CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


FOX Cup 2010 - 3. závod

24. 04. 2010 | Flame

Zdravíme všechny p?íznivce (nejenom) virtuálního motosportu. Asi není t?eba p?ipomínat, že za sebou máme už 3. závod 1. ?eské LFS Ligy. Pro nezasv?cené ?tená?e p?ipomenu, že v ned?li 11. 4. 2010 se o body, ve t?ech divizích, bojovalo v zemi pro motorsport zaslíbené a to konkrétn? v Japonsku na trati Kyoto Ring ve variant? Grand Prix reversed. Hlavním znakem této trati byl asi fakt, že se v?tšina okruhu jela na plný plyn. To ovšem neznamená, že tato tra? byla nudná a jednoduchá už v?bec ne. Zrádných míst se tu nachází opravdu více než dost. Za zmínku stojí p?edevším série prvních t?ech zatá?ek, nájezd na ovál, záv?re?ná šikana okruhu a mnoho dalších míst. Celé to podtrhovali nep?íjemné obrubníky, které p?i nesprávném a milimetrov? p?esném p?ejetí nad?lali jezdc?m docela dost starostí. Všechny tyto fakty slibovali velice zajímavé a nervy drásající souboje do posledního metru.

1. divize

Kvalifikace

KY3R Hned, co se rozsvítila zelená sv?tla na konci boxové uli?ky, všichni okamžit? hladov? vyrazili na tra?, až byla místy i široká kyotská boxová komunikace n?kterým úzká. V?tšina vyjela do kvalifikace prozírav? na sad? R2, protože bylo už z hotlap? jasné, že sada R1 vydrží sotva jedno ostré kolo, natož ješt? jedno zah?ívací. T?ch n?kolik málo, mezi kterými byl i pr?b?žn? vedoucí Stehlík, kte?í vyjeli na R1, se okamžit? vraceli do box? pro tvrdší sadu.

Celá kvalifikace pak byla poznamenaná relativn? silným v?trem, který p?ipravil pro start do prvního závodu n?kolik p?ekvapení. A?koli se tak ze za?átku držely v pop?edí známá jména, jako Miština nebo Müller, všem nakonec vypálil rybník Kapal, který o víc než dv? desetiny porazil práv? Mištinu a Müllera. Za n? se za?adil Stehlík a další p?ekvapení v podob? Kocúra Gogy. P?ekvapením nebylo šesté místo Lalinského, kterému se tradi?n? s FOXem da?í, ale za ním byla další ne?ekaná akvizice, Tichý. První desítku pak uzavírali Kincel a se stejným ?asem dvojice nFinity, Polma a Cagaš. Ti už i p?es místa v top 10 ztráceli víc, než vte?inu a ?tvrt.

1. závod

Do prvního sprintu se vítr uklidnil, takže se jezdci mohli pln? soust?edit na závod?ní a souboje.

KY3R Samotný start po?adí p?íliš nezm?nil, jenom Schovanec z?stal stát jak p?ibitý a mechanici ho museli urychlen? odtla?it. V boxech se jim poda?ilo stroj op?t oživit a tak mohl se ztrátou a s minimální šancí alespo? odjet sbírat kola na trati. Do první zatá?ky vydrželo vedení Kapalovi, za ní si ale ud?lal prostor Miština a z?ejm? nervózní Kapal rad?ji ustoupil ze souboje tak, že se p?ed n?j málem protáhl i Müller. Miština okamžit? za?al ujížd?t a na konci prvního kola vedl už o vte?inu a p?l p?ed Kapalem, který za sebou zuby nehty držel vlak v po?adí Müller, Stehlík, Goga, Lalinský, Cagaš, Tíchý, Polma Cikrle… Druhé kolo ale nebylo p?íliš š?astné práv? por Müllera. Nejd?ív se p?ed n?j dostal Stehlík a ve druhé zatá?ce po chyb? i Goga. Ve stejném míst? se porou?el z trat? i Cagaš. Ješt? o chvíli d?íve pak odstoupila Danica Patrick ?eského LFS, Iveta Kashková, která se sice úsp?šn? vyhnula pomalejšímu vozu na trati, ale t?sn? p?ed ní už nebyl tolik úsp?šný Špa?ek a poslal svoji soupe?ku pozdním manévrem do zdi a následn? na orbit. Ve t?etím kole podlehl tlaku od Stehlíka Kapal a za druhou zatá?kou vykroužil v písku n?kolik kole?ek, které ho stály deset pozic. Tato chyba vyst?elila na t?etí místo Gogu. Neradoval se z ní ale dlouho, Müller m?l po svojí chyb? hodn? nasp?ch a ve ?tvrtém kole se p?es Gogu dostal na ovále. Chvíli nato jsme zaznamenali dalšího odpadlíka, kterým nebyl nikdo jiný, než Cagaš se svým nákladem lag?, který ho nepustil dále. Zatímco se na ?ele po?adí na chvíli ustálilo, ve st?edu pole to v?elo. Po drobném kontaktu Prokopa s Vojtášem se první jmenovaný porou?el do pneumatik a p?kn? tím zava?il Polmovi, který se jen tak tak protáhl kolem touto zm?tí. Za zmínku ur?it? stojí i souboj p?tice R. Loucký, Geppert, Reich, Kincel a Pali?ka. Nejaktivn?jší v této skupin? byl poslední jmenovaný, kterého v kvalifikaci postihl stejný osud, jako Kashkovou a musel startovat od konce. Tady se probil ze 17. na 11. místo b?hem necelých dvou kol. KY3R

