzdenia je pravé predné koleso ve?mi od?ah?ené a tak ma tendenciu sa zablokova?. Podradí sa až do trojky a potom tesne okolo apexu na plný plyn vyštartujeme smerom k ?alšiemu úseku trate. Nasleduje ve?mi jemná ?avá a hne? za ?ou ?alšia jemná pravá zákruta, ktoré by pre nikoho nemali by? problémom. Do prvej spomenutej je zbyto?né si nadchádza?, pretože tým ?lovek iba stratí stotiny tým, že v kone?nom dôsledku len pred?ži svoju trasu. Po prechode pod most nasleduje ve?mi ?ažká a zárove? k?ú?ová dvojzákruta tvaru S. K?ú?ový je na nej hlavne ?o najrýchlejší výjazd na nasledujúcu dlhú rovinku. Brzdný bod sa znova h?adá dos? ?ažko a v tejto zákrute som si ja osobne žiadny nenašiel, iba som sa približne nau?il kde za?a? brzdi?. Je dobre si tesne pred brzdením nadís? jemne doprava a hne? po za?iatku brzdenia zatá?a? smerom k obrubníku na apexe a podradzova? na štvorku a následne na trojku. Po dobrzdení posta?ujúcom na vyto?enie tejto zákruty tesne okolo obrubníku nachví?u pridám plyn a zostávam úplne na?avo, ?o je ve?mi dôležité na získanie ideálnej stopy pre nasledujúcu zákrutu, pred ktorou na moment pustím plyn a na vo?nobeh bez brzdenia sto?ím volant doprava a pridám plyn naplno, pri?om sa snažím pravými kolesami ís? tesne okolo apexu zákruty a získa? tak ?o najvyššiu výjazdovú rýchlos?. V apexe je nepríjemná nerovnos? asfaltu, ktorá môže spôsobi? stratu gripu a rozhodenie formule a preto je dobré s týmto faktom po?íta? a po?as prechodu cez túto nerovnos? ma? volant vyto?ený ?o najmenej, pretože toto dos? pomáha pri prekonaní tejto prekážky. Na výjazde sa necha? vynies? až na ?avý obrubník a pokra?ova? na dlhú rovinku do druhého sektoru trate, kde nás ?aká ?alšia ne?ahká zákruta. Nepríjemné na nej je už len to, že sa nachádza priamo za horizontom, a tak ?lovek uvidí až na poslednú chví?u, kedy a ktorým smerom má zato?i?. Zákruta by sa dala nazva? šikanou a je dobre si do nej nadís? úplne do?ava, podrža? motor na pä?ke napriek tomu, že už je v obmedzova?i a jemne zato?i? doprava pravými kolesami tesne okolo trávnatej plochy. Následne ?avými kolesami doslova presko?i? cez vysoký obrubník okolo pneumatík. Tu je ve?mi dôležité nenachyta? na ?avé kolesá žiadne ne?istoty, lebo v opa?nom prípade je nasledujúca pravoto?ivá zákruta takmer nezvládnute?ná. Hne? po presko?ení vyššie spomenutého obrubníku treba vyto?i? kolesá doprava a snaži? sa pravoto?ivú zákrutu trafi? tesne okolo obrubníku, ale nie je dobré vytá?a? volant príliš ve?a, ale len to?ko, ko?ko je potrebné a prejs? tak zákrutu ?isto a bez straty rýchlosti. Ideálna výjazdová rýchlos? je tesne pod 200 km/h. Celá táto pasáž sa ide na plný plyn a je poslednou ?ažkou zákrutou okruhu. V závode si ale myslím, že nebude také ?ahké jazdi? túto zákrutu na plný plyn, pretože už na pneumatikách R1 sa ide ve?mi na doraz a o nie?o menšia pri?navos? pneumatík R2 donúti ?loveka pusti? plyn tesne za prechodom cez ?avý vysoký obrubník. Aj ke? na druhej strane som presved?ený, že skúsenejším to svedomie nedovolí tam púš?a? plyn.

Nasleduje tiahla pravá zákruta, do ktorej som mal tendenciu zatá?a? príliš neskoro, ale ideálne je ís? plynulo k pravému obrubníku hne? po výjazde z predchádzajúcej zákruty, ?ím ?lovek dosiahne, že prejde najmenšiu vzdialenos?. ?alšou zákrutou je ?avoto?ivá, ktorá je trochu prudšia, ?o ale ni? nemení na fakte, že sa dá prejs? bez pustenia plynu ?omu ur?ite pomáha aj fakt že táto zákruta by sa dala nazva? klopenou. Zato?ím do nej vždy tesne pred tým, ako som na úrovni fialového kuže?u na pravo na tráve a ?avými kolesami sa snažím ís? tesne okolo apexu, ale nezís? pri tom na obrubník a na výjazde sa nechám vynies? na pravú stranu trate kde aj zostanem až do nasledujúcej pravoto?ivej tiahlej zákruty, do ktorej si takmer vôbec nenadchádzam a idem ju celý ?as okolo obrubníku a až na konci sa znova nechám vynies? a udrža? si tak, ?o najvyššiu rýchlos?. ?aká nás už len posledný vcelku ?ahký sektor s dvoma zákrutami. Do prvej z nich je dobre si nadís? až úplne na?avo na obrubník, no pozor na trávu a plynulo sa priblíži? k apexu najlepšie ís? celú zákrutu s konštantne vyto?eným volantom pre udržanie, ?o najvyššej rýchlosti. Do poslednej zákruty má vä?šina ?udí tendenciu si nadchádza? až doprava na obrubník, ?o je ale chyba pretože týmto sa len pred?ži dráha a tak to znamená stratu nieko?kých stotín. Preto je dobré zosta? na ?avej polovici trate pár metrov od ?avého okraja trate a v správnom momente plynule zato?i? tesne okolo obrubníku v apexe. Jediné, ?o zostáva, je preradi? na šestku a hop do ?alšieho kola.

Díky moc za skv?lý popis a a? se ti da?í!Text: Juraj Kuliška, Jaroslav Dohnalík
Foto: Radek Müller
Grafická úprava: Martin KapalKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.