CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


FOX Cup 2010 - 2. závod

11. 04. 2010 | Flame

Dnešní ?tení za?nu op?t netradi?n?, i když pon?kud odlišn? od minulého ?lánku. Dlouho jsem nosil v hlav? kupu nápad?, se kterými jsem se cht?l s Vámi na t?chto ?ádcích pod?lit, ale nakonec bude všechno jinak. Abych byl up?ímný, tentokráte jsem zvolil jakousi formu „highlights“ ze všech divizí. Pro? tomu tak je? Jednoduše jsem nenašel dostatek ?asu k sepsání dostate?n? kvalitní reportáže, která by stála za zve?ejn?ní. Docela m? to mrzí, protože o tom co m? baví, píšu velmi rád. Omluvám se za to, ale jinak to nešlo.

Jak všichni dob?e víte, druhý závodní ve?er aktuálního ro?níku 1.CZ Ligy se udál tém?? p?ed 14 dny na známém závodišti Westhill. Tento okruh pat?í mezi ty nejrychlejší v LFS, ale není pro závod?ní s lehkým monopostem FOX úpln? ideální. Jede se totiž tak?ka po celou dobu s „cihlou na podlaze“, a?koliv tento fakt na druhou stranu srovnává úrove? startovního pole.

1. divize

V soupisce nejvyšší divize došlo oproti úvodnímu podniku jen ke kosmetickým zm?nám. A nepoužil jsem tento výraz ?ist? náhodn?. První zm?nou personálního obsazení byla absence obou jezdc? týmu InSeRT – Plška a Lempochnera. V tomto p?ípad? se zdráhám použít p?ídomku „kosmetická“, nebo? si myslím, že kosmetiku nepoužívají (a?koliv to samoz?ejm? nemohu vylou?it). Hlavním p?ekvapením však byla ú?ast Ivety K., známé propagátorky jedné renomované kosmetické zna?ky. Ta p?esko?ila z t?etí divize rovnou mezi elitu a éterem koluje nepotvrzená informace, že za náhlým vzestupem jejího výkonu stojí podpis sponzorské smlouvy s onou již zmín?nou renomovanou spole?ností. Další d?ní kolem tohoto p?ípadu budeme bedliv? sledovat.

WE1RS kvalifikací se nejlépe popasoval Stehlík, který potvrdil roli favorita. Druhé místo si zajistil Kuliška a t?etí byl p?ekvapiv? Špa?ek, který se prodral p?ed dalšího z favorit? – Mištinu. Ten m?l našlápnuto k lepšímu výsledku, avšak v kritickém okamžiku chyboval a na lepší umíst?ní s tímto ?asem nemohl pomýšlet. Po?adí bylo neuv??iteln? nat?snané a prvních 12 jezdc? se vešlo do p?l sekundového rozdílu. Extrémní byl rozestup mezi 3. až 7. místem v po?adí, který ?ítal pouhých 0,06 s! Pohybovali se zde tito jezdci – Doležal, Cikrle, Müller a již zmín?ný Miština. Kvalifikace prob?hla v poklidném po?ádku a nikdo nemohl tušit, že tím klidný závodní ve?er skon?il.

Start 1. závodu postihl kolaps startovacího za?ízení, které odolávalo všem pokus?m o nápravu. ?editelství závodu se poté rozhodlo o totální vým?nu celého systému, což znamenalo další zdržení. Záložní za?ízení sice napoprvé obstálo, ale v 1. zatá?ce závodu došlo k hromadné havárii, která si vyžádala vyv?šení ?ervených vlajek. Vzáp?tí selhalo i záložní za?ízení a vysn?ný start se musel op?t posunout. Jako spása z nebes se pak zjevilo t?etí za?ízení s názvem „Trackday“, které kone?n? neselhávalo a závod se tak kone?n? mohl uskute?nit. Závod vyhrál Stehlík p?ed Doležalem a Müllerem. Št?stí opustilo Mištinu, který kv?li technickým problém?m nedokon?il.