Po p?lce závodu na ?ele ujížd?la dvojice Miština – Stehlík, mezi nimiž se odstup postupn? zmenšoval, zatímco za nimi naopak rychle nar?stal. Strojov? jedoucí Stehlík si ale vybral svoji slabou chvilku, když na za?átku sedmého kola p?ejel jeden z retardér? a poškodil si zadní záv?s. P?i sjezdu z oválu se mu pak stala osudovou nerovnost, která ho v kombinaci s poškozením poslala do smyku, který už nem?l šanci zachytit. Po tomto incidentu se propadl až na sedmé místo. Poté se dál trápil a postupn? ho p?edjeli i Vojtáš, Polma a Kapal. Mezitím z pole zmizeli i Schovanec po nehod?, Špa?ek po vlastní chyb? a Geppert s Reichem po vzájemné kolizi.

Na ?ele se pak i p?es záhadné mizení a objevování Mištiny na náhodných místech na trati a postupné sjížd?ní trojice za ním už nic nezm?nilo. Miština tak oslavil další ze svých vít?zství v 1. ?eské lize p?ed Müllerem a Gogou, kte?í ho doplnili na stupních vít?z?. Následovali Lalinský, Cikrle, Vojtáš, Polma, chybu napravující Kapal, stíhající Pali?ka a až za nimi Stehlík. Stehlík ale díky tomu m?l zajišt?nou pole position pro druhý závod, což pro n?j mohlo být náplastí na nepovedený závod.

2. závod

Na startu druhého závodu už byla i nedobrovolná astronautka Kashková, která sice p?istála tvrd?, ale k úžasu všech se vysoukala z vozu bez zran?ní a v náhradní formuli se za?adila na konec roštu. Krom? Špa?ka, který se zav?el ve svém motorhomu, bylo pole kompletní.

KY3R KY3R

Start se stal ko?istí Pali?ky, který na vnit?ní stran? skv?le odjel ze svého stání a dostal se p?ed Stehlíka. Skv?le vyrazil také Miština, který z desátého místa p?edjel i p?es drobné š?ouchance Müllera, Gogu i Lalinského ješt? p?ed druhou zatá?kou! Goga se ale nesvezl o moc dál. P?i nájezdu na ovál ho rozhodil kritizovaný retardér a poslal ho p?ímo do zdi. Po tvrdém nárazu mu nezbývalo, než p?esko?it boxovou ze? na ovále a sledovat závody odtud. Jeho týmový kolega Pavlík dopadl p?i souboji s Tichým o n?co lépe. V zatá?ce p?ed podjezdem trat? se Tichý natla?il p?ed Pavlíka a možná by pozici ubránil, kdyby nevyjel do trávy. Tady ješt? p?ed tím, než dostal hodiny, došlo ke kontaktu s Pavlíkem, který se snažil vyhnout. Pavlík skon?il ve zdi a s t?žce pochroumanou formulí pokra?oval dále. Divoce vyhlížející kolizi ve vysoké rychlosti si o pár stovek metr? dál na vlastní k?ži prožili i Schovanec, p?ed kterého se snažil protla?it Prokop. Schovanec se necht?l dát lacino a došlo ke srážce, po které se oba jmenovaní vydali rychlostí p?es 150 km/h zády vst?íc zdi. FOX je ale nezni?itelný, takže poté, co se dostali do box? na opravy, pokra?ovali dále.

