CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Astonská kli?kovaná bez v?tších dramat

07. 05. 2013 | Kid

Krátká varianta

Vít?z kvalifikace: Šilhánek

Vít?z sprintu: Šilhánek

Vít?z hodinového závodu: Šilhánek

B?žný report

Kvalifikace

LX Cup 2013 – Aston – kvalifikace Na trati, která nabízí na svou délku nadstandartní po?et zatá?ek, by možná nebyla nouze o dramata na ?ele. To by ovšem nsem?l startovat Šilhánek. Ten zajel prvním kolem ?as, který by s p?ehledem sta?il na první místo. I p?esto se ješt? zlepšil a druhého Kulišku porazil o víc než 6 desetin. T?etí místo p?ekvapiv? vybojoval Ježek, tudíž narušil tradi?ní hierarchii Šilhánek, mpwr, zbytek pole. Až dále následovali Lalinský, ?erný, Kapal, Cagaš, Novacký, B?lík, Baran?ík a další. Z neznámého ?vodu se však na sedmém míst? udržel Cagaš, který m?l po protestu z rallycrossu dostat penalizaci posunu p?ti míst vzad. O osudu této penalizace budeme dále informovat.

Statistiky z kvalifikace

Sprint

LX Cup 2013 – Aston – sprint (1) Jelikož je zde cesta od startu do první zatá?ky dlouhá, pokusil se po startu Kuliška využít draftu na p?edjetí Šilhánka, ten si ale pohlídal vnit?ní stopu a vedení udržel. Na páté místo se ze šestého na chvíli dostal Kapal, ale druhou zatá?ku si najel p?íliš zeširoka a marn? se snažil zachránit situaci brzdami. Následný výlet do trávy ho stál 7 pozic. V zatá?ce za prvním splitem se Kuliška pokusil n?co vymyslet na Šilhánka podruhé, došlo dokonce k lehkému kontaktu, op?t ale bez efektu v podob? zm?ny po?adí. Poté už si Šilhánek hlídal pozici a za?al zv?tšovat odstup.

Za Kuliškou se bojovalo v trojici Ježek, Lalinský, ?erný o t?etí místo. Dokonce ani týmoví kolegové od mpwr si nic nedarovali. Díky tomu si Ježek po chvíli vyjel minimální náskok. ?erný se dlouho snažil p?edjet svého pomalejšího kolegu, ale povedlo se mu to až v šestém kole. P?ibližn? ve stejnou dobu Kuliška vyrobil n?kolik chyb a dovolil Ježkovi dotáhnout se na rozdíl mén? než jedné vte?iny, ale v?tší drama nep?ipustil. V posledním kole pak Ježek zatopil sám sob?, kdy po výletu do trávy m?l doslova nalepeného na zádech ?erného. Pozici už ale ubránil. Zbytek pole dojel relativn? v poklidu. Vzruch p?sobil hlavn? Kapal, který se po prvním kole propracovával zp?t, dokázal se však dostat pouze a osmé místo.

Kone?né po?adí: Šilhánek, Kuliška, Ježek, ?erný, Lalinský, Cagaš, Novacký, Kapal, Exner, Dvo?ák...

Statistiky ze sprintu

Hodinový závod

Svou šikovnou jízdou ve sprintech si pole position pro dlouhý závod pot?etí v ?ad? vyjel Goga. Hned po startu ale dal všem v?d?t, co si o této pozici myslí, když uhnul do trávy a nechal se p?edjet všemi ostatními. Po první zatá?ce tedy vedl Kaplavka. Za ním B?lík namá?kl Dvo?áka na Horáka. Na tento sendvi? doplatil i Exner, který ulil start a musel si pozd?ji odpykat trest pr?jezdu boxy. Od Exnera se na výjezdu z první zatá?ky lehce odrazil B?lík p?ímo do Kapala a ten tento kontakt neustál. Op?t tak ztratil v prvním kole, tentokrát ješt? více pozic, než ve sprintu. Ve druhé zatá?ce pak v Kapalov? stylu ze sprintu vylet?l ven Štengl. O chvíli pozd?ji pak došlo ke kolizi mezi ním a Ježkem, ze které vyšel h??e práv? Štengl a která m?la velké následky. Štengl se ve smyku odpotácel do cesty rovnou n?kolika projížd?jícím voz?m. Šilhánek a Lalinský jej pouze škrábli, v porovnání s tím, co za ránu následn? schytal od Baran?íka. Náraz do boku jej p?evrátil na st?echu a odhodil do trávy, kde následn? odstoupil. Baran?ík také absolvoval výlet mimo, poté, co na jeho zpomalení nárazem nem?li šanci zareagovat Barto? s Pi?karem. Do nehody se p?ipletla ješt? Kashková. A toto je pouze první p?lka prvního kola!

LX Cup 2013 – Aston – long (1) Z tohoto chaosu samoz?ejm? profitovali nejvíce jezdci, kte?í byli p?ed ním. Vedl Kaplavka p?ed Horákem, Cagašem, ?erným, Dvo?ákem a dalšími. Nejvíce vyd?lal práv? Cagaš, který startoval z desátého místa. Zbytek závodu už našt?stí tolik hektický nebyl. Polem se jako n?ž máslem prohnali ?erný se Šilhánkem. Šilhánek p?evzal od ?erného vedení po 18 minutách a pokra?oval ve své spanilé jízd?. ?erný pak dojel druhý, také nikým neohrožován. T?etí místo držel až do posledních minut Cagaš, který si dlouhou dobu, tém?? jako p?es kopírák, opakoval souboj z minulého rallycrossu s Lalinským a Kuliškou. Tentokrát jej ale udolal alespo? Lalinský. Kuliška musel v posledních kolech s defektem na vým?nu do boxu a propadl se. Druhá stíhací jízda Kapala toho ve?era m?la konec na pátém míst?, na získání lepší pozice by pot?eboval z?ejm? další hodinový závod.

LX Cup 2013 – Aston – long (2)

Jezdci se tak srovnali v cíli následovn?: Šilhánek, ?erný, Lalinský, Cagaš, Kapal, Ježek, Kuliška, Novacký, Goga, Baran?ík...

Statistiky z hodinového závodu

Finále LX Cupu se uskute?ní 12.5. na trati pro LX jako stvo?ené, a to na Fern Bay Gold. Report ze závodu bude tradi?n? následovat, spolu s vyhlášením celkových vít?z? a virtuálním p?edáním cen.KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.