WE1RDo druhého závodu se na startu tradi?n? prohodilo prvních 10 závodník?. Na pole position se tak dostal Kuliška, kterému se 1. závod p?íliš nevyda?il. Neskute?ný start m?l Miština, který v 1. zatá?ce získal 10 pozic a mí?il neohrožen? kup?edu. Zdolával jednoho jezdce za druhým a v 5. kole již okupoval 7. pozici. Tolik se neda?ilo Stehlíkovi, který nem?l tak úsp?šný start a bojoval o postup vp?ed s jezdci na hranici první desítky. Ješt? h??e se vedlo Müllerovi s Doležalem, které nevyda?ený start posunul až do druhé desítky. Vp?edu se nevídan? da?ilo Mištinovi, když mu jezdci p?ed ním doslova jeden po druhém vyklízeli pole. Nejprve Tichý, o 2 kola pozd?ji pak Geppert, Vojtáš, Lalinský a Loucký. To už se prodral na 2. místo a p?ed ním jel jen osamocený Kuliška. A? výrazn? stahován, svou pozici si udržel a premiérov? zvít?zil. Hrdinou závodu však byl jednozna?n? Miština. K dobrému výsledku se nakonec dostal i Stehlík, který po nepovedeném startu nakonec obsadil 3. místo.

2. divize

Sestava druhé divize ?ítala zajímavá jména. P?ítomni byli zkušení jezdci jako nap?. Vála, Exner, Polma nebo ko?ovný nájezdník ze st?edoasijských stepí Hönyi. Kvalifika?ní ?asy byly rychlé a rozhodn? by si zadaly se špi?kou 1. divize. Na ?ele se v po?átku usadil Plško, který se dal ozna?it za jednoho z nejv?tších favorit?. Brzy ho však sesadil neo?ekávan? Prokop, který si svojí pozici udržel až do konce ?asového limitu. T?etí byl Polma, ?tvrtý Exner, pátý Tichý, šestý Vála, sedmý Drda a až za ním na osmém míst? další z favorit? – Lempochner.

WE1RStart 1. závodu vyšel nejlépe Prokopovi s Plškem, kte?í si okamžit? vytvo?ili drobný náskok a jasn? ukázali, kdo že se popere o vít?zství. Zbytek pole jel velmi obez?etn? a první kolo se tak obešlo bez velkých zm?n v po?adí. Boje o po?adí se rozjely naplno od 2. kola. Leco nezvládl sv?j v?z a šel mimo tra?, což v nabitém startovním poli znamenalo propad o 5 míst vzad. Na ?ele se mezitím ustálila ?tve?ice ve složení Prokop, Plško, Vála, Exner. Pátý Polma za nimi lehce zaostával. Vzáp?tí nasadil k trháku Prokop a vypadalo to, že úsp?šn?. Plško nebyl schopen akceptovat zm?nu tempa a naopak se k n?mu zezadu blížil Vála. V polovin? závodu m?l technické problémy Polma a odstoupil. Brzy na to si však slabou chvilku vybral leader Prokop. Chyboval na výjezdu z pravé zatá?ky p?ed 1. mezi?asem a toho využili jak Plško, tak Vála. Prokop?v v?z byl poškozen a nestíhal tak tempo vedoucí dvojice. Vít?zem se stal Plško, který úsp?šn? udržel za sebou druhého Válu. T?etí dojel smola? Pali?ka a ?tvrtý Exner. Pátý dokon?il Hönyi p?ed Tichým a Lempochnerem. Strategickou desátou p?í?ku vybojoval Reich.