Ve velkém stylu pokra?oval v tažení prvním kolem Miština, když si smlsnul v krátkém sledu za sebou i na Vojtášovi a Polmovi a první kolo dokon?il už ?tvrtý za Pali?kou, Stehlíkem a Kapalem. To bylo ale všechno, co stihl. V nájezdu na ovál se mu stala nachlup stejná v?c, jako o kolo p?edtím Gogovi a musel odstoupit. Hned nato se poprvé a naposled zm?nilo vedení závodu, když Stehlík vysko?il z draftu za Pali?kou a na konci oválu jej p?edjel.

KY3R Za vedoucí trojicí se už po t?etím kole otev?ela 3 sekundová mezera, na jejímž konci byl Polma a za ním tém?? celý zbytek pole. Trojice se pak smrskla na dvojici, když Kapal, stejn? jako v prvním závod?, opustil tra? ve druhé zatá?ce. Tentokrát se díky nama?kanému poli propadl až na 19. místo.

Ve ?tvrtém kole jsme si p?ipsali už t?etí ob?? p?ejezdu p?es retardér, tentokrát ale p?i nájezdu na cílovou rovinku. „Štastlivec“ byl tentokrát Cikrle. Po n?kolika divokých piruetách se vymotal z auta a jal se zkoumat místo ?inu, ze kterého ho museli odvést tra?oví komisa?i.

A jako by toho nebylo dost, ve druhé zatá?ce o chvíli pozd?ji chyboval Polma. P?i ?ekání mimo tra? na projetí ostatních jezdc? se jeho sm?rem vydal i Šimek a oto?il Polmu zpátky sm?rem k barié?e. Oba našt?stí pokra?ovali dál, Polma ale musel navštívit svoje mechaniky a tím pro n?j hasly šance na dobré umíst?ní. Jeho týmový kolega Cagaš už tolik št?stí a trp?livosti nem?l. Chvíli poté, co se dostal p?ed P. Louckého, chyboval p?i nájezdu na cílovou rovinku a narazil do zdi. S poškozeným vozem se pak doploužil do box?, kde odstoupil. To bylo na konci osmého kola.

V té dob? už byly intervaly mezi jezdci tak velké, že se do cíle p?íliš zajímavého neudálo. Vít?zství tak schumacherovsky získal Stehlík, 10 vte?in p?ed Pali?kou. Stupn? vít?z? pak doplnil Vojtáš. Zbytek top 10 pak následoval v po?adí: Lalinský, Müller, Havlík, Kuliška, Radek a Pavel Lou?tí a Kapal, který op?t dokázal ?áste?n? napravit svoji chybu.

2. divize

Kvalifikace

Honba za co nejlepším ?asem byla více než výrazn? poznamenána v?trem, který foukal opravdu nep?íjemn? a v?tšin? jezdc? tyto pov?trnostní podmínky nad?laly vrásky na ?ele a ne každý se s tím dokázal poprat. Spousta jezdc? si vyzkoušela kvalitu místního trávníku a hlavn? tvrdost zdi p?i nájezdu na ovál. Pro zajímavost jsem si spo?ítal, kolikrát se jí jezdci pokusili zbourat – k vid?ní bylo rovných 40 pokus?. Na konci kvalifikace toho zdejší ze? už m?la doslova plné cihly a M. Plškovi a Dohnalíkovi ušt?d?ila nep?íjemné kopance, které skon?ili p?istáním koly vzh?ru. S touto v?trnou loterií se nejlépe vypo?ádal Lukáš Provazník, následovali jej Atti Hönyi, Tomáš Vála, Marek Drda, Leoš Exner, Pavel Vovesný, Tomáš Baran?ík, Jarda Dohnalík, Martin Plško a elitní desítku uzavíral Ji?í Hybš.

