CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Kompletní seznam zm?n od verze 0.5Z28 do 0.6B

22. 07. 2011 | Flame

Detekce kolizí a kontakt?:

Vylepšena detekce kontakt? vozu s cestou / zdí / výjezdem z box?
Vylepšeny kolize s pevnými objekty (nap?. ?ervené / bílé bariéry)
Pevné objekty (nap?. rampy) mají nyní úrove? t?ení v podob? betonu
Vylepšena detekce kontakt? s koly (zabrán?no chybným kolizím)

SHIFT + U mód:

Nový režim volného pohledu nahradil staré režimy „nízko“ a „vysoko“
Objekt nebo povrch zam??ený kurzorem myši je nyní detekován
Podržením levého tla?ítka myši posouváte pohled od zam??eného bodu
Dvojitým kliknutím myši p?esunete pohled blíže k zam??enému bodu
Kole?ko myši p?ibližuje nebo oddaluje pohled od zam??eného bodu
Sou?asn? stisknuté levé a pravé tl. myši otá?í pohled kolem kurzoru
Pohyb pohledu pomocí šipek udržuje rovnom?rnou výšku nad povrchem
Lze uložit až 10 pohled? na tra? pomocí kláves SHIFT + ?íslo
Pohledy lze na?íst pomocí CTRL + ?íslo / kliknutím na tla?ítka 0-9
Kliknutím na auto bude kamera následovat jeho pohyby
Pokud je auto mimo záb?r kamery, kamera jej p?estane následovat
Seznam p?ipojení (N) je nyní možné zobrazit i v SHIFT + U módu
OPRAVA: seznam p?ipojení se zobrazeným nastavením p?ekrývalo text

Autokrosový editor:

P?idány nové objekty / všechny objekty dostupné na všech tratích
Maximální po?et autokrosových objekt? je nyní 800 (d?íve byl 512)
Možno vybrat více (až 30) objekt? najednou držením klávesy CTRL
Výb?r je možno smazat, zkopírovat (O), p?esunout (M), oto?it (,/.)
Umis?ování objekt? je p?esn?jší (využívá lepší detekci kurzoru myši)
Menší zatížení CPU / lepší ov??ování pozic p?i práci s objekty
P?i p?idání nebo odebrání objekt? se již neresetují všechny objekty
Zabrán?no pohybu kamery myší p?i kliknutí na tla?ítka rozhraní
Sníženo problikávání Z-bufferu u ?ar k?ídou a vodorovných zna?ení
Zrušen rychlostní limit v pitlane p?i existenci vlastní startovní pozice
Tla?ítko pro uložení layoutu je nyní zobrazeno i v záznamech offline hry
Klávesy W/E/,/. nyní upravují hodnoty v minimálních možných krocích
OPRAVA: Název nahraného layoutu je již správn? zobrazen nebo skryt
OPRAVA: Bylo možné kliknout na neviditelnou ovládací lištu v záznamu
OPRAVA: Bylo možné p?idat komisa?e mimo mapu a nebylo je možné smazat
OPRAVA: Objekty ve velké výšce se p?i na?tení objevovaly pod povrchem
OPRAVA: Startovní pozice n?kdy po smazání z?stávala stále aktivní

Otev?ené konfigurace:

Nové otev?ené konfigurace, na kterých lze jezdit kdekoli po trati
Tyto konfigurace lze vybrat podržením klávesy CTRL p?i výb?ru trat?
P?idáním checkpoint? a bariér lze konfigurace využít jako závodní okruhy
Checkpointy mohou být až 62 metr? široké, aby zabraly i ší?ku pitlane
Otev?ené konfigurace mohou být vybrány p?íkazem, nap?. /track=SO1X
Informace o závodech na layoutech jsou nyní ukládány na LFS Worldu
Možnost kvalifikace / zobrazen seznam pozic / fungují modré vlajky

Optimalizace:

