CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


LX Cup odstartoval na Fern Bay

10. 03. 2013 | Flame

Kvalifikace

Kvalifikace se zú?astnilo 30 jezdc?, což bylo tém?? plné pole, t?sn? pod hranicí na rozd?lení kvalifikace na 2 ?ásti. Úpln? první ostré kolo zajel Radek Müller, byl ale brzy p?esko?en Šilhánkem, který zajel ?as 1:33,85.LX Cup 2013 – Fern Bay Classic – kvalifikaceTento ?as vydržel na ?ele až do záv?re?ných vte?in, kdy jej nakonec Šilhánek ješt? vylepšil o dalších 25 setin. To se ukázalo být jako rozhodující, protože chvíli po n?m se zlepšil Kuliška. Se svým ?asem zaostal jen 13 setin za pole position. T?etí pozici obsadil ?erný, držící se po v?tšinu ?asu na druhém míst?, a trojici týmu mpower uzav?el Lalinský. Pátý se kvalifikoval Müller, který ale z technických d?vod? nakonec v?bec nestartoval. První desítku doplnil Drda, Cagaš, Kapal, Dvo?ák a Novacký. Na trati se sešli jezdci r?zných kvalit, tak nebylo divu, že rozdíl mezi prvním a posledním ?asem byl 15 sekund.

Statistiky z kvalifikace

Sprint

LX Cup 2013 – Fern Bay Classic – sprint (1)Sprint byl na této trati vypsán na 10 kol. Strach z obávané první zatá?ky z?ejm? p?im?l všechny jezdce k opatrnosti, protože se zde nestalo v?bec nic. K problém?m došlo až p?i brzd?ní do zatá?ky druhé, kdy se srazila trojice Kuliška, Drda, Lalinský. Nejvíce to odnesl první jmenovaný, a to propadem na 28. pozici. V ten samý moment odstoupil Exner. Od prvních metr? za?al na ?ele ujížd?t Šilhánek p?ed ?erným a Cagašem. První dvojice v klidu kroužila s náskokem, zato o t?etí pozici byl boj. Cagaše po dvou kolech p?edjel Drda a za?al na n?j dotírat i Dvo?ák a Lalinský. Ke zm?n? na ?tvrtém míst? už ale nedošlo, jen Lalinský p?edjel Dvo?áka v souboji o páté místo. V?tší vzrušení p?ineslo sedmé kolo. Již o kolo d?íve za první zatá?kou z?stal po karambolu na st?eše Horejš a jeho v?z z?stal ve stop?. V již zmín?ném sedmém kole se tamtéž dostal Šilhánek po chyb? do smyku a jen t?sn? se Horejšovi vyhnul, p?išel však o první místo na úkor ?erného. Náskok p?ed Drdou už ale byl takový, že druhé místo udržel. Horejšovi se pak t?sn? vyhnul jak práv? Drda, tak Cagaš, Lalinský už ale to samé nedokázal a o Horejšovo auto se tém?? zastavil a odst?elil jej mimo stopu. Jeho ztráta však stejn? jako v p?ípad? Šilhánka byla pouze ?asová.LX Cup 2013 – Fern Bay Classic – sprint (2) Dílo zkázy dokonal Štengl, který do už odstr?eného vozu také narazil a definitivn? jej odklidil. Sebe tím pak odklidil o pozici níže. Vít?zem sprint se stal ?erný, na pódiu ho doplnili Šilhánek a Drda. Další po?adí v Top10: Cagaš, Dvo?ák, Lalinský, Kuliška (nejrychlejší kolo), Goga, Novacký, Charvát. Závod dokon?ilo 27 voz?.

Statistiky ze sprintu

Hodinový závod

Na start hodinového závodu se obrací 3/4 voz?, které dojely sprint, v tomto p?ípad? to bylo 20 aut. P?vodním polesitterem byl Horák, který se ale této výhody vzdal a tak m?la ?eská liga poprvé v historii na startu na pole position ženu, byla jí Iveta Kashková.

LX Cup 2013 – Fern Bay Classic – long (1)Start se tentokrát neobešel bez problém?, Kaplavka škrtnul v první zatá?ce o pneumatiky a ve smyku sebou strhnul Dufka, ve druhé zatá?ce po kolizi s Louckým musel ?tvrtou pozici oželet Pi?kar. První místo udržela Kashková, k nejv?tšímu posunu došlo podle o?ekávání u vít?z? sprintu. Šilhánek po startu z devatenáctého místa získal v prvním kole 7 pozic, kontakt s ním si udrželi jak ?erný, tak Kuliška, Drda byl osmý. Jenom dvojice ?erný – Šilhánek však dokázala udržet tempo v získávání pozic a na konci šestého kola už byli v p?ímém kontaktu s Kashkovou. Tu však na cílové rovince toho kola postihla závada na ?ízení a odporou?ela se do zdi. Její závod tím tak skon?il, z?stane jí však nesmazateln? 6 kol v ?ele. Hned na to dostal Šilhánek ?erného pod tlak a a?koli ?erný odolával, po jeho chyb? o dv? kola pozd?ji m?l Šilhánek cestu volnou. Po 14 minutách tak v podstat? bylo o vít?zi rozhodnuto, protože Šilhánek už žádné drama nep?ipustil. Ve 12. kole opustil po chyb? (kde jinde, než v první zatá?ce) pohodlí pátého místa Drda. V té dob? se o nejzajímav?jší podívanou starala ?tve?ice na osmém až jedenáctém míst? ve složení Goga, Cagaš, Kapal, Dvo?ák, kterým rozhdon? nebyl n?jaký š?ouchanec cizí.Tuto skupinu ale brzy potkala zkáza, když po chyb? Gogy, op?t v první zatá?ce, došlo k hromadné nehod?, kterou odnesl i Štengl, Kapal, Dvo?ák a po chvíli p?ijížd?jící Drda, jen se št?stím se všemu vyhnul Cagaš. LX Cup 2013 – Fern Bay Classic – long (2)Po p?l hodin? bylo po?adí následující: Šilhánek, ?erný, Kuliška, Dob?anský, Lalinský, Cagaš, Charvát, Dvo?ák, Kapal, Dufek… Mezi ?erným a Kuliškou se dlouho schylovalo k souboji, oba byli po v?tšinu ?asu ve vte?inovém rozestupu, ale nakonec musel ?erný pro poruchu odstoupit. V souboji o v té dob? již t?etí místo za sebou Dob?anský neudržel Lalinského a po t?ech ?tvrtinách závodu bylo jasno i o všech pozicích na pódiu. V Top5 už došlo jen k jedné zm?n?, kdy mohutn? finišující Kapal p?edjel Cagaše po jeho chyb?.

Závod tak vyhrál (a nejrychlejší kolo zajel) Šilhánek tém?? p?l minuty p?ed Kuliškou, bronz si vyjel Lalinský. Další po?adí v Top10: Dob?anský, Kapal, Cagaš, Charvát, Dvo?ák, Dufek, Kaplavka. Závod dokon?ilo 20 z 29 voz?.

Statistiky z hodinového závodu

Další závod se jede 17. 3. na nejdelší trati v celém kalendá?i, Kyoto International.KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.