1. závod

KY3R Start a série prvních zatá?ek prob?hla (skoro až p?ekvapiv?) bez jakýchkoliv kolizí. Popravd? jsem o?ekával, že se n?kte?í jezdci trochu po?ukají mezi sebou, ale všichni byli naprosto profesionální a bez jediného vzájemného kontaktu pokra?ovali v závod?. V?bec i celé první kolo nebylo poznamenáno jedinou kolizí, akorát jsme mohli být sv?dky drobných výjezd? mimo tra?. V cíli prvního kola bylo po?adí následující: 1. Provazník, 2. Hönyi, 3. Drda, 4. Vála, 5. Vovesný, 6. Exner, 7. Hybš, 8. Plško, 9. Dohnalík a prozatímní elitní desítku uzavíral Tichý. Ovšem o pár metr? dále se m?nilo po?adí na ?elních pozicích, konkrétn? na 2. míst?, kdy Hönyi nezvládl pr?jezd úvodní vracenou a následoval pro n?j propad na 14. místo. A?koliv se to zdálo být nemožné, tak už v prvních kolech bylo bohužel více než z?ejmé, že se pole za?ínal slušn? natahovat. P?i studii záznamu jsem vid?l akorát zm?nu po?adí, díky jezdeckým chybám. Jezdci bojovali jen sami se sebou a ukazatelem po?tu ujetých kol. Byla to opravdu škoda, protože p?edjížd?ní je ko?ením každého závodu a také tím, na co nejrad?ji vzpomínáme. Rozdíly zajížd?ných ?as? u n?kterých jezdc? byly i 4 vte?iny na kolo! Co dodat… M?žeme se jen sami sebe ptát, pro? jsou rozdíly v závod? tak obrovské, když p?i zajetém hotlapu je to rozdíl pár desetin… Ale zp?t k d?ní na trati. Jak jsem již vzpomínal, tak po?adí bylo vícemén? nem?nné. Na ?ele se s p?ehledem ocital Provazník, následoval jej Drda, Exner, Hybš a Plško. Ke konci závodu se rozjel jeden z mála souboj?, co byly k vid?ní. KY3R O 6. místo si to rozdávali Vovesný, Vála a Hönyi. Bohužel ani tento souboj nep?inesl zrovna to, co by diváky zvedalo ze sedadel. Na konci 11. kola p?ed poslední šikanou se p?ed Vovesného pohodln? dostal Vála a v následujícím kole p?ekonal Vovesného bez v?tších problému také Hönyi. Jezdce ?ekalo už jen poslední kolo, které nep?ineslo v po?adí žádné zm?ny. V cíli prvního závodu na 13 kol tedy platilo po?adí: Provazník, Drda, Exner, Hybš, Plško, Vála, Hönyi, Vovesný, Štengl a Barto?.