Zvýšeno FPS – vykreslování objekt? na trati je o poznání rychlejší
Optimalizace objekt? s pr?hledností (zvl. na otev?ených konfiguracích)
Zvýšeno FPS také p?i výskytu velkého po?tu autokrosových objekt?
Odstran?ny problémy s pam?tí programu (chyby v seznamu materiál?)
Rychlejší vytvá?ení poznávacích zna?ek snižující trhání po výjezdu z garáže

M??ená kola (hotlap mód):

Možnost nastavit teploty p?edeh?átí pneumatik v garáži (sekce Pneumatiky)
Je nyní možné nahrát layout (lze p?idat také vlastní startovní pozici)
Pro úsp?šné nahrání hotlapu na LFSW smí layout obsahovat jen startovní pozici
Je možné vybrat otev?ené konfigurace (nelze nahrát na LFS World)
Po výjezdu z garáže na tra? jste okamžit? p?esunuti na startovní pozici
Spolehlivá detekce kolizí auta se zdmi (nap?. na trati South City)
Zastávky v boxech jsou nyní zakázány v režimu M??ená kola

Rozhraní:

Po opušt?ní obrazovky odem?ení hry se hrá? „unnamed“ p?ejmenuje na uživ. jméno
Kliknutím na obrázek vybrané trati ji na?te (jako p?i stisku klávesy ENTER)
Pohyby myši jsou zpracovávány efektivn?ji (posuvníky apod.)
OPRAVA: Text o rozhlížení myší byl v n?kterých jazycích p?íliš dlouhý
OPRAVA: Bylo možné vybrat neplatný pohled, když nebyla na trati žádná auta
OPRAVA: V posledních verzích nebyl vid?t posuvník v konferen?ní místnosti
OPRAVA: V n?kterých p?ípadech dopln?né palivo neodpovídalo zadanému množství

Grafika / zvuk:

Upraveno zobrazení text? a pozadí nápov?dy / lekcí / uvítacích zpráv
Diagram pneumatik (F9) a zav?šení (SHIFT + L) využívají anti-aliasing
Optimalizace pneumatik – odstran?ny neviditelné ?ásti gumy p?i deformaci
P?i vyvolání okna zprávy na hlavní obrazovce zobrazena horní ?ást grafiky
OPRAVA: V nastavení hrá?e model jezdce protínal ostatní objekty na trati
OPRAVA: Reset vozu z místa za bariérou v South City mohl vypnout zvuky
OPRAVA: Chyb?jící stíny na zemi kolem plotu na trati Autocross

Online hra:

Limit opot?ebení pneumatik p?i vým?n? lze nastavit až na 100 % (nikdy)
V seznamu server? jsou zobrazeny i ty servery, na které nemáte licenci
Název serveru zobrazen v popisku okna (pokud má název kódování „Latinka“)
Okno dedikovaného serveru nyní zobrazuje zprávy bez problikávání
Zavedena ochrana proti VOB mod?m (fyzikální zm?ny karoserie zp?sobí OOS)
Maximální ?as trvání kvalifikace zvýšen ze 60 minut na 240 minut
Vlastnosti serveru jsou také zobrazeny p?i p?ipojení z nastavovací obrazovky
Standardní IP adresa serveru je nyní 127.0.0.1 (adresa lokálního po?íta?e)
Držením kláves CTRL + SHIFT zobrazíte datum a ?as v záznamech online hry
Zpráva „Hrá? ti poslal své nastavení vozu“ se zobrazuje pouze jednou
Odstran?n filtr TCP umož?ující zobrazení starších server? v seznamu
OPRAVA: Vozy, které neprojely cílem, ukazovaly špatné kolo p?i p?ipojení
OPRAVA: Problémy spojené s vícenásobnými pokusy o p?ipojení do závodu
OPRAVA: Pokud byl v?z vystr?en z pitlane, zastávka v boxech nebyla dokon?ena
OPRAVA: N?které pády LFS, které mohly být výsledkem neplatného odemknutí hry
OPRAVA: Chyb?jící obrázky (nap?. náhledy tratí) zp?sobovaly pád LFS
OPRAVA: Zav?šení mohlo z?stat chybn? poškozené z pohledu jiného hrá?e
OPRAVA: Bylo možné z?stat zaseknut na obrazovce s výb?rem tratí
OPRAVA: Chyba p?i restartu serveru zp?sobená více p?ipojovacími pakety
OPRAVA: Zabrán?no možným neautorizovaným p?ipojením na server

Textové p?íkazy:

Nový p?íkaz /ck ruší jakékoliv hlasování o odpojení nebo banu
Nový p?íkaz /cv ruší hlasování o restartu / konci závodu / kvalifikaci
P?íkaz /modified=yes umož?uje soukromému serveru obejít kontrolu cheat?