WE1RStartovní pole do 2. závodu se vlivem mnoha?etných odstoupení zredukovalo na pouhých 12 voz?. Po startu se vp?edu udržel Reich, t?sno však bylo nedaleko za ním. Plško ve snaze postoupit vp?ed zaúto?il na Hönyiho. Ten však neustoupil ani o pí? a oba šli do hodin, což znamenalo jejich propad na konec pole. Aby toho nebylo dost, o zatá?ku dál kolidoval s druhým jezdcem týmu InSert Lempochnerem Dohnalík a to nev?stilo nic dobrého. Vp?edu se zatím držel Reich. Prokop se rychle propracoval úsp?šnými manévry na 4. místo. Vzáp?tí nezvládl ?ízení Exner a putoval mimo tra?, což umožnilo Prokopovi další postup vp?ed. Ten si místa na výsluní ale také p?íliš neužil, protože ho po jezdecké chyb? vzáp?tí ho zdolal Vála. Prokop byl ale rychlejší a brzy se na Válu dotáhl. V následujícím souboji putoval Vála mimo tra? a Prokop tak definitivn? získal 3. p?í?ku. Na ?ele se mezitím vezl Drda, který p?evzal pozici po chybujícím Reichovi. Ale ani Drda se na ?ele neudržel, po výjezdu mimo tra? se rozto?il a do ?ela již putoval Prokop. Ten si svou pozici s p?ehledem uhlídal až do cíle a zasloužen? zvít?zil. Za ním se bojovalo do posledního metru. Smola?em závodu se stal Reich, který v posledním kole neodolal tlaku soupe??, po dvou chybách ztratil 2. pozici a propadl se na 6. místo v cíli. Vít?zem se tedy stal Prokop, kterého na stupních vít?z? doplnili Leco a Drda. Dále se umístili Polma, Hönyi, Reich, Vovesný a Exner.

3. divize

P?ed kvalifikací se dalo t?žko hledat favorit?. D?ní v 3. divizi bývá ?asto poznamenáno kolizemi a nejinak tomu bylo již v úvodním souboji s ?asem. Po?adí se míchalo každým protnutím cílové fotobu?ky a taktéž jsme byli sv?dky n?kolika kolizí. Pole position si s minimálním náskokem zajistil M. Ku?era p?ed Provazníkem. Za ním se umístili Brieška, Klíma, Baran?ík, Korený, Širl a Machala.

WE1RStart zvládl nejlépe M. Ku?era a ujal se vedení. První zatá?ka se obešla bez kolizí, a?koliv v n?kolika p?ípadech bylo rozhodn? t?sno. První krizový okamžik p?edvedl Šimek, který zavrávoral po výjezdu ze 4. zatá?ky a propadl se na chvost pole. O kolo dál p?edvedl povedenou kopii stejné chyby Korený. Na ?ele se usadili M. Ku?era s Provazníkem, kte?í úsp?šn? unikali dalším pronásledovatel?m. Tento stav ale nem?l dlouhého trvání. Provazník šel do hodin, které sice a? na oko efektní, p?ínosné p?íliš nebyly. Šanci vycítil Baran?ík, který pomalého soupe?e zleva objel. Na 2. míst? se však dlouho neoh?ál, o sotva pár metr? dál škrtl zadním kolem trávu, ihned putoval nap?í? tratí do ka?írku a závod pro n?ho skon?il. Bojovalo se urputn? a rozhodn? není v mých silách zachytit všechny události. Cílem nakonec projel jako první s obrovským náskokem M. Ku?era, za ním pak dojeli Brieška a Širl. ?tvrtý byl Kadlec, za ním J. Ku?era, Provazník, Kliner a Koreny. Pohled na výsledkovou listinu dal jasn? vytušit, že rychlost není nic bez stabilní jízdy, ze které t?žili Kadlec nebo Širl.

WE1RPo oto?ení prvních deseti jezdc? se dalo o?ekávat tém?? cokoliv. Z prvního místa vyrážel Šimek. Do první zatá?ky se nevešli Procházka s J. Ku?erou a m?li plné ruce práce s návratem na tra?. Vzáp?tí se propadl z 1. pozice Šimek, sv?j stroj nedokázal ko?írovat Širl, o n?kolik zatá?ek dále pak Kombajn. M. Ku?era kolidoval s Baran?íkem a mimo tra? se dostal také Kaplavka. Na ?elo se probojoval Korený, kterého brzy vyst?ídal Provazník. V tento okamžik se po?adí stabilizovalo a bylo mi umožn?no trochu si oddechnout, protože psát reporty z 3. divize je opravdová fuška. Kdybych m?l v?novat prostor všem incident?m, jezdeckým chybám, p?edjížd?cím manévr?m a b?hví?emu ješt?, jednalo by se v podstat? o nekone?né psaní. Budete se tedy muset spokojit se suchým konstatováním, že zvít?zil Provazník, druhý dokon?il Korený a t?etí M. Ku?era. Další po?adí vypadalo takto: Širl, Kadlec, Baran?ík, Machala, Kombajn, Brieška a Klíma.

Martin „Ghost_CZ“ ŠilhánekKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.