2. závod

KY3R Jak je již tradicí, do druhého závodu nastupuje prvních 10 v cíli prvního závodu v opa?ném po?adí. Na Pole position m?l stát Barto?, ovšem do druhého závodu nenastoupil. Tudíž na 1. pozici stál Štengl, s ním sdílel 1 ?adu Vovesný, dále pak následovali Hönyi, Vála, Plško, Hybš, Exner, Drda a vít?z 1. Závodu Provazník stál na 9. míst?, na 10. pozici se postavil Dohnalík. Zelená sv?tla se rozžhavila a jezdci se vydali vst?íc t?ináctikolové pouti po japonském okruhu. Nepovedený start si na své konto p?ipsal muž startující z pole position, který trochu zaspal a b?hem pár metr? ho p?espurtoval Vovesný. Úvodní série zatá?ek tentokrát nabídla divák?m drobnou ?ukanici, kde nejvíce ú?adovali Provazník a Exner, ale na stavu jejich vozidel to nezanechalo žádné následky. P?i výjezdu z úvodní vrace?ky byl Štengl poslán ven Drdou, Štengl se propadl na 13. pozici a ze startu do závodu nemohl být rozhodn? spokojen. Na dramati?nosti úvodního kola p?isp?l op?t Drda ve spolupráci s Válou. Zhruba uprost?ed okruhu v levé zatá?ce pod mostem vzájemn? kolidovali. Drda to odnesl výletem mimo tra? a následným kontaktem s bariérou si trochu poškodil sv?j v?z, ale rozhodl se nenavštívit mechaniky a pokra?ovat bez oprav dále v závod?. V cíli prvního kola bylo po?adí následující: Na ?ele jel Vovesný, s drobným odstupem se na druhé pozici vezl Hönyi, o t?etí místo urputn? bojovali Vála a Plško, dále jel 5. Exner, 6. Drda, 7. Provazník, 8. Baran?ík, 9. Dohanlík a desítku nejrychlejších uzavíral Tichý. Jak se nemá jezdit první zatá?ka – jako kdyby toto m?l v úmyslu nám ukázat Exner, který v ní byl dlouhý v 2. i 3. kole a po propadu na 13. místo byla nad?je na kvalitní umíst?ní mizivá. Aby toho nebylo málo, tak v téže kole Exner pokazil nájezd na ovál. Špatn? p?ejel obrubník a jeho auto šlo do zdi, následn? se vzneslo do vzduchu. V?z dopadl za ze? na kola do box? pro variantu Oval a National. S tém?? neovladatelným vozem dojel Exner do box? a závod už pouze jen dokroužil. Mezitím se nám zdramatizovala situace na ?ele. Hönyi se dotáhl na Vovesného a na oválové ?ásti okruhu se dostal ve 3. kole do ?ela závodu. Ovšem ve vedení se moc dlouho neoh?ál. V záv?re?né šikan? okruhu p?ehnal výjezd a vjel do trávy. To znamenalo sundání nohy z plynu a Vovesný se mohl op?t vrátit na vedoucí pozici.

KY3R Drama ale zdaleka nekon?ilo. Op?t na oválové ?ásti Hönyi zaúto?il z v?tru a op?t úsp?šn?. Bylo docela z?ejmé, že Hönyi je rychlejší a b?hem pár metr? si vyjel drobný náskok, který nedával Vovesnému šanci na útok. Po velice zajímavém úvodu závodu se nám po?adí ustálilo a v 5. kole jel na ?ele Hönyi, 2. Vovesný, 3. Vála, 4. Plško a 5. Drda. Na konci 6. kola, p?esn?ji v záv?re?né šikan? okruhu, znovu došlo ke zm?n? v po?adí na ?ele. Hönyi op?t toto místo nezvládl a tentokrát to m?lo vážn?jší následky. Hönyi vlet?l až do zdi a jeho auto schytalo docela slušnou ránu a poškození na jeho voze bylo znatelné a návšt?va box? byla nezbytná. Následný propad na 9. místo byl pro slovenského reprezentanta tým? SDI ur?it? zklamáním. V následujícím 7. kole došlo i ke zm?n? na 2. a 3. míst?. Vála nezvládl nájezd na ovál a Plško nem?l s posunem na 2. místo nejmen?í problém. Ovšem jeho radost nem?la dlouhého trvání. O kolo pozd?ji na témže míst? rovn?ž nezvládl nájezd na ovál a trefil ze?. Jeho monopost se vznesl k nebes?m a dopad koly vzh?ru. Znamenal konec veškerých nad?jí v závod?. Tudíž 4 kola p?ed koncem platilo po?adí: 1. Vovesný, 2. Vála, 3. Provazník, 4. Drda, 5. Hybš, 6. Baran?ík, 7. Hönyi, 8. Raušer, 9. Tichý a 10. Štengl. V 10. kole došlo ješt? ke zm?n? na 2. pozici. Vála pokazil nájezd na ovál a p?edjeli ho Provazník i Drda. V témže kola došlo i k poslední zm?n? po?adí v elitní desítce, své pozice si prohodil 9. Štengl a 10. Tichý. Po?adí se již do konce nezm?nilo a to znamenalo, že tento dramatický a pro diváky opravdu zajímavý a napínavý závod vyhrál Vovesný, 2. dojel Provazník a na stupních vít?z? je doplnil Drda.

---

P?lka sezony je tak úsp?šn? za námi a tuto ned?li nás ?eká zastávka na nejdelší m?stské trati v LFS, pro velký zájem op?t ve variant? reverse.

D1: Zden?k „Kid222“ Cagaš"
D2: Jaroslav „Fast Jarda“ Dohnalík
Grafika: Martin „Flame CZE“ KapalKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.