InSim:

Minimální ?asový interval mezi NLP a MCI pakety snížen z 50 na 40 ms
Nová volba IS_RIP paketu FULL_PHYS využívá plnou fyziku p?i procházení
IS_MST m?že obsahovat až 128 znak? / lze nastavit zvuk / odeslat všem
Údaje o kolech v závod? v IS_RST (standardní / vlastní / checkpointy)
Nový paket IS_CON hlásí informace o kontaktu dvou voz?
Nový paket IS_OBH hlásí informace nárazu do n?jakého objektu
Nový paket IS_HLV hlásí stavy, kdy je kolo neplatné dle kontroly HLVC
Nový paket IS_PLC nastavuje povolená auta pro jednotlivé hrá?e
Nový paket IS_AXM umož?uje r?zné operace s autokrosovými objekty
Nový paket IS_ACR hlásí úsp?šn? / neúsp?šn? zadané admin p?íkazy
OutGauge: bity OG_SHIFT a OG_CTRL p?idány do OutGaugePack (klávesy)
Zabezpe?ení: InSim již nelze inicializovat pomocí p?íkazu z URL
OPRAVA: Chybný údaj TTime v IS_RIP u online záznam? nahraných v pr?b?hu závodu
OPRAVA: Osa / tla?ítko spojky nebyly hlášeny z obrazovky nastavení ovládání
OPRAVA: Paket IS_BTN neumož?oval zadaný limit na 240 znak?
OPRAVA: InSim kamera z vertikálním sklonem mohla zp?sobit pád LFS
OPRAVA: OutGaugePack ID bylo vždy 0 nehled? na zadané ID v cfg.txt

Opravy tratí:

BL - Opraven vznášející se laptop na sk?íni s ná?adím v prvním boxu
SO - Odstran?n neviditelný objekt v boxové uli?ce zp?sobující kolize
SO - Odstran?ny bariéry vsazené do st?ny z pneumatik (Sprint 1 a 2)
SO - Opravena bariéra uzavírající pitlane, jež vedla pod povrch (Sprint 1)
WE - Opravena pozice cílové ?áry na konfiguraci proti sm?ru
KY - Opraveny n?které chybné bariéry a segmenty na tratích Oval a National

R?zné:

P?idán nový jazyk: ukrajinština
Aktualizován ma?arský p?eklad závodnických lekcí
CTRL + C omezuje myš na okno tak, že kurzor nezasahuje do okraj? okna
Protokolovány admin p?íkazy od všech p?ipojení (pokud je povoleno)
Pokud je povolen protokol zpráv, zaznamenává se p?ipojení admina
Povolený prokluz kontroly trakce lze nyní nastavit až na 20 %
?íslovka „1“ má nyní stejnou ší?ku jako ostatní ?íslovky
P?i zm?n? povolených aut jsou zakázaná auta p?epnuta do pozorování
Vylepšena detekce neplatných umíst?ní okna p?i spušt?ní LFS
URL p?íkaz již není citlivý na velikost písmen (funguje LFS:// i lfs://)
Ostatní nastavení: F9 / F10 akcelerometr lze zobrazit jako jedno ?íslo
Režim Projíž?ka: aktuální kolo je skryto pokud je zakázáno po?ítání kol
Režim Projíž?ka: p?ed odpykáním trestu není pot?eba zajet kolo
OPRAVA: po p?epnutí na neplatné auto nefungovala závodní stopa
OPRAVA: Bylo možné spustit kvalifikaci na autokrosovém layoutuKALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.